a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cais am arian i'r Egin yn 'naturiol'
  2. Cairns yn obeithiol am ddyfodol Ford Pen-y-bont
  3. Bachgen 14 oed mewn coma ar ôl cael cyffur

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna ddiwedd ar y llif byw am ddiwrnod arall.

Bydd diweddariadau ar y wefan heno, a bydd y llif byw yn ôl am 08:00 'fory.

Pwysigrwydd Cymraeg ym myd iechyd

YouTube

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi creu fideo syml ond effeithiol i dalinellu pwysigrwydd y Gymraeg wrth ymdrin â phlant bach.

View more on youtube

Ford: Angen bod yn 'realistig'

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns wedi galw am fod yn "realistig" am y sefyllfa yn ffatri Ford ym Mhen-y-bont.

Dywedodd bod peth o'r wybodaeth gafodd ei gyhoeddi am y bygythiad i 1,000 o swyddi wedi ei "ddewis yn ofalus".

Mewn dadl yn Nhŷ’r Cyffredin, dywedodd bod angen deall y "cylchred naturiol i fywyd cynnyrch" a bod angen bod yn "realistig" o ran y sefyllfa.

Ychwanegodd ei fod wedi cyfarfod Ford yn ddiweddar a bod "dealltwriaeth bod dyfodol cynaliadwy yn optimistaidd ond bod cyfle..".

Amser rhoi diwedd ar Gylchffordd Cymru?

Twitter

Yn San Steffan, mae AS Ceidwadol Mynwy, David Davies, wedi galw am atal cynllun Cylchffordd Cymru. Dywedodd bod y cynllun yn "wastraff" o arian trethdalwyr.

View more on twitter

Noson gymysg

Tywydd, BBC Cymru

Rhys Griffiths sydd yn y swyddfa dywydd y prynhawn 'ma: "Bydd 'na ambell gawod yn cyrradd ardaloedd o'r de yn gynnar heno, ond wedi i rheiny glirio, bydd hi'n noson sych ar y cyfan, er yn ddigon cymylog a llaith 'da pheth niwl ar y bryniau.

"Hynny cyn i fandyn o law gyrraedd y de erbyn ben bore fory. Y tymheredd rhwng 3C a 7C."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru .

Pwyllgor San Steffan i holi am Yr Egin

Twitter

10 lle gorau i fyw yng Nghymru

ITV Cymru

Mae ITV Wales wedi cyhoeddi'r rhestr yma o'r 10 lle gorau i fyw yng Nghymru yn dilyn astudiaeth gan y Canolfan Ymchwil Economeg a Busnes.

RHYBUDD! - Peidiwch darllen hwn os ydych chi'n byw i'r gogledd o....Gaerdydd!

View more on twitter

Enwi baban Alex

South Wales Guardian

Mae'r cyflwynydd Alex Jones wedi cyhoeddi enw ei bachgen bach.

Yn ôl y South Wales Guardian , Edward Alun Burrell Thomson fydd Alex yn gweiddi pan fydd hi'n amser iddo ddod i swper, neu Teddy fel bydd yn cael ei alw.

Alex Jones
BBC

Gwrthod cais i geisio atal marina Caergybi

BBC Wales News

Mae ymgais i gofrestru tir yng Nghaergybi fel maes tref i geisio atal cynllun i greu marina wedi ei wrthod gan y cyngor .

Roedd ymgyrchwyr yn gobeithio y byddai'r cais yn atal cynllun am farina ar draeth Newry.

Ond dywedodd adroddiad i'r cyngor nad oedd y cais yn ddigonol i gofrestru'r tir.

NEwry
BBC

Gwrthdrawiad difrifol yn Abergele

Twitter

Rhybudd llywydd am gymhariaethau Natsïaeth

BBC Cymru Fyw

Mae ACau wedi cael rhybudd i beidio â chymharu byd gwleidyddol heddiw gyda threfn y Natsïaid yn y 1930au a 40au.

Daw rhybudd y llywydd ar ôl i AC Llafur, Dawn Bowden, gyfeirio at "bropaganda tebyg i Goebbels" gan sefydliadau asgell dde.

