a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Gwleidyddion Cymru'n cofio McGuinness
  2. McEvoy 'nôl yng ngrŵp Plaid Cymru
  3. Felix Aubel yn ymddiheuro am sylwadau

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni am heddiw...

BBC Cymru Fyw

Diolch am ddilyn llif byw dydd Mawrth, fe fydd y llif yn dychwelyd am 08:00 ddydd Mercher.

Llwyfan breuddwydion

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae Cylchgrawn yn adrodd bod canolfan ddrama BBC Cymru ym Mhorth y Rhath ym Mae Caerdydd yn dathlu ei phen-blwydd yn bump oed yr wythnos hon.

Erbyn hyn mae'r stiwdios yn gartref i rai o gynhyrchiadau mwyaf poblogaidd y BBC gan gynnwys Pobol y Cwm, Casualty a Doctor Who.

doctor
bbc

Castell Aberteifi yn ymddangos ar gyfres Channel 4

Golwg 360

Dywed golwg fod Castell Aberteifi wedi cyrraedd rhestr fer o’r adeiladau gorau i gael eu hadnewyddu ar draws gwledydd Prydain.

Mi fydd yn serennu ar gyfres newydd ar Channel 4 sy’n dechrau nos Iau, sef Great British Buildings .

Mae’r gyfres yn canolbwyntio ar rai o’r enghreifftiau gorau o waith adfer ar adeiladau ar draws Prydain gyda’r enillydd yn cael ei gyhoeddi ar ddiwedd y gyfres.

Carcharu dyn am 16 mis am frathu clust dyn arall

BBC Cymru Fyw

Mae cyn-filwr oedd wedi gwisgo fel Colonel Gaddafi pan frathodd ddarn o glust dyn arall i ffwrdd mewn tafarn yn Aberystwyth wedi ei garcharu am 16 mis.

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod Geraint Jones, 25, wedi gwisgo mewn gwisg ffansi ar gyfer "parti di-chwaeth" pan wnaeth ymosod ar Gwynant Jones.

Roedd y diffynnydd wedi bod yn nhafarn yr Academy am chwe munud pan frathodd clust Gwynant Jones, 25 oed, i ffwrdd a'i boeri ar y llawr.

Geraint Jones
Wales News Service

Noson fudr

Tywydd, BBC Cymru

Bydd cawodydd cyson yn ystod y noson, gyda gwyntoedd a chawodydd trwm o law ac eira'n croesi o'r gorllewin, cyn clirio'n raddol wrth iddi wawrio.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru .

Pen-blwydd hapus Malcolm Allen!

Twitter

Barn y Cymry ar Brexit

The Guardian

Yn sgil y cyhoeddiad ddoe gan Brif weinidog Prydain, Theresa May, mae'r Guardian heddiw'n holi croes doriad o bobl Cymru am eu pryderon a'u gobeithion am y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Digwyddiad mewn ysgol yn Sir Benfro

BBC Cymru Fyw

Mae bachgen ysgol wedi cael anaf i'w wyneb yn dilyn digwyddiad gyda gwn yn Ysgol Gyfun Penfro heddiw. Dywedodd Cyngor Sir Penfro bod disgybl blwyddyn 11 wedi dod â gwn aer BB i'r ysgol. Fe saethodd y gwn yn ystafell newid addysg gorfforol yr ysgol, gan daro'r bachgen gyda phelen ysgafn.     

Cafodd yr heddlu eu galw i'r ysgol tua 12:30, ac mae'r bachgen yn eu helpu gyda'u hymchwiliad. Fe gafodd y bachgen ei gludo i'r ysbyty. Dywedodd y cyngor mai mân anafiadau sydd ganddo.

Dim mwy o Ddatblygu

BBC Radio Cymru

Fe fydd recordiad byw o set y grwp dylanwadol o'r 80au a'r 90au - Datblygu - yn cael ei ddarlledu ar Radio Cymru nos yfory.

Roedd y perfformiad yn rhan o ŵyl Psylence yng nghanolfan Pontio ym Mangor dros y penwythnos.

Fe ddywedodd Dave a Pat o'r grwp mai dyma oedd eu gig olaf dan faner Datblygu.

dave datblygu
bbc

Arestio llanc 12 oed wedi i wrthrych daro rheolwr

BBC Cymru Fyw

Mae bachgen 12 oed wedi ei arestio gan Heddlu Gwent ar ôl i wrthrychau daro rheolwr Blackpool yn ystod  eu gêm yng Nghasnewydd ddydd Sadwrn .

