a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Argoed: 'Dim grym' i oruchwylio dyn
  2. 'Angen £600m i wella ffyrdd Cymru'
  3. Dim adolygiad o ddedfryd llofrudd Matalan

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw. 

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd bore fory am 08:00.

Pryd mae'r Pasg?

BBC Cymru Fyw

Mae'r gwanwyn wedi cyrraedd ond pryd mae'r Pasg? Mae dyddiadau'r ŵyl Gristnogol yn newid yn flynyddol, ac mae erthygl ar wefan Cylchgrawn BBC Cymru Fyw yn esbonio pam .

Wy Pasg a dorrodd record y byd
BBC

Glaw'n lledu dros y wlad

Tywydd, BBC Cymru

Heno bydd bandiau o law'n lledu dros y wlad. Y glaw'n ysgafn ar brydiau, gyda niwl ar dir uchel. Rhai cyfnodau sych. Noson gymharol fwyn, gyda'r tymheredd isa'n 6-9C. 

Am fanylion llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

O blaid ail refferendwm

Mae aelodau senedd yr Alban wedi pleidleisio o blaid cynnal ail refferendwm ar annibyniaeth.

Roedd 69 o'r aelodau o blaid cynnal ail refferendwm gyda 59 yn erbyn.

Mae nhw'n gobeithio cynnal y bleidlais rhwng mis Hydref y flwyddyn nesa, a gwanwyn 2019.

Mae Theresa May eisoes wedi dweud na fydd hi'n barod I hynny ddigwydd cyn i'r trafodaethau Brexit gael eu cwblhau.

Senedd yr Alban
Getty Images

Tagfeydd wrth gasglu gwybodaeth

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb yn dilyn oedi a thagfeydd traffig ar bontydd Menai a Britannia o Fôn i'r tir mawr fore Mawrth.

Dywedodd llefarydd: "Mae'r cyfrifiad traffig heddiw'n arolwg allweddol er mwyn penderfynu patrymau teithio ar draws y Fenai.

"Mae'n rhan hanfodol o'r cais am drydydd croesiad dros y Fenai, sydd yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru."

Roedd swyddogion yr heddlu'n cynorthwyo gyda'r gwaith rhwng 07:00 a 19:00.

Dywedodd llefarydd y bydd arolygon traffig hefyd yn cael eu cynnal rhwng 28 Mawrth a 4 Ebrill ond nid oes disgwyl y bydd unrhyw oedi i gerbydau bryd hynny

Pont Britannia
GEOGRAPH/IAN CAPPER

Cadwch draw

Twitter

Chwilio am ddau wedi gwrthdrawiad

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi rhyddhau llun o ddau berson maen nhw'n awyddus i holi ar ôl gwrthdrawiad yn ardal Argoed, Sir Caerffili ar 12 Chwefror.

Fe wnaeth y dau redeg o gar coch ar ôl iddo daro yn erbyn Land Rover.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555 111.

Gwrthdrawiad
Heddlu Gwent

Gyrru lori am 23 awr

Heddlu Gogledd Cymru

Dywed Heddlu'r Gogledd eu bod wedi dal gyrrwr lori oedd wedi gweithio am 23 awr heb doriad digonol.

Cafodd y gyrrwr ei stopio ar yr A55 ger Llanfairfechan ar amheuaeth o ddefnyddio lori o Fwlgeria heb drwydded i yrru ar ffyrdd y DU.

Roedd yn cludo nwyddau o Portsmouth i Iwerddon.

Cafodd ei rwystro rhag gyrru am 24 awr a chafodd ei gerbyd ei glampio.

Heddlu
BBC

Marwolaeth drwy anffawd

BBC Cymru Fyw

Mae crwner wedi cofnodi rheithfarn o farwolaeth drwy anffawd ar fachgen 15 oed o Sir y Fflint y cafwyd hyd iddo wedi ei grogi yng nghartref ei fam.

Bu farw Joshua Jones yn ysbyty Alder Hey Lerpwl dau ddiwrnod yn ddiweddarach.

