a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Gwahardd Neil McEvoy o grŵp Plaid Cymru
 2. Llygredd aer: 'Argyfwng' iechyd cyhoeddus
 3. Môn: 'Rhaid gwella gwasanaethau plant'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna'r cyfan am heddi

  BBC Cymru Fyw

  A dyna ni ar y Llif Byw am ddiwrnod arall.

  Cofiwch y byddwn ni nôl am 08:00 bore fory a'r diweddara.

  Tan hynny, diolch am eich cwmni, a hwyl i chi.

 2. O Bontarddulais i gawell yr UFC

  Golwg 360

  Mae Golwg360 wedi cyhoeddi erthygl yn edrych ar daith dyn ifanc o Bontarddulais i gawell cwffio yr UFC .

  Bydd Brett Johns yn ymladd yn erbyn Ian Entwistle yn yr O2 yn Llundain ar 18 Mawrth.

  Johns
 3. 'Glaw ar y ffordd o'r gorllewin'

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Hâf sy'n adrodd bod disgwyl glaw dros Gymru heno:

  "Bydd yna fand arall o law yn lledu o'r gorllewin heno, ac mi fydd y glaw yma'n drymach ac yn lledu ar hyd y wlad. 

  "Dal yn ddigon gwlyb dros nos a bore fory, ond mae disgwyl iddi droi'n sychach a rhywfaint yn brafiach erbyn y prynnhawn, a mi neith hi droi'n fwynach."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC

 4. Be nesa i'r Gleision a Pharc yr Arfau?

  Wales Online

  Ar wefan WalesOnline mae erthygl gan Simon Thomas yn trafod datblygiadau datblygiadau bosib i ranbarth Gleision Caerdydd

  Ymysg y sibrydion mae cynlluniau i ddymchwel Parc yr Arfau ac adeiladu stadiwm newydd gyda 15,000 o seddi i'w defnyddio i gynhadleddau a chyngherddau, yn ogystal a rygbi.

  parc yr arfau
 5. Mwyafrif cynghorwyr Powys yn erbyn cau ffrwd Gymraeg Aberhonddu

  BBC Cymru Fyw

  Mae cynghorwyr ym Mhowys wedi bod yn trafod dyfodol y ffrwd Gymraeg yn Ysgol uwchradd Aberhonddu yn ystod y dydd. 

  Mae Cabinet y Cyngor o blaid ei chau er mwyn canoli addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Llanfair ym Muallt , dros 20 milltir i ffwrdd.

  Pleidleisiodd 32 o gynghorwyr yn erbyn cynlluniau'r cabinet, ac wyth o blaid, ond arwydd o farn y cyngorwyr oedd y bleidlais yn unig - y Cabinet fydd a'r penderfyniad terfynol mewn cyfarfod ar 14 Mawrth, a'r disgwyl yw y bydd yn cefnogi'r argymhelliad i gau'r ffrwd Gymraeg yn Aberhonddu.

  Aberhonddu
 6. Ar y Post Prynhawn am 17:00...

  Post Prynhawn

  BBC Radio Cymru

  Gwahardd yr Aelod Cynulliad Neil McEvoy o grŵp Plaid Cymru dros dro, y diweddaraf ar drafodaethau Brexit yn Nhŷ'r Arglwyddi a'r Frenhines yn urddo Bryn Terfel yn Farchog - hyn a mwy ar y Post Prynhawn ar BBC Radio Cymru rhwng 17:00 a 18:00.

 7. URC'n ennill gwaharddeb llys i atal ailwerthu tocynnau

  Undeb Rygbi Cymru

  Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cael gwaharddeb Uchel Lys yn erbyn cwmni sydd wedi bod yn ailwerthu tocynnau ac yn darparu lletygarwch answyddogol yn ystod gemau Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn Stadiwm Principality eleni. 

  Mae'r dyfarniad yn gwahardd Evental Ltd rhag torri rheolau gwerthiant tocynnau'r undeb, drwy eu gwerthu am elw. 

  Mae'r undeb yn ymwybodol o 200 o tocynnau sydd wedi eu gwerthu dan yr amodau hynny, gan ddweud y dylai unrhyw un sy'n credu eu bod wedi prynu tocynnau fel hynny gysylltu gydag Undeb Rygbi Cymru i wirio'u dilysrwydd.

