a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Y llif byw yn dod i ben

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Bydd y diweddaraf am y digwyddiad yn San Steffan ar ein gwefan heno, ar fwletinau Radio Cymru ac ar Newyddion 9 ar S4C heno.

Bydd y llif byw arferol yn ailddechrau am 08:00 bore 'fory.

San Steffan: Adeiladau gerllaw yn gwagio

Twitter

'Trist iawn clywed bod heddwas wedi'i ladd'

Twitter

Datganiad gan Lywydd y Cynulliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Datganiad y Llywydd yn dilyn y digwyddiadau yn San Steffan:

“Mae’r digwyddiadau yn San Steffan yn parhau ond maen nhw’n cael eu trin fel digwyddiad terfysgol difrifol.

"Rwyf wedi gohirio’r Cyfarfod Llawn a chaiff y busnes sy’n weddill heddiw ei aildrefnu ar gyfer dyddiad yn y dyfodol. Rydym yn disgwyl i fusnes y Cynulliad yfory fynd rhagddo fel arfer.

"Mae ein gwasanaeth diogelwch a’r heddlu yn cydweithio’n agos. Mae’r heddlu wedi cynyddu presenoldeb swyddogion arfog o amgylch ystâd y Cynulliad ac ym Mae Caerdydd rhag ofn.

"Mae ein meddyliau gyda phawb sydd wedi’u heffeithio arnynt gan ddigwyddiadau erchyll heddiw.”

Adroddiadau bod heddwas wedi marw

BBC Cymru Fyw

Mae'r BBC ar ddeall bod Gweinidog y Swyddfa Dramor, Tobias Ellwood wedi rhoi adferiad ceg wrth geg i swyddog heddlu am chwarter awr, ond bod yr heddwas wedi marw.

Yr heddlu'n briffio'r senedd

Aelod o Dŷ'r Arglwyddi yn trydar

Twitter

San Steffan: Y Llywydd yn cydymdeimlo

Twitter

Theresa May i gadeirio cyfarfod Cobra

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau y bydd Theresa May yn cadeirio cyfarfod o bwyllgor Cobra heno i drafod yr ymateb i'r digwyddiad yn San Steffan.

Cobra yw'r pwyllgor sy'n cydlynu ymateb i ddigwyddiadau difrifol, ac mae'n dod â gweinidogion a swyddogion diogelwch, y gwasanaethau brys ac asiantaethau gwybodaeth ynghyd.

San Steffan: Y diweddaraf gan Heddlu'r Met

Twitter

Trin 'o leiaf 10 claf ar Bont Westminster'

Twitter

Mwy o ddiogelwch mewn lleoliadau yn ne Cymru

Twitter

500 o bobl yn gadael San Steffan

BBC Cymru Fyw

Mae swyddogion wedi cadarnhau bod tua 500 o bobl, yn cynnwys Aelodau Seneddol, yn cael eu symud o San Steffan i Abaty Westminster, ble y bydd cyfle iddynt siarad â'r heddlu os oedden nhw'n dystion i'r digwyddiad.

San Steffan
Getty Images

San Steffan: Plaid Cymru yn ymateb i'r digwyddiad

Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi rhyddhau datganiad am y digwyddiad yn San Steffan.

"Hoffai Plaid Cymru anfon ei chydymdeimlad at bawb a effeithir arnynt o ganlyniad i’r digwyddiadau heddiw.

"Mae ein Aelodau Seneddol a'u staff yn ddiogel, ond mae ein meddyliau nawr gyda chydweithwyr ac aelodau o'r cyhoedd sydd wedi cael eu dal yng nghanol yr ymosodiad.

"Dylai pawb gael yr hawl i deimlo'n ddiogel yn eu man gwaith, yn arbennig cynrychiolwyr a etholwyd yn ddemocrataidd.

"Mae Plaid Cymru heddiw yn sefyll mewn undod gyda phawb sy'n gweithio yn Senedd San Steffan, ac yn condemnio y weithred ofnadwy hon o drais."

AC Môn yn cydymdeimo â phobl Llundain

Twitter

San Steffan: Uchel Swyddog yn y fan a'r lle

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu'r Met yn Llundain wedi gwneud datganiad am y digwyddiad, gan ddweud bod Comisiynydd dros dro y llu, Craig Mackie, ar y safle pan ddechreuodd y digwyddiad.

San Steffan: Y Maer yn diolch am ymateb y gwasanaethau brys

Twitter

San Steffan: Dynes wedi'i thynnu'n fyw o'r Thames

Is-olygydd Newsnight ar Twitter

Twitter

San Steffan: Meddwl am gydweithwyr

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru sydd wedi trydar am y digwyddiadau yn San Steffan.

