a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Achos Matalan: Dyn wedi ymchwilio sut i ladd
  2. Cynllun yr M4 am 'ddinistrio safle nythu'
  3. Y proffesiwn dysgu mewn 'argyfwng'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl fawr

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am y tro. 

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory.

Llacio rheolau cadw dofednod

BBC Cymru Fyw

Bydd perchnogion dofednod yn cael cadw'r anifeiliaid tu allan wrth i Lywodraeth Cymru lacio rhai o'r rheolau yn ymwneud ag atal y ffliw adar rhag lledaenu.

Yn wreiddiol fe wnaeth y llywodraeth orchymyn fod yn rhaid i ddofednod aros dan do.

Ond o ddydd Mawrth fe fydd caniatâd i gadw dofednod y tu allan, cyn belled a bod y perchnogion yn dilyn canllawiau penodol.

Mae'r undebau amaethyddol wedi croesawu'r newidiadau.

Ieir
BBC

Beth yw gwerth gwario ar feithrin cerddorion ifanc?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ar wefan Cylchgrawn Cymru fyw, mae Jan Gould o Gaerdydd yn dweud bod y gwahaniaeth gall gweithgarwch cerddorol ei wneud i fywydau pobl ifanc a phlant yn "werth y byd".


          "Yn ystod y saith mlynedd diwethaf, ry'n ni'n amcangyfrif bod dros 2,000 o blant yr ardal wedi bod yn rhan o'r rhaglen."
Yr Eglwys yng Nghymru
"Yn ystod y saith mlynedd diwethaf, ry'n ni'n amcangyfrif bod dros 2,000 o blant yr ardal wedi bod yn rhan o'r rhaglen."

Y lle gwaethaf i fyw yng Nghymru?

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod gwefan sydd wedi cyhoeddi mai un o drefi'r gogledd yw'r lle gwaethaf i fyw yng Nghymru wedi achosi dipyn o ffrae yn lleol .

Yn ôl iLiveHere UK, Y Rhyl yw'r lle gwaethaf yn y wlad.

Rhybudd o rew

Y Swyddfa Dywydd

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi rhoi rhybudd melyn ar gyfer Cymru ar gyfer rhew nos Lun, gan olygu amodau gyrru anodd.

Hefyd fe fydd y tymheredd mewn rhai ardaloedd yn gostwng o dan bwynt rhewi fore dydd Mawrth.

Cymru
Swyddfa Dywydd

O diar...

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Roedd 'na wynebau coch iawn yn seremoni'r Oscars nos Sul wrth i Warren Beatty a Faye Dunaway gael yr amlen anghywir cyn cyhoeddi'r wobr am y ffilm orau.

Tra roedd tîm cynhyrchu  La La Land  yn cyflwyno eu diolchiadau, fe sylweddolodd y trefnwyr bod y ffilm anghywir wedi ei chyhoeddi.  Moonlight  oedd wedi ennill mewn gwirionnedd.

Rydym ninnau'r Cymry hefyd, o bryd i'w gilydd, yn medru g'neud llanast o bethau. Cofio'r rhain ?

Oscars
BBC

Arestio dyn wedi gwrthdrawiad Wrecsam

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn 29 oed wedi cael ei arestio a'i ryddhau ar fechnïaeth ar ôl i gar daro cerddwr yn ardal Queensway Wrecsam bore Llun.

Digwyddodd y gwrthdrawiad tua 10:15 rhwng dyn a Vauxhall Vectra du.

Eira yn Llanberis

Twitter

A hithau bron yn fis Mawrth, mae Bleddyn Jones-Pearson wedi trydar y llun yma'n dangos blanced o eira ffres ar fynyddoedd yn Llanberis.

View more on twitter

Cam-drin plant: Gwrandawiad cyhoeddus cyntaf

BBC Cymru Fyw

Dros ddwy flynedd a hanner ers sefydlu'r ymchwiliad i achosion hanesyddol o gam-drin plant yng Nghymru a Lloegr, mae'r gwrandawiad cyhoeddus cyntaf wedi agor.

Mae'n canolbwyntio i ddechrau ar achosion plant o Brydain gafodd eu hanfon i fyw i rannau eraill o'r ymerodraeth Brydeinig rhwng y 40au a'r 70au.

