a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Deiseb yn erbyn cau’r profiad Doctor Who

Golwg 360

Mae mwy na 10,000 o bobl wedi arwyddo deiseb ar-lein yn erbyn y penderfyniad i gau profiad rhyngweithiol y gyfres Doctor Who yng Nghaerdydd.

Symudodd y Doctor Who Experience o Lundain i Gaerdydd yn 2012, a’r bwriad oedd ei gadw ar agor am bum mlynedd yn unig.

Ond mae cefnogwyr y gyfres boblogaidd wedi galw am ei gadw ar agor.

Doctor Who Experience
BBC

Disgwyl cymeradwyo cyfleuster gwastraff

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod cynlluniau diwygiedig ar gyfer cyfleuster rheoli gwastraff yn Sir y Fflint yn debygol o gael eu cymeradwyo.

Mae'r datblygwyr, Brock PLC yn ailgyflwyno cais llawer llai ar gyfer safle ym mhentref Alltami wedi i gais blaenorol gael ei wrthod yn 2013.

Byddai'r cyfleuster newydd ar safle 3.8 erw - llawer yn llai na'r safle 13.6 erw oedd yn y cais gwreiddiol.

Trydarwr o fri

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae Cymru Fyw wedi bod yn siarad gyda'r dyn sydd wedi'i goroni yn drydarwr mwyaf cynhyrchiol y Gymraeg.

Yn ôl gwefanundefinedIndigenous Tweets, sy'n mesur trydariadau mewn gwahanol ieithoedd brodorol, Ant Evans (@Ant1988) yw'r person sydd wedi trydar y nifer fwyaf o negeseuon yn Gymraeg ar wefan Twitter.

Mae wedi 'sgrifennu 34,499 o negeseuon yn yr iaith hyd yma - sy'n fwy na Dyl Mei a Rhys Mwyn gyda'i gilydd!

Trydar
BBC

Paratoi am law Caeredin...

BBC: £8.5m ar raglenni Saesneg i Gymru

BBC Cymru Fyw

Mae'r BBC wedi cyhoeddi y bydd yn buddsoddi £8.5m yn rhagor ar rhaglenni teledu Saesneg i Gymru.

Daw yn dilyn ymgyrch i gynyddu gwariant yn y maes, gyda gwleidyddion a lobïwyr yn galw am £30m yn ychwanegol.

Dywedodd y BBC bod y buddsoddiad newydd yn gynnydd o 50%, ac y byddai'n ariannu cynnwys comedi, adloniant, drama, ffeithiol a diwylliant.

Bydd sianel newydd iPlayer BBC Cymru hefyd yn cael ei lansio, gyda'r nod o gynyddu amlygrwydd rhaglenni i gynulleidfaoedd yng Nghymru.

BBC
BBC

Cwpl o Gymru wedi'u lladd yn Ne Affrica

BBC Cymru Fyw

Mae cwpl o dde Cymru wedi cael eu llofruddio yn Ne Affrica.

Dywedodd yr heddlu bod corff Christine Solik, 57 oed o Aberpennar, wedi'i ddarganfod 50 milltir o'i chartref yn nhalaith Kwazulu-Natal.

Cafodd corff ei gŵr, Roger, 66, ei ddarganfod gerllaw ddydd Llun.

Mae'r heddlu yn Ne Affrica yn credu i'r ddau gael eu herwgipio o'u cartref yn ystod lladrad ddydd Gwener.

Christine a Roger Solik
BBC

Adfer cynllun, fis ar ôl cael ei ddiddymu

BBC Wales News

Mae cynllun £15m oedd yn cynnig gostyngiad yng nghost teithio i bobl ifanc wedi cael ei adfer, fis un unig ar ôl cyhoeddiad y byddai'n cael ei ddiddymu.

Roedd gweinidogion wedi cael eu beirniadu am ddod â chynllun FyNgherdynTeithio i ben.

Ond mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cadarnhau y bydd yn parhau nes i gynllun newydd gael ei gyflwyno yn ei le.

