a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Mwynhewch y penwythnos!

A dyna ni ddiwedd y llif byw am heddiw, ac am yr wythnos! 

Gobeithio y byddwch chi'n mwynhau'r penwythnos, ac fe fyddwn ni nôl gyda'r holl newyddion diweddaraf o Gymru am 08:00 ddydd Llun fel yr arfer.

Hennessey a Ledley i Gaerdydd?

Wales Online

Mae colofn ar WalesOnline wedi bod yn dyfalu pa chwaraewyr allai Caerdydd arwyddo am ddim yn yr haf er mwyn cryfhau eu carfan.

Gyda'r perchennog Vincent Tan yn awgrymu na fydd llawer o arian ar gael, mae'n bosib y bydd yn rhaid i'r rheolwr Neil Warnock edrych am chwaraewyr sydd yn dod i ddiwedd eu cytundebau.

Ymysg yr enwau sydd yn cael eu crybwyll mae golwr Cymru, Wayne Hennessey, ac un o gyn-ffefrynnau'r dorf yn Stadiwm Dinas Caerdydd, Joe Ledley.

hennessey a ledley
Paul Ellis
"Dwi'n siŵr na fyddai mynd i Gaerdydd mor wael â hynny, Joe!"

Pryder wedi ymosodiadau ar fusnesau yn Wrecsam

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn dweud eu bod yn darparu adnoddau ychwanegol yn dilyn ymosodiadau diweddar ar fusnesau yn Wrecsam.

Cafodd siop bitsas a siop sglodion yn y dref eu targedu gan ladron nos Iau, a hynny'n dilyn digwyddiadau tebyg.

"Rydyn ni'n deall bod y gymuned fusnes a'r cyhoedd yn ehangach yn gynyddol bryderus," meddai'r ditectif brif arolygydd, Simon Williams.

Llangennech: 'Beth sy'n anodd ei ddeall?'

Y Cymro

Yn ei golofn yn Y Cymro yr wythnos hon, mae Owain Gwilym yn trafod y ffrae dros Ysgol Llangennech sydd wedi parhau i rygnu.

Yn dilyn ymddangosiad Neil Hamilton ac yna sylwadau Michael Jones am "groesi'r ffin", cafodd y mater ei godi yn y Senedd ddydd Mawrth.

"Ond beth sydd mor anodd ei ddeall?" holai Mr Gwilym.

"Os yw'r cyngor wedi penderfynu'n ddemocrataidd mai ysgol cyfrwng Gymraeg fydd un Llangennech yna ma'n rhaid derbyn y ddadl, fel y mae collwyr refferendwm Ewrop yn gorfod ei wneud wrth grinjan yn ddyddiol."

llangennech
BBC

Gwrthdrawiad ar yr M4 ger Caerdydd

Teithio BBC Cymru

Mae dwy lôn wedi eu rhwystro a thraffig yn ciwio yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gar a beic modur ar yr M4 ger Caerdydd.

Digwyddodd y gwrthdrawiad i gyfeiriad y gorllewin ger Cyffordd 32 A470 / A4054, cyfnewidfa Coryton.

S4C: 'Mater i'r Drindod yw ariannu Yr Egin'

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn sylwadau Carwyn Jones heddiw am Yr Egin, mae S4C wedi ymateb drwy bwysleisio mai mater i brifysgol Y Drindod yw ariannu'r ganolfan.

Mynnodd llefarydd ar ran S4C y byddai symud o Gaerdydd i Gaerfyrddin yn "gost niwtral" i'r sianel, ac nad oedden nhw yn ymwneud ag unrhyw gais am arian i Lywodraeth Cymru.

"Mae’n wybyddus o’r cychwyn fod Yr Egin am gael ei ariannu drwy arian PCDDS, blaendaliad rent gan S4C a chais grant gan y brifysgol," meddai'r llefarydd.

"Ond ar wahân i flaendaliad rent S4C, mater i PCDDS yw ariannu, adeiladu a rhedeg yr Egin."

yr egin
PCDDS

'Noson sych'

Tywydd, BBC Cymru

Dyma ragolygon y tywydd heno gan Robin Owain Jones:

"Mi fydd hi’n noson sych ag eithrio ambell gawod o law man ar y bryniau a’r mynyddoedd. 

