a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser. 

Y Daily Post yn symud swyddfa... medd Lidl

Press Gazette

Mae'r Press Gazette yn adrodd bod newyddiadurwyr papur newydd y Daily Post wedi darganfod bod eu swyddfa yn cau, wrth iddyn nhw dderbyn e-bost gan archfarchnad Lidl yn dweud eu bod am ailddatblygu'r safle .

Bydd staff y papur yn symud i Fae Colwyn yn hwyrach yn y flwyddyn ar ôl 16 mlynedd yn ei safle presennol yng Nghyffordd Llandudno.

Ond doedd y mwyafrif o'r gweithwyr ddim wedi cael eu gwneud yn ymwybodol eu bod yn symud, nes i'r datganiad gan Lidl gyrraedd eu desgiau.

Daily Post
Google

'Noson sych ar y cyfan'

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â'r tywydd ar gyfer heno: "Bydd 'na rai cawodydd yn parhau am gyfnod wedi iddi nosi, gydag eira ar y bryniau a’r mynyddoedd, cyn troi'n noson sych ar y cyfan. 

"Bydd y gwynt yn gostegu dros nos hefyd, ac efo cyfnodau clir yn datblygu erbyn yr oriau man, bydd rhywfaint o farrug mewn mannau.

"Ond ni fydd hi mor oer â’r nosweithiau diwethaf, y tymheredd yn 2C ar ei isaf."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd BBC .

Cynnal cystadleuaeth Tlws Sbardun eto eleni

Y Cymro

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cynnal cystadleuaeth eto eleni i wobrwyo cân werinol acwstig, gyda Thlws Sbardun a £500 yn wobr i’r enillydd .

Mae’r gystadleuaeth yn ddathliad o gyfraniad Alun ‘Sbardun’ Huws i fyd cerddoriaeth a llenyddiaeth Cymru fel un o gyfansoddwyr mwyaf nodedig y blynyddoedd diwethaf.

Cerddor ifanc o ardal Caernarfon, Elidyr Glyn oedd enillydd cyntaf y wobr yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau y llynedd .

Sbardun
BBC

Pryder am fynediad pobl hŷn at feddygon

BBC Wales News

Mae'r henoed yng Nghymru yn wynebu amrywiaeth "sylweddol ac annerbyniol" wrth geisio gweld meddygon teulu, yn ôl y Comisiynydd Pobl Hŷn.

Dywedodd Sarah Rochira bod "pryder gwirioneddol" y gallai rhwystrau ynglŷn â gweld meddygon ychwanegu "pwysau diangen" ar rannau eraill o'r GIG.

Daw ei sylwadau mewn adroddiad, gafodd ei gyhoeddi yn dilyn ymgynghoriad naw mis.

Meddyg
Thinkstock

Holi'r Prif Weinidog: Dadansoddiad Vaughan

BBC Cymru Fyw

Galw am gyfreithloni canabis i drin cyflwr meddygol, a ffrae Ysgol Llangennech oedd dau o'r pynciau gafodd eu trafod yn ystod sesiwn Holi'r Prif Weinidog heddiw.

Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick, sy'n dadansoddi.

Holi'r Prif Weinidog: Dadansoddiad Vaughan

Prop y Dreigiau'n gadael am Gaerfaddon

South Wales Argus

Yn ôl y South Wales Argus mae prop y Dreigiau, Shaun Knight, yn gadael y rhanbarth .

Fe chwaraeodd y gŵr o Gaerloyw 21 o weithiau dros y Dreigiau y tymor diwethaf, cyn ymuno dros dro gyda Chaerfaddon.

Ond mae bellach wedi arwyddo cytundeb parhaol sy'n ei gadw gyda chlwb y Recreation Ground nes diwedd 2018.

knight
BBC

Carcharu dyn am achosi ffrwydrad

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi'i garcharu am bedair blynedd a chwe mis yn Llys y Goron Caerdydd am achosi ffrwydrad yn ei gartref ei hun .

Cafodd William Flindell, 50, orchymyn hefyd gan y barnwr i gael ei drosglwyddo i ysbyty yn y 28 diwrnod nesaf.

Fe wnaeth Flindell ddioddef llosgiadau difrifol yn y digwyddiad ac achosodd gwerth £220,000 o ddifrod yn ystod y digwyddiad ym mis Ebrill y llynedd.

William Flindell
Heddlu Gwent

Crimp am grempog!

Cylchgrawn, Cymru Fyw

A hithau'n Ddydd Mawrth Crempog, mae adran gylchgrawn Cymru Fyw wedi cysylltu â'r cogyddion Elliw Gwawr, Gareth Richards a Beca Lyne-Pirkis er mwyn cael ambell i syniad gwahanol am sut i ddathlu'r diwrnod mewn steil !

