a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog
  2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Adolygiad o'r broses ceisiadau cyllido cleifion unigol
  4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Cyfradd Comisiwn wrth werthu Cartrefi mewn Parciau – y camau nesaf
  5. Datganiad gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth: Menter Ymchwil Busnesau Bach
  6. Rheoliadau Maint a Chyfansoddiad Pwyllgorau Awdurdodau Cynllunio Lleol (Cymru) 2017
  7. Dadl: Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Mesur Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

A dyna ni am heddiw. 

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl yfory.

Y Senedd
BBC

Cytuno ar yr egwyddorion

Mae'r aelodau yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Mesur Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru.

Mark Drakeford, Ysgrifennydd Cylllid a Llywodraeth Leol
BBC
Mark Drakeford, Ysgrifennydd Cylllid a Llywodraeth Leol

'Pryder ynghylch pwerau Harri'r VIII helaeth'

Mae Huw Irranca-Davies yn cyflwyno adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

Mae'n mynegi "pryder ynghylch y pwerau Harri'r VIII helaeth yn y mesur".

Pwerau Harri’r VIII yw’r enw a roddir ar ddarpariaethau mewn Mesur sy’n galluogi diwygio neu ddiddymu deddfwriaeth sylfaenol drwy is-ddeddfwriaeth (boed gyda neu heb ragor o graffu Seneddol).

Harri'r VIII
BBC

Cyfraddau treth arfaethedig

Mae Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid Simon Thomas yn cyflwyno adroddiad y pwyllgor sy'n cynnwys 24 o argymhellion.

Dylai deddfwriaeth gynnwys rhagor o wybodaeth ynghylch sut y byddai'r system yn gweithio, medd y pwyllgor.

Dylai manylion fel cyfraddau treth arfaethedig fod wedi cael eu darparu yn y mesur, medd Mr Thomas ar ran y pwyllgor.

Simon Thomas
BBC

Mwy am y Mesur Treth Gwarediadau Tirlenwi

Dadl ar Fesur Treth Gwarediadau Tirlenwi

Mae'r aelodau nawr yn cael dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Mesur Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru). 

Mae Mark Drakeford yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Mesur Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru). 

Bydd y mesur yn sefydlu treth newydd ar warediadau gwastraff i safleoedd tirlenwi a fydd yn disodli'r dreth dirlenwi yng Nghymru ym mis Ebrill 2018.

Y mesur hwn yw'r trydydd mesur i sefydlu trefniadau trethi datganoledig yng Nghymru. 

Mae'r llywodraeth yn dweud y bydd yn sicrhau bod y refeniw a geir o'r dreth dirlenwi yn parhau i gael ei gasglu a'i fuddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Tirlenwi
Thinkstock

Rheoliadau Maint a Chyfansoddiad Pwyllgorau Awdurdodau Cynllunio Lleol 2017

Mae'r aelodau yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Maint a Chyfansoddiad Pwyllgorau Awdurdodau Cynllunio Lleol (Cymru) 2017 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd .

'Rhywfaint o gynnydd wedi ei wneud'

Mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn dweud ei fod yn falch "bod yna rywfaint o gynnydd wedi ei wneud yn cynorthwyo i ddatblygu rhai atebion i rai o'r problemau, yn arbennig mewn gwasanaethau cyhoeddus".

Darren Millar
BBC

'Wrth galon nid yn unig caffaeliad cyhoeddus ond hefyd polisi cyhoeddus'

Mae Adam Price Plaid Cymru yn dweud ei fod yn "cymeradwyo'r agwedd y mae Llywodraeth Cymru wedi ei ddilyn yn rhoi arloesedd wrth galon nid yn unig caffaeliad cyhoeddus ond hefyd polisi cyhoeddus".

Adam Price
BBC

Menter Ymchwil Busnesau Bach

Nesaf yn y Siambr datganiad gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James ar Fenter Ymchwil Busnesau Bach.

Mae'n dweud bod cystadleuaeth yn null Dragons Den, sy'n cynnig cyfle i arloeswyr yng Nghymru wneud cais am gyllid i'w helpu nhw i ddod o hyd i atebion newydd i rai o'r problemau mwyaf cymhleth sy'n wynebu'r sector cyhoeddus yng Nghymru, wedi derbyn cydnabyddiaeth ryngwladol.

