a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi do i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser. 

'Mater o amser' nes y bydd Ampadu yn y garfan

BBC Sport Wales

Mae rheolwr Clwb Pêl-droed Caerwysg, Paul Tisdale wedi dweud mai "mater o amser" yw hi nes y bydd yr amddiffynnwr 16 oed, Ethan Ampadu yn cael ei alw i garfan lawn Cymru .

Mae Ampadu yn un o 11 chwaraewr sydd ar restr wrthgefn ar gyfer y gêm dyngedfennol yng Ngweriniaeth Iwerddon nos 'fory.

Mae Cymru eisoes wedi galw ymosodwr 17 oed Lerpwl, Ben Woodburn i'r garfan.

Ethan Ampadu
Rex Features

Noson fwynach

Tywydd, BBC Cymru

"Heno bydd cymylau gwasgaredig a gwynt ysgafn o'r dwyrain yn golygu y bydd hi fymryn yn fwynach na neithiwr ond yn dal o gwmpas y rhewbwynt ar ei isa'," meddai Rhys Griffiths. 

Am wybodaeth bellach  ewch i'r wefan dywydd.

Hysbyseb tafarn yn 'gwahardd' pobl

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod camgymeriad iaith wedi achosi dipyn o ddryswch i dafarn yng Ngwynedd , lle mae hysbyseb yn "gwahardd" pobl i'r dafarn sydd ar agor o'r bore tan "hwr"... 

Davies yn edrych ymlaen at y gêm nos 'fory

Y Farwnes Grey-Thompson ar fwrdd y BBC

BBC Wales News

Mae'r pencampwr Paralympaidd, y Farwnes Tanni Grey-Thompson wedi dweud ei bod ar ben ei digon ar ôl ymuno â bwrdd y BBC .

Mae'r farwnes yn un o bum aelod anweithredol sydd wedi'u penodi gan y BBC ar gyfer y corff newydd.

Mae'r Athro Ian Hargreaves o Brifysgol Caerdydd hefyd wedi'i gynnwys ar y bwrdd, sy'n cymryd lle hen Ymddiriedolaeth y BBC.

Mae'r safle i gynrychioli Cymru ar y bwrdd yn parhau'n wag wedi i weinidogion Cymru atal penodiad ffefryn Llywodraeth y DU, Dr Carol Bell .

Tanni Grey-Thompson
AFP

Gosod Stamp newydd

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae rhifyn print cyntaf cylchgrawn llenyddol Y Stamp yn cael ei lansio yn Aberystwyth heno.

Bu un o'r sylfaenwyr, Miriam Elin Jones yn sôn wrth Cymru Fyw am ei rhwystredigaeth gyda'r sin farddonol yng Nghymru, rhegi, a'i chwant am fwy o wallt glas yn y Pafiliwn...

Miriam Elin Jones
Miriam Elin Jones

'Mae 30 o ddyddiau yn Ebrill a Medi...'

Ydych chi'n cael trafferth cofio faint o ddyddiau sydd ym mha fis?

Beth am ddysgu'r rhigwm bach yma sydd wedi dod i'r fei yng nghasgliadau Prifysgol Caerdydd?

View more on twitter

Y garfan yn glanio yn Nulyn

Blogiwr yn osgoi colli ei chartref

BBC Cymru Fyw

Mae blogiwr wedi cael gwybod na fydd hi'n colli ei chartref i dalu am achos enllib yn erbyn Prif Weithredwr Cyngor Sir Gâr, Mark James.

Roedd y llys sirol yn ystyried cais i werthu byngalo Jacqui Thompson ger Llanwrda.

Ond mae'r llys wedi penderfynu y bydd yn rhaid iddi dalu £250 pob mis, ac y bydd y ddyled yn cael ei thalu yn ôl dros gyfnod o 10 mlynedd.

Dywedodd y llys os nad yw hi'n gallu gwneud y taliadau, yna bydd yn rhaid i'w chartref gael ei werthu.

Jacqui Thompson
BBC

Symud Tonga v Cymru i Seland Newydd

Sandie Bowen: 'Dim gweithred bellach'

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi dweud na fydd unrhyw weithred bellach wedi i gorff Sandie Bowen gael ei ddarganfod ger cronfa ddŵr yng Nghoed Gwent ddechrau'r mis .

Mae'r llu wedi bod yn ymgynghori gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron i weld os gallai unrhyw weithred bellach gael ei gymryd yn erbyn ei gŵr, Mike Bowen.

Fe ddiflannodd Ms Bowen, 53 oed, o'i chartref yn Llaneuddogwy, Sir Fynwy ym mis Awst 1997.