"Bydd peth niwl mewn mannau hefyd, ond fydd y tymheredd ddim is na 7C felly chawn ni ddim barug heno."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Beth fydd y cynnydd yn eich treth cyngor chi?

Wales Online

Eisiau gweld faint fydd eich treth cyngor chi'n cynyddu o fis Ebrill ymlaen?

Mae WalesOnline wedi creu teclyn ar-lein er mwyn i bobl allu gweld beth fydd y newid yn seiliedig ar eu côd post a band eu cartref.

Mae disgwyl i'r cynnydd mwyaf fod mewn ardaloedd fel Ceredigion, Conwy a Phowys.

Anaf arall i'r Alban

BBC Camp Lawn

Mae'r Albanwyr, fydd yn croesawu Cymru i Murrayfield yr wythnos nesaf, eisoes wedi colli eu capten Greg Laidlaw am weddill y bencampwriaeth.

View more on twitter

Andrew RT Davies yn cwyno am eiriau ymosodol

ITV Cymru

Mae arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Andrew RT Davies, wedi cwyno am iaith ymosodol Aelodau Cynulliad Llafur wrth ddadlau ynglŷn â Brexit

Yr aelodau yr oedd yn cwyno amdano yn bennaf oedd Eluned Morgan AC a Dan Bowden AC.

artd
BBC
Arweinydd y Ceidwadwyr, Andrew RT Davies

Ryan Giggs ddim am wahardd y wasg

Golwg 360

Mae Ryan Giggs wedi penderfynu peidio gwahardd y wasg o wrandawiadau llys fydd yn trafod manylion taliadau i'w wraig.

Mae'r ddau wedi gwahanu erbyn hyn ond bwriad gwreiddiol Giggs oedd gwahardd y wasg o'r Uchel Lys mewn gwrandawiadau oedd yn trafod y swm o arian yr oedd ei wraig, Stacey Giggs yn ei hawlio ganddo.

St Mirren neu'r Seintiau Newydd?

Sgorio, S4C

Efallai ei bod hi'n benwythnos o saib yn y Chwe Gwlad, ond ym myd y bêl gron fe fydd un frwydr trawsffiniol yn sicr o ddenu sylw.

Ddydd Sul bydd y Seintiau Newydd yn herio St Mirren yng Nghwpan Her Irn-Bru yr Alban - a fydd y clwb o Uwch Gynghrair Cymru'n cipio lle yn y ffeinal?

View more on twitter

Angen 'ffordd glyfrach' o daclo tlodi

BBC Wales Politics

Mae angen taclo tlodi mewn "ffordd glyfrach" sydd ddim yn canolbwyntio ar ardaloedd daearyddol yn unig, meddai'r Prif Weinidog Carwyn Jones.

Yn gynharach yn yr wythnos dywedodd gweinidogion eu bod yn dod â chynllun Cymunedau'n Gyntaf, oedd yn ceisio rhoi hwb i'r ardaloedd tlotaf, i ben.

Dywedodd Mr Jones nad oedd y cynllun yn helpu pobl y tu hwnt i'r ardaloedd hynny, a bod hynny'n "broblem sylfaenol".

Roedd yn siarad wrth bwyllgor o ACau yng Nghaerfyrddin ddydd Gwener.

carwyn jones
BBC

Canfod corff yn Afon Llwchwr

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys yn dweud bod corff dyn wedi ei ganfod yn Afon Llwchwr am tua 13:10 ddydd Iau, rhwng Garnswllt a Phontarddulais.

Dywedodd yr heddlu eu bod wedi rhoi gwybod i deulu Gary Dunn, yn ogystal â'r crwner.

Mae Mr Dunn, o Abertawe, wedi bod ar goll ers 12 Rhagfyr ac fe gafodd ei weld ddiwethaf yn Rhydaman.

Trafferth ar y ffordd ger Llambed

Teithio BBC Cymru

Yn Llambed, mae’r A485 wedi ei rhwystro i’r ddau gyeiriad ger yr A482, Ffordd y Gogledd lle mae ‘na gar wedi troi drosodd.

Ar beth mae gwenyn yn gwledda?

BBC Wales News

Mae gwyddonwyr o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi bod yn cynnal ymchwil i geisio darganfod hoff blanhigion gwenyn wrth iddyn nhw greu paill.

