a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Argoed: Tyst yn gweld ymosodiad 'ffiaidd'
  2. 'Risg' i enw da Chwaraeon Cymru
  3. Galw am well darpariaeth i blant byddar
  4. Enwau Cymraeg: Ceisio diogelu treftadaeth

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna'r cyfan am heddiw ond bydd ein llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory.  

'Cymylau dros y wlad'

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd efo'r tywydd ar gyfer heno:

"Bydd 'na gymylau yn lledu ar draws y wlad heno, ac mae ‘na beth niwl yn debygol ar y bryniau. Yn noson sych ar y cyfan, ond mi fydd ‘na gawodydd ynysig o law man mewn rhai ardaloedd gorllewinol yn ystod yr oriau man, gan droi yn gyfnodau hirrach o law erbyn iddi wawrio. Y tymheredd yn 5c ar ei isaf."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC .

Golwg ar Ganolfan PAWB ym Mhrifysgol Bangor

Prifysgol Bangor

Cyfle i gael cipolwg ar ganolfan newydd PAWB ym Mhrifysgol Bangor. 

Mae'r Brifysgol wedi buddsoddi £1m yn y ganolfan gweithgarwch corfforol.

View more on twitter

Oedi posib ar Pont Britannia

Teithio BBC Cymru

Traffig Cymru yn adrodd bod tagfeydd ar yr A55 dros Pont Britannia

View more on twitter

Pedwar newid i dîm rygbi merched Cymru

BBC Sport Wales

Mae tîm rygbi merched Cymru wedi cael ei gyhoeddi i wynebu Ffrainc yn Brive nos Sadwrn

Mae'r hyfforddwr Rowland Phillips wedi dod a'r mewnwr Sian Moore, asgellwr Jasmine Joyce, y canolwr Gemma Rowland a'r cefnwr Elinor Snowsill fewn i'r tîm sy'n dechrau.  

rowland
BBC
Rowland Phillips, hyfforddwr tîm Merched Cymru

BBC: Angen penodi llais Cymru 'yn fuan'

BBC Cymru Fyw

Mae cyfarwyddwr BBC Cymru wedi rhybuddio bod angen penodi cynrychiolydd Cymru ar fwrdd y BBC yn sydyn os ydyn nhw am ddylanwadu ar waith y gorfforaeth.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies ei fod yn "bwysig iawn" fod gan y BBC "lais Cymreig cryf" ar ei bwrdd unedol newydd.

Daw hynny wedi i Lywodraeth Cymru  osod feto ar ddewis llywodraeth y DU ar gyfer y rôl , Dr Carol Bell, gyda'r swydd nawr wedi ei hail hysbysebu.

Rhodri Talfan Davies
BBC

ACau yn trafod enwau llefydd hanesyddol

Golwg 360

Diwrnod cynhesaf y flwyddyn hyd yma

BBC Weather Watchers

BBC Weather Watchers yn cadarnhau mai heddiw yw diwrnod cynhesaf y flwyddyn hyd yma yng Nghymru.

View more on twitter

Croeswr ffordd i wisgo camera

Cyngor Gwynedd

Ymgyrch newydd gan Gyngor Gwynedd i annog gyrrwyr i yrru'n ddiogel.

View more on twitter

Montero yn dychwelyd wedi ei anaf

The Daily Mail

Mae'r Daily Mail yn adrodd bod Jefferson Montero yn dychwelyd o'i anaf gyda'r bwriad o ailennill ei le yn nhîm Abertawe. 

Chwaraeodd Montero i'r tîm dan 23 nos Lun yn erbyn Wolves wrth i'r tîm ieuenctid ennill Uwch Gynghrair 2 a dyrchafiad o'r adran (yr ail haen o gystadleuaeth i dimau ieuenctid Cymru a Lloegr). 

MONTERO
BBC

Diabetes math 2 ar gynydd

BBC Cymru Fyw

Gwaith 'brys' ar Gastell Rhuthun

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod gwaith cynnal a chadw brys yn digwydd ar hyn o bryd yng nghastell Rhuthun i arbed waliau rhag dymchwel.

Dywed CADW fod angen gwneud y gwaith ar frys i ddiogelu rhan o strwythur hynafol y castell.

Castell Rhuthun
Jeremy Bolwell / BBC

'Gwanwyn wedi cyrraedd Cymru'

Twitter

Keates am roi cyfle i chwaraewyr ifanc Wrecsam

Ymgyrch 'parcio'n daclus' yn y Fro

BBC Cymru Fyw

Mae'r Barry & District news yn adrodd bod ymgyrch newydd ar droed yn y Fro i annog gyrwyr i 'barcio'n daclus'. 

