a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Ocky White

Cynghorwyr yn galw ar arweinwyr Cyngor Penfro i ailystyried cynllun i wario £3.5m ar adnewyddu canol Hwlffordd.

Darllen mwy
Bws Niwgwl

Cyngor yn datgelu pa lwybr sy'n cael ei ffafrio ar gyfer symud ffordd sydd dan fygythiad gan lefel y môr.

Darllen mwy
Niwgwl

Disgwyl i Gyngor Sir Penfro ddatgelu llwybr maen nhw'n ei ffafrio ar gyfer ffordd newydd i osgoi'r arfordir yn ardal Niwgwl.

Darllen mwy
Ocky White

Cynghorwyr yn sir Benfro yn penderfynu o blaid cynlluniau gwerth £3.5m i adnewyddu hen siop Ocky White yn Hwlffordd.

Darllen mwy
Ysgol Caer Elen

Ysgol cyfrwng Cymraeg Caer Elen i blant tair i 16 oed yn Hwlffordd yn agor ei drysau am y tro cyntaf.

Darllen mwy
Llysoedd Barn Sir Benfro

Dyn yn cael ei garcharu ar ôl i'w blentyn fod yn absennol o'r ysgol am dros 98% o'r cyfnod rhwng Ionawr a Gorffennaf.

Darllen mwy
Safle milwrol Trecwn

Rhai o drigolion Sir Benfro yn galw am "gydweithio" er mwyn gwneud y mwyaf o hen safle milwrol Trecwn.

Darllen mwy
Cartwn o dai bach cyhoeddus

Tair awdurdod yng Nghymru yn ariannu dim un tŷ bach cyhoeddus, a nifer wedi eu trosglwyddo i ofal cynghorau trefi a chymuned.

Darllen mwy
David Robert Boswell

David Boswell, cyn-faer Penfro, gafodd ei garcharu am dresio plentyn yn ymddiswyddo fel cynghorydd sir.

Darllen mwy
David Robert Boswell

Elusen yn galw am newid y gyfraith ar ôl cadarnhad bod cynghorydd sir wnaeth dreisio plentyn yn parhau i gael ei dalu.

Darllen mwy
Cyngor Sir Penfro

Cyngor Sir Penfro yn gwrthod cynlluniau ar gyfer pwerdy biomas ar safle hen burfa yn Aberdaugleddau.

Darllen mwy
Graphic of council logos

Llywodraeth Cymru wedi atgyfodi cynlluniau a allai weld nifer y cynghorau yng Nghymru yn cael eu torri i gyn lleied â deg awdurdod.

Darllen mwy
Arian

Ar ôl clywed fod y cyngor mewn sefyllfa, ddifrifol cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio o blaid cynnydd o 12.5% yn Nhreth y Cyngor.

Darllen mwy
Swyddfa gofrestru Cherry Grove yn Hwlffordd

Cyngor Sir Penfro yn ystyried cau rhai gwasanaethau ac agor canolfannau cymunedol fel rhan o gynlluniau i arbed arian.

Darllen mwy
Cyngor Sir Benfro

Cabinet Cyngor Sir Benfro yn cymeradwyo cynnig i gynyddu treth cyngor o 12.5%, fel rhan o gynllun i arbed £16.4m.

Darllen mwy
Cyngor Penfro

Llywodraeth Cymru'n dweud na fyddan nhw'n ymyrryd yng nghynlluniau cynghorau Sir Benfro i godi treth cyngor, wrth i Bowys hefyd ystyried cynnydd.

Darllen mwy
Cyngor Penfro

Cynghorwyr Sir Benfro yn rhanedig ar fater cynyddu'r dreth cyngor er mwyn datrys diffyg yn eu cyllideb.

Darllen mwy
Cyngor Penfro

Cynghorwyr yn Sir Benfro yn ystyried a fyddan nhw'n argymell codi taliadau treth cyngor o naill ai 5%, 8% neu 12.5%.

Darllen mwy
Silverstone

Cleddyf o Nepal, cartŵn Disney gwreiddiol a thocynnau i Grand Prix ymhlith anrhegion i gynghorwyr Cymru.

Darllen mwy
Ambiwlans

Tri o bobl wedi'u cludo i'r ysbyty wedi gwrthdrawiad rhwng un o lorïau Cyngor Sir Benfro a char ar yr A478.

Darllen mwy
Cyngor Penfro

Cynghorwyr Cyngor Sir Benfro yn cefnogi opsiwn i gynyddu'r treth cyngor 12.5%.

Darllen mwy
Cyngor Sir Benfro

Codi treth cyngor 12.5% ymysg cynigion cabinet Cyngor Sir Benfro, sy'n wynebu diffyg ariannol o £3.5m yn eu cyllideb nesaf.

Darllen mwy
Michael Davies

Ysgol Gymraeg newydd Sir Benfro yn Hwlffordd i rannu'r un prif athro ag Ysgol y Preseli yng Nghrymych.

