a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  Dyna ni am heddiw. 

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth, Mawrth 7.

  Y Senedd
 2. Dadl Fer: Cyfoethogi Bywydau Gofalwyr

  Ac yn olaf heddiw Dadl Fer gan Jayne Bryant. 

  A'r pwnc: Cyfoethogi Bywydau Gofalwyr: Gofalu am y rhai sy'n Gofalu. 

  Mae hi'n dweud bod yna 400,000 o ofalwyr yng Nghymru, sy'n fwy yn ôl cyfran nag unrhyw le arall yn y DU.  

  Gofalwyr
 3. Delio â'r defnydd o gontractau dim oriau ym maes gofal cymdeithasol

  Mae Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, yn dweud bod Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i ddelio gyda'r defnydd o gontractau dim oriau ym maes gofal cymdeithasol.

  Mae'n rhestru gwaith Cyngor Partneriaeth y Gweithlu yn y maes hwn, a arweiniodd at gyhoeddi egwyddorion a chanllawiau Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus ar ddefnyddio trefniadau oriau gwaith heb eu gwarantu yn briodol yng ngwasanaethau cyhoeddus datganoledig Cymru.

  Julie James
 4. 'Arferion cyflogaeth yn newid yn gyflym'

  Mae'r Ceidwadwr Russell George yn dweud bod "arferion cyflogaeth yn newid yn gyflym, gan gynnwys cynnydd mewn contractau dim oriau, hunangyflogaeth a gwaith 'gig' tymor byr."

  Mae'n tynnu sylw at "y gwaith a wnaed gan Lywodraeth y DU i gael gwared ar achosion o gamddefnyddio contractau dim oriau, gan gynnwys gwahardd cymalau cyfyngu."

  Mae'n croesawu'r ffaith bod Llywodraeth y DU wedi comisiynu Adolygiad Taylor ar Arferion Cyflogaeth Modern a fydd yn ystyried goblygiadau mathau newydd o waith i hawliau a chyfrifoldebau gweithwyr.

  Russell George
 5. 'Gwahardd y defnydd o gontractau dim oriau ym mhob gwasanaeth cyhoeddus datganoledig'

  Mae Bethan Jenkins yn dweud bod "ymdrechion gan Blaid Cymru i wahardd contractau dim oriau mewn gwahanol sectorau ar bum achlysur gwahanol yn ystod y Pedwerydd Cynulliad wedi cael eu trechu gan Lywodraeth Lafur Cymru a'r Ceidwadwyr Cymreig."

  Mae'n galw ar Lywodraeth Cymru i wahardd y defnydd o gontractau dim oriau ym mhob gwasanaeth cyhoeddus datganoledig yng Nghymru.

  Mae'n ychwanegu bod angen sicrhau bod y defnydd o gontractau dim oriau, gan gynnwys pennu hyn drwy unrhyw wasanaethau sy'n cael eu caffael, yn cael ei wahardd yn y Cynulliad.

  Bethan Jenkins
 6. Cynnig UKIP

  Mae David Rowlands yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn credu, er y gall contractau dim oriau fod o fantais i gyflogwyr a gweithwyr o ran y rhyddid a'r hyblygrwydd y gallant ei gynnig, gallant hefyd greu problemau o ran incwm sefydlog, sicrwydd o ran cyflogaeth, statws cyflogaeth a'r cydbwysedd o ran y pŵer rhwng cyflogwr a chyflogai.

  2. Yn nodi mai rhithiol yn hytrach na real yw'r rhyddid hwn i'r rhan fwyaf o'r rhai a gaiff eu cyflogi ar gontractau dim oriau, a bod bywyd ar gontractau dim oriau, i'r rhai sydd angen isafswm oriau gwaith wythnosol i sicrhau diogelwch ariannol i'w teulu, yn un o ansicrwydd parhaol;

  3. Yn nodi bod yr ansicrwydd hwn, i'r rhai y mae eu horiau wedi'u cwtogi neu eu newid oherwydd amharodrwydd canfyddedig i weithio'r oriau sydd eu hangen ar y cyflogwr neu'n dilyn cŵyn yn y gweithle, yn gallu cyd-fynd â'r pryder sy'n deillio o gamfanteisio.