Nod yr ymgyrch yw addysgu pobl ar sut i barcio'n daclus ac i annog gyrwyr i ddweud wrth y cyngor am gerbydau sydd wedi parcio'n flêr.

parcio
BBC

Tudalen newydd i dîm dan 21 Cymru

Twitter

Robert Page, cyn amddiffynnwr Cymru a enillodd 44 cap dros ei wlad yw rheolwr newydd tîm dan 21 Cymru. 

Chwaraeodd Page dros 550 o gemau cystadleuol i nifer o glybiau, gyda'r rhan fwyaf i Sheffield United a Coventry. 

Mae ganddo brofiad fel rheolwr wedi iddo reoli Port Vale, ac yn fwy diweddar Northampton.

View more on twitter

Ystyried 'dyblu maint' pentref

Western Telegraph

Mae'r Western Telegraph yn adrodd bydd aelodau o gymdeithas Lawrenny, Sir Benfro yn cael penderfynnu ar ddatblygiad tai fydd yn 'dyblu maint y pentref'.

Bydd arddangosfa'r wythnos yma yn dangos cynlluniau i ddatblygu 33 o dai ac adleoli ffermdy.

Sir Conwy i gynnal Rali Cymru GB 2017

Twitter

Dyn wedi marw mewn gwrthdrawiad yn Yr Wyddgrug

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth wedi i ddyn farw mewn gwrthdrawiad yn Yr Wyddgrug.

Cafodd swyddogion eu galw yn dilyn adroddiadau am ddamwain ar Ffordd Nercwys rhwng moped a char Fiat 500.

Cafodd Ambiwlans Awyr ei galw i'r digwyddiad.

Bu farw gyrrwr y moped yn y fan a'r lle ac mae'r ffordd yn parhau ar gau ar hyn o bryd.

Digwyddodd y gwrthdrawiad yn ardal Tower Lodge o Ffordd Nercwys, ac mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod V036280.

Penodi Robert Page yn rheolwr dan 21 Cymru

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Achos llys: Dynes yn cael caniatad i fyw ym Mae Colwyn

Belfast Telegraph

Mae'r Belfast Telegraph yn dweud bod dynes sy'n cael ei chyhuddo o fewnforio cyffuriau i Ogledd Iwerddon wedi sicrhau newid i'w thelerau mechniaeth sy'n ei galluogi i fyw yng Nghymru.

Mae Catherine Reynolds, 53 oed, wedi cael caniatad i fyw mewn eiddo sy'n berchen iddi ym Mae Colwyn cyn iddi fynd o flaen llys eto ym mis Ebrill.

Mae hi wedi ei chyhuddo o fewnforio 24,000 o dabledi cysgu pan laniodd mewn maes awyr yng Ngogledd Iwerddon ym mis Ionawr.

Ymchwil ar ddigartrefedd cyn-garcharorion

Wrexham.com

Mae gwefan Wrexham.com yn dweud bod darlithwyr troseddeg o Brifysgol Glyndŵr yn y dref wedi eu comisiynu i wneud gwaith i geisio gostwng y tebygrwydd o ddigartrefedd ymysg cyn-garcharorion wedi iddyn nhw gael eu rhyddhau o garchar. 

Prifysgol Glyndwr
BBC

Porthladd gofod i Lanbedr?

Golwg 360

Mae gwefan golwg360 yn dweud bod hen faes awyr ger Harlech gam yn agosach at fod yn un o “borthladdoedd gofod” cynta’ gwledydd Prydain, yn ôl y cwmni sydd am weld y lle’n cael ei ddatblygu. 

View more on twitter

Ffordd ger yr Wyddgrug ar gau

Twitter

Woodburn i garfan Cymru? Y dyfalu'n parhau

Twitter

Llofruddiaeth dau o Gymru yn Ne Affrica: Chwilio am ddyn

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu yn Ne Affrica wedi dweud eu bod yn chwilio am ddyn maen nhw'n amau iddo chwarae rhan mewn llofruddiaeth cwpl o Gymru oedd wedi ymfudo i'r wlad.

Cafwyd hyd i gorff Christine Solik, 57 oed, 50 milltir (80km) o'i chartref yn nhalaith Kwazulu-Natal ar 17 Chwefror, a hynny dridiau cyn dod o hyd i gorff ei gŵr, Roger, oedd yn 66 oed.

Dechreuodd yr heddlu ymchwiliad i achos o ladrata a chipio wedi i gymydog ddarganfod olion gwaed yn eu cartref.

Fe symudodd y ddau o Gwm Cynon i Dde Affrica ar ôl priodi yn 1980.

Mae heddlu'r dalaith yn awyddus i ddod o hyd i Xolani Brian Ndlovu, 32 oed. Mae dyn arall yn y ddalfa yn barod ar amheuaeth o gipio, lladrata a llofruddiaeth.

