a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Carchardai 'ddim yn taclo cyffuriau cyfreithlon'
  2. Cynghorau wedi cau dros 100 toiled cyhoeddus yng Nghymru
  3. Cyhoeddi artistiaid Gig Pafiliwn Eisteddfod Ynys Môn
  4. Mwy yn gwrando ar Radio Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw. 

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory.

Llefarydd Llafur ar Gymru

BBC Cymru Fyw

Mae Jeremy Corbyn wedi cyhoeddi mai Christina Rees, AS Castell-nedd, fydd llefarydd Llafur ar Gymru.

Christina
BBC

Angladd cyn brif gwnstabl

Mae angladd cyn brif gwnstabl Gogledd Cymru, David Owen, wedi ei gynnal yn Llandudno.

Roedd yn brif gwnstabl rhwng 1982 a 1994.

Roedd yn 85 oed.

David Owen
Heddlu Gogledd Cymru

Rhybudd am rew yng Ngheredigion

Twitter

Grŵp ymgyrchu yn dod i ben

BBC Cymru Fyw

Mae grŵp ymgyrchu gafodd ei sefydlu i achub gwasanaethau iechyd yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli, wedi penderfynu dod i ben, gan ddweud ei bod yn hapus gyda'r ffordd mae'r ysybyty yn cael ei redeg.

Fe gafodd grwp SOSPPAN ei sefydlu bum mlynedd yn ôl er mwyn achub yr uned achosion brys oedd dan fygythiad.

Protest ysbyty
BBC

Ayew ar y cae i Abertawe am y tro cyntaf

Twitter

Yn ôl BBC Sport mae hyfforddwr Abertawe Paul Clement yn dweud y bydd yr ymosodwr o Ghana, Jordan Ayew, yn ymddangos dros y clwb am y tro cyntaf yn erbyn Leicester City ddydd Sul. 

Jordan Ayew
BBC
Arwyddodd Abertawe Ayew o Aston Villa yn gyfnewid am Neil Taylor

To stadiwm i aros ar agor

Undeb Rygbi Cymru

Mae Lloegr wedi dweud eu bod am i'r to yn Stadiwm Principality fod ar agor ar gyfer y gêm yn erbyn Cymru ddydd Sadwrn.

Yn gynharach yn yr wythnos roedd eu hyfforddwr Eddie Jones wedi dweud nad oedd yn poeni pe bai'r to wedi cau, fel oedd dymuniad Cymru.

Byddai'n rhaid i'r ddwy wlad gytuno er mwyn gallu cau'r to.

Stadiwm
Huw Evans Picture Agency

Noson oer arall

Tywydd, BBC Cymru

"Bydd heno'n parhau'n gymylog yn y dwyrain gydag ambell gawod aeafol yn bosib, yn benna' ar dir uchel," meddai Rhys Griffiths.

"Noson oer arall felly o gwmpas y rhewbwynt felly bydd barrug yn bosib tua'r gorllewin dan awyr glir.

"Y tywydd oer yn debyg o barhau dros y dyddiau nesaf."

Am ragolygon pellach ewch i'r wefan dywydd.

Rhybudd am 'epidemig' heroin

BBC Cymru Fyw

Mae barnwr wedi dweud fod y defnydd o heroin yn ardal Llanelli wedi cyrraedd lefelau epidemig.

Fe wnaeth y barnwr Geraint Walters ei sylwadau wrth ddedfrydu pump o bobl i garchar am gyflenwi cyffuriau.

Cafodd Samuel Thorne, 29 oed, o Rydaman 45 mis o garchar, Phillip Williams, 33 oed, o Lanelli, 50 mis, Debbie Wood, 33 oed, o Lanelli  24 mis, David Williams o Lanelli, 40 mis a Darren Polverino, 39 o Borth Tywyn 36 mis.

Pa ddefnydd masnachol sydd i'r lliw glas?

Prifysgol Caerdydd

Mae Prifysgol Caerdydd yn rhan o bartneriaeth ryngwladol sydd wedi cael €1.6m o arian Ewropeaidd i ddatblygu ffyrdd o ddefnyddio lliw glas mewn diwydiannau fel colur a bwyd.

Mae'r pigment glas yn brin ond mae algae sy'n cynhyrchu'r lliw yn cael ei ddefnyddio i liwio wystrys er mwyn rhoi mwy o werth iddyn nhw.

Mae'r tîm ymchwil eisiau gweld sut arall gallan nhw ei ddefnyddio mewn ffordd fasnachol.

Cimwch glas
Alamy
Mae pigment glas naturiol yn brin ym myd natur

Carcharu troseddwr rhyw

Heddlu Gogledd Cymru

Yn Llys y Goron Caernarfon cafodd dyn ei garcharu am 13 o flynyddoedd am droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn plentyn ar Ynys Môn.