Dywedodd Elin Jones AC bod sylwadau o'r fath yn gallu "bychanu'r erchyllterau gafodd eu cyflawni" yn y cyfnod.

Dawn Bowden
BBC

A Walesi Bárdok

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Eleni mae dathliadau'n digwydd i nodi 200 mlwyddiant geni bardd a ysgrifenodd gerdd enwog am gyflafan erchyll lle lladdodd brenin Lloegr holl feirdd Cymru. 

Ond nid yng Nghymru mae'r dathliadau'n digwydd, ond yn Hwngari.  

Mae'r hanes yn llawn yn adran gylchgrawn Cymru Fyw .

Castell Trefaldwyn: Lleoliad y gyflafan
Richard Evans
Castell Trefaldwyn: Lleoliad y gyflafan

Dim ras feicio i Aberystwyth eleni

Cyngor Ceredigion

Ni fydd ras seiclo ar y Tour Series yn ymweld ag Aberystwyth eleni, er i nifer o ddigwyddiadau "llwyddiannus" gael eu cynnal yn y gorffennol.

Yn ôl y trefnwyr, mae fformat a llwybr y ras wedi newid eleni, gan olygu na fyddai'n mynd i Aberystwyth. Mae Cyngor Ceredigion wedi dweud ei fod yn "siom o'r mwyaf".

Beics Aber
BBC

Costau ffrae cyflogau Caerffili i gynyddu i £2.77m

BBC Cymru Fyw

Mae wedi dod i'r amlwg y gallai ffrae am gyflogau uwch swyddogion cyngor Caerffili gostio £2.77m.

Mae'r prif weithredwr a dau swyddog arall wedi eu gwahardd ar gyflogau llawn ar ôl i Swyddfa Archwilio Cymru ddyfarnu bod cynnydd i'w cyflogau yn 2013 yn anghyfreithlon.

Hyd yn hyn, mae £1.76m wedi ei wario ar gyflogau'r swyddogion, a £752,000 ar gostau cyfreithiol. Bydd cynghorwyr yn penderfynu'r wythnos nesaf a fydd £263,000 arall yn cael ei roi i dalu costau os na fydd yr achos wedi ei ddatrys erbyn diwedd Mehefin.

Caerffili
BBC

Stori Rhys ap William

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Ar wefan swyddogol Pencampwriaeth y Chwe Gwlad , mae llais Stadiwm Principality, Rhys ap William, yn dweud ei hanes ac yn crynhoi uchafbwyntiau bywyd fel cyhoeddwr stadiwm, yn ystod gemau rhyngwladol rygbi Cymru.

Rhys ap William
BBC

Atal cwest

South Wales Evening Post

Mae cwest i farwolaeth myfyriwr o Abertawe wedi cael ei atal wedi i aelod o'r rheithgor siarad gyda thyst oedd i fod i roi tystiolaeth yn y cwest.

Dywedodd y crwner nad oedd ganddo ddewis wedi iddi ddod i'r amlwg bod y rheithor wedi mynegi cydymdeimlad gyda theulu Alex Pavlou.

View more on twitter

Cytuno ar gynllun i fyrhau Pier Bae Colwyn

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Conwy wedi cytuno i gefnogi cais cynllunio i fyrhau Pier Bae Colwyn. 

Fe ddisgynnodd rhan o'r pier i'r môr ac fe achoswyd difrod pellach yr wythnos diwethaf wedi Storm Doris.

Fel rhan o'r cais, mi fyddai'r pier hefyd yn cael ei ailddatblygu, ac mae'r cyngor wedi cytuno i gefnogi Ymddiriedolaeth Pier Fictoraidd Colwyn ar yr amod bod y cynllun yn hunangynhaliol.

Pier Bae Colwyn
BBC

Penodi archaeolegydd i ddod â'r gorffennol yn fyw

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penodi Archaeolegydd Cymunedol i gyflwyno pobl i orffennol yr ardal ac i ddysgu sut y gallan nhw helpu i’w gwarchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Prif rôl Delun Gibby fydd annog pobl i ymddiddori yn eu treftadaeth leol a'i gwerthfawrogi, gan weithio gyda chymunedau a gwirfoddolwyr lleol.