Yn ôl Julie James mae Menter Ymchwil Busnesau Bach, sy'n cael ei chefnogi gan dros £3 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru, ac sy'n cael ei rhedeg ar y cyd ag Innovate UK, wedi ennyn diddordeb gwledydd datganoledig eraill y DU, yn ogystal â dal sylw yn Iwerddon, Sweden ac Awstralia. 

Cafodd y fenter ei lansio yng Nghymru yn 2013, ac mae'n cynnig cyfleoedd i fusnesau - gan gynnwys llawer o fusnesau bach a chanolig (SMEs) - wneud ceisiadau am gyllid ymchwil a datblygu, i ddatblygu atebion sy'n seiliedig ar dechnoleg er mwyn datrys heriau penodol y mae'r sector cyhoeddus yn eu hwynebu.

Hyd yn hyn, mae 14 o gystadlaethau wedi cael eu rhedeg yng Nghymru gan Fenter Ymchwil Busnesau Bach, gan arwain at ddyfarnu 66 o gytundebau gwerth tua £5 miliwn i gwmnïau, er mwyn "datblygu atebion ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru".

Dragons' Den
BBC

'Cydymdeimlo gyda phryderon preswylwyr'

Mae Gareth Bennett yn dweud bod UKIP yn "cydymdeimlo gyda phryderon preswylwyr cartrefi mewn parciau".

Gareth Bennett
BBC

Galwad i ddiddymu'r ardoll cartrefi mewn parciau o 10%

Mae'r Ceidwadwyr hefyd yn galw am ddiddymu'r ardoll cartrefi mewn parciau o 10%.

'Mae'r comisiwn o 10% yn annheg'

Mae Bethan Jenkins yn dweud "rydyn ni ym Mhlaid Cymru ar ochr perchnogion cartrefi mewn parciau ac nid landlordiaid yn yr achos hwn. Mae'r comisiwn o 10% yn annheg". 

Bethan Jenkins
BBC

'Gallai fod yna sail i ostwng lefel y comisiwn neu hyd yn oed ei ddiddymu'

Mae Carl Sargeant yn dweud "o ystyried y sylwadau cryf iawn rwyf wedi’u cael ar y mater, rwyf o’r farn ar hyn o bryd y gallai fod yna sail i ostwng lefel y comisiwn neu hyd yn oed ei ddiddymu. Byddaf wrth reswm am roi ystyriaeth lawn i’r ymatebion i’r ymgynghoriad cyn penderfynu’n derfynol ar y mater".

Ymgynghoriad ar leihau neu ddiddymu ffioedd comisiwn

Mae perchnogion cartrefi symudol yn galw ar Lywodraeth Cymru i gael gwared ar reolau "gwbl gythreulig" ynghylch gwerthu eu heiddo.

O dan y system bresennol, mae'n ofynnol i berson sy'n prynu cartref symudol i dalu hyd at 10% o gomisiwn i berchennog y safle.

Roedd nifer o breswylwyr cartrefi symudol yn protestio y tu allan i'r Senedd heddiw er mwyn ceisio lobïo gweinidogion.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud ei bod am gynnal ymgynghoriad ar leihau neu ddiddymu ffioedd comisiwn ar werthu cartrefi mewn parciau.

Cafodd  deddf i roi mwy o hawliau i breswylwyr cartrefi symudol yng Nghymru ei basio  yn y Cynulliad yn 2013.  

Cartrefi symudol
BBC

Cyfradd Comisiwn wrth werthu Cartrefi mewn Parciau

Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant: Cyfradd Comisiwn wrth werthu Cartrefi mewn Parciau - y camau nesaf.

Carl Sargeant
BBC

'Newyddion gwych'

Mae Caroline Jones UKIP yn dweud ei fod yn "newyddion gwych" y bydd yr holl argymhellion yn cael eu gweithredu erbyn mis Medi.

'Adroddiad cytbwys iawn'

Mae'r aelod Ceidwadol Angela Burns yn dweud ei fod yn "adroddiad cytbwys iawn" ac mae hi'n croesawu y gwelliannau arfaethedig. 