Roedd wedi cloi ei hun yn y tŷ ac wedi dweud wrth ffrind ei fod yn bwriadu lladd ei hun.

Dywedodd y crwner nad oedd wedi ei llwyr ddarbwyllo fod y bachgen wedi bwriadu lladd ei hun.

Nene ene!

BBC Radio Cymru

Bu Stella Roberts o Rhosllannerchrugog yn cyflwyno iaith unigryw yr ardal i Aled,  wrth iddo baratoi i ddarlledu ei raglen yn fyw ar BBC Radio Cymru o Wrecsam heddiw.

Aled sy'n cael gwers ar dafodiaeth arbennig Rhosllanerchrugog gan Stella Roberts

Llofruddiaeth Wrecsam: Heddlu'n apelio

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth er mwyn eu cynorthwyo i ddod o hyd i Jordan James Lee Davidson, 25 oed - dyn y maen nhw'n amau o lofruddiaeth yn Wrecsam.

Cafodd plismyn eu galw am 08:23 fore ddoe i gyfeiriad yn y dre lle daethon nhw o hyd i gorff Nicholas Anthony Churton, 67 oed.

Dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd Iestyn Davies, sy'n arwain yr ymchwiliad: "Rwy'n awyddus i glywed gan unrhyw un oedd yn ardal Crescent Close o brynhawn dydd Iau, 23 Mawrth ymlaen. Rwy'n credu i Mr Churton gael ei ladd rhywbryd rhwng 14:45 a hanner nos ar nos Wener 24 Mawrth, ac mae archwiliad post mortem wedi cadarnhau ei fod wedi marw o ergyd sylweddol i'w ben."

jordan davidson
Heddlu Gogledd Cymru

A483 wedi clirio

Teithio BBC Cymru

Gwlad yr Iâ wedi dathlu mewn sawl ffordd!

Twitter

'Beth yw hwn?', medde chi. Trydariad gan feddyg o Reykjavik yw hwn, a'r cyfieithiad bras yw fod cynnydd aruthrol wedi bod yn nifer y genedigaethau yn yr ysbyty mae'n gweithio ynddo dros y dyddiau diwethaf...

...naw mis ers i Wlad yr Iâ guro Lloegr yn Euro 2016!

Dydd Sul nesa fe fydd hi'n naw mis ers i Gymru guro Gwlad Belg....?

View more on twitter

Cwmni gwydr yn ehangu

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni cynhyrchu gwydr, sy'n gweithio mewn marchnad arbenigol, yn ehangu ac yn symud i adeilad mwy o faint, gan greu a diogelu 25 o swyddi.

Mae Treforest Glass, sy'n cyflogi dros 40, yn symud i ffatri yn Nhonyrefail.

Mae'r cwmni'n buddsoddi £1.3 miliwn er mwyn prynu'r adeilad a gosod cyfarpar ac offer ynddo, ac mae wedi derbyn cymhorthdal o £80,000 gan Lywodraeth Cymru.

Bardd yn cyhoeddi ar ei liwt ei hun

Golwg 360

Yn ôl gwefan Golwg360, mae'r bardd ifanc Iestyn Tyne o Ben Llŷn wedi penderfynu mynd ati ar ei liwt ei hun i gyhoeddi’i gyfrol gyntaf o farddoniaeth fel math o “arbrawf”

“Ro’n i’n teimlo pe bawn i’n cyhoeddi ymhen pum mlynedd i rŵan na fyddai’r cerddi sydd yn  addunedau  yn ei gwneud hi i’r gyfrol honno, ond doeddwn i ddim am adael iddynt bydru mewn drôr,” meddai Iestyn Tyne sy'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth.


          Iestyn Tyne oedd enillydd Coron Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016
BBC
Iestyn Tyne oedd enillydd Coron Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016

Pryder am daliadau yn sgil Brexit

BBC Cymru Fyw

Yn Sesiwn Holi'r Prif Weinidog ym Mae Caerdydd mae Carwyn Jones wedi mynegi ei bryder ynglŷn ag arian cymhorthdal fydd yn dod i Gymru yn sgil Brexit.

