a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw.

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Iau.

  Am y tro, mwynhewch weddill dathliadau Dydd Gŵyl Dewi.

 2. 'Doedden nhw'n ddyddiau da'

  BBC Cymru Fyw

  Un o ddisgyblion ieuengaf yr ysgol Gymraeg gyntaf yng Nghymru nôl yn 1947 oedd Yr hanesydd yr Athro Deian Hopkin.

  Heddiw roedd Ysgol Dewi Sant yn Llanelli yn dathlu ei phen-blwydd yn 70 oed.

  Video content

  Video caption: Llanelli
 3. Eira ar y tir uchel

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd y glaw'n parhau i ledu tua'r Gogledd dros nos, ac yn troi'n eira dros dir uchel, gan adael ysbeidiau cliriach yn siroedd y de, er bydd hi'n wyntog, yn arbennig o gwmpas yr arfordir.

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 4. Wyth yn gadael Gwasg Gomer

  BBC Cymru Fyw

  Mae BBC Cymru yn deall bod hyd at 8 aelod o staff Gwasg Gomer ger Llandysul wedi penderfynu gadael y cwmni oherwydd anhapusrwydd honedig ynglŷn â phroses ailstrwythuro mewnol.

  Yn ôl y son, mae aelodau o'r staff yn gorfod gwneud cais o'r newydd am swyddi o fewn y cwmni.

  Doedd Gomer,y cwmni cyhoeddi annibynnol mwyaf yng Nghymru, ddim yn fodlon ymateb i gwestiynau BBC Cymru ynglŷn â faint o'r gweithwyr sydd wedi penderfynu ymddiswyddo.

  Gwasg Gomer
 5. Carcharu pedoffeil

  BBC Cymru Fyw

  Mae pedoffeil wnaeth geisio cymryd mantais o ferch 14 oed o Fachynlleth wedi ei garcharu am naw mlynedd a hanner.

  Roedd Mark Owen, 49, o Gaerffili wedi ei ryddhau o'r carchar ar drwydded oherwydd troseddau rhyw blaenorol pan droseddodd eto.

  Clywodd y llys ei fod wedi anfon negeseuon testun i'r ferch a'i fod wedi cwrdd â hi yng ngorsaf rheilffordd Machynlleth.

 6. O ble?

  BBC Radio Cymru

  Rhag ofn i chi beidio teimlo'n ddigon gwlatgar yn barod, mae BBC Radio Cymru wedi cyhoeddi'r fideo hyn o Shân Cothi'n canu, 'O Gymru' gyda Cherddorfa Genedlaethol y BBC, recordiwyd yn ystod diwrnod #diolchogalon yn ddiweddar.

  Video content

  Video caption: Shân Cothi a'r Gerddorfa
 7. Ysgol Gymraeg newydd Sir Benfro

  Cyngor Sir Penfro

  Mae'r gwaith wedi dechrau o godi ysgol Gymraeg ar gyfer disgyblion 3-16 oed yn Hwlffordd.

  Ar gost o £28m hon fydd yr ail ysgol yn Sir Benfro fydd yn cynnig addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg.

  Fe fydd yr ysgol newydd yn agor ym Medi 2018.

  Ysgol newydd
 8. Carwyn Jones: 'Sefyllfa waethaf posib'

  Mae Prif Weinidog Cymru ac AC Pen-y-bont Carwyn Jones wedi dweud fod yna her fawr yn wynebu gweithwyr ac undebau Ford wrth geisio diogelu swyddi.

  Ond dywedodd Mr Jones nad yw'r "problemau yn rhai na all eu datrys."

  Mae dogfen gan y cwmni yn rhagweld y bydda nhw'n gallu colli 1,160 o swyddi.

  Yn ôl Carwyn Jones mae'r amcangyfrif o ddiswyddiadau yn darlunio'r "sefyllfa waethaf posib" allai ddigwydd.

  Video content

  Video caption: Carwyn
 9. Welwch chi Gymry yn unman?

  Ydy Huw Stephens yn herio pobl Llundain i adnabod y Cymry yn eu mysg?

  View more on twitter
 10. Achos llofruddiaeth: Cadw yn y ddalfa

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 33 oed wedi cael ei gadw yn y ddalfa ar ôl ymddangos o flaen Ynadon Abertawe wedi ei gyhuddo o lofruddio dyn o Gastell-nedd.

  Cafwyd hyd i Marcus Sheppard oedd yn 37 oed ag anafiadau difrifol yn ardal Sandfields o Bort Talbot ddydd Llun.

