a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser. 

Cythruddo'r Cymry

Cylchgrawn, Cymru Fyw

"Pam bod rhai pobl fyddai'n casáu cael eu galw yn hiliol yn meddwl ei bod hi'n iawn i wneud sylwadau gwrth-Gymreig ffiaidd?"

Dyna gwestiwn ofynnodd Robert Peston, Golygydd Gwleidyddol Newyddion ITV, ar Twitter heddiw.

Dywedodd y newyddiadurwr, gafodd ei addysg ym mhrifysgol Aberystwyth, ei fod yn casáu'r arferiad.

Yn aml iawn, rhai newyddiadurwyr a cholofnwyr blaenllaw sydd ar flaen y gad pan mae hi'n dod i godi gwrychyn y Cymry, ac mae adran gylchgrawn Cymru Fyw wedi casglu cyfres o enghreifftiau .

Jeremy Clarkson
PA

Gwynt a glaw yn cilio

Tywydd, BBC Cymru

Er bod y rhybudd oren o wynt mewn grym nes 20:00 heno bydd y gwynt yn gostegu wrth i storm Doris symud i'r dwyrain a bydd y glaw yn cilio heno hefyd.

Bydd ambell gawod eira yn syrthio ar y bryniau heno a gallai rewi ar rai ffyrdd gwledig uchel.

Am ragolygon pellach ewch i'r wefan dywydd.

Teyrnged Rhys Ifans i'w gyn athro

Twitter

Mae'r actor Rhys Ifans wedi talu teyrnged i'w gyn athro celf yn Ysgol Maes Garmon, yr Wyddgrug, Alan Victor-Jones.

Mae hefyd yn ymddiheuro i'r holl athrawon eraill wnaeth ei ddysgu!

View more on twitter

Ydych chi wedi ennill £1m?

BBC Wales News

Bydd person sydd wedi ennill £1m ar y loteri yn colli'r arian oni bai eu bod yn gwneud cais amdano cyn hanner nos heno .

Cafodd y tocyn ei brynu ym Merthyr Tudful neu Rhondda Cynon Taf cyn y loteri ar 27 Awst y llynedd.

Os nad yw'r person sydd â'r tocyn buddugol yn gwneud cais amdano, bydd yr arian yn mynd at achosion da.   

Dim penderfyniad ar esgob nesaf Llandaf

Twitter

Galw am ddiogelu cyn-safle bomiau

BBC Cymru Fyw

Mae ymgyrchwyr sy'n protestio yn erbyn datblygiad ynni yn  galw ar y Weinyddiaeth Amddiffyn i ddiogelu cyn-safle bomiau , gan ddweud fod y Weinyddiaeth wedi cadarnhau fod arfau cemegol wedi eu darganfod yno yn y gorffenol.

Dywedoedd y grŵp Pryderu Am Glyn Rhonwy wrth raglen Manylu BBC Radio Cymru bod glanhau'r ardal yn ormod o waith i gwmni preifat, a'i bod yn hanfodol iddo gael ei wneud yn iawn rhag llygru un o lynoedd mwyaf adnabyddus Cymru.

Cwmni Snowdonia Pumped Hydro sy'n gobeithio datblygu cynllun ynni dŵr storfa bwmp yn hen chwarel Glyn Rhonwy ger Llanberis.

Gallwch wrando 'nôl ar y rhaglen ar wefan Radio Cymru.

Glyn Rhonwy
Geograph

Storm Doris: 12,000 yn parhau heb bŵer

Scottish Power

Mae Scottish Power yn dweud bod 12,000 o gartrefi yng Nghymru yn parhau heb drydan o ganlyniad i storm Doris.

Mae 40,000 o gartrefi wedi bod hwb gyflenwad am o leiaf cyfnod o'r diwrnod.

Mae'r llefydd sy'n parhau i gael eu heffeithio yn cynnwys rhannau o Wynedd, Ynys Môn a'r canolbarth.

Gwynedd: Nant y Garth ar gau nes yfory

Twitter

Angen herio Doris cyn wynebu'r Alban...

Twitter

Dioddefwyr twyll 'wedi colli £2.6m'

BBC Cymru Fyw

Mae dioddefwyr yng Nghymru wedi colli mwy na £2.6m trwy dwyll yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf , yn ôl y ffigyrau diweddaraf gan Action Fraud.