De Affrica
Llun Teulu

Cam yn nes at fod yn bencampwr

Stridgeon yn ymuno gyda thîm hyfforddi Cymru

Twitter

Capiau: Ken ar hanner cant

Twitter

Nodweddion y darn £1 newydd

South Wales Argus

Mae'r South Wales Argus yn rhestru manylion y darn £1 newydd  fydd yn cael ei gyflwyno mewn pythefnos. 

Mae'r darn newydd, sydd yn cael ei gynhyrchu gan y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant yn cynnwys darn 12 ochr.

Bydd y darn newydd yn cynnwys nifer o nodweddion diogelwch newydd fydd yn creu penbleth i unrhyw un sydd yn bwriadu eu ffugio. 

Darn punt
BBC

Ar Taro'r Post heddiw

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Chwilio am yrrwr wedi gwrthdrawiad

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod Heddlu'r Gogledd yn chwilio am yrrwr car fuodd mewn gwrthdrawiad ar yr A55 ger Ewlo.

Digwyddodd y gwrthdrawiad yn oriau man fore Mercher pan drawodd car Vauxhall Astra yn erbyn bariau diogelwch ar y ffordd.

Archfarchnad yn Aberystwyth yn gwahardd bagiau ysgol

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd bod archfarchnad yn Aberystwyth wedi gwahardd disgyblion ysgol rhag cario eu bagiau y tu fewn i'r adeilad.

Mae un disgybl o Ysgol Penglais wedi dweud bod yr archfarchnad yn gwahaniaethu yn erbyn disgyblion gyda'i rheol newydd.

Dywedodd rheolwraig yr archfarchnad mai dyma eu polisi yn dilyn nifer o achosion o ddwyn yn ddiweddar.

Cyfle i'r Cymry ddisgleirio'n Rhydychen

ITV News

Mae gwefan newyddion ITV yn adrodd y gallai disgyblion ysgol disgleiriaf o Gymru wneud cais i dreulio cyfnod o'r haf yn un o brifysgolion gorau'r byd. 

Fel rhan o'r bartneriaeth newydd bydd y disgyblion o Gymru yn cael treulio'r haf yn astudio yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen. 

Gobaith y cynllun yw ceisio annog mwy o fyfyrwyr o Gymru astudio yn Rhydychen yn dilyn gostyngiad yn niferoedd y Cymry sy'n astudio yno yn ddiweddar.

Cyhoeddi ystadegau diweithdra diweddaraf

BBC Cymru Fyw

Mae'r ffigyrau diweithdra diweddaraf yn dangos fod y gyfradd ddiweithdra yng Nghymru wedi parhau yn is na chyfartaledd y DU.

Mae'r ystadegau'n dangos fod y gyfradd ddiweithdra yng Nghymru wedi aros yn sefydlog ar 4.4% ymysg pobl rhwng 16-64 oed, o gymharu gyda 4.7% ar gyfer y DU.

Rhwng Tachwedd ac Ionawr roedd 66,000 o bobl ar gael i weithio ond dim mewn gwaith yng Nghymru - sef gostyngiad o 12,000 ar yr un cyfnod 12 mis yn gynharach.

Gwaith
BBC

Ymosodiad Mochdre: Tri o flaen llys

Heddlu Gogledd Cymru

Bydd tri o ddynion yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Llandudno heddiw i wynebu cyhuddiadau yn dilyn ymosodiad ym Mochdre ddydd Llun.

Mae Leighton Karl Jones a Marvin Lucas Jones, y ddau yn 19 oed, wedi eu cyhuddo o achosi anaf bwriadol.

Mae Jacko Lewis Jones, 18 oed, wedi ei gyhuddo o achosi anaf bwriadol a bod gyda llafn yn ei feddiant. 

Cafodd dynes 47 oed ei harestio fel rhan o'r ymchwiliad a'i chyhuddo o ymosod. Fe fydd hi o flaen yr un llys ar 12 Ebrill.

Dim newid yn nhîm Cymru ar gyfer Ffrainc

Undeb Rygbi Cymru

Rygbi: Gwrthod mwy o gemau nos Wener

Wales Online

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi dweud wrth y corff sy'n gyfrifol am drefnu pencampwriaeth y Chwe Gwlad na fydd yr undeb yn fodlon cynnal mwy o gemau ar nos Wener.

Mae wyth o gemau ar nos Wener wedi eu cynnal ers 2009 gyda Chymru'n chwarae rhan ymhob un - gyda saith o'r gemau yng Nghaerdydd.

Ond digon ydi digon meddai URC, gan ddadlau eu bod wedi hen chwarae eu rhan yn y trefniant hyd yn hyn.