View more on twitter

San Steffan: Y diweddara' gan Elliw Gwawr

Twitter

San Steffan: Cadw draw o ffenestri

BBC Cymru Fyw

Mae'r Arglwydd Thomas o Gresffordd ym Mhalas Westminster, ac yn dweud fod pawb sydd wedi eu cau i mewn yno wedi cael rhybudd i gadw draw o ffenestri'r adeilad.

San Steffan: Ambiwlansys yn gadael

Twitter

Un arall o ohebwyr BBC Cymru yn San Steffan yw Karl Necke, ac mae e newydd drydar fideo o ambiwlansys yn gadael ardal Millbank.

View more on twitter

San Steffan: Disgwyl datganiad

BBC Cymru Fyw

Mae disgwyl i Heddlu'r Met yn Llundain wneud datganiad am y digwyddiad ger y Senedd ymhen 15 munud.

San Steffan: Profiad Aelod Seneddol

BBC Cymru Fyw

Mae'r Aelod Seneddol David Davies wedi bod yn rhannu ei brofiad ef o'r digwyddiad yn San Steffan gyda BBC Cymru.

"Ro'n i'n cerdded draw i'r Tŷ i bleidleisio," meddai.

"Roedd yn rhaid i fi gerdded o Portcullis House drwy'r sgwâr ynghanol y Senedd. Roedd lot o bobl yn gweiddi ac yn sgrechian.

"Doedd neb yn siŵr beth ddigwyddodd. Clywais i ddwy shot , so syrthiais i lawr i'r ddaear, wedyn pan oedd hi'n dawel am ychydig o eiliadau, achos o'n i'n hollol exposed , nes i redeg yn ôl i Portcullis House."

San Steffan: Y Llywydd yn gohirio'r Senedd ym Mae Caerdydd

BBC Wales News

San Steffan: Gohirio'r Cynulliad

Twitter

Galw i ohirio trafodaethau ym Mae Caerdydd

Twitter

San Steffan: Profiad gweithiwr yn Nhŷ'r Cyffredin

BBC Cymru Fyw

Mae arbenigwraig Pwyllgor Materion Cymreig San Steffan, Elin James Jones yn ei swyddfa yn Nhŷ'r Cyffredin, ac wedi rhannu'r hyn sydd yn digwydd gyda BBC Cymru.

"Mae'n anodd stumogi'r peth, mai yn y gwaith ydw i, a bod hyn i gyd yn digwydd," meddai.

"Mae'r sgriniau teledu i gyd ymlaen yn y swyddfa, a 'dy ni ddim yn cael symud i unlle.

"Mae 'nghalon i yn fy ngwddf, ond dwi'n saff ac yn aros i glywed mwy.

"Dy ni wedi cael gwybod bod y Tŷ wedi ei ohirio a 'dy ni'n cael cyngor i beidio gadael. Felly ni'n aros nawr, am fwy o wybodaeth."

San Steffan: Un fenyw wedi marw

BBC Cymru Fyw

Mae'r BBC yn cyhoeddi bod un fenyw wedi marw yn y digwyddiad yn San Steffan a bod sawl un arall gydag 'anafiadau catastrophig'.

San Steffan: Diolch i'r gwasanaethau brys

Twitter

Mae AS Democratiaid Rhyddfrydol Ceredigion, Mark Williams, wedi trydar o San Steffan.

View more on twitter

San Steffan: Camau priodol

Twitter

Fe ddywed gohebydd gwleidyddol BBC Wales News bod Llywydd y Cynulliad wedi siarad gyda swyddogion diogelwch wedi'r digwyddiadau yn San Steffan ac yn cymryd 'camau priodol'.

Mae'r sesiwn yn y Senedd ym Mae Caerdydd yn parhau er bod rhai wedi galw am ohiriad.

View more on twitter

San Steffan: Heddlu arfog ar strydoedd Llundain

BBC Cymru Fyw

Heddlu
Jack Taylor/Getty Images

San Steffan: Ymateb Ceidwadwyr Cymreig

Twitter

San Steffan: Ymateb Carwyn Jones

Twitter

San Steffan: Prif Weinidog yn Downing Street

Twitter

San Steffan: Gohirio trafodaeth Holyrood

Twitter

Er bod trafodaethau wedi parhau am gyfnod, mae'r ddadl yn Senedd yr Alban wedi cael ei ddirwyn i ben am y tro.

View more on twitter

San Steffan: Apêl gan y Gwasanaeth Ambiwlans

Twitter

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Llundain yn gofyn i bobl beidio galw oni bai bod argyfwng go iawn gan eu bod mor brysur gyda'r digwyddiad ger San Steffan.

View more on twitter

San Steffan: 'Ymosod ar heddwas'

Twitter

San Steffan: Apêl am luniau

Twitter

Mae Heddlu'r Met yn Llundain yn apelio ar unrhyw un sydd â lluniau o'r digwyddiad ger y senedd yn San Steffan i gysylltu â nhw.

View more on twitter

Trafodaethau annibyniaeth yn parhau yn Holyrood

Twitter