Ond mae Safonau Masnach yn rhybuddio bod y nifer o bobl sydd wedi eu heffeithio yn debygol o fod 10 neu 20 gwaith yn uwch na'r ffigwr yma, gan nad yw llawer yn dweud wrth yr awdurdodau.

Collodd un unigolyn o ogledd Cymru dros £100,000 o'i gynilion trwy dri chynllun buddsoddi gwahanol.

Ffurflenni
BBC

Siom i dîm dan-18 Cymru yn erbyn Iwerddon

Twitter

£53,000 i wahardd prif weithredwr iechyd

BBC Cymru Fyw

Mae gwahardd prif weithredwr bwrdd iechyd cymunedol wedi costio dros £53,000 mewn taliadau cyflog ychwanegol .

Cafodd Tony Rucinski ei wahardd fel pennaeth Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymunedol Cymru ym mis Chwefror 2016.

Yn y cyfamser mae dau uwch swyddog yn gweithredu fel prif weithredwyr.

Mae Dr Rucinski yn parhau i fod ar gyflog llawn o £90,000 y flwyddyn.

Tony Rucinski
BBC

Ffordd ar gau yn Sir Ddinbych

Twitter

400 o ffoaduriaid o Syria yng Nghymru

BBC Wales News

Mae o leiaf 397 o ffoaduriaid o Syria wedi ymgartrefu yng Nghymru bellach, yn ôl ffigyrau'r Swyddfa Gartref .

Roedd pob cyngor oni bai am un â ffoaduriaid o'r wlad ar ddechrau'r flwyddyn.

Mae'r ffigyrau'n dangos bod cyfanswm o 5,454 o ffoaduriaid o Syria bellach wedi ymgartrefu yn y DU.

Ffoaduriaid yn Aberysywth
Lindsay Cardwell
Mae ffoaduriaid gafodd eu cartrefu yn Aberystwyth wedi diolch i'r gymuned am y croeso

Storm Doris: Yr A5 ar gau rhwng yr Amwythig a'r Waen

Twitter

Gwynt yn gostegu

Tywydd, BBC Cymru

"Ar ôl bore o broblemau yn sgil storm Doris, fe fydd hi’n parhau’n wyntog iawn yn ystod y prynhawn, ond ddim cynddrwg," meddai Gwennan Evans.

"Bydd rhai cawodydd, ambell un aeafol ar dir uchel, ambell lygedyn o heulwen a bydd hi’n teimlo’n oerach na’r bore. Y tymheredd uchaf yn 10C."

Cadwch lygad ar y rhagolygon ar ein gwefan dywydd.

Enillwyr yr Urdd ar eu ffordd i Disneyland

Eisteddfod yr Urdd

Mae pump o enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint ar fin teithio i Disneyland Paris i gymryd rhan yn eu penwythnos Cymreig i ddathlu Gŵyl Ddewi rhwng 3 – 5 Mawrth.

Y pump fydd yn teithio i Baris eleni fydd Beca o'r Wyddgrug, Rhys o Lanrwst, Alaw o Bontyberem, Siwan o Lanfairpwll a Daniel o Gaerdydd. Yn ymuno gyda nhw allan yno bydd Côr Aelwyd Waun Ddyfal, Caerdydd. 

Rhai o aelodau;r Urdd fydd yn mynd i Disneyland Paris
Urdd Gobaith Cymru
Daniel, Alaw a Beca gyda chynrychiolydd o Disneyland Paris

Cân mewn awr

Twitter

Rydyn ni wedi clywed am sesiynau unnos ond mae'r perfformwyr Hywel Pitts a'r Welsh Whisperer ar fin ceisio creu cân mewn awr. Pob lwc i'r ddau!

View more on twitter

Canslo digwyddiad oherwydd problemau trên

Twitter

Mae digwyddiad BAFTA Kids yn Galeri, Caernarfon, wedi cael ei ganslo p'nawn 'ma oherwydd problemau ar y trenau rhwng Llundain a Bangor.

Dywed y ganolfan eu bod yn ceisio aildrefnu'r digwyddiad.