Dywedodd Carwyn Jones nad oedd yn "optimistaidd y bydd yna unrhyw arian ychwanegol ar ôl 2020". 

Rhwng 2014-20 fe fydd ardaloedd tlotaf Cymru wedi derbyn mwy na £2bn o Frwsel, ac amcangyfrif fod tua £250m y flwyddyn yn cael ei dalu i ffermwyr.

"Rwyf heb fy narbwyllo y bydd yna unrhyw arian i gymryd lle'r arian o Ewrop, ac rwy' hefyd yn dechrau credu na fydd mwy o arian ar gyfer talu sybsidïau amaethyddol."

carwyn jones
BBC

A483 ar gau wedi damwain

Teithio BBC Cymru

Protest i barhau tan y diwedd

BBC Cymru Fyw

Fe sonion ni'n gynharach fod pobl yn protestio y alaln i Arena Motorpoint yng Nghaerdydd lle mae cynhadledd am y diwydiant arfau'n cael ei chynnal. 

Bellach mae tua 50 o bobl yn y brotest heddychlon ac yn dweud y byddan nhw'n aros yno tan i'r digwyddiad ddod i ben am 16:00.

motorpoint
BBC

Argoed: 'Dim grym gan y gwasanaeth prawf' i oruchwylio

BBC Cymru Fyw

Clywodd cwest yng Nghasnewydd nad oedd unrhywbeth y gallai'r gwasanaeth prawf fod wedi ei wneud i oruchwylio dyn a lofruddiodd ddynes ddyddiau wedi iddo gael ei ryddhau o garchar.

Bu farw Matthew Williams ar ôl cael ei arestio wedi iddo ymosod ar Cerys Yemm yng ngwesty'r Sirhowy Arms yn Argoed, Sir Caerffili ar 6 Tachwedd 2014.

Dywedodd un o benaethiaid y gwasanaeth prawf, Jonathan Matthews, wrth y cwest fod Matthew Williams wedi ei asesu, a bod yna risg "canolig" y gallai achosi niwed corfforol difrifol unwaith iddo adael y carchar.

williams a Cerys Yemm
Wales News Service

Ajayi yn gadael yr Adar Gleision

Twitter

Pryder am glefyd sy'n gallu lladd cŵn

BBC Cymru Fyw

Mae milfeddygon yn dweud eu bod yn cynyddu'r ymchwil i glefyd sy'n angheuol i gŵn o'r enw Alabama Rot wedi i dros 80 o achosion gael eu canfod yn ddiweddar. 

Mae un o'r achosion yn Nghil-y-Coed yn Sir Fynwy. 

Mae'r symptomau yn cynnwys briw ar hanner isa'r goes nad oes esboniad arall amdano, ond mae modd trin y clefyd os yw'n cael ei ganfod yn ddigon buan.

Barod?

Twitter

Galw am atal hela dros dro

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Enwebiad BAFTA i Euros Lyn

Twitter

Mae'r cyfarwyddwr Euros Lyn wedi cael ei enwebu yng nghategori Cyfarwyddwr: Ffuglen, yng ngwobrau TV Craft BAFTA, am y rhaglen Damilola, Our Loved Boy. 

Ymhlith ei weithiau, mae'r ffilm Y Llyfrgell/ The Library Suicides, Broadchurch a Happy Valley.

View more on twitter

Cawodydd ar eu ffordd

Tywydd, BBC Cymru

Mae hi'n ddigon cymylog dros rhan helaeth o'r wlad erbyn hyn, ac mae 'na gawodydd ar eu ffordd, gydag ambell gawod drom yn bosib, a'r gwynt yn codi, ond bydd hi'n dal yn eitha' mwyn. 

Am y rhagolygon llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC .

Ymchwiliad lladradau: Arestio dau arall

BBC Cymru Fyw

Dywed Heddlu'r Gogledd fod dau ddyn arall wedi eu harestio yn dilyn cyfres o ladradau arfog yn ardaloedd Rhyl a Diserth.