Clwyodd y llys fod David Llewelyn Davies wedi cyflawni’r troseddau dros gyfnod o flynyddoedd.

Dywed yr heddlu fod y dioddefwr, sydd nawr yn oedolyn, wedi dangos dewrder mawr wrth benderfynu cysylltu â'r heddlu

David Davies
Heddlu Gogledd Cymru

Rhybudd wedi marwolaeth merch 14 oed

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De wedi apelio ar bobl i fod yn gyfrifol wrth anfon negeseuon ar wefannau cymdeithasol yn dilyn marwolaeth merch 14 oed yn Abertawe.

Dywed swyddogion eu bod yn ymwybodol o deimladau cryfion yn yr ardal yn dilyn marwolaeth Nyah James.

Ychwanegodd yr heddlu y byddai pobl sydd yn postio negeseuon bygythiol neu ddilornus am eraill yn cael eu herlyn.

Heddlu
BBC

Poibilrwydd y gallai North a Biggar fethu'r gêm

Wales Online

Fe allai George North and Dan Biggar ddal fethu gêm Cymru yn erbyn Lloegr er eu bod wedi eu henwi ar gyfer y tîm fydd yn dechrau ddydd Sadwrn. 

Mae'r prif hyfforddwr Rob Howley'n awgrymu nad yw eu ffitrwydd yn gwbl sicr eto meddai Wales Online.

George North
Getty Images

Cynyddu dedfryd treisiwr

BBC Cymru Fyw

Mae Llys Apêl wedi penderfynu cynyddu dedfryd carchar treisiwr o Gasnewydd o dair blynedd a hanner i o leiaf 12 mlynedd.

Cafodd Daneil Waters,36, ei garcharu ym mis Rhagfry y llynedd ar ôl i Lys y Goron ei gadel yn euog o dri cyuddiad o dreisio a throseddau rhyw arall yn erbyn plant.

Fe wnaeth y Twrnai Cyffredinol Jeremy Wright apelio yn erbyn y ddedfryd gafodd ar y pryd, gan ei ddweud nad oedd digon llym.

Cyfeillgarwch Syr Tom a Priscilla Presley

Daily Post

Mae nifer o bapurau yn adrodd fod Syr Tom Jones a chyn wraig Elvis Presley, Priscilla Presley, yn 'eitem'.

Yn ôl eu hadroddiadau mae Syr Tom, oedd yn ffrindiau gydag Elvis, wedi dod yn gyfaill agos i Priscilla ers iddo gollli ei wraig, Linda, flwyddyn yn ôl.

Tom Jones gyda Priscilla ac Elvis yn y 60au
Getty Images

To'r stadiwm ar gau?

BBC Camp Lawn

Stondinau'r Steddfod yn gwerthu'n gyflym

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn ôl trefnwyr yr Eisteddfod Genedlaethol mae dros 60% o'r llefydd sydd ar gael yn y maes carafanau a llawer o'r stondinau ar gyfer yr wyl ym Môn fis Awst wedi eu gwerthu yn barod, gyda phrin wythnos wedi pasio ers iddyn nhw fynd ar werth.

Cynllun gorsaf yn codi stêm

Daily Post

Dywed y Daily Post fod y gwaith wedi dechrau o adeiladu gorsaf reilffordd newydd yng Nghaernarfon.

Cwmni trenau stêm Rheilffordd Eryri sy'n gyfrifol am y prosiect gwerth £16m ac mae disgwyl i'r orsaf agor yng ngwanwyn 2018.

Tren
Chris Parry

Cymraes ar restr hir Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas

BBC Cymru Fyw

Mae’r Gymraes, Alys Conran, ymhlith 12 awdur sydd wedi cyrraedd rhestr hir Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas.

Caiff y wobr o £30,000 ei dyfarnu i'r darn gorau o waith wedi'i gyhoeddi'n Saesneg, sydd wedi'i ysgrifennu gan awdur 39 mlwydd oed neu iau.

Eleni, mae’r rhestr hir yn cynnwys: chwe nofel, pedwar casgliad o straeon byrion, a dwy gyfrol o farddoniaeth.

Mae Alys Conran, sy’n ddarlithydd ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor, yn ymuno ag awduron o Ghana, Jamaica, yr Unol Daleithiau, Sri Lanka, Awstralia a Lloegr ar y rhestr hir wrth iddynt gystadlu am y wobr o £30,000.

Alys Conran
Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas

Clir yn y gorllewin, cymylog yn y dwyrain

Tywydd, BBC Cymru

"Fe fydd yn para'n glir yn y gorllewin am ran fwyaf o heddiw," meddai Rhys Griffiths er ei fod yn rhybuddio y bydd yn oer dros y dyddiau nesaf gyda'r tymheredd heddiw ddim uwch na 5C.