View more on twitter

Teyrnged teulu wedi digwyddiad Llanbedrog

BBC Cymru Fyw

Mae teulu Peter Colwell, gafodd ei saethu'n farw yn Llanbedrog ddechrau'r mis, wedi rhoi teyrnged iddo heddiw.

"Roedd Peter yn ddyn ifanc poblogaidd oedd yn caru pysgota a chwaraeon gwledig," meddai'r teulu.

"Bydd ei fam, ei dad, ei deulu a'i ffrindiau niferus yn teimlo colled ar ei ôl.

Roedd yn caru ei gŵn ac roedd newydd ddechrau swydd yr oedd eisiau yn fwy na dim. Rydyn ni fel teulu'n teimlo ein bod wedi colli enaid hardd."

Peter Colwell
Heddlu Gogledd Cymru

Storm Doris: Gwynt yn effeithio ar y Fflint a Wrecsam

Twitter

100 diwrnod tan gêm fawr y brifddinas

BBC Cymru Fyw

Bydd cynnal gêm derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd yn "rhoi Cymru ar y map unwaith eto" wedi llwyddiant Euro 2016 meddai Jonathan Ford, Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

Mae 100 diwrnod i fynd tan y gêm.

Gareth Bale yn gêm derfynol yr Uwch gynghrair
Getty Images
Fydd Gareth Bale yn nôl yng Nghaerdydd gyda Real Madrid?

Papur newydd mwyaf poblogaidd Cymru

BBC Wales News

Y Daily Post yw papur newydd mwyaf poblogaidd Cymru bellach, wedi iddo gipio'r tlws gan y South Wales Evening Post.

Mae ffigyrau 2016 yn dangos bod y Daily Post yn gwerthu 22,251 o gopïau ar gyfartaledd.

Er bod hyn yn llai na'r 23,645 yr oedd yn ei werthu yn 2015, mae'n cymryd lle'r Evening Post, welodd ostyngiad i gyfartaledd o 21,031 o gopïau'n cael eu gwerthu'n ddyddiol.

Daily Post
BBC

Storm Doris: Difrod sylweddol i garafan

BBC Cymru Fyw

Dyma'r olygfa mewn parc carafannau ger Caernarfon yn dilyn y storm yn gynharach.

Coeden
Bob Ridgway

Golygfa gyfarwydd

Oedd 'na berthynas bell i Doris o gwmpas Aberystwyth dros 170 mlynedd yn ôl?

View more on twitter

Heddwas yn ddieuog o ymosodiad rhyw

BBC Wales News

Mae heddwas oedd wedi'i gyhuddo o ymosododiad rhyw ar heddwas dan hyfforddiant o flaen swyddogion eraill wedi ei gael yn ddieuog yn Llys y Goron Abertawe.

Roedd Jeremy Fowler, 40 oed o Aberhonddu, wedi'i gyhuddo o ymosod ar y dyn yng ngorsaf heddlu Merthyr Tudful.

Roedd Mr Fowler wastad wedi gwadu'r cyhuddiad, ond mae'n parhau i wynebu ymchwiliad mewnol ynglŷn â'r digwyddiad.

Jeremy Fowler
Wales News Service

Cyhuddo dyn o lawrlwytho deunydd IS

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 23 oed o Dredegar wedi ei gadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o lawrlwytho deunydd am y Wladwriaeth Islamaidd.

Cafodd Nathan Saunders ei arestio ym mis Chwefror am fod â dogfennau sy'n "debygol o fod yn ddefnyddiol ar gyfer cyflawni neu baratoi digwyddiad terfysgol".

Mae'n wynebu pum cyhuddiad o dan Deddf Terfysgaeth 2000 a bydd yn ymddangos o flaen llys yr Old Bailey ym mis Mehefin.

Rhagor o ddifrod i Bier Bae Colwyn

Cyngor Sir Conwy

Mae Cyngor Sir Conwy yn dweud bod rhagor o ddifrod wedi'i achosi i Bier Bae Colwyn yn ystod y storm heddiw.

Dywedon nhw bod peirianwyr a swyddogion iechyd a diogelwch yn cadw golwg ar y sefyllfa ac y bydd y pier yn cael ei asesu unwaith y bydd yn ddiogel gwneud hynny.

Roedd y strwythur Fictoraidd eisoes wedi ei gau i'r cyhoedd am resymau diogelwch pan ddisgynnodd rhan ohono ar 1 Chwefror.