Cafwyd ei gŵr yn euog o'i llofruddiaeth, ond mae bellach wedi'i ryddhau o'r carchar.

Sandie Bowen
BBC

Digwyddiad Llundain: Cadarnhau enw'r ymosodwr

Cyngor i ystyried mesurau i ddelio â gwylanod

Cyngor Sir Ddinbych

Maen nhw'n bla ar ein trefi glan môr meddai rhai, ac oherwydd hynny, bydd cynghorwyr yn Sir Ddinbych yn ymchwilio i fesurau i fynd i'r afael â gwylanod.

Er yn rhybuddio bod cyfyngiadau ar yr hyn sy'n bosib, bydd cynghorwyr yn ystyried nifer o fesurau lle mae'r broblem ar ei waethaf.

Mae hynny'n cynnwys lleihau faint o wastraff bwyd sydd o gwmpas a sicrhau nad yw adeiladau'n addas i wylanod glwydo arnyn nhw.

Gwylan
Thinkstock

Diolch i'r cefnogwyr

Gyda thîm Cymru ar eu ffordd i Ddulyn mae'r Gymdeithas Bêl-droed wedi diolch a dymuno'n dda i'r cefnogwyr.

View more on twitter
View more on twitter

Treth cyngor Cymru £171 yn is na Lloegr

BBC Wales News

Mae'r ffigyrau yn dangos bod treth cyngor yn parhau yn is yng Nghymru nag yn Lloegr , a hynny o £171 pob blwyddyn ar gyfartaledd.

Dywedodd Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford bod hynny'n dangos bod cynghorau Cymru wedi'u gwarchod rhag y gwaethaf o doriadau San Steffan.

Mae'r cynnydd mewn treth cyngor yn Lloegr yn 4% ar gyfartaledd, 3.3% yw'r ffigwr yng Nghymru.

Arian
Thinkstock

Cwest Argoed: 'Lefel uchel o amffetaminau'

BBC Cymru Fyw

Mae cwest yng Nghasnewydd wedi clywed bod dyn wnaeth ladd dynes 22 oed mewn hostel yn Sir Caerffili wedi cymryd dos uchel o amffetaminau cyn iddo farw .

Bu farw Matthew Williams ar ôl iddo gael ei saethu gan Taser yr heddlu wrth iddo gael ei arestio yn y Sirhowy Arms yn Argoed yn 2014.

Dywedodd gwyddonydd fforensig, John Slaughter, wrth y cwest ei fod yn credu bod Williams yn gallu ymdopi ag amffitaminau i ryw raddau, ond nad oedd yn gallu bod yn sicr i ba lefel.

Cerys Yemm a Matthew Williams
Wales News Service

Gwrthdrawiad: Dynes mewn cyflwr difrifol

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn dweud bod dynes wedi ei chludo i'r ysbyty mewn ambiwlans awyr gydag anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad yng Nghasnewydd.

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng Ford Focus a cherddwr yn Clarence Place am tua 13:30. Mae'r heddlu yn gofyn i yrwyr osgoi'r ardal am y tro.

Cymru'n 100 o bobl

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Petai poblogaeth Cymru ond yn 100 o bobl, faint fyddai'n gweithio a faint fyddai'n ddi-waith? Faint fyddai'n Gymry a faint fyddai'n Saeson?

Mae adran gylchgrawn Cymru Fyw wedi casglu'r ffigyrau yn ôl Cyfrifiad 2011 ac ystadegau diweddaraf Y Swyddfa Ystadegau Gwladol a Llywodraeth Cymru.

Mae'n siŵr bydd ambell un yn agoriad llygad!

100
BBC

Pleidleisio 'dros y person' yn lle'r blaid

BBC Cymru Fyw

Mae'r cyfnod cynadleddau gwleidyddol wedi dechrau, a gyda'r etholiadau i ddewis cynghorwyr ar gyfer awdurdodau lleol Cymru yn nesáu, Cymru Fyw sy'n holi cynghorwyr am wleidyddiaeth leol a chenedlaethol, a'r gwaith o gynrychioli pobl.

Tro carfan o ymgeiswyr sy'n cael llawer llai o sylw - cynghorwyr annibynnol - yw hi y tro yma, a'r cynghorydd John Davies o Gyngor Penfro gafodd ei holi .

John Davies
BBC

Trafod symud disgyblion o ysgol uwchradd

BBC Wales News

Mae'n bosib y bydd disgyblion mewn ysgol uwchradd yn Sir Benfro yn gorfod symud er mwyn gwneud lle i ddymchwel adeilad .

