a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

Cwpan y Byd 2018

Dyna'r cyfan o'r llif byw am y tro.  

Ond bydd llif byw arbennig yn dechrau am 19:15 wrth i Gymru baratoi i wynebu Iwerddon yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd yn Nulyn.

Bydd y gêm yn dechrau am 19:45 gyda chyfraniadau gan Marc Lloyd Williams.

Dynes wedi marw wedi gwrthdrawiad

Heddlu Gwent

Dywed Heddlu Gwent fod dynes a fu mewn gwrthdrawiad rhwng dau gar rhwng Casnewydd a Chas-gwent ar 16 Mawrth wedi marw yn yr ysbyty.

Roedd Rhiannon Smith o ardal Casnewydd yn 21 oed. 

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A48 rhwng Range Rover Evoque du a Toyota Yaris llwyd tua 19:30.

Mae'r heddlu yn apelio am dystion i'r digwyddiad.    

Rhiannon Smith
Heddlu Gwent

Y gic gyntaf yn nesau.

BBC Camp Lawn

Cyhuddo dynes o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal

Tenby Observer

Bydd dynes 77 oed o Sir Benfro yn ymddangos o flaen Llys y Goron Abertawe yr wythnos nesa ar gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal , meddai'r Tenby Observer. 

Mae Sally Elanor Denman o bentre Angle wedi ei chyhuddo o achosi marwolaeth Betty Colley ar 13 Awst y llynedd.

Llys y Goron
bbc

Tywydd yn gwella

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd yma gyda'r tywydd ar gyfer heno a fory:

"Mi wneith hi rewi heno dan awyr glir ac awel ysgafn; a fydd na niwl rhewllyd mewn mannau yn y gogledd hefyd.

"Y newyddion da ydi fydd fory'n ddiwrnod sych a heulog i ni gyd, efo gwynt ysgafn, a'r tymheredd yn debyg o godi i 17C yn y gogledd, cyn rhewi eto nos yfory.  Cofiwch droi'r clociau awr ymlaen."

Am eich tyqwydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Dynes busnes wedi ei gwasgu i farwolaeth

BBC Cymru Fyw

Clywodd cwest yn Rhuthun fod dynes fusnes adnabyddus wedi cael ei gwasgu i farwolaeth pan gollodd reolaeth o dractor wrth dorri gwair ar gae serth ger Corwen.

Roedd Stephanie Booth yn rhedeg gwestai yn y gogledd ddwyrain ac yn gyn seren y gyfres Hotel Stephanie nol yn 2009. 

Cafodd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol ei chofnodi. 

Stephanie
BBC

Sioc pobl leol yn ardal Trelech

BBC Cymru Fyw

Yn Nhrelech, Sir Gaerfyrddin, mae rhai o'r trigolion lleol wedi bod yn son am y sioc o glywed fod heddlu gwrth derfysgaeth wedi bod yn archwilio ffermdy yn yr ardal. 

Roedd yr adeilad yn eiddo i fam Kahlid Massod, Janet, a'i lystad Philip. Roedd hi a'i phartner wedi symud i Gymru yn 1999, ond heb fod mewn cysylltiad gyda'i mab. 

Dywed yr heddlu, sydd wedi archwilio'r tŷ, nad yw'r cwpl dan unrhyw amheuaeth. 

Yn ôl un cymydog, Steffan Harries, roedd y cwpl wedi symud i Gymru er mwyn cael tawelwch. 

Steffan Harries

Clogwyn yn cwmpo i'r môr

Cyngor Bro Morgannwg

Mae rhan o Lwybr Arfordir Cymru i'r dwyrain o Barc Carafannau Ffontygari yn Mro Morganwng wedi ei chau i'r cyhoedd yn dilyn cwymp clogwyn.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Bro Morgannwg: "Rydym yn cynghori pob ymwelydd â Llwybr Arfordir Cymru, ac i'r ardal yma'n enwedig, i gymryd gofal tra'n cerdded ar hyd y llwybr, ac i gadw at wyriadau sydd wedi eu harwyddo bob amser."

Cymraes ifanc yw siwperffan Doctor Who

BBC Cymru Fyw

Mae merch ysgol o Gymru wedi curo oedolion i gael ei henwi'r siwperffan mwyaf Doctor Who.

Cafodd Lily o Abertawe ei choroni ar ôl casglu 6,641 o eitemau'n ymwneud a'r gyfres.