Mae'n debyg mai hiasinth, rhosod, melyn y gaeaf a rhosod mynydd yw hoff blanhigion gwenyn yn yr ardd, tra eu bod yn hoff iawn o blanhigion gwyllt fel y ddraenen wen, eithin, dant y llew a'r dderwen.

Blodau
Gardd Fotaneg Cymru

Profiad disgyblion Gwent yn Auschwitz

South Wales Argus

Yr wythnos hon roedd rhai o ddisgyblion ysgol Gwent ymysg 200 o bobl ifanc o Gymru fu'n ymweld â gwersyll crynhoi Auschwitz-Birkenau yng Ngwlad Pwyl.

Cafodd dros filiwn o bobl eu lladd yn y gwersyll gan y Natsïaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd, y rhan fwyaf ohonynt yn Iddewon.

Bu'r South Wales Argus yn siarad â rhai o'r disgyblion fu ar yr ymweliad.

"Roedd yn brofiad swreal. Pan aethon ni mewn i Auschwitz 1 roedd yn teimlo fel ffilm," meddai Jack Mitchell, 17 oed yn Ysgol Uwchradd St Joseph’s, Casnewydd.

Gwrthdrawiad yn Sir Ddinbych

Daily Post

Mae ffordd yr A5105 yn Sir Ddinbych wedi bod ar gau am gyfnod oherwydd gwrthdrawiad, yn ôl y Daily Post.

Cafodd dau berson eu cludo i'r ysbyty yn dilyn y gwrthdrawiad un car ger Corwen, ond mae'r ffordd bellach wedi ei hailagor.

Gwres yn y gogledd

Daily Post

Yn ôl y Daily Post bydd hi'n poethi yng ngogledd Cymru dechrau wythnos nesa gyda'r gwres yn codi i hyd at 17c.

Mae disgwyl y gwres oherwydd gwynt cynnes o'r Caribî, ac fe all olygu y bydd gogledd Cymru yn gynhesach na Dubai wythnos nesaf.

bbc
bbc
Dubai neu Dinbych?

Marwolaeth Llandaf: Dyn yn euog o ladd ei gariad

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 23 oed wedi'i ganfod yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Caerdydd o lofruddio ei gariad yn eu cartref yn Llandaf llynedd.

Fe glywodd y llys bod Xixi Bi, 24 ac o China yn wreiddiol, wedi ei chanfod â 41 o anafiadau gwahanol.

Pan ffoniodd Jordan Matthews y gwasanaethau brys, fe gyfaddefodd ei fod wedi ei tharo hi yn dilyn ffrae rhwng y ddau.

Bydd Matthews yn cael ei ddedfrydu'r wythnos nesaf.

xixi bi
Wales News Service

Carwyn Jones: 'Sefyllfa'r Egin wedi newid'

BBC Cymru Fyw

Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi dweud iddo gael gwybod yn wreiddiol gan S4C na fyddai unrhyw gost i'r trethdalwr wrth iddyn nhw symud eu pencadlys o Gaerdydd i Gaerfyrddin.

Mae'r darlledwr eisiau symud i safle newydd yn y dref - adeilad Yr Egin.

Ond mae'r datblygwyr, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant bellach wedi gofyn am £6m gan Lywodraeth Cymru er mwyn helpu i ariannu'r cynllun.

egin
S4C

Chwaraewr o Borthmadog yn ymuno gyda Wrecsam

Golwg 360

Mae chwaraewr o Borthmadog yn ymuno gyda chlwb pêl droed Wrecsam meddai Golwg360.

Dyma gytundeb proffesiynol cyntaf Leo Smith, sydd yn chwaraewr canol cae 18 oed.

Yn y cyfamser mae Wrecsam wedi cyhoeddi bod eu rheolwr Dean Keates wedi arwyddo cytundeb newydd am dair blynedd a hanner.  

Bale 'i chwarae'r penwythnos yma'

Marca

Fe fydd Gareth Bale yn dychwelyd i dîm Real Madrid y penwythnos yma ar ôl gwella o anaf i'w ffêr, yn ôl adroddiadau yn Sbaen.

Dyw'r Cymro heb chwarae ers mis Tachwedd yn dilyn llawdriniaeth, ond mae nôl yn gynt na'r disgwyl wrth i Los Blancos groesawu Espanyol y penwythnos yma.

gareth bale
Getty Images
Fe enillodd Bale dlws Cynghrair y Pencampwyr gyda Real Madrid llynedd

Prynhawn cymylog

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â'r diweddaraf ar y tywydd i ni: "Mi fydd hi’n brynhawn cymylog i’r rhan fwyaf er y bydd ‘na rai ysbeidiau heulog tua’r dwyrain.