Bydd Ysgol Dewi Sant yn Nhyddewi yn agor fel ysgol 3-16 o fis Medi 2018.

Mae'r cyngor eisiau ailddatblygu'r safle, ac yn ystyried symud disgyblion 16 milltir i Ysgol Tasker Milward.

Mae trafodaethau yn parhau.

Ysgol Dewi Sant
BBC

Gwahardd athro am gamymddwyn proffesiynol

BBC Cymru Fyw

Mae athro wnaeth yrru miloedd o negeseuon i ddisgyblion a rhoi anrhegion iddynt wedi ei wahardd gan banel disgyblu.

Clywodd y panel bod "cymhelliad rhywiol" i'r hyn wnaeth Christopher Clarke, 29, mewn ysgol yn Sir Gaerfyrddin.

Penderfynodd y panel ei fod yn euog o gamymddwyn proffesiynol yn ei gysylltiad gyda thri disgybl 15 ac 16 oed.

Ni fydd yn cael ymgeisio i fod yn athro eto am bum mlynedd.

Fideo o estyniad sinema newydd Galeri

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dangos fideo o sut y bydd canolfan Galeri yng Nghaernarfon yn edrych ar ôl cael estyniad £4m ar gyfer sinema aml-sgrin llawn amser.

Bydd y gwaith yn dechrau'r wythnos nesaf, gyda’r ganolfan yn gobeithio agor y rhan newydd erbyn Haf 2018.

Galeri
Google

Ysbeidiau heulog drwy'r p'nawn

Tywydd, BBC Cymru

"Erbyn prynhawn ‘ma bydd y cawodydd yn gwasgaru ac fe wneith hi droi'n b’nawn sych i'r rhan fwya’ gydag ambell ysbaid heulog," meddai Rhys Griffiths.

"Y tymheredd yn 12C ar ei ucha' heddiw ond yn teimlo’n oerach gydag awel o’r dwyrain."

Am wybodaeth bellach ewch i'r wefan dywydd.

Dyn wedi ceisio perswadio disgybl i'w gar

Wales Online

Mae rhieni plant mewn ysgol uwchradd yng Nghaerdydd wedi cael eu rhybuddio am ddyn wnaeth geisio perswadio merch i fynd i mewn i'w gar .

Fe wnaeth y dyn canol oed geisio perswadio'r disgybl i mewn i'w gar salŵn arian y tu allan i Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Newydd brynhawn Mercher.

Yn ôl Wales Online, mae'r ysgol wedi gyrru llythyr at bob rhiant yn eu gwneud yn ymwybodol o'r digwyddiad.

Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Newydd
Google

Digwyddiad Llundain: Cymru'n rhan o'r ymchwiliad

BBC Cymru Fyw

Mae'r BBC ar ddeall bod Cymru yn un o'r ardaloedd sydd dan sylw'r heddlu sy'n ymchwilio i'r digwyddiad terfysgol yn Llundain ddoe.

Mae'r heddlu wedi bod yn gweithio yn nwyrain Llundain, Surrey, Sussex, Birmingham a Chymru mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Does dim gwybodaeth eto os yw gwaith yr heddlu'n ymwneud â'r bobl sydd wedi'u harestio, neu os mai chwilio yn unig sy'n digwydd yma.

Carcharu dau o Gaerdydd am ddelio cyffuriau

ITV News

Mae dau ddyn 26 oed o Gaerdydd wedi cael eu carcharu am bedair blynedd a hanner yr un am ddelio cyffuriau.

Cafodd Hussein Mursal a Said Yusuf eu dal ar ôl i'w fan fod mewn gwrthdrawiad wrth iddyn nhw geisio dianc rhag yr heddlu.

Roedd y ddau wedi cael eu gweld yn delio heroin a chocên o'r fan ar Moira Place yn Adamsdown.

Husseiin Mursal a Said Yusuf
Heddlu De Cymru

Don't Take Me Home i ysbrydoli'r Gwyddelod?

Wales Online

Gallai Roy Keane ddefnyddio'r ffilm ddogfen am ymgyrch Euro 2016 Cymru, Don't Take me Home, i ysbrydoli chwaraewyr Iwerddon nos Wener  meddai Joe Allen ar wefan Wales Online.

Yn ôl Allen mae'n rhai o'i gyd-chwaraewyr Gwyddelig yn Stoke yn tynnu ei goes am y ffilm, gan ddweud eu bod yn gorymateb gan mai "dim ond" cyrraedd y rownd gyn-derfynol wnaeth Cymru!

Joe Allen
Huw Evans Picture Agency

Y capten yn holliach i'r Gwyddelod

View more on twitter

Ond dim pryderon am garfan Cymru...