Fe wnaeth clwb Casnewydd a'r Gymdeithas Bêl-droed ymchwilio wedi i Gary Bowyer gael ei daro wrth iddo sefyll ar ochr y cae yn Rodney Parade.

gem
bbc

‘Ddim eisiau ffrae Llangennech yn ein pentre’ ni’

Golwg 360

Mae golwg yn adrodd fod un ysgol gynradd ddwyieithog yn Sir Gar wedi dweud nad ydyn nhw eisiau gweld ffrae addysg Gymraeg Llangennech yn cael ei ailadrodd yn eu pentre’ nhw .

Mae Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol y Felin yn Felin-Foel wedi dweud wrth raglen Y Byd ar Bedwar nad yw’r ysgol yno yn bwriadu newid os fydd gwrthwynebiad cryf ar lawr gwlad.

Athrawon newydd Cymru

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae'n nhw'n dweud mai cŵn fu cyfeillion gorau dyn ers miloedd o flynyddoedd, ac mae ystadegau yn awgrymu bod un ym mhob tri o gartrefi Cymru â chi anwes yn byw ynddo.

Ond yn ne-orllewin Cymru, mae 'na brosiect addysgiadol arloesol ar y gweill, sy'n cynorthwyo disgyblion i ddysgu darllen trwy gael cŵn yn ymweld â'r 'stafell ddosbarth.

Yr adran gylchgrawn sydd a'r hanes.

ci
bbc

Dyn yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad

Daily Post

Mae'r Daily Post wedi trydar i ddweud fod dyn oedrannus wedi ei gludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad ar ffordd yr A494 y bore 'ma.

View more on twitter

Arolwg Elái i osod cynsail am newid

BBC Wales News

Gallai cynllun i daclo llygredd yn Afon Elái yng Nghaerdydd osod cynsail ar gyfer gwella safon afonydd eraill yng Nghymru , meddai ymgyrchwyr.

Daeth arolwg "enfawr" o'r afon o hyd i gannoedd o lefydd lle roedd gwastraff yn cael ei adael, a phibellau carthion oedd heb eu cofnodi o'r blaen.

Mae safon y dŵr wedi ei ddynodi'n "wael" a "drwg" mewn ardaloedd gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Afon Elai
BBC

Dim camau pellach wedi fideo Gareth Davies

Wales Online

Mae WalesOnline yn dweud na fydd mewnwr Cymru, Gareth Davies, yn wynebu camau pellach ar ôl i fideo yn dangos digwyddiad rhyngddo ef a staff clwb nos ddod i'r amlwg.

Fe wnaeth Davies ymddiheuro wedi'r digwyddiad.

Dirwy am fod dan ddylanwad cyffuriau yn Wrecsam

BBC Cymru Fyw

Mae dyn gafodd ei ddarganfod yn anymwybodol yng nghanol tref Wrecsam ar ôl cymryd cyffuriau wedi cael dirwy.

Clywodd y llys bod Ryan Morris, 21, wedi cymryd y cyffur cyfreithlon 'Black Mamba'.

Cafodd ddirwy o £150, a bydd rhaid talu costau o £85 a thaliad ychwanegol o £30.

Daw ar ôl i luniau gael eu rhannu o bobl dan ddylanwad cyffuriau yng nghanol Wrecsam.

Cymru'n paratoi at nos Wener

Twitter

Mae pawb yng ngharfan hyfforddi Cymru yn edrych yn hapus heddiw, wrth i'r chwaraewyr wneud eu paratoadau munud olaf cyn y gêm yn erbyn Iwerddon nos Wener.

View more on twitter

Merch ar goll wedi ei darganfod

Twitter

Llafur Cymru yn 'unedig' er ffraeo mewnol San Steffan

BBC Cymru Fyw

'Dyw Llafur Cymru ddim am ddechrau "ffraeo ymysg ei gilydd", yn ôl y Prif Weinidog, Carwyn Jones.

Daw ei sylwadau wrth i ffrae fewnol rhwng carfannau dylanwadol o'r blaid Brydeinig ddwysáu.

Mae'r dirprwy arweinydd, Tom Watson, yn honni bod Len McCluskey ac undeb Unite yn cynllwynio i ddod â mudiad asgell chwith i rym o fewn y blaid.

Ond fe ddywedodd Mr Jones bod y gangen Gymreig yn "unedig".

llafur
bbc

Merch 11 oed ar goll o Sir Conwy

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth i geisio dod o hyd i ferch 11 oed sydd ar goll o Landdulas, Conwy. 

Fe gafodd Mia Elliot ei gweld diwethaf yn ei chartref am 20:00 nos Lun. Mae Mia yn cael ei disgrifio fel merch denau pum troedfedd pum modfedd o daldra gyda gwallt tywyll at ei hysgwyddau. 