Darllen mwy
plant

Pryder fod poblogaeth sy'n cynyddu a mwy o ddatblygiadau tai yn cyfrannu at brinder lleoedd mewn ysgolion yn rhai ardaloedd o Gymru.

Darllen mwy
Ysgol newydd

Bwrdd rheoli ysgol cyfrwng Cymraeg newydd yn Sir Benfro yn cyhoeddi rhestr fer o enwau posib i'r ysgol yn dilyn ymateb "gwych" gan y cyhoedd.

Darllen mwy
Plant

Wrth i Gyngor Sir Penfro gyhoeddi ei Siarter Iaith mae nifer o gynghorau yn dweud bod eu siarteri nhw yn dwyn ffrwyth.

Darllen mwy
tai

Cyngor Sir Penfro yn ymgynghori ar gynlluniau allai godi cost treth cyngor ar gyfer tai sydd wedi bod yn wag am gyfnod hir.

Darllen mwy
Heddlu

Degau o bobl yn protestio tu fas i swyddfeydd y cyngor sir yn Noc Penfro wedi "helynt sylweddol" mewn pentre' nos Fawrth.

Darllen mwy
Cyngor Sir Penfro

Tebygrwydd y bydd David Simpson yn cael ei benodi'n arweinydd nesaf Cyngor Sir Penfro, wedi i'r arweinydd blaenorol dynnu ei enw nôl.

Darllen mwy
Jamie Adams

Aled Scourfield

Gohebydd BBC Cymru

Bydd hi'n ras rhwng dau gynghorydd i fod yn arweinydd Cyngor Sir Penfro wedi i'r cyfnod enwebu gau.

Darllen mwy

Cyngor Sir Penfro: Dau yn y ras arweinyddiaeth

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cadarnhau bod dau ymgeisydd i fod yn arweinydd yn dilyn yr etholiadau lleol yr wythnos diwethaf.

Y cynghorydd annibynnol, David Simpson, fydd yn herio'r arweinydd ers 2012, Jamie Adams, am yr arweinyddiaeth.

Bydd pleidlais yn cael ei chynnal ar 25 Mai, ac mae cynghorwyr Llafur (7 cynghorydd) a Phlaid Cymru (6) wedi cadarnhau y byddan nhw'n pleidleisio dros Mr Simpson.

Mae'r grŵp Ceidwadol (12 cynghorydd) wedi dweud y byddan nhw'n gwneud penderfyniad ar bwy i'w gefnogi yr wythnos nesaf.

Dewis arweinydd newydd i Gyngor sir Penfro

BBC Cymru Fyw

Bydd yr enwebiadau yn cau ar gyfer dewis arweinydd newydd i Gyngor sir Penfro heddiw yn dilyn yr etholiadau'r wythnos diwethaf.

Mae'r Grŵp Annibynnol wedi bod mewn grym ers sefydlu'r cyngor ym 1996, ond fe fethodd y grwp a sicrhau mwyafrif llwyr ar ôl etholiadau 4 Mai. 

Annibynwyr Plus sy'n parhau fel y grŵp mwyaf ond bydd angen cefnogaeth grwpiau eraill er mwyn sicrhau mwyafrif o 31 o gynghorwyr.

Newydd dorriCANLYNIAD LLAWN: Sir Benfro

Etholiadau Lleol 2017

Annibynwyr: 34

Ceidwadwyr: 12

Llafur: 7

Plaid Cymru: 6

Dem Rhydd: 1

Penfro: Ceidwadwr yn trafod ei fuddugoliaeth

Cyngor Sir Penfro

Cafodd Sam Kurtz ei ethol fel Cynghorydd Ceidwadol dros Sgleddau yn Sir Benfro - mae wedi bod yn trafod ei ymateb i'w fuddugoliaeth gydag Aled Scourfield.

Sam Kurtz

Cyngor Penfro: Tri aelod o'r un teulu yn cadw eu seddi

Cyngor Sir Penfro

Ymateb Cris Tomos wedi iddo gipio Crymych

Cyngor Sir Penfro

Canlyniad arwyddocaol o'r gorllewin heddiw - roedd Cris Tomos yn brwydro am y sedd yn erbyn dirprwy arweinydd y cyngor, Keith Lewis.

Penfro: Newid dwylo yng Nghrymych

Twitter

Cyngor Penfro: Y Dem Rhydd yn cadw Dinas Cross

Twitter

Cyngor Penfro: David G.B. Lloyd wedi ei ethol yn Nhyddewi

Cyngor Sir Penfro

Ceidwadwyr yn cipio sedd ym Mhenfro

Etholiadau Lleol 2017

Mae sedd gyntaf Cyngor Penfro i gael ei chyfri wedi mynd i'r Ceidwadwyr - Aaron Lee Carey yn hawlio'r sedd o afael Daphne Bush (Annibynnol).