Fodd bynnag, mae ganddi rai pryderon am y cyfnod o chwe mis y bydd yn cymryd i fyrddau iechyd i weithredu'r newidiadau.

Angela Burns
BBC

'Adolygiad trylwyr a fydd yn gwella bywydau cleifion'

Mae Rhun ap Iorwerth Plaid Cymru yn llongyfarch y panel ar "adolygiad trylwyr a fydd yn gwella bywydau cleifion". Mae'n dweud bod yr adolygiad yn "gonsesiwn allweddol enillodd Plaid Cymru gan y Blaid Lafur y flwyddyn ddiwethaf yn dilyn etholiad y cynulliad".

Mae'n falch bod Ysgrifennydd y Cabinet wedi cytuno i weithredu'r argymhellion.

Rhun ap Iorwerth
BBC

Adolygiad o'r drefn

Yn dilyn cytundeb gyda Plaid Cymru ar ôl etholiad y Cynulliad y llynedd, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Iechyd y byddai'r drefn yn cael ei adolygu.

Yn ôl yr adolygiad: "Roedd yna gleifion oedd yn flin neu'n rhwystredig, neu'n teimlo eu bod wedi cael tro gwael gan broses IPFR, ac nid oeddent yn deall sut yr oedd penderfyniadau yn cael eu gwneud, neu'n teimlo bod penderfyniadau yn annheg, neu wedi'u hysbysu'n wael, neu'n anghyson."

Edrychodd y panel ar y meini prawf sy'n cael eu defnyddio i benderfynu os oedd achos yn un "eithriadol" neu beidio.

Ychwanegodd yr adolygiad bod hwn yn fater oedd yn poeni pobl fwy nag unrhyw beth arall.

Mae'r adroddiad yn dweud bod cleifion yn aml yn teimlo nad oedden nhw yn deall ar ba sail yr oedd y penderfyniad yn cael ei wneud a bod diffinio'r gair "eithriadol" yn anodd.

Vaughan Gething
BBC

Adolygiad o'r broses ceisiadau cyllido cleifion unigol

Nawr datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething: Adolygiad o'r broses ceisiadau cyllido cleifion unigol. 

Bydd y broses o benderfynu os dylai unigolyn dderbyn cyffur neu driniaeth sy'n cael ei ystyried yn rhy ddrud yn cael ei symleiddio, yn ôl yr Ysgrifennydd Iechyd.

Mae Vaughan Gething wedi cyhoeddi y dylai byrddau iechyd seilio eu penderfyniadau ar effaith meddygol y cyffur ar yr unigolyn.

Cyn hyn roedd yn rhaid i gleifion brofi bod eu hamgylchiadau nhw'n eithriadol.

Bellach bydd panel o arbenigwyr yn gorfod bod yn hyderus bod unrhyw gyffur neu driniaeth sy'n cael ei ariannu yn cynrychioli gwerth am arian.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae cyflwyno'r newidiadau, gafodd eu hargymell mewn adolygiad annibynnol, yn "gam arwyddocaol".

Ond mae rhai elusennau yn dweud bod y llywodraeth wedi "colli cyfle" i ailwampio system sydd wedi cael ei feirniadu gan rhai cleifion, ymgyrchwyr a gwleidyddion.

Os na fydd triniaethau'n cael eu cymeradwyo gan yr arbenigwyr, fe allai claf wneud cais unigol i'w bwrdd iechyd lleol i ariannu'r driniaeth drwy broses o'r enw Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR).

Mae paneli arbenigol ym mhob bwrdd iechyd sy'n gyfrifol am dderbyn neu wrthod ceisiadau.

Tabledi
Thinkstock

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes pan mae Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt yn amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y dyfodol agos. 

Jane Hutt
BBC

'Amddiffyn cyfansoddiad Cymru cyn y Mesur Diddymu Mawr'

Mae Steffan Lewis Plaid Cymru yn galw am fesur Cynulliad i amddiffyn cyfansoddiad Cymru cyn y Mesur Diddymu Mawr.

