a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cynghorydd Plaid Cymru wedi torri cod ymddygiad cyngor
  2. Arestio dyn o Gaerdydd mewn cysylltiad â chaethwasiaeth
  3. Wood: 'Baw ci yn cael ei drafod yn amlach na Brexit'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl fawr

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am y tro.

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Llun. 

Cynghorydd yn cael ei wahardd am fis

BBC Cymru Fyw

Mae Neil Mcevoy AC Plaid Cymru wedi cael ei atal o'i ddyletswyddau fel cynghorydd ar gyngor Caerdydd am fis yn dilyn gwrandawiad yn y ddinas heddiw. 

Yn gynharach roedd y panel wedi dyfarnu iddo dorri cod ymddygiad y cyngor gan ddangos diffyg parch at swyddog.

Mewn undeb mae nerth

Twitter

Neil McEvoy: Datganiad Plaid Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae Cadeirydd Plaid Cymru, Alun Ffred Jones, wedi rhyddhau datganid yn dilyn penderfyniad gwrandawiad fod Neil McEvoy wedi torri cod ymddygiad Cyngor Caerdydd.

"Fe fyddwn yn adolygu penderfyniad y panel yr wythnos nesaf," meddai'r datganiad. 

"Rydym yn cymryd y mater o ddifrif gan fel plaid rydym yn disgwyl y safonau uchaf oddi wrth ein cynrychiolwyr etholedig. 

"Does yna ddim amheuaeth fod Neil yn gynghorydd sy'n gweithio'n galed. 

"Fe fyddaf yn cynnal trafodaeth wyneb yn wyneb ag ef yr wythnos nesaf."

Neil McEvoy
BBc

Gyrrwr tacsi yn colli ei drwydded

Daily Post

Mae gyrrwr tacsi o sir Ddinbych wedi colli ei drwydded i fasnachu ar ôl i wrandawiad glywed iddo golli ei dymer a rhegi ar yrrwr lori, meddai'r Daily Post.

Roedd y gyrrwr wedi derbyn rhybudd arall am ei ymddygiad 15 mis yn ôl. 

Tacsi
BBC

Toulon yn penderfynu am Halfpenny ar ôl y Chwe Gwlad

BBC Sport Wales

Bydd dyfodol Leigh Halfpenny yng nghlwb Toulon yn cael ei benderfynu ar ôl pencampwriaeth y Chwe Gwlad meddai BBC Sport.

Mae cefnwr Cymru yn ystyried cynigion i aros gyda'r clwb Ffrengig sy'n gyn bencampwyr Ewrop neu ddod nôl adref.

Mae Undeb Rygbi Cymru a Gleision Caerdydd wedi cynnig cytundeb ddeuol i Halfpenny. 

Leigh Halfpenny
BBC

Colli mam a dod yn dad

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Wedi i'w ddrama ddogfen My Mother Taught Me How to Sing gael ei darlledu ar BBC Radio 4 yn ddiweddar, mae'r dramodydd Dafydd James wedi bod yn siarad am yr effaith gafodd marwolaeth ei fam arno yn 2016 wrth iddo glywed ei fod yn mynd i fod yn dad.

Mae wedi bod yn siarad gyda Cymru Fyw sut i'r rhaglen ei helpu i ddelio gyda marwolaeth ei fam a'r profiad o fabwysiadu plant.

Daf James
Daf James

Un o brif reolwyr Dyfed-Powys yn gadael

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cadarnhau fod Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol y llu wedi gadael ei swydd. 

Yn ddiweddar fe wnaeth ymchwiliad gan Gomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu benderfynu nad oedd Samantha Gainard wedi gwneud unrhyw beth o le yn dilyn taliadau honedig i'r llu gan gwmni o fargyfreithwyr.

Dywedodd y prif gwnstadl Mark Collis ei fod yn tristau o golli Ms Gainard ond ei fod yn deall ei phenderfyniad i ddod o hyd i her newydd.  

Samantha Gainard
Heddlu Dyfed-Powys

Cymylog a chawodlyd

Tywydd, BBC Cymru

"Yn ystod y p’nawn bydd mwy gawodydd gwasgaredig a rheiny'n drwm ar adegau," meddai Rhys Griffiths. "Y tymheredd yn 9C ar ei uchaf heddiw."