Fe ddylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am leoliad Mia gysylltu â'r heddlu ar unwaith.

mia
Heddlu Gogledd Cymru

Troi'n Aeafol

Tywydd, BBC Cymru

Bydd tywydd gwlyb, gyda'r posibilrwydd o daranau a hyd yn oed eira dros dir uchel yn lledu o'r gorllewin yn ystod y prynhawn, a bydd hi'n teimlo'n llawer oerach nac yn ddiweddar.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Cofio cyn-ddyfarnwr

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi rhoi teyrnged i'r cyn ddyfarnwr rhyngwladol John Gow o Abertawe.

Yn athro gwyddoniaeth yn Ysgol Gatholig Yr Esgob Vaughan, roedd Mr Gow yn cael ei adnabod fel "llysgenad gwych" i'r byd dyfarnu pêl-droed yng Nghymru.

Roedd Mr Gow yn ddyfarnwr rhyngwladol ac ar restr dyfarnwyr FIFA, yn ogystal a hynny, roedd wedi bod yn gyfrifol am ddyfarnu rhai o brif gemau yn Uwchgyngrair Lloegr.

Vaughan yn 'metrosbonio'

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Mae Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick wedi diweddaru ei flog ar wefan Cymru Fyw.

Yn y blog mae Vaughan yn nodi ar 1 Mai eleni fe fydd hi'n 20 mlynedd ers ethol Tony Blair yn Brif Weinidog, ac yn ddiweddarach eleni fy fyddwn yn nodi bod 'na ddau ddegawd wedi mynd heibio ers y refferendwm wnaeth arwain at sefydlu'r Cynulliad.

Dau mewn cyflwr difrifol ar ôl gwrthdrawiad beic modur

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth wedi i ddau ddyn gael eu hanafu’n ddifrifol mewn gwrthdrawiad beic modur yng Nghasnewydd yn oriau man y bore.

Cafodd swyddogion yr heddlu eu galw cyn 02:00 fore dydd Mawrth, wedi'r digwyddiad ar Heol Corporation yn ymwneud a beic modur Kawasaki gwyrdd.

McEvoy yn ôl yng ngrŵp Plaid Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae AC Plaid Cymru, Neil McEvoy yn ôl yng ngrŵp y blaid yn y Senedd.

Cafodd Mr McEvoy ei atal o'r grŵp ar ôl i dribiwnlys ddyfarnu bod ei ymddygiad tuag at gynghorydd gyfystyr a bwlio .

Mae wedi dychwelyd i'r grŵp ar ôl cytuno ar ddatganiad newydd gyda'r blaid, sy'n cynnwys ymddiheuriad i'r cynghorydd.

Teyrnged Plaid Cymru i McGuinness

BBC Cymru Fyw

Mae llefarydd ar ran Plaid Cymru wedi rhoi teyrnged i gyn-ddirprwy Brif Weinidog Gogledd Iwerddon, Martin McGuinness , gan ddweud ei fod "yn allweddol yn sicrhau a chynnal heddwch a democratiaeth yng Ngogledd Iwerddon".

"Fel y dirprwy Brif Weinidog fe arweiniodd drwy esiampl pan ddaeth yn fater o gymodi. Prin yw'r rhai fydd yn anghofio'r ffordd y gwnaeth estyn llaw i arweinyddion cymunedau eraill.

"Mae Plaid Cymru'n cydymdeimlo gyda'i deulu, ei ffrindiau ac etholwyr, ac yn gobeithio y bydd adeiladu ar ei waddol yn y blynyddoedd i ddod."

Comisiynydd Etholiadol newydd i Gymru

Mae Elan Closs Stephens, sy'n aelod o Ymddiriedolaeth y BBC, wedi ei phenodi'n Gomisiynydd Etholiadol i Gymru.    

View more on twitter

Carcharu cyn filwr am frathu clust

BBC Cymru Fyw

Mae cyn filwr wedi ei garcharu am 16 mis am frathu clust dyn arall i ffwrdd tra ar noson allan yn Aberystwyth.

Roedd Geraint Jones, 25, wedi cyfaddef achosi niwed corfforol difrifol wedi'r ymosodiad ym mis Hydref llynedd.

Dywedodd y barnwr yn Llys y Goron Abertawe bod yr ymosodiad yn un "anwaraidd" .

Geraint Jones
BBC

Pen-blwydd hapus Mr Jones

Twitter

Mae'n debyg fod hi'n ben-blwydd y Prif Weinidog Carwyn Jones heddiw, er dydyn ni ddim yn siwr o'i oedran...

