a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Diolch am ddilyn llif byw Cymru Fyw, fe fydd y llif yn dychwelyd am 08:00 fore Mawrth.

Ail achos o Hepatitis A mewn ysgol

Daily Post

Mae swyddogion iechyd yn ymchwilio i ail achos o Hepatitis A mewn ysgol gynradd yn Y Rhyl, meddai'r Daily Post.

Dywed Iechyd Cyhoeddus Cymru fod staff a disgyblion Ysgol Dewi Sant yn cael cynnig brechiadau.

Cred swyddogion fod hi'n debyg fod yr achos diweddara yn gysylltiedig ag achos yn yr ysgol ym mis Ionawr.

Ysgol
Google

Noson oer

Tywydd, BBC Cymru

"Wrth iddi droi'n rhynllyd yn ystod y p'nawn fe fydd rhai cawodydd eira heno, ac fe fydd hi'n rhewi dros nos," meddai Rhian Haf.

"Er fod disgwyl tipyn o dywydd sych ac ysbeidiau braf fory, fe fydd 'na gawodydd o genllysg ac eira hefyd."

Am ragolygon pellach ewch i'n gwefan dywydd.

Prynu tafarn adnabyddus

BBC Cymru Fyw

Mae un o dafarndai enwocaf Abertawe, y Swansea Jack, wedi cael ei werthu mewn arwerthiant.

Cafodd y dafarn, oedd yn atyniad poblogaidd gyda chefnogwyr y clwb pêl-droed, ei werthu am £140,000 i deulu lleol - bron dwbl yr amcan bris o £75,000.

Tafarn
DB Public Relations

Adunaid 30 mlwyddiant i arwyr yr Ofal

Daily Post

Mae cyn aelodau o dîm pêl-droed Caernarfon wnaeth guro timau fel Stockport, Efrog a Barnsley yn 1986/7 wedi cael aduniad am y tro cyntaf ers 30 mlynedd.

Fe lwyddodd Alec Philp, sydd ar fwrdd CPD Caernarfon, i ddod o hyd i bob aelod o'r tîm ac fe fu'r dorf yn yr Ofal yn dangos eu gwerthfawrogiad iddynt dros y penwythnos, meddai'r Daily Post.

Apêl wedi ymosodiad

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi rhyddhau delwedd o ddyn maen nhw'n awyddus i holi yn dilyn ymosodiad ar ferch yn ei harddegau yng Nghwmbrân.

Digwyddodd yr ymosodiad tua 08:30 ddydd Gwener 3 Mawrth ar Ffordd Henllys.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101.

Heddlu
Heddlu Gwent

Cymdeithas Dewi Sant Trelew yn 125 mlwydd oed

BBC Cymru Fyw

Mae Cymdeithas Dewi Sant Trelew wedi dathlu ei 125 mlwyddiant yn yr Ariannin.

Fe gafodd y gymdeithas noson o ddathlu a gwledda gyda chanu, dawnsio a chyflwyniadau mewn noson yn Nhrelew dros y penwythnos dan arweiniad Ricardo Irianni.

Cafodd Cymdeithas Dewi Sant Comodoro Rivadavia ei hanrhydeddu am ei gwaith dros y gymuned a´r diwylliant Cymreig lleol.

Noson dathlu 125 mlwyddiant Cymdeithas Dewi Sant, Trelew
Juan Davies
Cafodd y dathliadau eu cynnal yn Neuadd Dewi Sant, Trelew

Apêl wedi gwrthdrawiad

Heddlu Dyfed Powys

Troseddwr rhyw yn wynebu carchar

South Wales Argus

Fe all dyn o Sir Gâr wynebu cyfnod yn y carchar ar i ôl i lys ei gael yn euog o gael rhyw gyda merch 15 oed , meddai'r South Wales Guardian.

Fe wnaeth y llys hefyd benderfynu fod Pearce o westy'r Kins Head yn Llanymddyfri yn euog o fod a lluniau anweddus o blant yn ei feddiant. Fe fydd yn cael ei ddedfrydu ar 10 Ebrill.

Llifogydd yn achodi problemau ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Mae llifogydd yn achosi problemau i rai modurwyr yng Nghas-bach, ger Caerdydd, ar ffordd yr A48 i'r ddau gyfeiriad, ac yn y gogledd yn Rhiwabon, ger Wrecsam, ar y B5605.  

Ymweliad â'r Traeth

Twitter

"Clwb bach gwych sy'n bendant werth ymweliad ..." yw disgrifiad y blogiwr Joseph Gibbons o Glwb Pêl-droed Porthmadog ar gaeau'r Traeth. 

Mae'r blog Gibbo's 92 yn croniclo ymweliadau â gwahanol gaeau pêl-droed dros Bydain ac hefyd yn rhoi barn ar dafarndai ac atyniadau'r trefi mae'n ymweld â nhw.