Yn ôl bargyfreithiwr yr ymchwiliad, mae yna dystiolaeth bod miloedd o'r plant wedi wynebu camdriniaeth gorfforol a rhywiol.

M&S yn trydar yn Gymraeg

Twitter

Mae'r cwmni M&S wedi trydar yn y Gymraeg y prynhawn yma, yn ymateb i erthygl y newyddiadurwr Carolyn Hitt, sy'n sgrifennu am ei phrofiad o ddysgu Cymraeg ar wefan Wales Online . Mae'n sôn am gynnal sgwrs yn y Gymraeg gydag aelod o staff yn un o'u siopau yng Nghaerdydd. 

View more on twitter

Ceisio atal myfyrwraig rhag cael ei halltudio

BBC Cymru Fyw

Mae aelod seneddol Arfon, Hywel Williams, wedi ysgrifennu at Lefarydd Tŷ'r Cyffredin er mwyn ceisio atal un o'i etholwyr rhag cael ei halltudio yn ôl i Sri Lanka.

Dywed Mr Williams fod Shiromini Satkunaraja sy'n fyfyriwr ym mhrifysgol Bangor yn wynebu cael ei halltudio fory.

Dywedodd ei bod wedi byw yn y DU ers yn 12 oed a bod o fewn tri mis i gwblahu ei gradd.

Galwodd am gyngor y Llefarydd ynglŷn â beth i wneud nesaf gan nad yw'r Gweinidog Mewnfudo wedi ymateb i'w geisiadau am ymyrryd yn y mater.

Hywel
BBC

Proffil ffug: Dedfrydu dyn

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod dyn 25 oed wnaeth greu proffil ffug ar Facebook er mwyn ceisio perswadio merch ifanc i yrru lluniau anweddus o'i hun wedi ei garcharu. .

Roedd Kyle Pritchard wedi dweud ei fod yn 17 ac wedi defnyddio enw ffug.

18 prentisiaeth newydd drwy’r Urdd

Golwg 360

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi y bydd cyfle i 18 o bobl ifanc weithio gyda’r mudiad fel prentisiaid o fis Medi ymlaen, yn ôl gwefan Golwg360 .

Cymru yn cwympo i'r seithfed safle

Twitter

Gwaith ar fin dechrau ar bier Bae Colwyn

Cyngor Sir Conwy

Dywed Cyngor Conwy y bydd contractwyr yn dechrau'r gwaith o atgyweirio pier Bae Colwyn ddydd Mercher.

Heddiw bu'r contractwyr yn trwsio'r ffens o amgylch y pier wnaeth gwympo i'r môr ddechrau'r mis.

Bydd y gwaith yn cynnwys datgysylltu'r darn sydd wedi cwympo oddi wrth weddill y pier a chlirio'r darnau hynny oddi yno.

Mae disgwyl i'r gwaith atgyweirio gymryd tua thair wythnos.

Pier Bae Colwyn
BBC

Marwolaeth merch ifanc: Ymddiheuriad

BBC Cymru Fyw

Mae'r Cyngor Meddygol Cyffredinol (CMC) yn dweud y bydd yn ystyried y rheolau o amgylch rhoi gwybod i gleifion a'u teuluoedd mewn achosion o fethiannau meddygol.

Daw yn dilyn achos Elile-May Clark, merch bump oed fu farw yn dilyn pwl difrifol o asthma , a hynny ar ôl i feddyg wrthod ei gweld gan ei bod yn hwyr i'r apwyntiad.

Digwyddodd y broses disgyblu y tu ôl i ddrysau caeedig, a ni chafodd teulu Ellie-May wybod am y penderfyniad i rybuddio'r meddyg teulu yn yr achos.

Nawr mae Prif Weithredwr y CMC, Charlie Massey, wedi ymddiheuro i deulu Ellie-May, gan ddweud nad yw'r system wedi gweithio yn yr achos yma.

Ellie May Clark
BBC

Pryder am ddyn ar goll ers pythefnos

South Wales Evening Post

Mae'r South Wales Evening Post yn dweud bod pryder cynyddol am ddyn sydd ar goll o Abertawe ers pythefnos .

Mae Andrew Guy King o ardal Uplands yn y ddinas.

'Risg uchel' mewn llyn lle bu farw tri

BBC Cymru Fyw

Mae "ffactorau risg uchel" mewn llynnoedd ym Mhenfro lle bu farw tri o bobl yn 2015 .