Delun Gibby
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Ffordd osgoi Caernarfon: Gosod dyddiad ymchwiliad cyhoeddus

BBC Cymru Fyw

Mae dyddiad wedi ei osod ar gyfer ymchwiliad cyhoeddus ar gynllun i adeiladu ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd.

Dywedodd Ysgrifennydd Economi y llywodraeth, Ken Skates, y byddai'n dechrau ar 12 Mehefin.

Diwrnod y Llyfr

Twitter

Ian Jones: Buddsoddiad Yr Egin yn 'naturiol'

BBC Cymru Fyw

Mae'n naturiol bod datblygwyr pencadlys newydd S4C yng Nghaerfyrddin yn gofyn i Lywodraeth Cymru am gefnogaeth ariannol, yn ôl prif weithredwr y sianel.

Ddydd Mercher, fe gyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi y bydd y L lywodraeth yn buddsoddi £3m yn Yr Egin yn dilyn cais gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, gyda £3m yn dod o fargen ddinesig Bae Abertawe.

Wrth roi tystiolaeth i Bwyllgor Diwylliant y Cynulliad dywedodd Ian Jones: "Os yw'r datblygiad yn gwneud impact economaidd, ieithyddol, cymdeithasol yn yr ardal a bod e'n ticio'r bocsys i gyd i Lywodraeth Cymru yna mae'n eithaf naturiol bod y brifysgol yn mynd i ofyn i Lywodraeth Cymru am gyfraniad."

S4C
BBC

Rhan o'r A55 ar gau

Teithio BBC Cymru

Sych ond gwyntog

Tywydd, BBC Cymru

Fydd hi'n troi'n sychach ac yn brafiach yn ystod y prynhawn, er yn parhau'n wyntog.

Am fanylion eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru .

Carchar newydd arall i Gymru?

Wales Online

Mae'r carcharorion cyntaf wedi cyrraedd Carchar y Berwyn yr wythnos hon, ond mae WalesOnline yn adrodd bod cyngor yn ne Cymru nawr wedi gwneud cynnig i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder i leoli carchar newydd arall yn y sir.

Mae'r erthygl yn dweud bod cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cynnig safle posib, ond nad yw'r cynllun wedi mynd yn bellach hyd yn hyn.

Gweilch yn cyhoeddi tîm i wynebu Caeredin

Twitter

Pedwar gafodd eu rhyddhau o garfan Cymru yn dechrau i'r Gweilch 'fory.

View more on twitter

Panel yn ystyried sylw 'ymosodol' honedig AC

BBC Wales News

Mae panel yn ystyried honiadau bod AC a chynghorydd wedi gwneud sylw ymosodol i un o swyddogion Cyngor Caerdydd .

Mae Neil McEvoy wedi ei gyhuddo o dorri cod ymddygiad yr awdurdod, ar ôl iddo fynd i lys i gefnogi tenant tŷ cyngor oedd yn wynebu cael ei orfodi o'i gartref yn 2015.

Yn ôl Mr McEvoy, AC Plaid Cymru ers 2016, mae cymhelliad gwleidyddol i'r honiad yn ei erbyn.

McEvoy
BBC

Arestio 45 fel rhan o ymgyrch Fulcrum

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn dweud bod 45 o bobl wedi eu harestio yng Nghaerdydd yn rhan o ymgyrch Fulcrum.

Dywedodd yr heddlu bod yr arestiadau wedi digwydd o oriau man bore Mercher 1 Mawrth, drwy gydol y dydd.

Cafodd yr unigolion eu harestio ar amheuaeth o droseddau'n ymwneud ag ymosod, yfed a gyrru, dwyn a throseddau cyffuriau.

Achub cam Y Rhyl

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Yr wythnos hon mae tref Y Rhyl wedi dod dan y lach unwaith eto wedi i wefan gyhoeddi mai dyma'r lle gwaethaf yng Nghymru i fyw. 

Gyda help Carl Roberts mae adran Gylchgrawn BBC Cymru Fyw am achub cam y Rhyl gyda'n rhestr o rai o'r pethau gall y dref fod yn falch ohonyn nhw .