Cafodd dau ddyn eu harestio dydd Sul a'u rhaydhau ar fechnïaeth tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â’r heddu ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555111

Heddlu
BBC

Dirwyo am waredu gwastraff ar ochr ffordd

BBC Cymru Fyw

Mae adeiladwr o Ynys Môn wedi derbyn gorchymyn cymunedol o 18 mis yn Llys y Goron yr Wyddgrug am gael gwared â gwastraff ar ochr ffordd ar yr ynys.

Cafodd Oswyn Gryffudd Williams, 43 oed, o Walchmai hefyd orchymyn i gwblhau 100 awr o waith di-dâl a thalu dirwy o £250 i Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) am y gost o dacluso'r safle.

Roedd Williams wedi ei ddedfrydu'n euog mewn gwrandawiad cynharach am adael gwastraff gwyrdd, rwbel a dodrefn swyddfa ar ochr y ffordd.

Mam yn anhapus gydag ysbyty

Western Telegraph

Mae mam i bedwar o Sir Benfro wedi dweud wrth y Western Telegraph fod hi wedi cael ei gorfodi i adael Ysbyty Glangwili yn oriau man y bore gyda'i phlentyn dwy oed oedd yn sâl.

Dywed Joanna Allen fod hi a'i merch Nyla wedi eu hanfon i'r ysbyty mewn ambiwlans ond fod yr ysbyty wedi dweud am 03:00 nad oedd dim o'i le ac iddynt drefnu trafnidiaeth er mwyn mynd adre.

Ysbyty Glangwili
BBC

Achos Garnant: Dyn yn pledio'n euog i ymosod

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 69 o Sir Gaerfyrddin wedi pledio'n euog i anafu gyda'r bwriad o achosi niwed corfforol difrifol ar ôl ymosodiad gyda chyllell mewn fferyllfa yn Garnant, Dyffryn Aman.

Fe wnaeth Peter Bellett o Garnant hefyd bledio'n euog i fod ag arf yn ei feddiant yn ystod yr ymosodiad ar Michael Irons ar 5 Rhagfyr, 2016.

Mae'r achos wedi ei ohirio tra bod yr awdurdodau yn ceisio gweld a oes gwely ar gael mewn uned iechyd meddwl diogel.

Fferyllfa
BBC

'Siom' am godiad cyflog nyrsys

BBC Cymru Fyw

Mae corff nyrsio'n dweud eu bod wedi'u "siomi" gyda'r cynnydd yng nghyflog gweithwyr iechyd Cymru .

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bore 'ma y bydd holl staff y GIG yn yn cael codiad cyflog o 1% o 1 Ebrill.

Ond dywedodd y Coleg Nyrsio Brenhinol (CNB) bod y cynnydd yn llai na chwyddiant ac yn rhan o "erydiad" mewn cyflogau.

nyrsys
Science Photo Library

Dadansoddi rhestr fer Gwobrau Tir Na N-og

Blog

Y pum llyfr sydd ar restr fer Gwobrau Tir Na N-og 2017, sy'n cael sylw'r awdures  Bethan Gwanas yn ei blog yr wythnos hon .

Meddai: "Dwi’m yn un am fetio, ond ers rhai blynyddoedd mae diwyg llyfrau wedi bod yn fwyfwy pwysig yn y gystadleuaeth hon a stori newydd, wreiddiol yn llai pwysig...", cyn mynd ymlaen i roi ei barn ar y llyfrau mae'n credu y daw i'r brig.   

Bydd enwau enillwyr y gwobrau Cymraeg yn cael eu cyhoeddi ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái, dydd Iau, 1 Mehefin.

Bethan Gwanas
BBC

Dirwyo cwmni adeiladu wedi marwoaleth dyn o Fôn

Wales Online

Mae cwmni adeiladu wedi cael ei ddirwyo £800,000 ar ôl i ddyn o Sir Fôn gael ei ladd ar ôl bod mewn gwrthdrawiad a cherbyd oedd yn cael ei yrru gan ei frawd ym maes awyr Heathrow, medd WalesOnline.