"Heno'n para'n gymylog ac yn gawodlyd am gyfnod i'r mwyafrif ond yn ysgafnhau erbyn iddi wawrio a'r tymheredd yn 4C ar ei isa' dros nos."  

Ewch i'r  wefan dywydd am ragolygon pellach.

Datganiad Neil McEvoy

BBC Cymru Fyw

Mae AC Plaid Cymru Neil McEvoy wedi rhyddhau datganiad yn dilorni panel dyfarnu wnaeth benderfynu ei fod wedi torri cod ymddygiad Cyngor Caerdydd.

Dywedodd y cynghorydd sir a'r AC fod y gwrandawiad wedi bod yn ffars gan nad oedd yn cael galw mwy nag un tyst.

Mae hefyd yn dweud fod ffeithiau wedi eu hanwybyddu. Ychwanegodd fod yr achos wedi bod yn un gwleidyddol a bod y panel disgyblu wedi ei benodi gan weinidogion Llafur. 

Neil McEvoy
BBC

Sticer Cymraeg am weld y meddyg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi datblygu cyfres newydd o sticeri a thystysgrifau cyfrwng Cymraeg ar gyfer cleifion ifanc.

Y bwriad yw i wneud y profiad o fynd i'r ysbyty yn fwy hwylus i blant.

Hywel Dda
Bwrdd Iechyd Hywel Dda

McEvoy: Diffyg parch ond ddim anfri

Twitter

Cynghorydd wedi torri cod ymddygiad

Twitter

Pa raglen sydd ar frig siart S4C?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Roedd 2016 yn dipyn o flwyddyn ond tybed pa raglenni teledu aeth â bryd y Cymry oedd yn gwylio S4C llynedd?

Mae'r sianel wedi rhannu ei ffigyrau gwylio gyda BBC Cymru Fyw - ac mae'r drefn yn un ddiddorol ...

Y Gwyll, yr Eisteddfod ac Euro 2016
Aled Llywelyn/Huw Evans Pictures

Leanne Wood i annerch cynhadledd Plaid Cymru

Twitter

Gwahardd Bale am ddwy gêm

Marca

Mae adroddiadau o Sbaen yn dweud fod Gareth Bale wedi ei wahardd am ddwy gêm yn hytrach na thair gêm fel cafwyd ei adrodd yn gynharach.

Cafodd y Cymro gerdyn coch yn ystod gêm Real Madrid yn erbyn Las Palmas yn y La Liga nos Fercher.

View more on twitter

Y dyn olaf i'w grogi yn Nghaernarfon yn sail i waith celf

Golwg 360

Mae artist ifanc o Fôn wedi defnyddio llun o’r dyn olaf i gael ei grogi yng Nghaernarfon yn ei gwaith sy’n cael ei ddangos am y tro cyntaf yn y dref nos Wener.

Mae'r llun o William Murphy a gafodd ei ddienyddio yn 1910 am lofruddio dynes yng Nghaergybi yn rhan o waith Sarah Burnell sy'n arddangos gyda naw myfyfyrwyr celf arall yn Galeri, Caernarfon.

View more on twitter

Pêl droed: Gêm gyfartal i ferched Cymru

Plismyn iaith ar waith?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae sylwadau'r cyn-chwaraewr rygbi Jonathan Davies am amharodrwydd rhai pobl yn y maes chwaraeon i siarad Cymraeg wedi ennyn dipyn o ymateb ymysg y Cymry. 

Ond ydy'r plismyn iaith yn bodoli i'r fath raddau, neu ai esgus ydy hyn i bobl roi gorau i siarad yr iaith?

Bu Cymry Fyw yn casglu ymateb y Cymry.

Aaron Ramsey
bbc
Yn ôl y cyn bêl-droediwr rhyngwladol Owain Tudur-Jones mae Aaron Ramsey yn anghyfforddus i siarad Cymraeg yn gyhoeddus bellach ar ôl i bobl "gywiro ei eiria'"

Trafferth mewn tafarn: Carchar i ddyn o Rostryfan

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Rostryfan ger Caernarfon wedi ei garcharu am 14 mis wedi iddo ymosod ar ddyn arall mewn tafarn yn ystod Gŵyl Fwyd Caernarfon y llynedd.

Ymosododd Colin Wyn Hughes "yn ddirybudd" ar ddyn yn nhafarn yr Anglesey gan ei ddyrnu i'r llawr mewn gweithred feddwol meddai'r erlyniad.