FyNgherdynTeithio
Eye Imagery

Cynnig gwobr i ddod o hyd i ddyn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Taclo'r Taclau yn cynnig gwobr o hyd at £2,000 i'w helpu dod o hyd i ddyn y mae'r heddlu eisiau siarad ag o yn dilyn ymgais i ddwyn o ddwy siop yn Wrecsam.

Mae'r heddlu eisoes wedi arestio dau ddyn mewn cysylltiad â'r digwyddiadau, ond maen nhw'n parhau i chwilio am Aaron McKenzie.

Fe wnaeth tri dyn dargedu siopau gyda morthwyl a chyllell ar 12 Chwefror yn y digwyddiadau dan sylw.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am leoliad Aaron McKenzie gysylltu â Thaclo'r Taclau ar 0800 555 111.

Aaron McKenzie
Heddlu Gogledd Cymru

Selby i gwffio o'r diwedd

Bydd Lee Selby yn wynebu Andoni Gago yn Llundain fis nesaf - ond ddim am bencampwriaeth y byd.

Cafodd gornest rhwng Selby a Jonathan Victor Barros yn Las Vegas ei chanslo fis diwethaf, ychydig dros 24 awr cyn yr oedd yr ornest i fod i ddechrau.

View more on twitter

Gŵyl hufen iâ

Wales Online

Meddwl am wyliau'r haf yn barod? Yn ôl gwefan WalesOnline mae cynlluniau ar droed i groesawu gŵyl hufen iâ i Gaerdydd am y tro cyntaf erioed eleni. Iâ, wir...

Hufen iâ
BBC

Barod, Bale?

Siop goffi arall i Gaerdydd

Nottingham Post

Bydd cwmni rhostwyr coffi o Nottingham yn buddsoddi £250,000 i adnewyddu adeilad yng Nghaerdydd er mwyn agor caffi yno.

Mae'r Nottingham Post yn dweud y bydd cwmni annibynnol 200 Degrees yn agor siop goffi ar Heol y Frenhines yn hwyrach yn y gwanwyn.

Oes croeso i Gylchffordd Cymru?

South Wales Argus

Mae'r ddadl dros ddyfodol Cylchffordd Cymru yn rhygnu 'mlaen - ond oes croeso i'r trac rasio ymysg y trigolion lleol?

Aeth papur newydd y South Wales Argus ati i edrych ar farn pobl Glyn Ebwy ynglŷn â'r cynllun £425m

Cylchffordd Cymru
Cylchffordd Cymru

Dedfrydu ymgynghorydd diogelwch tân

BBC Wales News

Mae ymgynghorydd diogelwch tân wedi cael ei ddedfrydu am fethu â chynnal archwiliadau digonol mewn nifer o siopau elusennol.

Fe wnaeth Brian Fakir, 59 oed, bledio'n euog i 13 o gyhuddiadau'n ymwneud ag archwiliadau gafodd eu cynnal mewn siopau St David's yn ne Cymru.

Cafodd ddau o'r siopau yr oedd Fakir i fod wedi eu harchwilio eu dinistrio gan danau.

Fe gafodd ei ddedfrydu i chwe mis o garchar wedi'i ohirio a 180 awr o waith cymunedol.

Brian Fakir
BBC

North yn ôl yn ymarfer i Gymru

Trafodaethau'n dechrau i ethol esgob newydd

Golwg 360

Mae Golwg360 yn dweud bod y trafodaethau cyn ethol Esgob newydd i Landaf wedi dechrau.

Fe wnaeth Dr Barry Morgan adael y swydd diwedd Ionawr.

Faletau: Cystadleuaeth yn uchel

BBC Sport Wales

Mae wythwr Cymru, Taulupe Faletau yn dweud ei fod yn wynebu her i adennill ei le yn y rheng-ôl cyn y gêm yn erbyn Yr Alban ddydd Sadwrn.

Ers symud i Gaerfaddon ar ddechrau'r tymor, mae Faletau wedi dioddef sawl anaf ac mae Ross Moriarty wedi serennu yn ei absenoldeb.

"Mae hi lan i'r hyfforddwyr pa dîm maen nhw'n ddewis," meddai Faletau.