Roedd Philip Griffiths 38 oed yn gweithio i gwmni Laing O'Rourke yn Hydref 2014, pan gafodd ei wasgu rhwng dau gerbyd.

Dechrau'r tymor criced i Forgannwg

Golwg 360

Fe ddywed Golwg360 fod tymor criced dosbarth cyntaf Morgannwg yn dechrau heddiw wrth iddyn nhw herio tîm Prifysgolion Caerdydd yr MCC ar gae’r Swalec yng Nghaerdydd.  

stadiwm swalec
Huw Evans Picture Agency

Gofyn eich barn am S4C

Twitter

Mae'r Cynulliad yn y broses o gasglu barn y cyhoedd am raglenni S4C fel rhan o adolygiad, ac maen nhw newydd drydar yn gofyn am adborth.

View more on twitter

Rhestr fer Gwobr Dylan Thomas

Prifysgol Abertawe

Mae nofel gyntaf Alys Conran, darlithydd ym Mhrifysgol Bangor, wedi cyrraedd rhestr fer ar gyfer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas.

Bydd y wobr o £30,000 yn cael ei dyfarnu ym mis Mai i'r darn gorau o waith wedi'i gyhoeddi'n Saesneg,  gan awdur 39 mlwydd oed neu iau.

Y rhestr fer gyfan:

• The Story of a Brief Marriage - Anuk Arudpragasm - Sri Lanka

Pigeon - Alys Conran - Cymru

• Cain - Luke Kennard - Lloegr

• The High Places - Fiona McFarlane - Awstralia

• The Essex Serpent - Sarah Perry - Awstralia

• Dog Run Moon: Stories - Callan Wink - UDA 

Llyfrau
Prifysgol Abertawe

Marwolaeth 'amheus' yn Wrecsam

Heddlu Gogledd Cymru

Cafodd Heddlu'r Gogledd eu galw am 08:23 ddoe i gyfeiriad yn Wrecsam wedi adroddiadau bod corff dyn canol oed wedi ei ddarganfod yno.

Dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd Iestyn Davies: "Ry'n ni'n trin y farwolaeth fel un amheus ac mae archwiliad post mortem yn cael ei gynnal y bore 'ma.

"Dylai unrhyw un â gwybodaeth am y digwyddiad yn Crescent Close ffonio'r heddlu ar 101 - neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111 - gan ddyfynnu'r cyfeirnod V042465.”

Agor a gohirio cwest

South Wales Argus

Clwydodd cwest fod darpar athrawes wedi marw o anafiadau i'r ymennydd yn dilyn gwrthdrawiad ar y A48, meddai'r South Wales Argus.

Cafodd y cwest i farwolaeth Rhiannon Smith, 21 oed,  o Gasnewydd ei agor a'i ohirio er mwyn i'r heddlu gwblhau eu hymchwiliad i achos y gwrthdrawiad.

Rhiannon Smith
Heddlu Gwent

Disgwyl emoji baner Cymru ar ddyfeisiau yn ystod yr haf

BBC Cymru Fyw

Fe allai emoji baner Cymru fod ar ffonau a dyfeisiau eraill erbyn diwedd yr haf .

Mae Unicode, sy'n rheoleiddio testun cyfrifiadurol, eisoes wedi ychwanegu'r faner i'r gyfres nesaf o emojis sy'n cael eu cyhoeddi ym mis Mehefin.

emoji
BBC

Heddlu'n apelio wedi damwain

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys yn apelio am wybodaeth yn dilyn damwain yn Nhalacharn ychydig wedi hanner dydd ddoe pan aeth car Ford Fiesta i mewn i gar Volvo du oedd wedi parcio yno. 

Cafodd dau berson yn y Fiesta anafiadau, gydag anafiadau'r fenyw oedd yn gyrru yn rhai difrifol. Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio 101.

Pos y dydd

Twitter

Ar y diwrnod y mae'r darn punt newydd ar gael am y tro cyntaf, mae Gareth Ffowc Roberts wedi trydar pos perthnasol iawn.

View more on twitter