Dywedodd y barnwr fod y dioddefwr yn parhau i ddioddef o effaith yr ymosodiad fisoedd yn ddiweddarach.

Cwpan Cyprus: Merched Cymru'n herio Gweriniaeth Tsiec

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Y diwedaraf o Gyprus ydi fod merched Cymru'n hafal gyda Gweriniaeth Tsiec ar yr hanner.

View more on twitter

Panel yn dweud fod cynghorydd wedi bwlio gweithiwr cyngor

BBC Cymru Fyw

Mae panel disgyblu wedi barnu fod Neil McEvoy - yn ei rôl fel cynghorydd Plaid Cymru ar Gyngor Dinas Caerdydd - wedi bwlio aelod o staff yr awdurdod gyda'r bwriad o beri gofid iddi.

Mae Mr McEvoy bellach yn Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru hefyd.

Dywedodd y tribiwnlys fod Mr McEvoy wedi bwlio Deborah Carter, ond dydyn nhw heb benderfynu eto os yw hynny gyfystyr a thorri cod ymddygiad y cyngor.

Ergyd i'r Gweilch

Twitter

Marw yn dilyn cwymp o uchder

BBC Cymru Fyw

Mae crwner mewn Cwest i farwolaeth bachgen 16 oed wedi cofnodi casgliad naratif ei fod wedi marw yn dilyn cwymp o uchder tra'n dioddef o septacaemia streptococol. 

Roedd Paddy Dear o Hornchurch, Llundain, ar daith maes daearyddiaeth pan fu farw ger pentre Dale yn Sir Benfro ym mis Mawrth y llynedd. 

Yn ôl adroddiad patholegydd fe allai'r haint fod wedi achosi dryswch a methiant i ddeall sefyllfaoedd peryglus.

Casnewydd yn gosod Treth y Cyngor

Cyngor Casnewydd

Mae Cyngor Casnewydd wedi penderfynu cynyddu Treth y Cyngor 3.5% ar gyfer 2017/18.

Mae'n golygu y bydd cartrefi ym mand D yn talu dros £34 yr wythnos yn fwy bob blwyddyn  - heb gymryd i ystyriaeth unrhyw drethi cyngor cymuned na threth yr heddlu.

Casnewydd
ROBIN DRAYTON

Carwyn yn canu cloch

BBC Cymru Fyw

Fe wnaeth prif weinidog Cymru Carwyn Jones ganu'r gloch er mwyn cau marchnad stoc Nasdaq Efrog Newydd ar ddiwedd diwrnod masnachu.

Mae Mr Jones yn Washington ac Efrog Newydd fel rhan o ddirprwyaeth i annog busnesau yr UD i fuddsoddi ac i ehangu yng Nghymru.

Achos alltudio: Shiromini Satkunarajah yn dychwelyd i Fangor

The Guardian

Mae'r fyfyrwraig Shiromini Satkunarajah wedi dychwelyd i gampws Prifysgol Bangor meddai'r Guardian.

Roedd hi'n wynebu cael ei halltudio i Sri Lanka -  ond fe gafodd wybod gan y Swyddfa Gartref nos Lun y byddai'n yn cael aros yn y DU.

Alltudio
SHIROMINI SATKUNARAJAH

Panel yn ystyried ymddygiad cynghorydd Plaid Cymru

Twitter

Cyhoeddi enw dynes fu farw'n Abergele

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi rhyddhau enw'r ddynes a fu farw yn dilyn gwrthdrawiad yn Abergele ddydd Iau.

Roedd Hilda Ann Blythin yn 69 oed ac yn byw yn lleol.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar Stryd y Bont rhwng lori, dau gar a cherddwr.

Mae'r heddlu yn parhau i apelio am dystion i 'r digwyddiad ddigwyddodd tua 15:20.

Heddlu
BBC

Sylwadau am gywirdeb iaith yn ysgogi trafodaeth

Newyddion 9

Mae na dipyn o ymateb wedi bod i sylwadau Jonathan Davies am y Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol y bore ma.

Mewn cyfweliad ar Newyddion 9 neithiwr fe alwodd cyn faswr Cymru am fwy o anogaeth i'r rheiny sy'n llai hyderus yn eu Cymraeg.

Roedd rhoi pwysau ar bobl i siarad Cymraeg pur yn gwneud rhai chwaraewyr rygbi yn llai parod i arddel yr iaith, meddai.