Faletau
Getty Images

GIG Cymru 'yr un mor dda' a gweddill y DU

BBC Wales News

Mae Cymru yn gwneud yr un mor dda, ac mewn rhai ardaloedd yn well, na gwledydd eraill y DU mewn cyfres o ddangosyddion safon iechyd.

Mae ffigyrau'n cymharu'r GIG ym mhedair cenedl y DU wedi cael eu rhyddhau am y tro cyntaf.

Mae cyfradd goroesi strôc a thriniaeth ysbyty ar gyfer asthma yn enwedig yn galonogol i Gymru.

Gofal
Thinkstock

Llafur yn ymchwilio i ymddygiad aelod

BBC Cymru Fyw

Mae'r blaid Lafur wedi lansio ymchwiliad yn dilyn cwynion am ymddygiad aelodau'r blaid sydd ynghlwm â'r ffrae dros Ysgol Llangennech.

Daw ar ôl i flogiwr gyhoeddi lluniau oedd yn awgrymu bod cynghorydd Llafur yn rhannu deunydd ar-lein gan grŵp asgell dde eithafol.

Roedd y post yn dweud: "Pan mae ci yn ymosod ar blentyn mae'n cael ei ddifa. A ddylwn ni wneud yr un peth gyda throseddwyr rhyw?"

Mae'r cynghorydd, Tegwen Devichand wedi dweud nad yw'n cofio rhannu'r deunydd, a'i bod yn gwrthwynebu'r gosb eithaf.

Glaw i'r rhan fwyaf dros y prynhawn

Tywydd, BBC Cymru

Mae band o law yn symud o'r gorllewin ac mae disgwyl iddo barhau ar ei daith tua'r dwyrain am weddill y prynhawn.

Bydd hi'n gymylog ac yn fwyn, gyda'r tymheredd yn 13C ar ei uchaf.

Gwyntoedd cryfion a glaw yn parhau heno, gyda glaw trwm ar ei ffordd i'r gogledd erbyn iddi wawrio 'fory.

Am fwy ewch i'r wefan dywydd.

Gwrthod o'r UDA: Jones yn ysgrifennu at Johnson

Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod Carwyn Jones wedi ysgrifennu at Boris Johnson i holi am fwy o fanylion wedi i athro Mwslimaidd o Gastell-nedd Port Talbot gael ei atal rhag teithio i'r Unol Daleithiau ar drip ysgol.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydyn ni wedi bod mewn cyswllt agos gyda chyflogwyr Mr Miah ers cael ein gwneud yn ymwybodol o'r sefyllfa.

"Mae'r prif weinidog wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Tramor yn amlinellu ein pryderon ac yn ceisio cael eglurder am yr achos ar frys."

Carcharu lleidr 'cyson iawn' o Fôn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn 38 oed o Gaergybi wedi cael ei garcharu am bedair blynedd a naw mis am ddwyn o nifer o dai a busnesau.

Fe wnaeth Barry Winters dargedu lleoliadau ym Mae Trearddur dros gyfnod o 10 diwrnod ym mis Awst a Medi y llynedd.

Ar ôl cael ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caernarfon y bore 'ma, fe wnaeth y Ditectif Ringyll Richard Griffith ddisgrifio Winters fel "troseddwyr cyson iawn".

Barry Winters
Heddlu Gogledd Cymru

Merched Cymru: Capiau cyntaf

Gwrthdrawiad ar yr A483

Torri gwallt

Cylchgrawn, Cymru Fyw

O wneud cymhwyster mewn gwaith coed i weithio mewn salon, mae Dafydd Rhys Thomas bellach yn Bennaeth Addysgol Rhyngwladol cwmni offer trin gwallt GHD.

Bu'r gŵr 28 oed o Lanwenog yn sôn am ei brofiadau gyda Cymru Fyw.

Dafydd Rhys Thomas
BBC

Cymru v Lloegr: Gêm drwy lygaid Twitter

Prifysgol Caerdydd

Wrth i benwythnos arall o rygbi Chwe Gwlad agosáu, mae'n siŵr bod cefnogwyr Cymru ond yn dechrau dod i dermau gyda'r golled yn erbyn Lloegr ychydig dros wythnos yn ôl.