Crempog
BBC

Statws arbennig i eog y gorllewin

Twitter

Mae pysgotwyr cwrwgl yng ngorllewin Cymru'n dathlu, yn ôl y Carmarthen Journal, wedi i eog sydd wedi'u dal gan bysgotwyr cwrwgl yng ngorllewin Cymru dderbyn statws bwyd arbennig gan Gomisiwn Ewrop.

View more on twitter

Rhew yn achosi gwrthdrawiadau

BBC Wales News

Fe wnaeth rhew achosi o leiaf chwe gwrthdrawiad ar un o'r prif ffyrdd i mewn i Gaerdydd o Fro Morgannwg fore heddiw.

Dywedodd yr heddlu bod y damweiniau wedi digwydd ar rannau o'r A48, yr A4226 a'r B4270.

Mae'r ffyrdd bellach wedi cael eu graeanu.

Rhew
BBC

'Gwerth y byd yw Bale'

Twitter

Mae Gareth Bale ar dudalen flaen y rhifyn diweddara' o'r Radio Times yng Nghymru, ac mae'r bardd Ifor ap Glyn wedi trydar bod cyfweliad gyda'r chwaraewr byd-enwog i gyd-fynd efo rhyddhau'r ffilm Don't Take Me Home.

View more on twitter

Cyfraddau ailgylchu wedi gwella

BBC Wales News

Mae cyfraddau ailgylchu cynghorau Cymru wedi gwella yn y flwyddyn ddiwethaf , yn ôl ffigyrau dros dro, medd BBC Wales News.

Ledled Cymru, cafodd 62% o wastraff ei ailgylchu yn y 12 mis at Medi y llynedd, o'i gymharu â 58% y flwyddyn flaenorol.

Ceredigion yw'r awdurdod sy'n perfformio orau (70%), a Blaenau Gwent oedd waethaf (52%).

Ailgylchu
Getty Images

Teulu golwr yn agor arddangosfa

Twitter

Gwahardd ffermwr rhag cadw anifeiliaid

BBC Cymru Fyw

Mae ffermwr o ardal Yr Wyddgrug wedi cael gwaharddiad rhag gofalu am anifeiliaid am chwe blynedd .

Cafodd Huw Aled Jones, 44, hefyd ddedfryd ohiriedig o 16 wythnos o garchar.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug bod gan Jones anifeiliaid oedd yn marw ar ei dir ar Fferm Ffrainc yn Rhydtalog, Sir y Fflint.

Bygwth eithrio disgyblion i wneud lle i fwy

Daily Post

Yn ôl y Daily Post mae prifathro Ysgol Rhuthun, Toby Belfield, wedi e-bostio staff i ddweud y bydd yn chwilio am reswm i daflu 25 o ddisgyblion allan o'r ysgol breifat cyn dechrau'r flwyddyn addysgol nesaf.

Fe ddywed yr erthygl fod hyn am fod yr ysgol wedi derbyn mwy o ddisgyblion newydd nag sydd ganddyn nhw o lefydd gwag, a bod y disgyblion yna wedi talu o flaen llaw.

View more on twitter

Trafod cynllun twnnel i'r M4 ger Casnewydd

BBC Cymru Fyw

Bydd yr ymchwiliad cyhoeddus i gynllun i adeiladu rhan newydd o'r M4 i'r de o Gasnewydd yn clywed am argymhelliad i leoli llwybr y ffordd newydd mewn twnnel .

Ar ddiwrnod cyntaf y gwrandawiad, dywedodd yr arolygydd Bill Wadrup y byddai'r ymchwiliad cyhoeddus yn clywed am 22 llwybr posib ar wahân i'r un y mae Llywodraeth Cymru yn ei ffafrio.

Mae'r llywodraeth eisiau adeiladu ffordd chwe lôn gwerth £1.1bn rhwng Magwyr a Chas-bach i ddelio â'r tagfeydd o gwmpas twneli Brynglas.

M4
BBC

Cyhuddo S4C o 'anffafriaeth bwriadol'

Daily Post

Mae S4C wedi cael ei gyhuddo o "anffafriaeth bwriadol" am ei fethiant i gynnwys isdeitlau ar gyngerdd Bryn Terfel gafodd ei ddarlledu ar y sianel .

Cafodd Cyngerdd Gŵyl Ddewi ei ddangos ar y sianel nos Sul, ond doedd dim isdeitlau Cymraeg na Saesneg ar y caneuon.