View more on twitter

30 mlynedd ers rhediad Caernarfon yng Nghwpan FA Lloegr

Chwaraeon BBC Cymru

Ymhen mis bydd rownd gynderfynol Cwpan FA Lloegr, a dros y penwythnos roedd hi'n 30 mlynedd ers i Glwb Pêl-droed Caernarfon gael eu rhediad gorau erioed yn y gystadleuaeth.

30 mlynedd ers rhediad Caernarfon yng Ngwpan FA Lloegr

McGuinness: 'Clyfar, cyfrwys, dinistriol'

BBC Cymru Fyw

Roedd Martin McGuinness yn "ddyn clyfar, cyfrwys, oedd yn gallu bod yn hynod ddinistriol", yn ôl un oedd yn ei adnabod.

Daeth Arwel Ellis Owen i'w adnabod pan oedd yn bennaeth rhaglenni yn BBC Gogledd Iwerddon.

McGuinness: 'Dyn clyfar, cyfrwys a hynod ddinistriol'

Ffordd wedi cau yn dilyn gwrthdrawiad

Teithio BBC Cymru

Claf 'wedi gorfod cysgu mewn storfa ysbyty'

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd am honiadau dynes sy'n dweud bod ei gwr wedi ei orfodi i gysgu mewn storfa mewn ysbyty yng ngogledd Cymru.

Yn ôl y Daily Post, fe wnaeth gwraig John Gibbs, oedd yn 79 ac yn dioddef o nifer o broblemau iechyd, gwyno i'r ombwdsmon wedi marwolaeth ei gwr. 

Martin McGuinness: Ymateb Andrew RT Davies

BBC Cymru Fyw

Wedi marwolaeth cyn-ddirprwy Brif Weinidog Gogledd Iwerddon, Martin McGuinness , dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig bod McGuinness wedi chwarae "rôl allweddol" wrth sicrhau heddwch yn y wlad. 

Ychwanegodd: "Ond i ormod o deuluoedd yng Ngogledd Iwerddon, a dros y DU, bydd y clod iddo y bore 'ma yn ormod i'w ddioddef."

McGuinness
BBC

Yr 'undeb' yn Lloegr a gweddill y DU

Irish Times

Yn yr Irish Times heddiw, mae'r Athro Richard Wyn Jones yn dadlau os fydd Yr Alban yn troi'n wlad annibynnol, y byddai hynny'n gadael gweddill ardaloedd a gwledydd yr undeb wedi'u hynysu gyda Lloegr.

Mae'n dadlau bod gan Loegr syniadau o genedlaetholdeb a'r undeb sydd ddim yn cydfynd a'r syniadau o'r undeb sy'n bodoli yn y gwledydd eraill.

Pawb ond un yn barod

Twitter

Arddangos cynllun £200m i wella ffyrdd

BBC Cymru Fyw

Mae cynlluniau ar gyfer gwerth mwy na £200m o welliannau i'r A494 a'r A55 yng ngogledd Cymru yn cael eu harddangos i'r cyhoedd am y tro cyntaf ddydd Mawrth.

Bwriad y buddsoddiad arfaethedig yw mynd i'r afael â thraffig ar y ffyrdd yng Nglannau Dyfrdwy.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod y ffordd "yn is na safonau modern" ac mai'r buddsoddiad yma fyddai'r mwyaf ers i'r ffyrdd gael eu hadeiladu.

A494
BBC

Diffyg amrywiaeth yn cyfyngu'r cyfryngau

Click on Wales

Yn ôl erthygl gan Michael Flynn ar wefan Click on Wales, mae'r diwydiannau creadigol yng Nghymru'n dioddef oherwydd diffygion mewn denu pobl o gefndiroedd amrywiol.

Mae'r pwll talent greadigol yn rhy fach ar hyn o bryd, meddai, i gynnal diwydiant yng Nghymru sydd yn medru ymateb i anghenion creadigol ac amrywiol y diwydiant ehangach.

McGuinness yn ffigwr 'canolog'

Twitter

Ar Twitter, mae'r Arglwydd Peter Hain wedi dweud bod Martin McGuinness yn ffigwr "canolog" i'r broses heddwch.

View more on twitter

Felix Aubel yn ymddiheuro am drydariad

Twitter

Ar ôl i'r Dr Felix Aubel gael ei feirniadu yn gynharach yn yr wythnos ar ôl cael ei gyhuddo o gefnogi erledigaeth grefyddol mewn neges ar wefan gymdeithasol, mae wedi ymateb:

View more on twitter