"Bydd cymylau trwchus yn cronni tua'r dwyrain erbyn y p’nawn ac yn lledu ymhellach tua'r gorllewin yn ystod y dydd. Bydd hi'n parhau'n gymylog yn y dwyrain heno gydag ambell gawod aeafol yn bosib ar dir uchel."

Am ragolygon pellach ewch i'r wefan dywydd.

Gwahardd dyn o Lambed rhag bridio cŵn

BBC Cymru Fyw

Mae bridiwr cŵn anghyfreithlon o Geredigion oedd wedi cadw cŵn bach mewn cyflwr difrifol yn "agos at farwolaeth" wedi ei wahardd rhag cadw cŵn am bedair blynedd.

Cafwyd Richard Jones, 31, o Lanwnnen ger Llanbedr Pont Steffan yn euog o ddau gyhuddiad o fridio cŵn yn anghyfreithlon a 21 honiad o achosi dioddefaint di angen i gŵn.

Fe gafodd ddedfryd o garchar gohiriedig am naw wythnos mewn achos yng Nghanolfan Cyfiawnder Aberystwyth yn dilyn erlyniad gan Gyngor Ceredigion. 

Ci
Cyngor Ceredigion

Chwilio am Esgob newydd

BBC Cymru Fyw

Bydd drysau cadeirlan dan glo am hyd at dridiau'r mis nesaf pan etholir esgob newydd i'r Eglwys yng Nghymru.

Bydd Cadeirlan Llandaf ar gau wrth i 'goleg' o 47 o bobl o bob rhan o Gymru, yn cynnwys holl esgobion Cymru, gwrdd i enwebu a phleidleisio ar restr gyfrinachol o ymgeiswyr i ddod yn Esgob nesaf Llandaf.

Mae'r etholiad yn dilyn ymddeoliad Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan.

Yr esgob newydd fydd 72fed Esgob Llandaf, esgobaeth sy'n cynnwys bron i hanner poblogaeth Cymru ac yn cynnwys Caerdydd, y rhan fwyaf o gymoedd y de a Bro Morgannwg.

eglwys
Alys Tomlinson

Dim lle i Sam Davies yn y XV sy'n dechrau

BBC Camp Lawn

Tîm Cymru i wynebu Lloegr

Undeb Rygbi Cymru

Tîm Cymru i wynebu Lloegr

Undeb Rygbi Cymru

Gwerthu safloedd dur

Mae adain Brydeinig cwmni dur Tata wedi cytuno i werthu ei huned ddur arbenigol i grwp Liberty House am £100m.

Mae'r cytundeb yn cynnwys sawl safle yn Ne Sir Efrog.

Liberty House, y perchnogion cwmni Liberty Steel yng Nghasnewydd, ac roedd diddordeb ganddynt yng ngwaith dur Port Talbot pan wnaeth Tata roi'r safle ar y farchnad y llynedd.

Cyhuddiadau cyffuriau Casnewydd

Heddlu Gwent

Bydd chwech o ddynion yn ymddangos yn Llys Ynadon Casnewydd wedi eu cyhuddo o fod â chyffuriau yn eu meddiant.  Fe gafodd 28 o bobl eu harestio ar ôl cyrch gan 300 o blismyn yn y ddinas ddydd Mawrth.

Roedd 11 o ddynion o falen y llys ddoe, a byddant yn ymddangos yn Llys y Goron Casnewydd ar 8 Mawrth.

Heddlu
Heddlu Gwent

Pen-blwydd hapus Mr Flynn

BBC Cymru Fyw

Bu atal yn y dadlau am gyfnod byr fore Mawrth yn San Steffan wrth i lefarydd y Tŷ gymryd cyfle i longyfarch AS Gorllewin Casnewydd Paul Flynn ar ei ben-blwydd yn 82 oed.

Dywedodd John Bercow: "Byddaf yn hoffi llongyfarch y gŵr bonheddig anrhydeddus o Orllewin Casnewydd ar ei ben-blwydd yn 82 oed ac ar gyrraedd hanner ffordd yn ei yrfa seneddol."

Paul Flynn
BBC

Ranieri yn paratoi am yr Elyrch

BBC Sport Wales

Mae rheolwr Caerlŷr, Claudio Ranieri  wedi dweud mai'r gêm yn erbyn Abertawe ar Stadiwm Liberty bnawn Sul yw gêm bwysica'r tymor i'w glwb.

Mae'r ddau dîm yn gyfartal ar bwyntiau gydag un pwynt yn fwy na Hull sydd isaf ond dau.

Neithiwr fe wnaeth Caerlŷr guro Derby 3-1ar ôl amser ychwanegol ym mhedwaredd rownd cwpan FA Lloegr.

