a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser. 

 2. Y Daily Post yn symud swyddfa... medd Lidl

  Press Gazette

  Mae'r Press Gazette yn adrodd bod newyddiadurwyr papur newydd y Daily Post wedi darganfod bod eu swyddfa yn cau, wrth iddyn nhw dderbyn e-bost gan archfarchnad Lidl yn dweud eu bod am ailddatblygu'r safle .

  Bydd staff y papur yn symud i Fae Colwyn yn hwyrach yn y flwyddyn ar ôl 16 mlynedd yn ei safle presennol yng Nghyffordd Llandudno.

  Ond doedd y mwyafrif o'r gweithwyr ddim wedi cael eu gwneud yn ymwybodol eu bod yn symud, nes i'r datganiad gan Lidl gyrraedd eu desgiau.

  Daily Post
 3. 'Noson sych ar y cyfan'

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd â'r tywydd ar gyfer heno: "Bydd 'na rai cawodydd yn parhau am gyfnod wedi iddi nosi, gydag eira ar y bryniau a’r mynyddoedd, cyn troi'n noson sych ar y cyfan. 

  "Bydd y gwynt yn gostegu dros nos hefyd, ac efo cyfnodau clir yn datblygu erbyn yr oriau man, bydd rhywfaint o farrug mewn mannau.

  "Ond ni fydd hi mor oer â’r nosweithiau diwethaf, y tymheredd yn 2C ar ei isaf."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd BBC .

 4. Cynnal cystadleuaeth Tlws Sbardun eto eleni

  Y Cymro

  Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cynnal cystadleuaeth eto eleni i wobrwyo cân werinol acwstig, gyda Thlws Sbardun a £500 yn wobr i’r enillydd .

  Mae’r gystadleuaeth yn ddathliad o gyfraniad Alun ‘Sbardun’ Huws i fyd cerddoriaeth a llenyddiaeth Cymru fel un o gyfansoddwyr mwyaf nodedig y blynyddoedd diwethaf.

  Cerddor ifanc o ardal Caernarfon, Elidyr Glyn oedd enillydd cyntaf y wobr yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau y llynedd .

  Sbardun
 5. Pryder am fynediad pobl hŷn at feddygon

  BBC Wales News

  Mae'r henoed yng Nghymru yn wynebu amrywiaeth "sylweddol ac annerbyniol" wrth geisio gweld meddygon teulu, yn ôl y Comisiynydd Pobl Hŷn.

  Dywedodd Sarah Rochira bod "pryder gwirioneddol" y gallai rhwystrau ynglŷn â gweld meddygon ychwanegu "pwysau diangen" ar rannau eraill o'r GIG.

  Daw ei sylwadau mewn adroddiad, gafodd ei gyhoeddi yn dilyn ymgynghoriad naw mis.

  Meddyg
 6. Holi'r Prif Weinidog: Dadansoddiad Vaughan

  BBC Cymru Fyw

  Galw am gyfreithloni canabis i drin cyflwr meddygol, a ffrae Ysgol Llangennech oedd dau o'r pynciau gafodd eu trafod yn ystod sesiwn Holi'r Prif Weinidog heddiw.

  Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick, sy'n dadansoddi.

  Video content

  Video caption: Holi'r Prif Weinidog: Dadansoddiad Vaughan
 7. Prop y Dreigiau'n gadael am Gaerfaddon

  South Wales Argus

  Yn ôl y South Wales Argus mae prop y Dreigiau, Shaun Knight, yn gadael y rhanbarth .

  Fe chwaraeodd y gŵr o Gaerloyw 21 o weithiau dros y Dreigiau y tymor diwethaf, cyn ymuno dros dro gyda Chaerfaddon.

  Ond mae bellach wedi arwyddo cytundeb parhaol sy'n ei gadw gyda chlwb y Recreation Ground nes diwedd 2018.

  knight
 8. Carcharu dyn am achosi ffrwydrad

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn wedi'i garcharu am bedair blynedd a chwe mis yn Llys y Goron Caerdydd am achosi ffrwydrad yn ei gartref ei hun .

  Cafodd William Flindell, 50, orchymyn hefyd gan y barnwr i gael ei drosglwyddo i ysbyty yn y 28 diwrnod nesaf.

  Fe wnaeth Flindell ddioddef llosgiadau difrifol yn y digwyddiad ac achosodd gwerth £220,000 o ddifrod yn ystod y digwyddiad ym mis Ebrill y llynedd.

  William Flindell
 9. Crimp am grempog!

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  A hithau'n Ddydd Mawrth Crempog, mae adran gylchgrawn Cymru Fyw wedi cysylltu â'r cogyddion Elliw Gwawr, Gareth Richards a Beca Lyne-Pirkis er mwyn cael ambell i syniad gwahanol am sut i ddathlu'r diwrnod mewn steil !

  Crempog
 10. Statws arbennig i eog y gorllewin

  Twitter

  Mae pysgotwyr cwrwgl yng ngorllewin Cymru'n dathlu, yn ôl y Carmarthen Journal, wedi i eog sydd wedi'u dal gan bysgotwyr cwrwgl yng ngorllewin Cymru dderbyn statws bwyd arbennig gan Gomisiwn Ewrop.

  View more on twitter
 11. Rhew yn achosi gwrthdrawiadau

  BBC Wales News

  Fe wnaeth rhew achosi o leiaf chwe gwrthdrawiad ar un o'r prif ffyrdd i mewn i Gaerdydd o Fro Morgannwg fore heddiw.