Mae cyfle i chi wrando eto ar ei sylwadau yma:

Cywirdeb 'yn atal chwaraewyr' rhag siarad Cymraeg

Taro'r Post o Flaenau Ffestiniog

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Symud lleoliad gêm deyrnged

BBC Cymru Fyw

Oherwydd y tywydd gwael mae'r gêm gwpan rhwng merched Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a Loughborough wedi ei symud o Gyncoed i Barc yr Arfau.

Mae chwaraewyr y brifysgol wedi nodi'r gêm fel un o deyrnged i Elli Norkett, aelod o'r tîm a laddwyd mewn damwain car ddydd Sadwrn diwethaf.

Yn ôl y trefnwyr mae disgwyl torf o tua 1,500.

Cofio seren rasio ceir

Bore Cothi

Mae hi'n 90 mlynedd i heddiw ers marw seren byd rasio ceir cynta’ Cymru, John Godfrey Parry-Thomas (6 Ebrill 1884 – 3 Mawrth 1927).

Fe wnaeth Parry-Thomas dorri'r record am gyflymdra ar dir yn y car Babs, ar draeth Pentwyn. Cafodd ei ladd wrth geisio amddiffyn y record.

Wedi ei farwolaeth cafodd Babs ei gladdu yn y tywod ym Mhentwyn. Mae rhaglen Bore Cothi ar Radio Cymru yn adrodd hanes codi'r car o'r tywod dros 40 mlynedd yn ddiweddarach.

90 mlynedd yn ôl bu farw seren byd rasio ceir cynta’ Cymru, John Godfrey Parry Thomas.

Cyhoeddi enwebiadau Gŵyl Cyfryngau Celtaidd 2017

BBC Cymru Fyw

Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi eu henwebu. 

Mae'r ŵyl yn Ynys Manaw ym mis Mai eleni.

View more on twitter

Garry Owen dan glo!

Twitter

Gwadu cyhuddiad o geisio llofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Lerpwl wedi gwadu cyhuddiad o geisio llofruddio dyn yn dilyn ymosodiad honedig gyda chyllell yn Yr Wyddgrug.

Fe wnaeth Michael Cullen ymddangos o flaen Llys y Goron Yr Wyddgrug drwy gyswllt fideo o garchar Altcourse gan bledio'n ddieuog i geisio llofruddio Christopher Hall, 40 oed ar 5 Ionawr.

Cafodd Mr Cullen, 31 oed o ardal Huyton, ei gadw yn y ddalfa.

Mae ail ddyn, brawd i'r diffynnydd, hefyd wedi ei gyhuddo o anafu gyda bwriad ac mae disgwyl iddo ef ymddangos gerbron ynadon yn ddiweddarach heddiw.

Wyddgrug
BBC

Perthynas Pen y bont gyda chwmni Ford

The Guardian

Yn dilyn y newyddion fod amheuon am ddyfodol dros 1000 o swyddi gweithwyr Ford ym Mhen y bont dros y blynyddoedd nesaf, mae The Guardian wedi bod yn edrych ar berthynas y ffatri gyda'r dref.

Ford
BBC

Teyrnged tîm prifysgol i chwaraewr rygbi

BBC Cymru Fyw

Wedi i chwaraewyr a rheolwyr tîm rygbi merched Cymru dalu teyrnged i Elli Norkett , aelod o'r tîm a laddwyd mewn damwain car, mae tîm Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn chwarae gêm er cof amdani heddiw.

Roedd Elli yn fyfyrwraig yn ei blwyddyn olaf yn y Brifysgol.

Mae disgwyl i tua 1,500 o bobl fynychu'r gêm yn erbyn Loughborough ddydd Gwener yn rownd go-gynderfynol Cwpan Prifysgolion a Cholegau Prydain.

Elli Norkett
Llun Teulu

Cefnogwyr campus Cymru'n plesio UEFA

UEFA

Mae UEFA wedi cyhoeddi fod cefnogwyr pêl-droed Cymru yn y pedwerydd safle ar restr cefnogwyr sydd wedi dangos ymddygiad da mewn gemau a hynny allan o 45 gwlad.

Dim ond cefnogwyr Norwy, Gwlad yr Iâ ac Estonia oedd yn uwch na'r Cymry, ac fe dderbyniodd ein cefnogwyr glod mawr wedi ymddygiad penigamp yn ystod Euro 2016 draw yn Ffrainc.

Ffans
BBC