Y Rhyl
Roy Blackmore

A40 ar gau yn Sir Benfro

Teithio BBC Cymru

Mae Traffig Cymru'n dweud bod damwain wedi au'r A40 i'r ddau gyfeiriad ger Hwlffordd oherwydd damwain.

View more on twitter

S4C: Tystiolaeth Ian Jones

Twitter

Mae Prif Weithredwr S4C, Ian Jones, yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Diwylliant a Iaith Gymraeg y Cynulliad heddiw, ac mae gohebydd gwleidyddol BBC Cymru Cemlyn Davies yn trydar oddi yno.

View more on twitter
View more on twitter

Brenin newydd i Brydain?

The Times

Mae Americanwr o Colorado wedi talu am hysbyseb mawr ym mhapur newydd y Times, er mwyn datgan ei hawl i goron Lloegr. 

Fel y gwelwch chi o'r llythyr, mae'r cais wedi ei seilio'n bennaf ar linach Gymreig gref!

Yr hysbyseb
BBC

Bachgen, 14, mewn coma ar ôl cael cyffur

BBC Cymru Fyw

Mae teulu bachgen o Hen Golwyn fu mewn coma yn yr ysbyty ar ôl cymryd cyffuriau wedi apelio ar bobl ifanc i fod yn ymwybodol o'r peryglon .

Cafodd Ben Lee Jones, 14, ei ruthro i'r ysbyty ac yn dilyn profion fe ddaeth meddygon o hyd i rywfaint o alcohol a "lefel uchel o MDMA" yn ei waed.

Yn ôl modryb Ben, Abbie Lee Everett, roedd rhywun wedi rhoi cyffur yn ei ddiod pan oedd allan yn yfed gyda ffrindiau.

Ben Jones
BBC

Ymchwilio i dân bwriadol mewn parc carafanau

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod yr heddlu yn ymchwilio ar ôl i garafanau gael eu llosgi'n fwriadol mewn parc gwyliau yng ngogledd Cymru.

Digwyddodd y tân ychydig cyn 22:00 nos Lun ym mharc Tŷ Mawr yn Nhowyn.

Diwrnod y Llyfr: Y llyfr cyntaf

Twitter

Dyw darllen hwn ddim mor hawdd cofiwch!

View more on twitter

Rambo yn ei ôl

Pêl-droed, BBC Cymru

Mae Arsenal wedi cadarnhau bod Aaron Ramsey yn ôl yn ymarfer yn llawn yn dilyn ei anaf diweddar - mwy o newyddion da i Gymru cyn y gêm hollbwysig yn erbyn Iwerddon ar 24 Mawrth.

View more on twitter

Diwrnod y Llyfr

Twitter

Stephen yn aros

BBC Sport Wales

Mae is-hyfforddwr Y Scarlets, Stephen Jones , wedi ymestyn ei gytundeb efo'r rhanbarth tu hwnt i dymor 2016-17.

BBC Sport Wales sydd â'r stori.

Stephen Jones
Huw Evans Picture Agency

Diwrnod y Llyfr

BBC Cymru Fyw

Bu disgyblion Ysgol Bryngwran yn dathlu ddoe - diwrnod yn fuan - ond os oes ganddoch chi lun o'r dathliadau heddiw ar Ddiwrnod y Llyfr, gyrrwch nhw at cymrufyw@bbc.co.uk ac fe rown ni'r llun ar y llif byw.

View more on twitter

Dwyn achos yn erbyn Kronospan

BBC Cymru Fyw

Mae dros 70 o deuluoedd yn Y Waun ger Wrecsam yn dwyn achos cyfreithiol yn erbyn cwmni Kronospan gan honni fod llwch o'r gwaith yn cael effaith andwyol arnyn nhw

Mae'r gwaith, sy'n cynhyrchu paneli coed, yn cyflogi tua 600 o bobl. Bydd cyfreithwyr o gwmni Hugh James, sy'n cynrychioli'r teuluoedd, yn cynnal cyfarfod yn Y Waun heddiw. 

Mae cwmni Kronospan yn dweud ei fod yn cymryd ei gyfrifoldebau amgylcheddol o ddifrif.

Kronospan
BBC