View more on twitter

Carchar am ymwneud â chyffuriau

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 25 oed wedi ei garcharu am ddwy flynedd yn Llys y Goron Caernarfon, wedi iddo bledio'n euog i droseddau yn ymwneud â chyffuriau. 

Fe ddaeth heddlu o hyd i gyffuriau cocên a chanabis gwerth £15,000 yng nghartref Ashley Osborne yn Hen Golwyn. 

Gwyliwch yn fyw....

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Stiwdios Porth y Rhath yn 5 oed

Twitter

Mae stiwdios y BBC yng Nghaerdydd yn dathlu ei ben-blwydd yn 5 oed.

View more on twitter

Merched Cymru ar ei hôl hi

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae tîm Merched dan-17 Cymru yn herio Norwy heddiw, ond dyw pethau ddim yn edrych yn dda ar yr egwyl...

View more on twitter

S4C i allu benthyg £10m i symud i safleoedd newydd

BBC Cymru Fyw

Bydd S4C yn gallu benthyg hyd at £10m gan Lywodraeth y DU i helpu gyda chostau adleoli'r sianel yn y dyfodol.

Bwriad S4C yw symud i eu pencadlys i ganolfan newydd Yr Egin, sy'n cael ei sefydlu yng Nghaerfyrddin gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Maen nhw hefyd yn bwriadu rhannu cyfleusterau darlledu gyda BBC Cymru yng Nghaerdydd.

Byddai unrhyw arian sy'n cael ei fenthyg gan y sianel yn mynd at hwyluso'r adleoli.

egin
PC/DCMS

Sgorio'n paratoi cyn Dulyn

Twitter

Cân er cof am Derec Williams

Twitter

Mae merch y diweddar Derec Williams, un o hoelion wyth Cwmni Theatr Maldwyn fu farw'n 64 oed yn 2014, yn trydar am gân er cof am ei thad sydd yn drac yr wythnos ar Radio Cymru yr wythnos hon.

View more on twitter

Newydd dorri: Cyllid adleoli i S4C

BBC Cymru Fyw

Mae S4C wedi cael benthyciad o £10m gan lywodraeth y DU er mwyn eu galluogi i symud i ganolfan Yr Egin yng Nghaerfyrddin. Bydd y sianel hefyd yn derbyn £350,000 er mwyn uwchraddio eu hoffer.

Cadw dwy injan dân yn Wrecsam

BBC Cymru Fyw

Mae ymgyrch yn Wrecsam yn dathlu wedi i Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru benderfynu peidio bwrw 'mlaen gyda chynllun i ddiddymu un o ddwy injan dân y dref.

Roedd yr ymgyrch wedi trefnu protestiadau a deisebau yn gwrthwynebu'r cynllun.

Ken a Rhys yn y ffrâm

Rygbi, BBC Cymru

Codi'n braf ond yn oerach

Tywydd, BBC Cymru

"Wedi bore eithaf mwyn gyda gwynt a glaw fe fydd aer tipyn oerach yn lledu o'r arctic wrth i'r ffrynt glirio," meddai Rhian Haf.

"Fe fydd wedi codi'n braf a sych i bawb erbyn canol y p'nawn, ond yn troi'n rhynllyd erbyn diwedd y dydd ac mae disgwyl cawodydd eira heno."

Am ragolygon pellach ewch i'r wefan dywydd.

Ymgyrch i warchod sîn gerddorol Stryd Womanby

Wales Online

Mae ymgyrchwyr yn galw ar Gyngor Caerdydd i warchod ardal sy'n rhan o hanes cerddorol y brifddinas sef Stryd Womanby , sy'n gartref i'r clwb sy'n cael ei gysylltu gyda cherddoriaeth Gymraeg, Clwb Ifor Bach.

Daw'r ymgyrch mewn ymateb i newidiadau diweddar sy'n cynnwys cau tafarn Dempseys a'r Moon Club a'r bwriad i agor Gwesty Wetherspoons ar y stryd.

Clwb Ifor Bach
Google

Profiad mam o glefyd siwgr ei mab

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae mam o ardal Llandysul yn rhannu ei phrofiad o ddarganfod bod ei mab chwech oed yn dioddef o glefyd siwgr a'r cam anodd o roi pigiadau iddo yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

Dywed Catrin Evans-Thomas ei bod wedi dechrau sylwi ar wahaniaeth yn ei mab pan ddechreuodd fynd i'r tŷ bach yn amlach a holi am ddiod o ddŵr yn amlach.

Caio yn rhoi pigiad i'w hun
BBC
"Roedd y syniad o wthio nodwydd i'w groen yn mynd yn erbyn bob greddf mamol."