  Stadiwm
 8. Pentref gwyliau £10m Fferm Ffoli "yn gam naturiol"

  BBC Cymru Fyw

  Mae atyniad ymwelwyr Fferm Ffoli yn Sir Benfro wedi cael caniatâd i fwrw ymlaen â chynlluniau gwerth £10m i godi pentref gwyliau ar y safl e.

  Bydd y pentref newydd yn cael ei leoli i'r gogledd o'r atyniad ger Dinbych-y-pysgod ac yn cynnwys cabanau, carafanau, pebyll saffari a wagenni i ymwelwyr letya ynddyn nhw.

  Mae disgwyl i'r datblygiad greu hyd at 30 o swyddi newydd.

  Wrth wneud cais am yr estyniad yn haf 2016 dywedodd llefarydd ar ran yr atyniad: "Mae hwn yn gam naturiol. Rydym wedi tyfu yn aruthrol dros y tair blynedd ddiwethaf, gan fuddsoddi £2m bob blwyddyn ar y safle."

  datblygiad
 9. Nid tŷ bach yw'r lifft

  Twitter

  Mae'r heddlu trafnidiaeth yn chwilio am ddyn a ddefnyddiodd lifft yng ngorsaf Ystrad Mynach fel tŷ bach.

  Dywedodd yr heddlu nad oedd yn brofiad dymunol i wraig ag anabledd a ddefnyddiodd y lifft yn ddiweddarach.

  View more on twitter
 10. Rhybudd rhag "datod y broses ddatganoli"

  BBC Cymru Fyw

  Mae Ysgrifennydd Cyllid Cymru wedi rhybuddio gweinidogion y DU i beidio â chymryd camau "gwenwynig" i "ddatod y broses o ddatganoli" yn sgil Brexit.

  Dywedodd Mark Drakeford fod Theresa May wedi dod yn "beryglus o agos" i ddweud ei bod yn bwriadu cymryd pwerau o Frwsel mewn meysydd fel amaethyddiaeth.

  Mark Drakeford
 11. Ken Owens: Angen gwella pob dim

  BBC Sport Wales

  Ar wefan chwaraeon y BBC mae fideo o fachwr Cymru, Ken Owens, yn dweud bod angen i Gymru wella ym mhob agwedd cyn wynebu Iwerddon yng Nghaerdydd nos Wener.

  Collodd Cymru 29-13 yn erbyn Yr Alban yn ei thrydedd gêm yn y Bencampwriaeth, gydag Iwerddon yn curo Ffrainc gartref 19-9.

  Owens
  Image caption: Ken Owens yn taclo Finn Russell yn y golled ym Murrayfield mis diwethaf
 12. Dirwy i gyn nyrs am dorri'r Ddeddf Diogelu Data

  BBC Cymru Fyw

  Mae wedi dod i'r amlwg fod cyn nyrs o Sir Gaerfyrddin, a gafodd ei dirwyo am dorri'r Ddeddf Diogelu Data, wedi cael mynediad anghyfreithlon i 3,000 o gofnodion meddygol, gan gynnwys cofnodion rhai o'i chydweithwyr. 

  Cafodd Elaine Lewis, 63 oed o Lansteffan, ei diswyddo gan Fwrdd Iechyd prifysgol Hywel Dda am dorri rheolau cyfrinachedd drwy gael gafael ar gofnodion electronig.

  Cafodd ddirwy o £650, costau o £664 a chostau ychwanegol o £65 gan lys ynadon Llanelli.

  nyrs
 13. Apêl wedi ymosodiad yn yr Eglwys Newydd

  Wales Online

  Mae Heddlu'r De yn apelio am dystion wedi ymosodiad y tu allan i far yng Nghaerdyd d.  

  Mae'n debyg i ddyn ymosod ar dri dyn arall y tu allan i fwyty a bar Miss Jones yn yr Eglwys Newydd nos Wener 3 Mawrth.

  Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i ffonio 101 a dyfynu'r cyfeirnod 1700081683.

  Ymosodiad