a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Drôn

Academi dronau cyntaf o'i fath yng Ngwynedd yn cael ei sefydlu Nghanolfan Awyrofod Eryri yn Llanbedr ger Harlech.

Darllen mwy
Cinio Ysgol

Cynghorydd yn beirniadu safon y fwydlen newydd ar gyfer cinio ysgol yng Ngwynedd, gan ei ddisgrifio fel un "gwan ofnadwy".

Darllen mwy
Sian Gwenllian

AC Plaid Cymru yn galw am degwch ac ar wasanaethau bws mewn ardaloedd gwledig i gael eu gwladoli.

Darllen mwy
Boteli

Ni ddylai Cyngor Gwynedd gau unrhyw ganolfan ailgylchu mewn ymdrech i arbed arian, yn ôl adroddiad.

Darllen mwy
Bysus

Perchennog cwmni bysus Express Motors o Wynedd a'i feibion yn y llys wedi eu cyhuddo o dwyll.

Darllen mwy
Cerbydau Huw's

Gwahardd cwmni bws o Wynedd oherwydd "risg i ddiogelwch ar y ffyrdd" gan eu cerbydau.

Darllen mwy
Cartwn o dai bach cyhoeddus

Tair awdurdod yng Nghymru yn ariannu dim un tŷ bach cyhoeddus, a nifer wedi eu trosglwyddo i ofal cynghorau trefi a chymuned.

Darllen mwy
hofrennydd a'r gwasanaethau brys

Y gwasanaethau brys yn cael eu galw wedi i dri pherson yn eu harddegau fynd i drafferthion yn y môr ger Tywyn, Gwynedd.

Darllen mwy
bwyd

Yn dilyn adroddiad gan Asiantaeth Safonau Bwyd, mae Cyngor Gwynedd am ehangu eu gwasanaeth gorfodi cyfraith bwyd.

Darllen mwy
Pwll Harlech

Cyfarwyddwyr canolfan hamdden yng Ngwynedd yn apelio am ffurfio bwrdd newydd er mwyn achub y gwasanaeth.

Darllen mwy
Coedmawr

Cynghorwyr Gwynedd yn penderfynu cau dwy ysgol ym Mangor wrth ad-drefnu gwasanaethau yn y ddinas.

Darllen mwy
cyngor gwynedd

Cyngor Gwynedd yn dweud bod "gwersi wedi'u dysgu" ar ôl i staff dderbyn llythyr "bygythiol" ynglŷn â thelerau gwaith.

Darllen mwy
baneri

Beirniadu Cyngor Gwynedd am hedfan baner â Jac yr Undeb arni y tu allan i'r siambr i nodi Diwrnod y Lluoedd Arfog.

Darllen mwy
Harbwr Pwllheli

Rhaglen Manylu'n clywed pryderon am gyflwr marina Pwllheli oherwydd cynifer yr angorfeydd gwag sydd yno.

Darllen mwy
Karten Owen a Carys Lake

Karen Owen a Carys Lake sy'n ceisio hyrwyddo, a chwalu delweddau ffug am yr iaith

Darllen mwy
Cyngor GWynedd

Rhubudd i ysgolion Gwynedd eu bod yn cadw gormod o arian wrth gefn, gyda rhai yn cadw hyd at £270,000.

Darllen mwy
Cyngor gwynedd

Gwynedd yn cymeradwyo cynllun i wario £100,000 ar reolwr toriadau er mwyn ceisio arbed £20m rhwng nawr a 2023.

Darllen mwy
Traeth y Graig Ddu

Galwadau am gyflwyno mesurau i atal pobl rhag parcio carafanau modur ar draeth y Graig Ddu dros nos a gwagio cynnwys eu toiledau ar y twyni tywod

Darllen mwy
Ieuenctid Gwynedd

Cyngor Gwynedd yn cyhoeddi cronfa £50,000 fydd yn helpu i gadw rhai o glybiau ieuenctid y sir yn agored.

Darllen mwy
gwylanod

Trigolion a pherchnogion busnesau ym Mangor Uchaf yn bryderus bod problem sbwriel yn gwaethygu yno.

Darllen mwy
Llinos Medi

Cynghorwyr Ynys Môn yn ymateb yn chwyrn i'r posibilrwydd o uno'r awdurdod lleol gyda Gwynedd.