Dyn o Gaerdydd yn cyfaddef i gyhuddiadau terfysgol

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Gaerdydd wedi pledio'n euog yn llys yr Old Bailey yn Llundain i bum cyhuddiad terfysgol , gan gynnwys bod ag erthygl at ddibenion terfysgol yn ei feddiant.

Pan gafodd ei arestio, roedd gan Samata Ullah, 34, ddolen lawes neu gyfflinc oedd yn cynnwys cof USB a meddalwedd Linux gyda data eithafol a blog.

Samata Ullah
Heddlu'r Met

Tynnu enw nyrs o'r gofrestr

ITV Cymru

ITV Wales sy'n adrodd hanes nyrs sydd wedi ei chosbi am ffugio prescripsiwns er budd ei busnes Botox ei hun.

View more on twitter

Chwilio am ddyn ar goll o Gaernarfon

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn gofyn am gymorth i geisio dod o hyd i ddyn 21 oed sydd heb gael ei weld ers hanner nos neithiwr.

Gadawodd Jonathon Edwards ei gartref yng Nghaernarfon bryd hynny. Mae plismyn - gyda chymorth Gwylwyr y Glannau a'r RNLI wedi bod yn chwilio ardal Bangor Uchaf a Phorthaethwy ers hynny ond heb lwyddiant.

jonathon edwards
Heddlu Gogledd Cymru

Lawrence allan - Wilson i mewn

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Dyfarnu'r dyfarnwr

Twitter

Bydd penderfyniadau'r dyfarnwr yn gêm Cymru v Ffrainc ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn destun trafod pellach ar Taro'r Post, BBC Radio Cymru, am 13:00 heddiw.

View more on twitter

Y Prif Weinidog yn arwyddo yn y Liberty

Twitter

Mae Theresa May wedi arwyddo'r fargen ddinesig ar gyfer ardal Bae Abertawe mewn digwyddiad yn Stadiwm Liberty, Abertawe.

View more on twitter

Carwyn Jones yn Ateb y Galw

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Pam fod Sam Vokes wedi gwneud iddo grio a rhwyd badminton wedi codi cywilydd arno? 

Carwyn Jones - yr actor, nid y prif weinidog - sy'n Ateb y Galw i Cymru Fyw yr wythnos hon.

Carwyn Jones
BBC

Sgan i Alun Wyn

Twitter

Devils Caerdydd yn gorffen ar y brig!

Erthygl 50: Tanio yr wythnos nesa'

Twitter

Fe ddywed BBC News y bydd y prif weinidog Theresa May yn tanio Erthygl 50 i ddechrau'r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd ddydd Mercher yr wythnos nesa', sef 29 Mawrth.

View more on twitter

Bale yw'r allwedd

ITV Cymru

Mae Ian Rush wedi dweud wrth ITV Wales ei fod yn credu y gall Gareth Bale roi ymgyrch Cymru i gyrraedd Cwpan y Byd 2018 yn ôl ar y cledrau yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon nos Wener.

View more on twitter

Ymddiheuriadau

BBC Cymru Fyw

Mae'n ddrwg gennym am y bwlch yn y llif byw - roedd problem dechnegol am gyfnod sydd bellach wedi'i datrys.

Y Senedd i Gasnewydd

South Wales Argus

Y South Wales Argus sy'n adrodd bod nifer o ddigwyddiadau'r Senedd yn dod i Gasnewydd yr wythnos hon fel modd o helpu pobl i ddeall mwy am sut y mae'r Cynulliad yn gwneud penderfyniadau.

View more on twitter

Cyhoeddi lleoliad pencadlys Trafnidiaeth Cymru

Golwg 360

Mae golwg wedi adrodd lle bydd pencadlys newydd y sefydliad fydd yn goruchwylio cynllun rheilffyrdd nesaf Cymru a chynllun Metro De Cymru yn cael ei leoli.

Bydd pencadlys Trafnidiaeth Cymru yn cael ei leoli ym Mhontypridd ac yn dod â channoedd o swyddi i’r dref, yn ôl Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.

Chwedlau Cymru ar y fwydlen yn Efrog Newydd

Western Telegraph

Mae'r Western Telegraph yn dangos rhai o'r lluniau o fytholeg Cymru sy'n cael eu harddangos mewn bwyty 'Cymreig' yn Efrog Newydd.

Mae bar a bwyty Sunken Hundred yn Brooklyn wedi ei enwi ar ôl chwedl Cantre'r Gwaelod ac mae lluniau Fran Evans o Langwm yn addurno'r waliau yno.

Croeso i ffoaduriaid

Y Cymro

Yn ôl Y Cymro, mae corff sy'n cynrychioli bron i 3,000 o aelodau eglwysi Annibynnol yn Sir Gaerfyrddin wedi pleidleisio yn unfrydol i wneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi plant, merched a dynion sy'n chwilio am noddfa rhag peryglon rhyfel a therfysg.  

View more on twitter