Dywedodd y Daily Post bod ysgrifennydd Cyngor Darlledu Byddar Cymru, Cedric Moon wedi cyhuddo'r darlledwr o "anffafriaeth bwriadol" yn erbyn gwylwyr byddar.

Bryn terfel
BBC

Mwy o bobl ifanc yn marw ar y ffyrdd

BBC Cymru Fyw

Mae nifer y bobl ifanc sy'n cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd Cymru wedi codi 15% ers 2012.

Yn ôl yr elusen foduro Sefydliad RAC, mae gan Gymru gyfradd uwch o ddamweiniau rhwng gyrwyr ifanc nac unman arall yn y DU .

Bydd mwy ar y stori yma ar Week In Week Out: Too Young, Too Fast, Too Soon? ar BBC One Wales am 22:40 heno.

Gyrru
Getty Images

Cylchgrawn: 'Marw' i gael tatŵ

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ar S4C ar 1 Mawrth mae rhaglen yn dilyn y digrifwr a'r canwr, Dewi Pws sydd ar daith arbennig i sgwrsio gyda nifer o bobl sydd â rhesymau gwahanol dros gael tatŵs.

Un o'r rhai fydd yn ymddangos ar y rhaglen Taith Tatŵ Dewi Pws ydy Sarah Tyler Davies o Gaernarfon, ac bu hi'n siarad gyda Cymru Fyw i drafod y diwrnod wnaeth arwain at ei phenderfyniad i gael tatŵ .

bbc
BBC

Dim ots am Zidane...!

Marca

Efallai bod rheolwr Real Madrid wedi rhoi ochenaid o ryddhad nad yw Gareth Bale wedi dangos unrhyw drafferthion wedi iddo orfod gadael y cae gydag anaf dros y penwythnos...

...ond bobl bach mae'n newyddion gwell o lawer i Chris Coleman a Chymru!

View more on twitter

Cymraeg mewn iechyd 'angen gwella'

Comisiynydd y Gymraeg

Atal alltudiaeth: 'Y system yn anghywir'

BBC Radio Cymru

Yn dilyn y newyddion y bydd myfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor oedd yn wynebu cael ei halltudio i Sri Lanka yn cael aros yn y DU, mae ei Haelod Seneddol wedi croesawu'r datblygiad.

Dywedodd AS Arfon, Hywel Williams ar raglen Post Cyntaf BBC Radio Cymru y bore 'ma bod y system alltudio yn "anghywir yn y ffordd y mae'n gweithredu", ond ei fod yn falch o weld tro pedol yn achos alltudiaeth Shiromini Satkunarajah.

Hywel Williams AS Arfon yn croesawu y datblygiad

Cynyddu siaradwyr Cymraeg... o 100 o bobl

Daily Post

Mae cynllun i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn Sir Ddinbych wedi cael ei feirniadu fel "pathetig" .

Yn ôl y Daily Post, mae'r cyngor eisiau cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn y sir o 0.5% yn unig yn y pum mlynedd nesaf, sydd tua 100 o bobl.

Mae ymgyrchwyr iaith ac AS lleol wedi beirniadu'r targed, ond mae'r cyngor wedi dweud mai targed "cychwynnol" yw'r 0.5%.

Beirniadu ymateb heddlu Tunisia

BBC Cymru Fyw

Mae'r crwner yn y cwest i farwolaeth 30 o Brydeinwyr yn Tunisia wedi disgrifio ymateb yr heddlu lleol "ar ei orau yn draed moch, ac ar ei waetha' yn llwfr."

Mae'r barnwr Loraine-Smith wedi dweud y  bydd yn cofnodi rheithfarn o farwolaeth anghyfreithlon yn achos y 30.

Fe wnaeth Seifeddine Rezgui ladd cyfanswm o 38 o bobl yn ardal Sousse ym Mehefin 2015, gan gynnwys Trudy Jones o'r Coed Duon, Sir Caerffili.

Trudy Jones
Wales News Service

Y Gweilch yn symud i'r Principality

Twitter

Carchar y Berwyn: 'Gormod o garcharorion'

BBC Cymru Fyw

Wrth i Garchar y Berwyn groesawu ei garcharorion cyntaf, mae cyn-swyddog carchar yn rhybuddio bod angen digon o staff yno er mwyn sicrhau diogelwch.

Dyma fydd y carchar mwyaf yng Nghymru a Lloegr, gyda lle i dros 2,000 o droseddwyr ond mae pryder y gallai'r gwasanaeth fod dan bwysau.

Iwan Griffiths aeth am sgwrs gyda'r cyn-swyddog carchar, Dafydd Harford, sy'n pryderu y bydd cymaint o garcharorion yn risg o ran diogelwch.