Cafodd adroddiad ei gomisiynu gan Bartneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin ar ran teulu Robert Mansfield, dyn wnaeth foddi yn Llyn y Felin ym Mhenfro.

Bu farw Robert John Lyall, 57 a Wayne Anthony Young, 52, yn yr un llyn yn ystod digwyddiadau gwahanol.

Cyngor Sir Benfro sy'n gyfrifol am y llynnoedd ac roedd yr awdurdod wedi eu hasesu'n risg isel.

Llyn y Felin
BBC

'Ffolineb' gyrru myfyrwraig yn ôl, medd AS

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae AS wedi dweud wrth raglen Taro'r Post y bydd yn codi achos myfyrwraig o Brifysgol Bangor sy'n wynebu cael ei hanfon o'r wlad yn ôl i Sri Lanka, er ei bod yng nghanol cwrs peirianneg drydanol.

Cafodd Shiromini Satkunarajah, 20, ei geni yn Sri Lanka ond mae wedi byw ym Mhrydain ers wyth mlynedd .

Mae miloedd wedi arwyddo deiseb yn galw i newid y penderfyniad i'w gyrru o'r wlad.

Dywedodd AS Plaid Cymru, Hywel Williams, ei fod yn "ffolineb" i'w hanfon yn ôl i Sri Lanka.

Mae'r Swyddfa Gartref yn dweud nad ydyn nhw'yn gwneud sylw ynglŷn ag achosion unigol.

Shiromini
BBC

Cawodydd yn symud i'r dwyrain

Tywydd, BBC Cymru

Bydd cawodydd yn symud tua'r dwyrain gydol y pnawn, rhai yn drwm gyda chenllysg, mellt a tharanau yn bosib, ac eira'n bosib ar dir uchel.

Bydd y tymheredd yn 8C ar ei uchaf.

Am fwy ewch i'r wefan dywydd .

Llofruddiaeth Caerdydd: Sylwadau teulu

BBC Cymru Fyw

Mae Llys y Goron Caerdydd wedi clywed datganiadau gan rieni'r cwpl gafodd eu llofruddio y tu allan i siop Matalan yng Nghaerdydd.

Dywedodd Julie Morgan, mam Zoe Morgan, fod y llofruddiaeth wedi troi eu byd ben ei waered.

"Nid ydym yn gallu gweithredu mewn modd normal oherwydd bod y teimlad o golled mor ddwys."

Dywedodd fod y llofrudd Andrew Saunders wedi difetha eu bywydau.

Dywedodd Alfred Simmonds, tad Lee, nad oedd yn gallu dioddef edrych ar luniau o'i fab fel plentyn.

"Dim ond un plentyn oedd gennyf a gallai ddim ei gael yn ôl.

"Mae gennyf lwch fy mab yn fy nghartref, yn barod i gael eu claddu gyda mi pan ddaw'r amser."

Cartref newydd i Ysgol Newyddiaduraeth

Prifysgol Caerdydd

Fe fydd Ysgol Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd yn symud i gartref newydd gyferbyn ag adeiladau newydd BBC Cymru yng nghanol Caerdydd.

Dywedodd llefarydd fod y cynllun adleoli yn rhan o fuddsoddiad ehangach o £260m fydd yn "trawsnewid profiadau ein myfyrwyr."

Ar hyn o bryd mae'r Ysgol Newyddiaduraeth yn Adeilad Biwt ger y ganolfan ddinesig.

Adeilad newydd
Prifysgol Caerdydd

Osian Gwynedd yn Ateb y Galw

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Darllenwch atebion y cerddor Osian Gwynedd sy'n Ateb y Galw ar wefan Cylchgrawn Cymru Fyw yr wythnos yma. 

Osian Gwynedd
BBC

Apelio am wybodaeth wedi gwrthdrawiad

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth ar ôl i gerddwr gael ei daro gan gerbyd yn Wrecsam fore Llun.

Cafodd y dyn fan anafiadau ar ôl y digwyddiad am tua 10:15.

Mae'r heddlu yn awyddus i ddarganfod gyrrwr y car, y gred yw mai Vauxhall Vectra du oedd, wnaeth beidio stopio ar ôl y digwyddiad.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda'r heddlu.