Ond os allwch chi ddioddef ail-fyw'r gêm, mae blog Meddwl Cymru o Brifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi ystadegau diddorol iawn am hanes y gêm - drwy Twitter.

Ymysg yr elfennau mwyaf diddorol yw'r ffaith bod nifer fawr o drydariadau wedi dod o Batagonia, data sy'n dangos nad yw rygbi'n gamp i dde Cymru yn unig, a'r ffaith bod y cyfrif mwyaf dylanwadol ar ddiwrnod y gêm yn gyfrif pêl-droediwr adnabyddus - Gareth Bale!

Daly a Cuthbert
BBC
Roedd Daly a Cuthbert ymysg y termau gafodd eu defnyddio fwyaf ar Twitter

Arestio dau lanc ar amheuaeth o ladrata

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dau lanc wedi cael eu harestio ar amheuaeth o ladrata a cheisio lladrata yn Wrecsam.

Daw yn dilyn digwyddiadau yn siop One Stop a thecawê Pizza Fresh yn ardal Parc Caia ddydd Mercher diwethaf.

Mae'r ddau lanc lleol, 16 ac 17 oed, yn parhau yn y ddalfa yng ngorsaf heddlu'r dref.

Llofruddiaeth Llandaf: Camdrin am 'fisoedd'

BBC Cymru Fyw

Yn Llys y Goron Caerdydd mae barnwr wedi dweud bod dyn sydd wedi ei garcharu am lofruddio ei gariad wedi "ei chamdrin yn gyson dros gyfnod o fisoedd" a'i fod wedi "achosi anafiadau corfforol difrifol ar ddynes ifanc oedd methu amddiffyn ei hun".

Ychwanegodd Ceri Murphy o Wasanaeth Erlyn y Goron bod Ms Bi wedi colli'i bywyd yn dilyn ymosodiad gan rywun "roedd hi'n ymddiried ynddo".

Bydd Jordan Matthews yn y carchar am o leiaf 18 o flynyddoedd am lofruddio Xixi Bi.

Jordan Matthews, Xixi Bi
BBC

Gwrthod o'r UDA: Athro yn ymateb

BBC Cymru Fyw

Mae athro Mwslimaidd o Gastell-nedd Port Talbot yn dweud y bydd yn parhau i fynnu esboniad wedi iddo gael ei atal rhag teithio i'r Unol Daleithiau ar drip ysgol.

Mae Juhel Miah yn athro mathemateg yn Ysgol Gyfun Llangatwg.

"Roedd pawb yn edrych arna i. Fe wnes i ofyn ar sawl achlysur ar ba sail, ond doedd neb yn gallu rhoi ateb i mi," meddai wrth BBC Radio Wales y bore 'ma.

"Dwi eisiau gwybod pam wnaethon nhw fy ngorfodi oddi ar yr awyren... nes 'mod i'n cael eglurhad, dydw i ddim am stopio."

Juhel Miah
BBC

NEWYDD DORRI: Dedfryd oes i ddyn am lofruddio ei gariad

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ei garcharu am oes am lofruddio ei gariad yn eu cartref yn Llandaf yng Nghaerdydd.

Bydd Jordan Matthews, 24, yn y carchar am o leiaf 18 o flynyddoedd am ladd Xixi Bi.

Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y barnwr Nicola Davies yn Llys y Goron Caerdydd bod yr ymosodiad ar Ms Bi yn "ddidrugaredd".

Newydd dorri
BBC

£2m i ganolfan forol newydd

BBC Wales News

Mae canolfan forol newydd ar arfordir de Cymru wedi sicrhau £2.1m o nawdd gan yr Undeb Ewropeaidd.

Y gobaith yw y bydd y gwaith o adeiladu Canolfan Forol Porthcawl yn dechrau yn yr haf, gyda'r gwaith wedi'i orffen erbyn 2019.

Porthcawl
Porthcawl Harbourside

Gweld lleoliadau arbennig Cymru o'r soffa!

BBC Cymru Fyw

Mae'n bosib gweld rhai o olygfeydd gorau Cymru o gysur y soffa o hyn ymlaen, ar ôl i Gyfoeth Naturiol Cymru gydweithio a Google Street View i roi golygfa banoramig o lwybrau "eiconig" Cymru ar y we.