Dywedodd: "Fe wnes i ddangos i fy ffrindiau a doedden nhw'n methu credu'r peth. Roedden nhw mewn sioc fy mod i wedi torri record byd."

Dr Who
BBC

Gwylnos yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Bydd gwylnos yn cael ei chynnal y tu allan i adeilad y Senedd ym Mae Caerdydd am 17:30 er cof am y rhai gafodd eu llad neu eu hanafu yn dilyn yr ymosodiad terfysgol yn Llundain. 

Ymhlith y siaradwyr fydd y Parchedig Aled Edwards, Cytun, a Saleem Kidwai, Cyngor Mwslemaidd Cymru. 

Barod i groesawu'r wal goch?

Ymchwiliad Trelech

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu y parhau ar ddyletswydd y tu allan i dyddyn yn ardal Trelech, Sir Gaerfyrddin, lle mae mam Kahlid Massod, Janet, a'i lystad Philip yn byw. 

Fe symudodd y ddau i'r ardal o Tunbridge Wells yn 1999. 

Yn ôl cymydog, Mrs Anne Sillars, roedd y ddau yn gwpwl normal ac yn 'hynod o neis'. 

Roedd Mrs Janet Ajao yn arfer cadw brid o ddefaid prin gan werthu'r cig ym marchnad Caerfyrddin. 

Dywed yr heddlu, sydd wedi archwilio'r tŷ, nad yw'r cwpl dan unrhyw amheuaeth. Credir fod y llystad, Philip Ajao, yn yr ysbyty yn dioddef o ganser.  

Tyddyn
BBC

Croesawu dirwy o £300 i hwyliwr meddw

Golwg 360

Mae golwg yn adrodd fod yr awdurdodau wedi croesawu cosb o £300 i hwyliwr o Gaerdydd am fod yn feddw wrth lyw ei gwch.

Hwn oedd y tro cynta’ i Awdurdod Harbwr Caerdydd ddod ag achos o’r fath ac maen nhw wedi pwysleisio bod angen bod yn ddiogel a chyfrifol wrth ddefnyddio Bae Caerdydd.

Cwest Argoed: Williams wedi anfon llythyrau bygythiol

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi clywed bod dyn wnaeth ladd menyw 22 oed mewn hostel yng Nghaerffili wedi anfon llythyrau yn bygwth lladd pobl tra roedd yn y carchar.

Fe anfonodd Matthew Williams lythyrau at ei gyn bartner, heddwas a'i deulu.

Cafodd Cerys Yemm ei lladd gan Matthew Williams, 34, ym mis Tachwedd 2014 yng ngwesty'r Sirhowy Arms yn Argoed.

argoed
bbc

Marwolaeth lle tân: plentyn yn marw trwy ddamwain

BBC Cymru Fyw

Mae crwner wedi cofnodi mai trwy ddamwain y bu farw bachgen 2 oed o Sir Y Fflint wedi i le tân pren trwm ddisgyn arno.

Bu farw Malaki Leo Boadu Hughes, o Saltney, fis Medi y llynedd.

Digwyddodd y ddamwain yng nghartref ei nain, hefyd yn Saltney.

ysbyty
bbc

Ymchwilio i’r ‘diffyg’ Cymry yn Oxbridge

Golwg 360

Dywed golwg360 fod pwyllgor o aelodau seneddol o Gymru wedi dechrau ymchwiliad i holi pam fod cyn lleied o fyfyrwyr o Gymru yn cael lle ym mhrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal sesiwn dydd Llun, gan holi cyfarwyddwyr mynediadau’r ddwy brifysgol.

Hoe fach i'r tri

Twitter

Heddlu dal yn Nhrelech, Sir Gaerfyrddin

Argoeli'n dda

Tywydd, BBC Cymru

Mae Rhian Haf yn obeithiol am brynhawn braf:

"Fydd y gwasgedd uchel drosta ni yn golygu diwrnod sych, a neith hi godi'n braf a chynnes, wrth i'r gwynt ostegu pnawn ma."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Yr haul yn gwenu yn Aberdyfi bore'ma
BBC
Yr haul yn gwenu yn Aberdyfi bore'ma

Cau wardiau oherwydd norovirus

BBC Cymru Fyw

Mae pump o wardiau Ysbyty Maelor yn Wrecsam wedi eu cau  i gleifion newydd oherwydd nifer o achosion o norovirus.

Mae 32 o gleifion yn cael triniaeth am symptomau'r salwch.