A55 ar agor eto wedi gwrthdrawiadau

Twitter

Yn dilyn sawl gwrthdrawiad ar yr A55 ar Ynys Môn y bore 'ma, mae'r ffordd wedi ail-agor.

View more on twitter

Llofruddiaeth Caerdydd: 'Cynnwrf emosiynol' yn ffactor

BBC Cymru Fyw

Mae'n bosib bod dyn wnaeth lofruddio dau berson yng nghanol Caerdydd yn dioddef o salwch meddwl "bychan" pan ddigwyddodd yr ymosodiad, yn ôl ei fargyfreithiwr.

Mae Andrew Saunders wedi cyfaddef lladd Lee Simmons a Zoe Morgan ym mis Medi y llynedd.

Dywedodd Winston Roddick QC bod Saunders mewn "cynnwrf emosiynol", a bod hynny "yn siŵr" o effeithio ar ei ymddygiad.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Saunders wedi ei effeithio'n fawr gan farwolaeth ei daid, ac yn cael trafferth delio gyda'i emosiynau yn dilyn diwedd ei berthynas gyda Ms Morgan.

Cafodd y gwrandawiad ei ohirio a bydd Saunders yn cael ei ddedfrydu ddydd Mawrth.

Llofruddiaeth Caerdydd: Dyn wedi chwilio ar y we

BBC Cymru Fyw

Mae llys wedi clywed bod dyn sydd wedi cyfaddef llofruddio dau berson yng nghanol Caerdydd, wedi chwilio ar y we am sut i ladd pobl yn y dyddiau cyn yr ymosodiad.

Clywodd y llys bod Andrew Saunders wedi ymosod ar Lee Simmons yn gyntaf, cyn dilyn Zoe Morgan i lawr y stryd ac ymosod arni hi.

Dywedodd tystion bod Saunders wedi trywanu Simmons "pedwar neu bump" o weithiau.

Cafodd Saunders ei ddarganfod gan yr heddlu yn ddiweddarach yr un diwrnod, a dywedodd ei fod wedi "colli rheolaeth".

Dedfrydu dyn am lofruddio dau yng nghanol Caerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wnaeth lofruddio ei gyn-gariad a'i chariad newydd hi yng nghanol Caerdydd yn cael ei ddedfrydu yn Llys y Goron y ddinas.

Cafodd Zoe Morgan, 21, a Lee Simmons, 33, eu darganfod yn farw ger siop Matalan ar Heol y Frenhines ar 28 Medi am tua 05:50. Roedd y ddau wedi eu trywanu.

Mae Andrew Saunders, 20, wedi pledio'n euog i lofruddio'r ddau.

Andrew Saunders
BBC

Troi hanes pêl-droed Merthyr yn ffilm

BBC Wales News

Bydd un o straeon mwyaf annhebygol yn hanes pêl-droed Cymru yn cael ei droi'n ffilm, 30 o flynyddoedd ers y digwyddiad .

Yn 1987, llwyddodd chwaraewyr Merthyr Tudful i guro cewri Serie A, Atalanta, yn y Cwpan Ewropeaidd.

Ar ôl clywed yr hanes gan ei thad, mae Joann Randles bellach yn gweithio ar ffilm, gyda'r gobaith o ddechrau cynhyrchu yn yr haf.

Merthyr
BBC

Apelio am wybodaeth wedi marwolaeth amheus

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn apelio yn dilyn marwolaeth amheus ym Mhort Talbot yn oriau man bore Llun.

Bu farw dyn 37 oed ar ôl cael ei ddarganfod gydag anafiadau difrifol yn ardal Heol Dalton y dref.

Mae dyn 33 oed wedi ei arestio ac mae'n cael ei gadw yn y ddalfa.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Richard Jones bod y farwolaeth yn cael ei thrin fel llofruddiaeth, ac y dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda'r heddlu ar 101, neu'n ddienw ar 0800 555111.

Model newydd gwasanaeth ambiwlans yn parhau

BBC Cymru Fyw

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd wedi cadarnhau y bydd model newydd ar gyfer gwasanaethau ambiwlans yn parhau, yn dilyn peilot.

Mae'r cynllun newydd yn gosod targed i ateb 65% o'r galwadau mwyaf brys o fewn wyth munud.