  Fe fydd Nicholas John Sloots yn ymddangos yn Llys y Goron Abertawe ddydd Gwener.

 11. Gwenwch ar Ddydd Gŵyl Dewi

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Yn adran gylchgrawn Cymru Fyw , mae detholiad o luniau o blant Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi. 

  Beth am ebostio eich lluniau chi at  cymrufyw@bbc.co.uk  neu ewch i'n tudalen  Facebook

  Lowri o Fachynlleth yn 'mwynhau' ei ddydd Gŵyl Dewi cyntaf?
  Image caption: Swyn o Fachynlleth yn 'mwynhau' ei ddydd Gŵyl Dewi cyntaf?
 12. Cymry Nebraska

  YouTube

  Mae Canolfan Treftadaeth Gymreig y Gwastadeddau Mawr yn Wymore, Nebraska, UDA newydd gynhyrchu ffilm ddogfen fer am hanes y mewnfudwyr Cymreig yn y dalaith. 

  Cynhyrchwyd y ffilm ar gyfer penblwydd Nebraska yn 150 oed, sydd yn digwydd heddiw drwy gyd-ddigwyddiad ffodus.

  View more on youtube
 13. Cofio sefydlu'r ysgol Gymraeg gyntaf

  BBC Cymru Fyw

  Anne Lloyd a Hilary Davies, dwy o ddisgyblion gwreiddiol Ysgol Gymraeg Dewi Sant Llanelli, yn dadorchuddio plac i leoliad yr ysgol wreiddiol gafodd ei sefydlu yn 1947.

  Yr ysgol yng Nghapel Seion oedd yr ysgol Gymraeg gyntaf yng Nghymru dan reolaethol awdurdod lleol.

  Dewi Sant
 14. Peldroedwyr Lloegr yn 'cyfarch' y Cymry

  Twitter

  Dyma oedd neges cyfrif swyddogol Twitter Pêl-droed Lloegr i'r Cymry ar Ddydd Gŵyl Dewi. 

  Mae'n debyg mai ymgais i fod yn ddoniol oedd y neges, wrth iddyn nhw ddangos clip o Gymru'n colli'n eu herbyn yn 2006.

  Wel am gesys!

  View more on twitter
 15. Swyddi Ford: Angen i Lywodraeth y DU "ymwneud mwy"

  BBC Cymru Fyw

  Wrth ymateb i gwestiwn brys yn y Senedd ar ddyfodol swyddi Ford ym Mhen y bont, dywedodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates fod angen i lywodraeth y DU ymwneud mwy gyda'r cwmni.

  Ychwanegodd y byddai'r hyn sydd yn dda i gwmni Nissan - cwmni sydd wedi derbyn addewidion gan lywodraeth y DU yn dilyn pleidlais Brexit - hefyd yn beth da i gwmni Ford.

  Mae Nissan wedi dweud ei fod wedi derbyn "cefnogaeth a sicrwydd" gan lywodraeth San Steffan dros ddyfodol eu ffatri yn Sunderland.

  Dywedodd Mr Skates ei fod wedi siarad gyda dirprwy lywydd Ford oedd wedi dweud wrtho nad oedd perygl i swyddi ym Mhen y bont yn y tymor byr, a byddai "niferoedd y gweithwyr yno yn parhau'n debyg hyd at 2021."

  Ford
 16. Prifysgol yn croesawu buddsoddiad Yr Egin

  BBC Cymru Fyw

  Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru heddiw am y cais am grant ar gyfer datblygu Yr Egin.

  Dywedodd y brifysgol mewn datganiad fod "Yr Egin yn brosiect trawsnewidiol sy'n cynnig y cyfle i ddwyn ynghyd amcanion polisi economaidd, ieithyddol a diwylliannol Llywodraeth Cymru fel y nodwyd yn y rhaglen ar gyfer llywodraeth, Symud Cymru Ymlaen. 

  "Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill wrth ddatblygu'r fenter hon, a fydd yn gatalydd ar gyfer adfywiad economaidd a diwylliannol yn y rhanbarth".

 17. Gorymdaith Dewi Sant gyntaf Caergybi

  BBC Cymru Fyw

  Daeth torf at ei gilydd i ddathlu Dewi Sant yng Nghaergybi heddiw. 

  Dyma'r tro cyntaf i'r dref drefnu parêd ar Fawrth y cyntaf.

  Pared
  Caergybi