a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Pencadlys Cyngor Môn

Cynghorwyr Môn yn dweud eu bod mewn sefyllfa "amhosib" o ganlyniad i doriadau mewn gwasanaethau cyhoeddus.

Darllen mwy
protest.

Y Grid Cenedlaethol yn gyrru cais cynllunio at yr arolygiaeth gynllunio ar gyfer yr ail gysylltiad trydan i orsaf niwclear Wylfa Newydd.

Darllen mwy
tir safle Sipsiwn

Pwyllgor cynllunio Cyngor Môn yn gwrthod cais ar gyfer sefydlu safle i Sipsiwn a theithwyr ger pentref Star.

Darllen mwy
Wylfa newydd

Cynghorwyr Môn yn cymeradwyo cais i glirio'r tir ar gyfer Wylfa Newydd, er i rai grwpiau fynegi pryder am yr effaith amgylcheddol.

Darllen mwy
hen safle Cig Mon

Cynlluniau'n cael eu cyflwyno i ailddatblygu safle hen ladd-dy ar Ynys Môn yn unedau busnes, all greu 50 o swyddi.

Darllen mwy
ynys Lawd

RSPB yn apelio eto i godi tâl ar ymwelwyr i faes parcio Ynys Lawd, er eu bod ond yn talu £7 y flwyddyn o rent ar y tir.

Darllen mwy
Cartwn o dai bach cyhoeddus

Tair awdurdod yng Nghymru yn ariannu dim un tŷ bach cyhoeddus, a nifer wedi eu trosglwyddo i ofal cynghorau trefi a chymuned.

Darllen mwy
Ysgol Talwrn

Ymgyrchydd yn mynegi siom wedi i'r ymdrechion i achub Ysgol Gynradd Talwrn ar Ynys Môn fethu.

Darllen mwy
Ysgol Bodorgan

Rhieni Ysgol Bodorgan yn cyhuddo Cyngor Ynys Môn o'u rhoi dan bwysau er mwyn cau'r ysgol yn gynt na'r bwriad.

Darllen mwy
ynys Lawd

Yr RSPB i apelio yn erbyn penderfyniad gan gynghorwyr Môn i wrthod caniatáu iddyn nhw godi ffi am barcio ger Ynys Lawd.

Darllen mwy
Llinos Medi

Cynghorwyr Ynys Môn yn ymateb yn chwyrn i'r posibilrwydd o uno'r awdurdod lleol gyda Gwynedd.

Darllen mwy
Golff

Cyngor Ynys Môn yn penderfynu gwerthu Cwrs Golff Llangefni gyda'r gobaith o "wella gwasanaethau eraill".

Darllen mwy
peilonau

Cyngor Môn yn cyhuddo'r Grid Cenedlaethol o beidio rhannu gwybodaeth am dwnnel o dan y Fenai i gludo trydan o Wylfa Newydd i'r tir mawr.

Darllen mwy
Marina Caergybi

£100,000 i helpu glirio llanast gafodd ei achosi gan Storm Emma ym Marina Caergybi yn "hwb mawr", yn ôl arweinydd y cyngor.

Darllen mwy
RSPB

Cais i godi tâl o hyd at £5 am barcio ger atyniad poblogaidd ar Ynys Môn wedi ei alw'n "warthus" gan gyngor.

Darllen mwy
Pencadlys Cyngor Môn

Cyngor Ynys Môn yn penderfynu cau ysgolion cynradd Bodffordd a Corn Hir, ond yn cadw Ysgol Henblas ar agor am y tro.

Darllen mwy
llynon

Cyngor Môn i ariannu melin wynt adnabyddus yn Llanddeusant am flwyddyn arall, ar golled, ar ôl iddyn nhw fethu â dod o hyd i brynwr.

Darllen mwy
Cefnogwyr ymgyrch gwarchod Ysgol Bodffordd

Argymhelliad y dylid oedi cyn penderfynu tynged tair ysgol gynradd ond y pwyllgor gwaith i drafod y mater mewn wythnos.

Darllen mwy
Post ymgyrch gwarchod Ysgol Henblas

Cymdeithas yr Iaith yn cyhuddo Cyngor Môn o frysio'r penderfyniad i gau tair ysgol wledig cyn i'r rheolau sy'n gwarchod ysgolion gwledig ddod i rym.

Darllen mwy
Pencadlys Cyngor Môn

Adroddiad o flaen cynghorwyr Môn ddydd Llun yn cynnig opsiwn i gau tair ysgol gynradd - ac un arall i gau dim ond dwy.