  4. Yn credu bod gan weithio contractau dim oriau y gallu i:

  a) creu bywyd o straen;

  b) cael effaith negyddol ar reoli cyllidebau teuluol;

  c) effeithio ar ymrwymiadau teuluol;

  d) tanseilio hawliau a chysylltiadau cyflogaeth; ac

  e) cymhlethu'r gallu i gael gafael ar gredydau treth a budd-daliadau eraill, gyda phryder cynyddol am y nifer gynyddol o bobl sy'n dibynnu arnynt.

 7. Dadl ar gontractau dim oriau

  Yr eitem nesaf yn y Siambr yw Dadl UKIP ar gontractau dim oriau.  

 8. Cyfradd ddiweithdra Cymru yn is na chyfartaledd y DU

  Ar ran Llywodraeth Cymru mae Jane Hutt yn dweud bod cyfradd ddiweithdra Cymru wedi gostwng i 4.4%, sy'n is na chyfartaledd y DU a bod y dangosyddion ansawdd gofal iechyd a gyhoeddwyd gan yr OECD yn ddiweddar yn dangos bod Cymru'n perfformio ar lefel gyfatebol neu well na gwledydd eraill y DU o ran y rhan fwyaf o'r dangosyddion.

  Mae hi hefyd yn nodi bod canlyniadau arholiadau TGAU Cymru yn 2015/16 yn dangos bod y prif fesur perfformiad wedi cynyddu bob blwyddyn ers i'r cofnodi ddechrau yn 2006-07, a bod y bwlch rhwng cyrhaeddiad disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a chyrhaeddiad eu cyd-ddisgyblion yn cau.

  Jane Hutt
 9. 'Un o genhedloedd mwyaf llwyddiannus y byd'

  "Petai Cymru'n dod yn genedl annibynnol yn wleidyddol, does dim rheswm pam na allai hi fod yn un o genhedloedd mwyaf llwyddiannus y byd", medd arweinydd UKIP Neil Hamilton.  

  Neil Hamilton
 10. 'Angen meddwl yn fwy creadigol os am drawsnewid ein heconomi'

  Mae Paul Davies yn cadarnhau y bydd y Ceidwadwyr yn cefnogi cynnig Plaid Cymru.

  Mae'n siarad am yr "angen i feddwl yn fwy creadigol os ydyn ni am drawsnewid ein heconomi yng Nghymru". 

  Paul Davies
 11. 'Ysbrydoli ein dyfodol'

  "Fe allwn ni ddefnyddio digwyddiadau o'n gorffennol i ysbrydoli ein dyfodol" medd Rhun ap Iorwerth, gan restru'r Gwasanaeth Iechyd a'r chwyldro diwydiannol.  

  Chwyldro diwydiannol
 12. Dadl ar Ffyniant Cymru

  Am yr awr nesaf y cyntaf o ddadleuon y prynhawn.

  Mae'n ddadl an Blaid Cymru ar Ffyniant Cymru. 

  Mae Rhun ap Iorwerth yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn nodi cyfraniad amlwg Cymru i'r chwyldro diwydiannol, i greu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a'i rôl arweiniol o ran datblygu'r ddarpariaeth addysg uwchradd.

  2. Yn gresynu:

  a) at ystadegau diweddar gwerth ychwanegol gros (GVA) a ryddhawyd ym mis Rhagfyr 2016 sy'n dangos mai 71 y cant o gyfartaledd GVA y pen y DU oedd GVA y pen Cymru yn 2015, sef yr isaf ymysg y gwledydd datganoledig a rhanbarthau Lloegr;

  b) y bydd cleifion yng Nghymru yn aros yn sylweddol hirach i gael diagnosis a thriniaeth nag y byddent am yr un cyflyrau yn Lloegr a'r Alban; ac

  c) at berfformiad diweddaraf Cymru yn Rhaglen Asesiadau Myfyrwyr Rhynglwadol 2015 Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2016, a oedd yn dangos bod sgorau mathemateg, darllen a gwyddoniaeth 2015 yn is nag yn 2006, ac yn is na'r cyfartaledd ar gyfer y DU.

