a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ddiwedd y llif byw am ddiwrnod arall.

  Dewch yn ôl am fwy o 08:00 bore 'fory, ond tan hynny fe gewch chi'r diweddara' ar ein gwefan.

 2. Lama'n casglu sbwriel

  Daily Post

  Mae anifeiliaid yn aml yn helpu pobl wrth eu gwaith, o ffermwyr gyda chŵn i'r heddlu a cheffylau. Ond dyma enghraifft sydd ychydig yn wahanol...

  Mae 'na lama wedi bod yn helpu i gadw strydoedd Sir Ddinbych yn glir o sbwriel yn ôl y Daily Post. 

  Mae Domingo'r lama yn cario bin ar ei gefn i gludo sbwriel o'r strydoedd ac mae'n eiddo i Richard Haggerty a Paola Albertazzi a oedd wedi cael llond bol ar weld llanast ar y ffordd.

 3. Eryri yn ei holl ogoniant

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae ffotograffydd gwadd Cymru Fyw y mis yma, Awen Morris, wedi tynnu lluniau o'i milltir sgwâr yn ardal Llanberis yn ystod yr wythnosau diwethaf.

  Llyn Padarn
 4. Capten yr Elyrch yn canmol Paul Clement

  Golwg 360

  Mae capten tîm pêl-droed Abertawe, Leon Britton, wedi canmol dulliau hyfforddi’r prif hyfforddwr Paul Clement meddai, Golwg 360.

  Mae’r Elyrch wedi codi allan o’r tri isaf yn yr Uwch Gynghrair ar ôl buddugoliaethau dros Lerpwl, Southampton a Chaerlŷr ers iddo gael y swydd.

  Paul Clement
 5. Storm Doris ar ei ffordd

  Tywydd, BBC Cymru

  Dylai'r glaw glirio yn hwyr heno cyn i storm Doris gyrraedd yn yr oriau mân gyda glaw trwm a gwyntoedd cryf.

  Bydd y gwyntoedd cryfaf yng Nghymru yn y bore a dechrau'r p'nawn gyda hyrddiadau o rhwng 50 a 80mya cyn gostegu yn nes ymlaen.

  Fe fydd hi'n waeth yn gogledd lle mae'r Swyddfa Dywydd wedi rhoi rhybudd oren o wynt cryf - rhybudd melyn sydd yn y de. 

  Am fwy, ewch i wefan dywydd y BBC.

  Saethau'n dangos cyfeiriad Storm Doris
 6. Tad addysg Gymraeg?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Gydag addysg Gymraeg yn dipyn o bwnc llosg ar hyn o bryd mae erthygl yn ein hadran gylchgrawn yn edrych ar gyfraniad ficer o Sir Frycheiniog i ddatblygiad ysgolion Cymraeg.

  Roedd Thomas Price - neu 'Carnhuanawc' i roi ei lysenw llenyddol - yn ymgyrchydd cynnar dros yr iaith a'r diwylliant Cymraeg ym myd addysg.

  Darlun o Thomas Price
 7. Colli swydd am regi ar gwsmer

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn dweud bod rheolwr siop sy'n gwerthu bwydydd iach yn Wrecsam wedi colli ei swydd am regi ar gwsmer a'i alw'n "dew".

 8. Gwrthdrawiad: Cyhoeddi enw dyn fu farw

  Heddlu De Cymru

  Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dyn fu farw mewn gwrthdrawiad yn Rhondda Cynon Taf nos Fawrth.

  Roedd Thomas Cody, o Gilfynydd ger Pontypridd, yn deithiwr yn y car pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A4119 ger Groes-faen.

  Mae Heddlu De Cymru yn parhau i apelio am wybodaeth, a dylai unrhyw welodd y digwyddiad gysylltu gyda nhw ar 101.

 9. Marwolaethau De Affrica: Heddlu'n 'gweithio o amgylch y cloc'

  BBC Wales News

  Mae'r heddlu yn Ne Affrica wedi dweud eu bod yn "gweithio o amgylch y cloc" i ddarganfod y rhai sy'n gyfrifol am farwolaeth cwpl o dde Cymru.

  Cafodd Christine a Roger Solik, 57 a 66 oed, eu darganfod yn farw yn ardal Kwazulu-Natal, tua 50 milltir o'u cartref yn y wlad.

  Fe wnaeth y cwpl o Gwm Cynon symud i Dde Affrica yn 1980.

  Cwpl De Affrica
 10. La La Land a'r Cymro

  BBC Radio Cymru

  Beth yw'r cysylltiad rhwng y ffilm La La Land a Chymro o'r 19eg ganrif?

  John Pierce Jones sy'n sôn ar raglen Bore Cothi am fywyd Griffith Jenkins Griffith o Ben-y-bont ar Ogwr a aeth i America yn 14 oed a rhoi ei enw i wahanol lefydd yn Los Angeles, gan gynnwys Arsyllfa Griffith a Griffith Park.