Bwriad y cynllun yw "annog mwy o bobl i fynd allan ac i fwynhau'r awyr agored" meddai Max Stokes o CNC.

Mae'r mapiau'n cynnwys teithiau ar hyd llwybrau bordiau Cors Caron, trwy Warchodfa Natur Dyfi Ynyslas ac o amgylch ardal o raeadrau hardd ym Mannau Brycheiniog.

Map Google
BBC

Lladron wedi dwyn miloedd o dafarn

The Leader

Mae'r Leader yn dweud bod lladron wedi dwyn miloedd o bunnau o dafarn ym Mangor-is-y-coed nos Sul.

Y gred yw bod y tri wedi dwyn rhwng £2,500 a £3,000 oedd mewn sêff yn dilyn penwythnos prysur i'r dafarn, gyda llawer o gwsmeriaid wedi dod o'r trac rasio ceffylau.

Gwrthdrawiad Casnewydd: Dyn mewn cyflwr difrifol

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn dweud bod dyn 47 oed yn dal i fod mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad yng Nghasnewydd neithiwr.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am tua 19:30 i Heol Cas-gwent, yn dilyn gwrthdrawiad rhwng cerbyd ac un dyn.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un welodd y digwyddiad.

Caerdydd: Prifddinas seiclo?

The Guardian

Mae'r Guardian yn edrych ar gynlluniau uchelgeisiol dinas Caerdydd i ddyblu'r nifer o bobl sy'n teithio ar feic yno yn y 10 mlynedd nesa'.

Mae'n rhan o fwriad prifddinas Cymru i gystadlu gyda dinasoedd mawr Ewrop. Ond mae'n debyg fod ganddi ddipyn o ffordd i fynd eto cyn efelychu campau Caergrawnt...

Cynllun i drawsnewid sgwâr Abertawe

BBC Cymru Fyw

Mae cynlluniau wedi cael eu cyflwyno i ailwampio Sgwâr y Castell yn Abertawe, gyda'r nod o'i wneud yn ganolbwynt i adfywiad ehangach o ganol y ddinas.

O dan y cynlluniau byddai bwytai yn cael eu hagor ar y safle, ac mae'r cyngor wedi dweud y bydd mwy o wyrddni hefyd.

Byddai'r ffynhonnau yn cael eu tynnu oddi yno, gyda rhai llai yn cael eu gosod yng nghanol y sgwâr.

Pe bai'n cael ei gymeradwyo, y gobaith yw y byddai'r gwaith yn cael ei gwblhau erbyn 2018.

Abertawe
BBC

Cymro ifanc wedi ei ddarganfod yn farw

Wales Online

Cafodd dyn 19 oed o dde Cymru ei ddarganfod yn farw ar waelod grisiau yn oriau man bore Sul, yn ôl WalesOnline.

Y gred yw bod y myfyriwr ym Mhrifysgol Plymouth wedi disgyn ar ôl bod mewn parti.

'Anghydraddoldeb' mewn ffrae dros wisg ysgol

news north wales

News North Wales

Mae News North Wales yn adrodd am ffrae mewn ysgol yng ngogledd Cymru dros wisg ysgol disgyblion.

Mae pennaeth Ysgol Uwchradd Cei Connah am i ferched wisgo sgertiau yn hytrach na chael dewis i wisgo trowsus.

Ond mae rhai wedi beirniadu'r cynllun, gan ddweud ei fod yn erbyn cydraddoldeb.

Healey allan am naw mis

BBC Sport Wales

Mae ymosodwr Caerdydd, Rhys Healey, yn wynebu naw mis allan ar ôl derbyn llawdriniaeth ar ligamentau ei ben-glin.

Aeth Healey - wnaeth arwyddo i'r Adar Gleision o GAP Cei Connah yn Uwch Gynghrair Cymru yn 2013 - i lawr yn ddisymwth yn y fuddugoliaeth o 5-0 yn erbyn Rotherham yn y Bencampwriaeth ddydd Sadwrn.

Rhys Healey
Huw Evans Picture Agency