Ysbyty
BBC

Dilynwch eich trwynau

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Nabod yr enwogion sy'n llechu tu ôl i'r trwynau coch ac adnabod y treigladau trwynol fydd eich nod chi yn ein cwis arbennig i ddathlu diwrnod Comic Relief.


          Dyma un ychwanegol i chi. Fedrwch chi ddyfalu pwy sydd tu ôl y trwyn?
BBC
Dyma un ychwanegol i chi. Fedrwch chi ddyfalu pwy sydd tu ôl y trwyn?

Apêl wedi lladrad

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth wedi lladrad arfog ar siop yn Y Rhyl. Digwyddodd y lladrad am ychydig cyn 22:00 nos Iau ar Ffordd Trellewelyn.

Fe wnaeth tri dyn fygwth perchennog y siop a dwyn arian.  

Heddlu
BBC

Gwen i wynebau'r Cynulliad

Twitter

Ymosodiad Llundain: Archwilio tŷ yn Nhrelech.

Pentref Trelech yng nogledd Sir Gaerfyrddin, yw'r man lle bu heddlu yn archwilio tŷ yn dilyn ymosodiad terfysgol Llundain. 

Mae'r eiddo yn gartref i fam Khalid Masood, Janet Ajao.  

Trelech
BBC

Croeso i'r Cymry

BBC Cymru Fyw

Chwarae teg i gwmni bysiau cyhoeddus Dulyn am fynd i ysbryd y gêm heno!

croeso
BBC

Ymosodiad Llundain: Holi teulu Masood yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Mae dyn lleol, oedd ddim am ddweud ei enw, wedi dweud wrth y BBC fod trigolion lleol wedi cael sioc ofnadwy ar ôl i'r heddlu archwilio tŷ mewn ardal wledig yn Sir Gaerfyrddin mewn cysylltiad â'r ymosodiad terfysgol yn Llundain. 

Mae'r eiddo yng ngogledd Sir Gaerfryddin yn agos i'r ffin gyda Sir Benfro yn gartref i fam Khalid Masood, Janet Ajao.

Dywedodd y dyn lleol fod y fam a llystad Masood, Philip Ajao, wedi byw yn y tŷ ers nifer o flynyddoedd. 

Roedd o'n credu fod Janet yn ei 70au a bod y llystad yn ddifrifol wael.

Roedd e'n credu nad oeddynt wedi bod mewn cysylltiad â  Masood ers nifer o flynyddoedd ac nad oedd o wedi ymweld â'r eiddo yn Sir Gaerfyrddin.  

Heddlu
BBC

Ad-drefnu addysg chweched dosbarth

Wales Online

Mae un o gynghorau sir Cymru wedi penderfynu cau pob chweched dosbarth cyfrwng Saesneg yn y sir a sefydlu un man canolog ar gyfer addysg ôl-16, medd Wales Online.

Bwriad Cyngor Torfaen yw gwario £20m ar sefydlu canolfan addysg yng Nghwmbrân erbyn 2019.

Cau llwybr ar ôl i glogwyn ddisgyn

ITV News

Mae rhan o Lwybr Arfordir Cymru wedi cau i'r cyhoedd ar ôl i ran o glogwyn ddisgyn dros nos , meddai ITV.

Fe wnaeth swyddogion Cyngor Bro Morgannwg ymweld â'r safle fore Gwener.

Ydyn nhw yna eto?

Twitter

Camau disgyblu yn erbyn Maestri wedi gêm Cymru?

Rygbi, BBC Cymru

Gallai chwaraewr ail-reng Ffrainc, Yoann Maestri, wynebu camau disgyblu yn dilyn y gêm yn erbyn Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ddydd Sadwrn diwethaf.

Daw yn dilyn honiadau bod y clo wedi gwneud sylwadau beirniadol am y dyfarnwr, Wayne Barnes, ar ôl y gêm.

Heddiw mewn hanes

Twitter

Gwrthdrawiad difrifol yn Sgeti, Abertawe

Wales Online

Mae Wales Online yn dweud bod "damwain ddifrifol" wedi digwydd ar Heol Derwen Fawr yn ardal Sgeti, Abertawe .

Mae'n debyg bod car a beic modur yn rhan o'r digwyddiad.

Tân mawr yn ardal Wrecsam dros nos

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod diffoddwyr wedi eu galw i dân mawr yn Wrecsam yn oriau man y bore.

Cafodd criwiau eu galw i'r adeilad ar yr A539 am tua 03:40.