"Mae'n sych ac eithrio rhai cawodydd ar hyd arfordir y gorllewin, ac yn teimlo’n fwyn - bydd y tymheredd yn 12C ar ei uchaf."

£4m o arian loteri i brosiectau yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Bydd 13 o brosiectau yng Nghymru yn elwa o dros £4m o arian loteri yn dilyn y dosraniad cyllid diweddaraf.

Ymysg y rheiny fydd yn elwa mae prosiectau i gynorthwyo pobl hŷn unig, codi ymwybyddiaeth o bryderon LHDT, ac ymdrin â gwahaniaethu yn y sector rhentu preifat.

Bydd yr RSPB hefyd yn derbyn arian ar gyfer prosiect yn ardal Caerdydd, tra bod cynllun darllen yn y gogledd orllewin ar gyfer pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl hefyd yn elwa.

Cuthbert yn nhîm y Gleision

Gleision Caerdydd

Dim gemau rhyngwladol y penwythnos yma, felly mae Alex Cuthbert yn un o'r rheiny fydd yn dychwelyd i dîm y Gleision ar gyfer eu gornest nhw yn erbyn Treviso fory.

View more on twitter

Giles yn ôl i'r Gweilch

Gweilch

Mae'r Gweilch wedi enwi'u tîm i herio Munster ddydd Sadwrn - ac mae'r asgellwr Keelan Giles ymysg y rheiny sydd yn dychwelyd.

View more on twitter

Enwi dyn oedrannus fu farw mewn gwrthdrawiad

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi enwi dyn 97 oed fu farw mewn gwrthdrawiad yn Nhrefyclo, Powys ddydd Iau.

Cafodd Richard Wood ei daro gan gerbyd ar Heol y Bont yn y dref, ac mae'r heddlu'n apelio ar unrhyw dystion i'r digwyddiad i gysylltu â nhw.

trefyclo
Google

Rygbi: Symud gêm Tonga v Cymru

Twitter

Mae'r gêm yn debygol o gael ei chwarae yn Auckland yn Seland Newydd ar ddydd Gwener y 17eg o Fehefin.

View more on twitter

Cymry'n llai tebygol o geisio am le prifysgol

The Daily Mail

Mae llai na thraean o bobl ifanc Cymru wedi gwneud cais i fynd i'r brifysgol eleni, o'i gymharu â 37% yn Lloegr a 48% yng Ngogledd Iwerddon.

Dywedodd y Daily Mail bod y ffigyrau yn dod o ddadansoddiad Press Association o ddata UCAS.

Er bod y niferoedd sydd yn ceisio am gyrsiau prifysgol ar y cyfan wedi cynyddu dros y ddeng mlynedd diwethaf, roedd rhai 13 etholaeth wedi gweld cwymp.

Yn eu mysg roedd dau yng Nghymru - Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, a Preseli Penfro.

prifysgol
PA

Ailagor lôn ar yr M4 wedi gwrthdrawiad

Teithio BBC Cymru

Mae'r holl lonydd ar yr M4 ger twnnel Brynglas yng Nghasnewydd bellach wedi ailagor yn dilyn gwrthdrawiad yn gynharach rhwng Cyffordd 26 A4051 (Heol Malpas) a Chyffordd 25A A4042 / B4596 (Casnewydd).

Roedd hyd at bedwar cerbyd yn rhan o'r gwrthdrawiad, ac mae traffig yn parhau i symud yn araf.

Heddiw ar Taro'r Post

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Cosbi dyn am sychu'i ddillad

Daily Post

Mae dyn o Landudno wedi cael ei ddal yn torri gorchymyn cyrffyw gan y llys - ar ôl mynd allan ar ei falconi i hongian dillad.

Roedd Timothy Mercer wedi cael tag electronig i fonitro'i symudiadau rhwng 07:00 a 19:00 am wyth wythnos fel rhan o ddedfryd gohiriedig am gymryd cerbyd, meddai'r Daily Post.

Dywedodd yr ynad David Davies wrtho y dylai "sicrhau ei fod yn golchi ei ddillad yn ystod y dydd" yn y dyfodol.