Pier
Cyngor Sir Conwy

Gwrthrawiad â lori: Cyhoeddi enw dyn fu farw

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi cyhoeddi enw dyn fu farw yn dilyn gwrthdrawiad â lori yn Sir Fynwy ddoe.

Bu farw Coran Bogue, 23 oed o Gasnewydd, yn y digwyddiad ar yr A4810 ger bragdy Magwyr am tua 05:50.

Bu farw yn fan a'r lle wedi'r gwrthdrawiad rhwng Vauxhall Corsa a lori.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth.

Coffau pedwar fu farw yng ngorsaf bwer Didcot

BBC Cymru Fyw

Mi fydd 'na seremoni goffa y prynhawn ma ar safle gorsaf bwer Didcot yn Sir Rhydychen, union flwyddyn ers i bedwar o ddynion gael eu lladd pan ddisgynnodd rhan o'r orsaf wrth iddyn nhw weithio yno. 

Roedd Christopher Huxtable o Abertawe yn un o'r rhai fu farw, ac yn ôl teuluoedd y pedwar, maen nhw'n dal i aros am atebion am beth yn union ddigwyddodd.

Didcot
JADE ALI
Bu farw Christopher Huxtable, 34 oed o Abertawe yn y digwyddiad

Robert Peston yn amddiffyn y Cymry

Twitter

Mae un o newyddiadurwyr gwleidyddol amlycaf y DU wedi amddiffyn y Cymry drwy feirniadu pobl sy’n gwneud sylwadau gwrth-Gymreig.

Dywedodd Robert Peston ar Twitter ei fod wedi cael digon ar bobl sy’n “meddwl ei bod yn iawn gwneud sylwadau gwrth-Gymreig didaro".

Roedd Mr Peston, ddaw o Lundain ond aeth i Brifysgol Aberystwyth, yn ohebydd busnes y BBC cyn ymuno ag ITV y llynedd.

View more on twitter

Storm Doris: Ffordd ar gau yn Wrecsam

Rygbi: Cyhoeddi tîm yr Alban v Cymru

Twitter

Rygbi: Pum newid i garfan yr Alban

BBC Camp Lawn

Cyhoeddi enw beiciwr modur fu farw

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru wedi cyhoeddi enw beiciwr modur fu farw yn dilyn gwrthdrawiad yng Nghaerdydd brynhawn ddoe.

Bu farw Leigh Postans, 28 oed ac yn dad i ddau o blant, ar ol taro car oedd wedi'i barcio ar Heol Llanrhymni yn nwyrain y ddinas am 12:55.

Mae'r heddlu'n apelio i unrhyw dystion gysylltu â'r llu.

Gohirio gŵyl fwyd o achos 'diffyg cyllid'

BBC Cymru Fyw

Mae trefnwyr Gŵyl Bwyd Môr Menai wedi cyhoeddi fod yr ŵyl wedi ei gohirio eleni, a hynny o achos 'diffyg cyllid'. 

Mae'r trefnwyr yn ystyried cynnal digwyddiad ar raddfa lai, ac os y bydd cyllid ychwanegol ar gael a gwirfoddolwyr yn dod ymlaen i roi cymorth i drefnu'r digwyddiad, efallai y bydd cyfle i'r ŵyl gael ei chynnal yn 2018.

Rygbi: Yr Alban 'yn fygythiad'

BBC Radio Wales

Wrth edrych ymlaen at gêm Cymru yn erbyn yr Alban ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, dywed y cyn chwaraewr rhyngwladol Phil Bennet y bydd yr Alban "yn fygythiad mawr."

Roedd yn siarad ar raglen chwaraeon Radio Wales

George North ar y cae rygbi
bbc

Datgelu bandiau Gŵyl Rhif 6

Daily Post

Mae'r Daily Post yn datgelu rhai o brif artistiaid Gŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion 2017.

The Flaming Lips, Mogwai a Bloc Party fydd y prif berfformwyr, gyda Rag 'n' Bone Man, a Charlotte Church a'i band hefyd ymysg yr artistiaid.

The Flaming Lips
BBC

Storm Doris: Hebrwng gweithwyr trydan i Fôn

Twitter