  3. Yn cydnabod:

  a) rôl hanfodol addysg a sgiliau fel ysgogiad pwysig i wella lefelau cynhyrchiant economaidd Cymru; 

  b) yr angen am wella cyson o ran amseroedd aros Cymru ar gyfer diagnosis a thriniaeth; ac 

  c) potensial yr economi las a gwyrdd o ran sicrhau ffyniant economaidd Cymru yn y dyfodol.  

 13. Llais cryfach i Gymru?

  Mae'r pwyllgor wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus  i geisio cael barn pobl am y mater hwn. Y dyddiad olaf ar gyfer ymateb yw  5 Mehefin 2017 .

 14. Gweithio gyda San Steffan a sefydliadau datganoledig

  Mae Mr Irranca-Davies yn dweud bod y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  yn cynnal ymchwiliad i waith rhyng-sefydliadol gyda San Steffan a sefydliadau datganoledig er mwyn:

  • Llunio egwyddorion arfer gorau ar gyfer dulliau o weithio rhwng sefydliadau ar gyfer deddfwriaeth gyfansoddiadol.
  • Ystyried gwaith deddfwrfeydd eraill o ran eu dulliau o weithio rhwng sefydliadau ac adeiladau arno pan fo'n ymwneud â meysydd polisi ehangach.
  • Ceisio, sefydlu a hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer dulliau o weithio rhwng seneddau, gan gynnwys hyrwyddo'r broses o ymgysylltu â dinasyddion.
  Huw Irranca-Davies
 15. Ymchwiliadau ac Ymgysylltu

  Nawr datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Huw Irranca-Davies ar Ymchwiliadau ac Ymgysylltu. 

 16. Datganiadau 90 Eiliad

  Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Datganiadau 90 Eiliad, lle mae tri aelod yn cael cyfle i godi materion amserol.

 17. Adnoddau ar gyfer Gofal Cymdeithasol Cymru

  Fe fydd  Gofal Cymdeithasol Cymru yn dod i rym ar Ebrill 3 2017 ac yn cymryd lle Cyngor Gofal Cymru. Mae Suzy Davies yn cwestiynu'r llywodraeth ynghylch sut y mae wedi pwyso a mesur faint yn fwy o adnoddau fydd ei angen.

  Ddoe fe wnaeth Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans, gyhoeddi mai Arwel Ellis Owen fydd yn cadeirio'r bwrdd. Fe ar hyn o bryd yw cadeirydd Cyngor Gofal Cymru.

  Rebecca Evans
 18. 'Dylid cyhoeddi ystadegau argaeledd apwyntiadau meddygon teulu'

  Mae Rhun ap Iorwerth Plaid Cymru yn codi mater amseroedd aros Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys, gyda 74.1% o gleifion yn cael eu gweld o fewn pedair awr. Mae'n dweud y dylai ystadegau argaeledd apwyntiadau ac amseroedd aros ar gyfer meddygon teulu gael eu cyhoeddi.

  Mae GIG yng Nghymru wedi wynebu heriau y Gaeaf hwn, medd y Prif Weithredwr Dr Andrew Goodall.   

  Meddygon teulu
 19. 39,000 o faterion iechyd meddwl

  Mae Caroline Jones UKIP yn dweud i Heddlu'r De y llynedd, ddelio gyda bron i 39,000 o faterion iechyd meddwl. Mae'n dweud y dylai pobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl gael gofal gan wasanaethau iechyd meddwl arbenigol yn hytrach na'r system cyfiawnder troseddol.   

  Iechyd meddwl