View more on twitter

£21m i hybu'r sector bwyd a diod

BBC Wales News

Mae cynllun newydd gwerth £21m wedi'i ddatgelu gan Lywodraeth Cymru  i helpu cynhyrchwyr bwyd a diod .

Nod prosiect HELIX yw creu 370 o swyddi dros bum mlynedd, yn bennaf yng nghefn gwlad Cymru a’r Cymoedd.

Bydd yr arian, sydd wedi dod o'r Undeb Ewropeaidd, yn mynd tuag at ymchwil i dueddiadau bwyd ar draws y byd a ffyrdd newydd o leihau gwastraff.  

Bwyd
BBC

Rhaglen deyrnged i Sioned James

Y Cymro

Bydd S4C yn rhoi teyrnged i'r diweddar Sioned James nos Wener, 7 Ebrill mewn rhaglen arbennig, Cofio Sioned James, meddai'r Cymro.

Bydd y rhaglen yn diolch am gyfraniad yr arweinydd corawl a'r cerddor, fu farw yn 41 oed y llynedd, i gerddoriaeth a diwylliant Cymru.

Sioned James
BBC
Sioned James oedd sylfaenydd Côrdydd

Chwe honiad o gam-drin plant pob dydd

BBC Wales News

Mae chwe honiad o droseddau rhyw yn erbyn plant yn cael eu hadrodd i'r heddlu pob diwrnod ar gyfartaledd, yn ôl NSPCC Cymru.

Fe wnaeth lluoedd Cymru ddatgelu bod 2,238 o gwynion wedi'u gwneud yn 2015-16 - cynnydd o 33% ar y flwyddyn flaenorol.

Fe gafodd NSPCC Cymru'r ffigyrau trwy gais rhyddid gwybodaeth, a galwodd am fwy o fuddsoddiad mewn gwasanaethau i helpu plant sy'n cael eu cam-drin.

Plentyn
Thinkstock

Coeden wedi disgyn ar yr A470

Ymosodiad Llundain: Mwy gan Theresa May

BBC Cymru Fyw

Yn ei datganiad yn Nhŷ’r Cyffredin, dywedodd Mrs May bod yr ymosodwr wedi ei eni ym Mhrydain, ac yn destun ymchwiliad gan MI5 "rhai blynyddoedd yn ôl".

Fe wnaeth hi hefyd roi manylion am y rhai gafodd eu hanafu yn yr ymosodiad.

Roedd 12 o Brydain, ac eraill o Ffrainc, Romania, De Korea, Groeg, Yr Almaen, Gwlad Pwyl, Iwerddon, China, Yr Eidal a'r Unol Daleithiau.

Cafodd tri heddwas eu hanafu, dau yn ddifrifol, meddai.

Ymosodiad Llundain: Datganiad Theresa May yn y Senedd

BBC Cymru Fyw

Mae'r Prif Weinidog Theresa May wedi gwneud datganiad yn Nhŷ’r Cyffredin wedi'r ymosodiad terfysgol yn Llundain ddoe.

Dywedodd bod "gweithred derfysgol wedi ceisio tawelu ein democratiaeth, ond heddiw rydyn ni'n cyfarfod fel yr arfer".

Ychwanegodd: "Daeth terfysgwr i rywle lle mae pobl o bob cenedl a diwylliant yn dathlu'r hyn mae'n ei olygu i fod yn rhydd.

"Roedd hwn yn ymosodiad ar bobl rydd ym mhobman."

Deddf Iaith newydd ar y gweill?

Mae cylchgrawn Golwg yn dyfalu a oes ail Ddeddf Iaith ar y gweill wedi cyfweliad gyda'r Gweinidog dros y Gymraeg Alun Davies AC.

View more on twitter

Gyrrwr wedi dianc o dân ar yr A55

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod dyn wedi dianc heb anafiadau ar ôl i gerbyd fynd ar dân ar yr A55 y bore 'ma .

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad am tua 08:15.

Siawns i Chris Gunter dorri record?

BBC Sport Wales

Gall amddiffynnwr Cymru, Chris Gunter ennill cap rhif 78 dros ei wlad 'fory, a dod yn gyfartal gyda Craig Bellamy.

All Gunter dorri record Neville Southall o 92 ymddangosiad dros Gymru?

Byddai cyrraedd 100 cap yn braf meddai'r chwaraewr 27 oed ond canolbwyntio ar y gêm yn erbyn Gweirniaeth Iwerddon nos Wener yw ei ffocws ar hyn o bryd meddai mewn sgwrs gydag adran chwaraeon y BBC.

Chris Gunter
BBC