Ac i wneud pethau'n waeth, fe gafodd Mercer wyth wythnos o gosb ychwanegol am ei drafferth - gyda rhybudd y gallai fynd i'r carchar am droseddu eto!

Paratoi ar gyfer Gŵyl Gerdd Bangor

Prifysgol Bangor

Bydd Gŵyl Gerdd Bangor yn cael ei chynnal y penwythnos yma, a thema’r ŵyl eleni fydd ‘Pensaernïaeth a Thirwedd Trefol’.

Bydd The Fidelio Trio a Manon Llwyd a'r Band ymysg y perfformwyr.

Potnio
BBC
Canolfan Pontio ym Mangor

Casnewydd yn 'un o chwech all fynd lawr'

South Wales Argus

Yn y South Wales Argus dywed rheolwr Casnewydd, Graham Westley, bod ei dîm yn un o chwech all ddisgyn o'r ail adran y tymor hwn

Mae Casnewydd ar waelod yr adran, pedwar pwynt tu ôl i Leyton Orient a Cheltenham sydd uwch eu penau. Er eu safle ar waelod yr adran mae achos i fod yn obeithiol gan fod yr alltudion heb golli mewn chwe gêm.

sheenan
BBC
Joshua Sheehan, sydd wedi sgorio saith gwaith dros Gasnewydd y tymor hwn

Haul ar gyfer hanner tymor

Wales Online

Newyddion da os ydych chi'n bwriadu bod allan o'r tŷ yn ystod gwyliau'r hanner tymor - mae disgwyl tywydd braf a chynnes!

Yn ôl WalesOnline fe allai'r tymheredd gyrraedd mor uchel â 17C yr wythnos nesaf oherwydd aer cynnes yn chwythu o gyfeiriad y Caribî.

Damwain yn achosi oedi ar yr M4 ger Casnewydd

Teithio BBC Cymru

Mae un lon ar gau a thraffig yn ciwio ger twnnel Brynglas yng Nghasnewydd yn dilyn damwain rhwng Cyffordd 26 A4051 (Heol Malpas) a Chyffrodd 25A A4042 / B4596 (Casnewydd). 

Digwyddodd y gwrthdrawiad yn y twnnel ei hun.

Hud braich

BBC Cymru Fyw

Bydd pypedau o Neil a Glenys Kinnock o'r rhaglen ddychan Spitting Image yn cael eu gwerthu yng Nghaerdydd yfory, ac mae disgwyl i'r pris fod rhwng £2,000 a £3,000.

Mae Cymru Fyw wedi cyhoeddi erthygl am rhai o'r pypedau eraill sydd wedi chwarae rhan annatod ym mywydau'r Cymry dros y blynyddoedd.

neil a glenys
BBC

Awydd 'glampio' mewn gwesty dros dro?

Daily Post

Mae nifer o leoliadau wedi eu dewis ar gyfer codi gwestai o safon uchel dros dro ar hyd a lled Cymru yn ystod y flwyddyn.

Bydd wyth caban 'pop-up' yn cael eu lleoli mewn safleoedd godidog o Fôn i Fynwy, a hynny fel rhan o flwyddyn Chwedlau i hybu diwydiant twristiaeth Cymru.

Dim ond 200 o gyfleoedd fydd na i archebu lle yn y gwestai unigryw hyn meddai'r Daily Post.

Giohirio gwerthu aur y Royal Charter

BBC Cymru Fyw

Mae arwerthiant darnau o aur o gwch y Royal Charter mewn ocsiwn yn yr Amwythig wedi cael ei atal am y tro.

Roedd y darnau wedi cael eu casglu gan ddeifiwr yn 1972, ac yn dilyn ei farwolaeth yn ddiweddar penderfynodd ei weddw eu gwerthu.

Ond codwyd pryderon gan aelodau eraill o'r grŵp wnaeth ganfod yr aur wrth blymio eu bod wedi cytuno ar y pryd i beidio â gwerthu'r trysorau gafodd eu canfod i unigolion preifat.

Fe wnaeth llong y Royal Charter foddi mewn storm oddi ar arfordir Ynys Môn yn 1859 ar ei thaith o Awstralia, gan ladd 450 o bobl.

ceiniogau aur
Cyrch Achub y Royal Charter