Gwerthu'r Cymro yn 'tristau' colofnydd

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Mae BBC Cymru wedi cael gwybod bod perchnogion Y Cymro yn cynnig ei roi am yr hyn maen nhw'n alw yn "ffi nominal" i unrhyw un sy'n fodlon ei gyhoeddi .

Mae'r grŵp Tindle Newspapers yn dweud ei bod hi'n gyfnod heriol i'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru ac y dylai Llywodraeth Cymru ystyried faint o gyllid sy'n cael ei roi i'r cyfryngau Cymraeg.

Wrth siarad ar y Post Cyntaf, dywedodd Lyn Ebenezer, sy'n golofnydd a chyn ohebydd y papur, ei fod wedi "tristau" ac yn pryderu'n fawr am y sefyllfa.

"Un neu ddau sydd wrthi heddiw yn gwneud gwyrth i gadw fo fynd o gwbl. Chwarae teg iddyn nhw," meddai.

"Dwi'n falch o un peth, petai Llion Griffith y golygydd pan oeddwn i yna, yn fyw heddiw, mi dorrai ei galon. Mi wnaeth pobl fel y fe golli gwaed dros y papur a hynny ar adeg anodd iawn."

Cymro
BBC

Gair o'r gadair

BBC Camp Lawn

Mae Camp Lawn newydd gyhoeddi cyfweliad gyda Gareth Davies, Cadeirydd Undeb Rygbi Cymru, lle mae'n esbonio nad oedd llawer o ddewis gyda'r Undeb ond i gymryd rheolaeth o ranbarth y Dreigiau.

Gareth Davies: Yr unig opsiwn i achub y rhanbarth

Streic yn effeithio cefnogwyr pêl-droed yn Iwerddon

BBC Cymru Fyw

Mae undebau teithio yn Iwerddon wedi galw streic wrth i filoedd o gefnogwyr pêl-droed o Gymru deithio i'r wlad.

Mae'r streic yn effeithio gwasanaethau bws, ac mae rhai gwasanaethau trên hefyd wedi eu canslo.

Bydd tîm pêl-droed Cymru yn herio Gweriniaeth Iwerddon yn Nulyn heno.

Mae o leiaf un grŵp o 20 o gefnogwyr yn Rosslare a heb unrhyw ffordd o gyrraedd Dulyn, sydd 176km i ffwrdd.

Oedi ger Wrecsam

Teithio BBC Cymru

Cefn Mawr, Wrecsam :  Mae ffordd Llangollen, yr A539 wedi chau gan fod canolfan ar dan ar Faes Derwydd rhwng Stryd y Capel a Ffordd Bethania

Ac mae oedi'n bosib ar y bont:

View more on twitter

Coleman 'yn daer' i gyrraedd Cwpan y Byd

BBC Cymru Fyw

Mae rheolwyr a chwaraewyr pêl-droed yn aml yn anfodlon i edrych yn ôl ar y gorffennol... ond weithiau mae angen gwneud hynny .

Dyna ddywed Chris Coleman wrth bwysleisio y bydd e a'i dîm yn "cael eu gyrru i'r eithaf" wrth herio Gweriniaeth Iwerddon nos Wener - yn daer i lwyddo, ond hefyd yn daer i ailadrodd eu llwyddiant diweddar.

Coleman
BBC

Mae'r 'wal goch' ar ei ffordd

Twitter

Mae nifer o gefnogwyr pêl-droed yn trydar lluniau o bobl mewn coch mewn meysydd awyr neu ar gychod, ond o leiaf mae'r bardd Llion Jones yn cynnig cerdd i ni hefyd.

Mwynhewch bobl!

View more on twitter

£10,000 i bob cyngor i brynu offerynnau cerdd

BBC Cymru Fyw

Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams wedi cyhoeddi y bydd pob cyngor yng Nghymru yn cael £10,000 yn ychwanegol i brynu offerynnau cerdd i ddisgyblion .

Bydd cyfanswm o £220,000 ar gael felly i gynorthwyo gwasanaethau cerdd yr awdurdodau lleol i brynu offerynnau, fydd yn cael eu targedu at y rheini sydd â'r angen mwyaf.

Dywedodd Kirsty Williams: "Nid oes modd i gariad a thalent cerddorol person ifanc ddatblygu oni bai ei fod yn cael y cyfle i chwarae offeryn cerdd o'i ddewis, yn arbennig y rheini sydd am symud ymlaen i'r lefel nesaf a chael hyfforddiant cerddorol ar lefel unigol."

Plant cerddorol
BBC