Darllen mwy
cyngor gwynedd

Cynghorwyr Gwynedd yn trafod cynlluniau allai olygu diswyddo rheolwyr yn yr awdurdod lleol, er mwyn ceisio arbed arian.

Darllen mwy
Ysgol Dyffryn Nantlle

Undebau athrawon yn bygwth galw streic mewn ysgol yng Ngwynedd os nad yw llywodraethwyr yn ymateb i bryderon am ddisgyblaeth a lles.

Darllen mwy
Protoestwyr

Cyngor Gwynedd i ailystyried rhai elfennau o gynllun dadleuol i gau holl glybiau ieuenctid y sir.

Darllen mwy
Ysgol Aberdyfi

Cyngor i werthu safle hen ysgol ym Meirionnydd am £133,000 yn llai na'i werth ar y farchnad er mwyn codi tai fforddiadwy.

Darllen mwy
Tecwyn Thomas

Teyrngedau i'r cyn-gynghorydd a chyn-gadeirydd y Blaid Lafur yng Nghymru, Tecwyn Thomas, sydd wedi marw yn 81 oed.

Darllen mwy
Ysgol Ardudwy

Disgyblion Ysgol Ardudwy i ddychwelyd i'r safle yn dilyn gwaith sylweddol i drwsio difrod wedi storm.

Darllen mwy
Gwaith adeiladu ar safle'r ysgol newydd

Cyngor Gwynedd wedi dynodi'r ysgol newydd fel un gymunedol yn dilyn gwrthwynebiad lleol.

Darllen mwy
Clwb ieunectid
Protest yn cael ei chynnal yn erbyn cau clybiau ieuenctid Gwynedd ym Mhenrhyndeudraeth.
cyngor gwynedd

Cyngor Gwynedd yn anfon llythyr yn ymddiheuro i weithwyr y sir am eiriad llythyr cynharach, ond un o'r undebau yn parhau yn anhapus.

Darllen mwy
cyngor gwynedd

Cyngor Gwynedd yn ymddiheuro am eiriad llythyr i staff ar eu telerau gwaith, oedd, medd un Aelod Seneddol, yn "fygythiol" ei naws.

Darllen mwy
cyngor gwynedd

Staff sy'n gweithio i Gyngor Gwynedd wedi derbyn llythyrau yn dweud fod yn rhaid iddynt gytuno i delerau ac amodau newydd i'w cytundebau neu wynebu colli eu swyddi.

Darllen mwy
Llechi

Pum lleoliad wedi cael gwybod y byddan nhw'n rhannu bron i £1.5m o arian i gefnogi datblygiad diwylliannol.

Darllen mwy
Byddai'r fynedfa i'r datblygiad arfaethedig wedi bod oddi ar Ffordd Caernarfon

Arolygydd cynllunio'n gwrthod cais i adeiladu 366 o dai ym Mhenrhosgarnedd oherwydd effaith y datblygiad ar y Gymraeg.

Darllen mwy
Graphic of council logos

Llywodraeth Cymru wedi atgyfodi cynlluniau a allai weld nifer y cynghorau yng Nghymru yn cael eu torri i gyn lleied â deg awdurdod.

Darllen mwy
cyngor gwynedd

Cyngor Gwynedd i gwtogi ar dreuliau teithio staff, a thaliadau ychwanegol am weithio'n hwyr, mewn ymgais i arbed arian.

Darllen mwy
Ieuenctid Gwynedd

Cyngor Gwynedd yn penderfynu cael gwared â holl glybiau ieuenctid y sir wrth iddo geisio arbed £270,000 o'i gyllideb.

Darllen mwy
Ysgol

Siôn Pennar

Gohebydd BBC Cymru

Cynnig i ad-drefnu ysgolion cynradd Bangor yn bygwth "amddifadu" plant mewn ardal eang o'r ddinas, medd cadeirydd llywodraethwyr.

Darllen mwy
CFfI

Cabinet Cyngor Gwynedd yn pleidleisio i ddod a nawdd mudiad ffermwyr ifanc y sir i ben mewn ymgais i arbed arian.

Darllen mwy
Arian

Ar ôl clywed fod y cyngor mewn sefyllfa, ddifrifol cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio o blaid cynnydd o 12.5% yn Nhreth y Cyngor.

Darllen mwy