  Dywedodd yr heddlu bod y damweiniau wedi digwydd ar rannau o'r A48, yr A4226 a'r B4270.

  Mae'r ffyrdd bellach wedi cael eu graeanu.

  Rhew
 12. 'Gwerth y byd yw Bale'

  Twitter

  Mae Gareth Bale ar dudalen flaen y rhifyn diweddara' o'r Radio Times yng Nghymru, ac mae'r bardd Ifor ap Glyn wedi trydar bod cyfweliad gyda'r chwaraewr byd-enwog i gyd-fynd efo rhyddhau'r ffilm Don't Take Me Home.

  View more on twitter
 13. Cyfraddau ailgylchu wedi gwella

  BBC Wales News

  Mae cyfraddau ailgylchu cynghorau Cymru wedi gwella yn y flwyddyn ddiwethaf , yn ôl ffigyrau dros dro, medd BBC Wales News.

  Ledled Cymru, cafodd 62% o wastraff ei ailgylchu yn y 12 mis at Medi y llynedd, o'i gymharu â 58% y flwyddyn flaenorol.

  Ceredigion yw'r awdurdod sy'n perfformio orau (70%), a Blaenau Gwent oedd waethaf (52%).

  Ailgylchu
 14. Gwahardd ffermwr rhag cadw anifeiliaid

  BBC Cymru Fyw

  Mae ffermwr o ardal Yr Wyddgrug wedi cael gwaharddiad rhag gofalu am anifeiliaid am chwe blynedd .

  Cafodd Huw Aled Jones, 44, hefyd ddedfryd ohiriedig o 16 wythnos o garchar.

  Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug bod gan Jones anifeiliaid oedd yn marw ar ei dir ar Fferm Ffrainc yn Rhydtalog, Sir y Fflint.

 15. Bygwth eithrio disgyblion i wneud lle i fwy

  Daily Post

  Yn ôl y Daily Post mae prifathro Ysgol Rhuthun, Toby Belfield, wedi e-bostio staff i ddweud y bydd yn chwilio am reswm i daflu 25 o ddisgyblion allan o'r ysgol breifat cyn dechrau'r flwyddyn addysgol nesaf.

  Fe ddywed yr erthygl fod hyn am fod yr ysgol wedi derbyn mwy o ddisgyblion newydd nag sydd ganddyn nhw o lefydd gwag, a bod y disgyblion yna wedi talu o flaen llaw.

  View more on twitter
 16. Trafod cynllun twnnel i'r M4 ger Casnewydd

  BBC Cymru Fyw

  Bydd yr ymchwiliad cyhoeddus i gynllun i adeiladu rhan newydd o'r M4 i'r de o Gasnewydd yn clywed am argymhelliad i leoli llwybr y ffordd newydd mewn twnnel .

  Ar ddiwrnod cyntaf y gwrandawiad, dywedodd yr arolygydd Bill Wadrup y byddai'r ymchwiliad cyhoeddus yn clywed am 22 llwybr posib ar wahân i'r un y mae Llywodraeth Cymru yn ei ffafrio.

  Mae'r llywodraeth eisiau adeiladu ffordd chwe lôn gwerth £1.1bn rhwng Magwyr a Chas-bach i ddelio â'r tagfeydd o gwmpas twneli Brynglas.

  M4
 17. Cyhuddo S4C o 'anffafriaeth bwriadol'

  Daily Post

  Mae S4C wedi cael ei gyhuddo o "anffafriaeth bwriadol" am ei fethiant i gynnwys isdeitlau ar gyngerdd Bryn Terfel gafodd ei ddarlledu ar y sianel .

  Cafodd Cyngerdd Gŵyl Ddewi ei ddangos ar y sianel nos Sul, ond doedd dim isdeitlau Cymraeg na Saesneg ar y caneuon.

  Dywedodd y Daily Post bod ysgrifennydd Cyngor Darlledu Byddar Cymru, Cedric Moon wedi cyhuddo'r darlledwr o "anffafriaeth bwriadol" yn erbyn gwylwyr byddar.

  Bryn terfel
 18. Mwy o bobl ifanc yn marw ar y ffyrdd

  BBC Cymru Fyw

  Mae nifer y bobl ifanc sy'n cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd Cymru wedi codi 15% ers 2012.

  Yn ôl yr elusen foduro Sefydliad RAC, mae gan Gymru gyfradd uwch o ddamweiniau rhwng gyrwyr ifanc nac unman arall yn y DU .

  Bydd mwy ar y stori yma ar Week In Week Out: Too Young, Too Fast, Too Soon? ar BBC One Wales am 22:40 heno.

  Gyrru
 19. Cylchgrawn: 'Marw' i gael tatŵ

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Ar S4C ar 1 Mawrth mae rhaglen yn dilyn y digrifwr a'r canwr, Dewi Pws sydd ar daith arbennig i sgwrsio gyda nifer o bobl sydd â rhesymau gwahanol dros gael tatŵs.

  Un o'r rhai fydd yn ymddangos ar y rhaglen Taith Tatŵ Dewi Pws ydy Sarah Tyler Davies o Gaernarfon, ac bu hi'n siarad gyda Cymru Fyw i drafod y diwrnod wnaeth arwain at ei phenderfyniad i gael tatŵ .

  bbc