  Golygfa o La la land
 11. Arian BBC: Ymateb y gorfforaeth

  BBC Cymru Wales

  Mae llefarydd ar ran y BBC wedi ymateb yn dilyn beirniadaeth bod y gorfforaeth yn buddsoddi mwy yn Yr Alban nac yng Nghymru.

  Dywedodd: "Rydym eisoes yn buddsoddi yn sylweddol yng Nghymru gan gynhyrchu mwy o raglenni ar gyfer y DU gyfan na'n targedau, ac rydym wedi cyhoeddi mesurau pellach fydd yn sicrhau bod ein hallbwn yn adlewyrchu Cymru'n gryfach.

  Ychwanegodd bod y BBC yn buddsoddi "degau o filiynau bob blwyddyn mewn teledu cyfrwng Cymraeg", ac y byddai'r buddsoddiad newydd o £8.5m yn helpu i ddarparu "130 awr yn ychwanegol o gynnwys".

  "Rydym yn credu y bydd y buddsoddiad hwn wir yn drawsnewidiol ac yn ein galluogi i wasanaethu ein cynulleidfaoedd hyd yn oed yn well.

  "Mae anghenion cynulleidfaoedd yn Yr Alban yn wahanol ac o'r herwydd, mae dewisiadau gwahanol wedi eu gwneud sydd yn gofyn wedyn am lefelau gwahanol o ariannu." 

 12. Beiciwr modur yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad

  Wales Online

  Mae WalesOnline yn dweud bod beiciwr modur wedi ei gludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad yn Llanrhymni yng Nghaerdydd. Mae'r heddlu wedi cau Llanrumney Avenue wedi'r digwyddiad.

 13. Dirwy i gwmni bysus

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwmni bws oedd yn rhan o ddamwain yn Ffrainc ym mis Gorffennaf y llynedd pan gafodd 15 o blant ysgol eu hanafu wedi ymddangos o flaen llys ar gyhuddiadau oedd ddim yn ymwneud â'r digwyddiad. 

  Fe wnaeth Express Motors bledio'n euog o beidio sicrhau bod gyrrwr wedi cael digon o orffwys ac o beidio cofrestru gwaith arall oedd wedi ei wneud gan Melvyn Lane ychydig ddyddiau cyn y digwyddiad yn Ffrainc. Cafodd y cwmni ddirwy o £1,250 gydag ardoll o £125 a £600 o gostau.

 14. Rhodd ariannol er cof am Sue Owen

  Daily Post

  Mae teulu nyrs a laddwyd pan ddisgynnodd gwrthrych o ben fan ar y ffordd ger Felinheli yn 2016 wedi sôn wrth y Daily Post am y gefngaeth hynod maen nhw wedi ei gael.

  Sefydlwyd cronfa wedi marwolaeth Sue Owen a bydd £7,349.31 o'r arian a gasglwyd hyd yma yn cael ei roi i Uned Hergest Ysbyty Gynwedd.

  Sue Owen
  Image caption: L
 15. Buddsoddiad BBC: 'Briwsion i Gymru'

  Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

  Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r cyhoeddiad am fuddsoddiad gan y BBC yng Nghymru a'r Alban, gan alw eto am ddatganoli darlledu.

  "Mae yna sianel newydd i'r Alban, a dim ond brwsion i ni yng Nghymru," meddai cadeirydd y mudiad, Heledd Gwyndaf. 

  "Mae'r BBC yn ceisio traflyncu S4C ac wedi cynorthwyo'r Llywodraeth Geidwadol i dorri ein hunig sianel deledu Gymraeg. Chawn ni ddim tegwch i'r Gymraeg na Chymru os yw darlledu yn parhau i gael ei reoli gan Lundain, mae'n bryd datganoli darlledu."

 16. 120 mlwyddiant Glaniad Abergwaun

  Twitter

  Mae cyfrif Twitter Arfordir Penfro yn nodi 220 mlynedd ers i'r 1,400 o filwyr o Ffrainc lanio ger Abergwaun.

  Gyda help trigolion yr ardal llwyddwyd i roi stop ar eu bwriad i ymosod drwy fartsio i Fryste.

  View more on twitter
 17. Camp y saith mynydd

  Rhyl, Prestatyn & Abergele Journal

  Mae'r Rhyl Journal wedi llongyfarch Martin Barnett, sydd o Fae Cinmel yn wreiddiol, sydd wedi ymuno â chriw dethol o fynyddwyr sydd wedi dringo'r mynyddoedd uchaf ar y saith cyfandir.

  Mae Martin wedi gadael Cymru ers blynyddoedd lawer, ond mae'n dweud ei fod yn falch o'r ffaith iddo fynd â'r Ddraig Goch gydag ef i bob copa.

  View more on twitter