Mae'r prif weinidog yn dweud na fydd Llywodraeth Cymru yn derbyn crafangio pwerau yn ôl.

Steffan Lewis
BBC
Steffan Lewis

Cynlluniau i wella bwyd ysbyty

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn pam nad yw cynlluniau i wella bwyd ysbyty wedi llwyddo yn dilyn adroddiad beirniadol ddydd Llun.

Mae'r prif weinidog yn dweud bod yr adroddiad wedi amlygu datblygiad.

Mae Ms Wood yn cyfeirio at faetheg bwyd.

Mae Mr Jones yn dweud y bydd adolygiad o safonau gorfodol.

bwyd
Getty Images

'Dylid parchu pleidlais yn Senedd yr Alban dros refferendwm'

Mae'r prif weinidog yn dweud y dylid parchu pleidlais yn Senedd yr Alban dros refferendwm.

Mae Neil Hamilton UKIP yn cytuno ond yn dadlau yn erbyn annibyniaeth i Gymru.

Mae'r prif weinidog yn rhybuddio yn erbyn dadl emosiynol yn cael blaenoriaeth ar draul y ddadl economaidd.

Neil Hamilton
BBC
Neil Hamilton

'Clust fyddar' i alwadau i ddatganoli pwerau i'r gogledd?

Gan gyfeirio at ogledd Cymru mae Andrew RT Davies yn gofyn a fydd y prif weinidog yn dangos "clust fyddar" tuag at alwadau i ddatganoli pwerau yno.

Mae'r prif weinidog yn dweud y byddan nhw'n edrych i ddatganoli cymaint o bwerau ag y gallan nhw yn y dyfodol. 

Bargen Ddinesig Bae Abertawe wedi ei seilio ar 'strategaeth adeiladau'

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn gofyn i Carwyn Jones a yw e'n cytuno gyda'r feirniadaeth o Fargen Ddinesig Bae Abertawe, ei fod wedi ei seilio ar strategaeth adeiladau.

Mae'r prif weinidog yn dweud roedd yn rhaid i awdurdodau lleol, Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru gytuno ar y fargen.

Bargen Ddinesig Bae Abertawe
Cyngor Abertawe

Pobl sy'n cysgu allan yn cael eu galw'n 'droseddwyr'

Mae Caroline Jones UKIP yn dweud bod pobl sy'n cysgu allan yn cael eu galw'n "droseddwyr". 

Mae'r prif weinidog yn dweud ei fod yn derbyn ei sylw hi ynghylch stigma.

Caroline Jones
BBC

Monitro cysgu allan

Mae aelod Llafur Castell-nedd Jeremy Miles yn gofyn i'r prif weinidog i edrych ar sut y mae Llywodraeth Cymru yn monitro cysgu allan.

Mae Bethan Jenkins Plaid Cymru yn gofyn pam fod yna ddiffyg data ar gysgu allan.

Mae'r prif weinidog yn dweud ei bod hi'n bwysig i sicrhau ei fod yn ddigonol.

Carwyn Jones
BBC

'Dryswch' ynghylch y cynllun rhyddhad adrethi busnes

Mae Paul Davies yn dweud bod dal "dryswch" ynghylch pwy sy'n gymwys ar gyfer y cynllun rhyddhad adrethi busnes.

Fe fydd bron i 15,000 o siopau, llefydd bwyta a thafarndai yn elwa o gynllun rhyddhad ardrethi gwerth £10m i gwmniau'r stryd fawr, dyna gafodd ei gyhoeddi gan yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford fis diwethaf.  

Paul Davies
BBC
Paul Davies

Cynorthwyo busnesau bach yng ngorllewin Cymru

Mae'r cwestiwn cyntaf a gyflwynwyd gan Paul Davies: 

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gynorthwyo busnesau bach yng ngorllewin Cymru? 

Croeso

Croeso i Senedd Fyw sy'n darlledu'r Cyfarfod Llawn y prynhawn yma. 

Mae'r sesiwn fel arfer yn dechrau gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog, ac mae Carwyn Jones yn dathlu ei benblwydd yn 50 oed heddiw. 

Cyfarfod o'r Cabinet y bore 'ma
Llywodraeth Cymru