Roedd y newid yn cael gwared â tharged amser ymateb pob achos, er mwyn canolbwyntio ar y rhai mwyaf difrifol.

Dywedodd Vaughan Gething : "Ers rhoi peilot y model ymateb clinigol newydd ar waith, mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi gwella ei berfformiad yn sylweddol."

Ambiwlans
BBC

Marwolaeth merch: Angen 'tryloywder'

BBC Cymru Fyw

Mae galwadau i gyhoeddi darganfyddiadau panel disgyblu yn achos meddyg teulu wnaeth wrthod gweld merch ifanc fu farw'n ddiweddarach.

Bu farw Ellie-May Clark, oedd yn bump oed ac o Gasnewydd, wedi iddi ddioddef pwl o asthma difrifol .

Roedd y meddyg, Dr Joanne Rowe, wedi dweud wrth y ferch a'i mam i ddod yn ôl i'r feddygfa'r bore wedyn.

Cafodd y meddyg rybudd gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol, a nawr mae cyn-lywydd y mudiad wedi galw am fwy o "dryloywder".

Ellie-May
BBC

Eira mawr 1947

Twitter

Mae 'na siawns am eira ar y bryniau yng Nghymru heddiw, ond cafwyd eira tipyn trymach ym mis Chwefror 1947.

Yn ôl Rhian Haf, 70 mlynedd yn ôl bu'n bwrw eira ym Mhrydain am chwe wythnos gyfan - gaeaf na welwyd mo'i debyg cyn hynny ers canol y 19eg ganrif.

View more on twitter

£14m i wella gofal brys yn Ysbyty Gwynedd

BBC Cymru Fyw

Fe fydd £14m yn cael ei fuddsoddi i wella gofal brys ym mhrif ysbyty'r gogledd orllewin .

Bydd yr arian yn mynd tuag at gyfleusterau yn adran damweiniau ac achosion brys Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Un lôn ar agor ond oedi'n parhau ar Ynys Môn

Twitter

Yr Alban v Cymru: Dadansoddi'r gêm

BBC Sport Wales

Wedi'r golled i Gymru yn erbyn Yr Alban ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ddydd Sadwrn, mae'r dadansoddiad cyn y gêm nesaf wedi dechrau.

Sean Holley o Scrum V sy'n trafod sut y gall Cymru elwa yn erbyn Iwerddon  yng Nghaerdydd ar 10 Mawrth.

Bydd blaenwyr y rheng ôl yn hollbwysig i Gymru meddai Holley, a bydd angen perfformiad da gan yr asgellwyr hefyd os am sicrhau ail fuddugoliaeth yn y gystadleuaeth.

Cais Tommy Seymour ar ddechrau'r ail hanner i'r Alban
Getty Images
Cais Tommy Seymour ar ddechrau'r ail hanner i'r Alban

Ffordd osgoi yn fwy buddiol i Loegr na Chymru?

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd y byddai ffordd osgoi'r M4 yn fwy buddiol i rannau o Loegr na Chymru, yn ôl dadansoddiad newydd .

Bydd ymchwiliad cyhoeddus ynglŷn â'r cynlluniau yn agor fore Mawrth.  

'Gallai dyn fod wedi byw gydag apwyntiad cynnar'

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd hanes dyn 52 oed o ogledd Cymru fu farw o ganser, wrth i'w weddw ddweud y gallai fod wedi byw petai wedi cael apwyntiad gyda meddyg yn gynt .

Bu farw Geraint Jones, tad i ddau o Ddinbych, yn 2015.

Bale: Dim problem gyda'i bigwrn

BBC Camp Lawn

Cafodd y Cymro ei dynnu o'r cae cyn diwedd y gêm, ond Zidane yn dweud nad yw wedi anafu.

View more on twitter

Rheilffordd yn aros ar gau wedi storm

BBC Cymru Fyw

Bydd rheilffordd rhwng Llanrwst a Blaenau Ffestiniog yn aros ar gau yn dilyn storm Doris wythnos diwethaf .

Y gobaith oedd agor y rheilffordd heddiw, ond daeth peirianwyr o hyd i graig ansefydlog wrth ymyl y cledrau.

Mae trenau'n gallu teithio rhwng Llandudno a Llanrwst, ond mae bysiau'n rhedeg rhwng Llanrwst a Blaenau Ffestiniog.

coed
BBC