Dafydd Harford

Gwasanaeth Cymraeg cyntaf St Paul's

Twitter

Ar y diwrnod hwn yn 1890 fe gafodd y gwasanaeth Cymraeg cyntaf ei gynnal yng Nghadeirlan St Paul's yn Llundain gan Esgob Llanelwy.

View more on twitter

Gwahardd Van Air rhag hedfan

BBC Cymru Fyw

Mae' awdurdod hedfan sifil (CAA) wedi cadarnhau bod y cwmni o'r Weriniaeth Siec sydd wedi bod yn gweithredu'r teithiau rhwng Maes Awyr Caerdydd a'r Fali ar Ynys Môn - Van Air - wedi cael eu gwahardd rhag hedfan am resymau diogelwch.

Cwmni arall - Citywing - sy'n gyfrifol am y llwybr hedfan, ac maen nhw wedi cyflogi contractwyr eraill i weithredu'r hediadau yn y cyfamser.

Lansio cynllun casglu geiriau Cymraeg

BBC Cymru Fyw

Mae cynllun newydd i greu'r casgliad mawr cyntaf erioed o eiriau Cymraeg yn cael ei lansio heddiw.

Corff newydd Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes, neu CorCenCC, fydd yn rhedeg y cynllun, sydd â'r nod o ddangos ystod lawn yr iaith bob dydd.

I gyd-fynd â'r cynllun bydd ap ar gyfer ffonau symudol fydd yn galluogi siaradwyr Cymraeg ledled y byd i gyfrannu i'r corpws.

Cymraeg
BBC

Dydd Mawrth Crempog!

The Leader

Ydi mae'n ddiwrnod crempog, ond nid pawb fydd yn dathlu, medd y Wrexham Leader. Mae ras grempog flynyddol Yr Wyddgrug wedi ei chanslo oherwydd y tywydd gwael!

View more on twitter

Olion traed yn hŷn na'r gred wreiddiol

Prifysgol Caerdydd

Mae ymchwil newydd gan Brifysgol Caerdydd yn taflu goleuni newydd ar ddarganfyddiad o 2014.

Yn wreiddiol roedd archaeolegwyr yn credu bod olion traed gafodd eu darganfod ar Borth Einon ar Benrhyn Gŵyr bryd hynny yn dyddio o'r Oes Efydd tua 4,000 o flynyddoedd yn ôl.

Ond mae ymchwil newydd yn awgrymu eu bod nhw mewn gwirionedd wedi eu creu 3,000 o flynyddoedd cyn hynny yn yr Oes Fesolithig.

olion traed
Prifysgol Caerdydd

Carwyn Jones ar ei ffordd i America

Twitter

Mae prif weinidog Cymru ar ei ffordd i'r Unol Daleithiau heddiw ar gyfer trafodaethau masnach.

View more on twitter

NEWYDD DORRI: Carchar am oes i lofrudd Matalan

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wnaeth lofruddio ei gyn-gariad a'i phartner newydd ar brif ffordd siopa Caerdydd wedi cael ei ddedfrydu i oes yn y carchar.

Bydd Andrew Saunders yn treulio o leiaf 23 mlynedd a phedwar mis dan glo am lofruddio Zoe Morgan, 21, a Lee Simmons, 33, y tu allan i siop Matalan ble'r oedden nhw'n gweithio ym mis Medi.

Roedd Saunders, 21, wedi cyfaddef ym mis Rhagfyr iddo ladd y ddau.

Andrew Saunders
Matthew Horwood

Rhybudd am lwyth enfawr

Teithio BBC Cymru

Ymchwiliad M4

Twitter

Mae Alun Thomas yn trydar o'r ymchwiliad cyhoeddus i ffordd newydd yr M4...

View more on twitter

Oedi ar yr M4

South Wales Argus

Y South Wales Argus sy'n adrodd am ddamwain sy'n achosi oedi ar yr M4 ger Casnewydd.

View more on twitter

Map o'r glaw dros y gogledd orllewin

Ioan Cunningham i aros gyda'r Scarlets

BBC Sport Wales

Yn ôl gwefan BBC Sport Wales mae is-hyfforddwr y Scarlets, Ioan Cunningham, am aros ym Mharc y Scarlets gan arwyddo cytundeb newydd gyda'r rhanbarth .

Chwaraeodd Cunningham, sy'n 34 oed, dros Lanelli gan ymuno ag academi'r Scarlets yn 2000. Fe wnaeth Cunningham hefyd gynrychioli Cymru dan 21 a'r Barbariaid.

cunningham
BBC Sport