Darllen mwy
Tai

Elusennau'n feirniadol o gynghorau sydd heb ddefnyddio holl arian cronfa i helpu pobl sy'n cael trafferth talu eu rhent.

Darllen mwy
Treth

Elusennau'n galw ar weinidogion i roi'r gorau i'r anghysondeb eithrio treth y cyngor sy'n bodoli i bobl sy'n gadael gofal.

Darllen mwy
Craig y Don

Angen archwiliadau pellach ar 16 o dai gafodd eu hadeiladu ar hen weithfeydd copr, ar ôl i lefelau uchel o fetelau gael eu darganfod yn y pridd.

Darllen mwy
ynys mon

Cyngor Môn i gynnal ymgynghoriad arall ar gynigion i gau dwy ysgol gynradd ar Ynys Môn.

Darllen mwy
Marina Caergybi

Nia Cerys

Newyddion BBC Cymru

Wrth baratoi at ymwelwyr gwyliau'r Pasg, y gwaith o lanhau'r polystyren ar arfordir Ynys Môn yn parhau.

Darllen mwy
Graphic of council logos

Llywodraeth Cymru wedi atgyfodi cynlluniau a allai weld nifer y cynghorau yng Nghymru yn cael eu torri i gyn lleied â deg awdurdod.

Darllen mwy
ffordd biwmares

Llywodraeth Cymru a chynghorau lleol i wario £533,000 ar atgyweirio ac yna amddiffyn ffordd ar Ynys Môn rhag rhagor o dirlithriadau.

Darllen mwy
Marina Caergybi

Cyngor Môn yn dweud y byddan nhw'n cynyddu eu hymdrechion i lanhau traethau sydd wedi eu gorchuddio gyda pholystyren ers Storm Emma.

Darllen mwy
Arian

Ar ôl clywed fod y cyngor mewn sefyllfa, ddifrifol cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio o blaid cynnydd o 12.5% yn Nhreth y Cyngor.

Darllen mwy
potel

Ymgyrch newydd yn dechrau i geisio cael statws cydnabyddedig sir ddi-blastig i Ynys Môn.

Darllen mwy
Môn di-blastig: Galw ar 'bawb i wneud ein rhan'
AC Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth yn dweud bod angen i "bawb wneud ein rhan" os yw'r ynys am geisio cael statws sir ddi-blastig.
Ysgol Biwmares

Rhai sy'n ymgyrchu yn erbyn cau Ysgol Gynradd Biwmares wedi eu cythruddo gan benderfyniad Pwyllgor Gwaith Cyngor Ynys Môn i adeiladu tai gofal arbennig ar safle ar dir yr ysgol.

Darllen mwy
Silverstone

Cleddyf o Nepal, cartŵn Disney gwreiddiol a thocynnau i Grand Prix ymhlith anrhegion i gynghorwyr Cymru.

Darllen mwy
Ynys Mon

Heddlu i holi aelodau o bwyllgor cynllunio Cyngor Môn ynglŷn â phenderfyniad i roi caniatâd cynllunio i fferm solar fwyaf Cymru.

Darllen mwy
dyfrig siencyn

Arweinydd Gwynedd yn dweud fod Llywodraeth Cymru'n anwybyddu barn "lle mae'r Gymraeg ar ei chryfaf" wrth drafod effaith cynllunio tai ar yr iaith.

Darllen mwy
Pencadlys Cyngor Sir Ynys Môn

Cabinet Cyngor Ynys Môn yn gwrthod galwadau i adolygu eu defnydd o'r Gymraeg yn eu gweinyddiaeth fewnol a chynnal refferendwm ar y mater.

Darllen mwy
Cyngor Ynys Mon

Ymgyrchwyr iaith yn annog Cyngor Ynys Môn i wrthwynebu ymdrech i atal cyflwyno'r Gymraeg fel unig iaith weinyddol yr awdurdod.

Darllen mwy
ffordd biwmares

Galw am adeiladu ffordd newydd rhwng Porthaethwy a Biwmares, yn dilyn difrod i'r lôn bresennol gan lifogydd diweddar.

Darllen mwy
parc gwyddoniaeth

Parc gwyddoniaeth newydd gwerth £20m ar Ynys Môn wedi cyhoeddi enwau'r busnesau cyntaf fydd yn symud i'r ganolfan.

Darllen mwy
plant

Pryder fod poblogaeth sy'n cynyddu a mwy o ddatblygiadau tai yn cyfrannu at brinder lleoedd mewn ysgolion yn rhai ardaloedd o Gymru.

Darllen mwy