Claudio
Rex Features

Ysgrifennydd Cyllid yn cyfarfod Banc Buddsoddi Ewrop

Twitter

Fe fydd yr Ysgrifennydd Cyllid hefyd yn trafod perthynas Llywodraeth Cymru gyda'r Banc yn y dyfodol pan fydd y DU yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.  

View more on twitter

Rhoi slglein ar bont Conwy

Cyngor Conwy

Dywed Cyngor Conwy fod y prosiect £750,000 i adnewyddu a pheintio'r brif bont sy'n croesi i dref Conwy bron a'i gwblhau.

Mae'r gwaith wedi cymryd bron i 3,000 litr o baent.

Bu'n rhaid gosod 21 milltir o sgaffaldiau.

Yn ôl y cyngor cafodd 75 tunnel o hen baent a rhwd ei grafu oddi ar y bont ar gyfer y gwaith.

Bont Conwy
BBC

Y Devils i herio am y gwpan

BBC Camp Lawn

Newidiadau i ganol Abertawe?

Cyngor Abertawe

Mae Cyngor Abertawe wedi cyflwyno syniadau ar gyfer prosiect gwerth £10m i ailddatblygu ffordd Heol y Brenin yng nghanol y ddinas. 

Cafodd y cynllun presennol ei feirniadu ar ôl dwy ddamwain angheuol lle cafodd cerddwyr eu taro gan fysiau.

Mae'r newidiadau yn rhan o gyfres o welliannau i ganol Abertawe dros y blynyddoedd nesa.

Bydd cyfnod o ymgynghori ynglŷn â'r cynlluniau newydd yn dechrau ar 10 Chwefror.

Abertawe
Google

Siom i dîm pêl-rwyd Cymru yn erbyn Seland Newydd

Trac beicio newydd i'r de orllewin

Golwg 360

Mae beicwyr yn y de orllewin yn dathlu wedi cyhoeddiad y bydd cylchffordd feicio newydd yn cael ei ddatblygu ym mharc gwledig Pen-bre.

Mae'r gylchffordd, sy'n werth £500,000 wedi derbyn cymeradwyaeth meddai Golwg360, a'r gobaith ydi datblygu Sir Gaerfyrddin fel cyrchfan boblogaidd i feicwyr yn y dyfodol.

'Cyfraniad arbennig' Geraint Jarman

BBC Radio Cymru

Mae Lisa Gwilym wedi bod yn sgwrsio gyda Geraint Jarman ar Radio Cymru wrth iddo gael ei wobrwyo am gyfraniad arbennig i gerddoriaeth Cymru yn noson Gwobrau'r Selar eleni sy'n cael ei chynnal 18 Chwefror yn Aberystwyth.

Mae'r rhaglen yn edrych nôl ar ei yrfa dros 40 mlynedd o greu, cyfansoddi a chynhyrchu cerddoriaeth. 

Geraint Jarman a Lisa Gwilym
BBC

Creu 'meme' dros eich mamiaith

Blog

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Famiaith UNESCO 2017 ar Chwefror 21 mae her wedi ei gosod i siaradwyr ieithoedd lleiafrifol greu memyn (meme) yn eu mamiaith a'i rannu ar y cyfryngau cymdeithasol.

Nod Her Memynnau Mamiaith ydy "defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo a dathlu amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol ar y rhyngrwyd" tra mae Diwrnod Rhyngwladol y Famiaith yn rhoi pwyslais arbennig ar ieithoedd brodorol a lleiafrifol, a’r rhai sydd dan fygythiad.

Cadeirydd newydd i'r Coleg Cymraeg

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi mai Dr Haydn E. Edwards fydd Cadeirydd newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg o 1 Ebrill 2017.

Bydd yn olynu’r Cadeirydd presennol, Andrew Green, sydd yn dod i ddiwedd ei dymor gwasanaeth ar ddiwedd mis Mawrth 2017.

Mae gan Haydn Edwards gefndir mewn addysg bellach ac uwch. Bu'n Bennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Menai rhwng 1994 a 2009 gan ymestyn a datblygu y ddarpariaeth addysgol.

Cadeirydd
Coleg Cymraeg

Cyhoeddi tîm rygbi Lloegr i wynebu Cymru

Twitter

Lle mae'n hoff artistiaid?

Twitter

Dyna'r cwestiwn sy'n cael ei ofyn y bore ma - wrth i ni edrych ymlaen at Ddydd Miwsig Cymru yfory.

Mae'n debyg fod lluniau o rai o'n hartistiaid mwyaf poblogaidd wedi ymddangos ar waliau'r wlad yn ddiweddar i nodi'r achlysur.

View more on twitter