a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw!

  Dyna ddiwedd y llif byw am heddiw.

  Mi allwch chi gymryd cip nôl ar newyddion y dydd isod, ac fe fyddwn ni nôl eto am 08:00 bore fory gyda'r diweddaraf o Gymru. Nos da!

 2. Cymraeg ar y stryd

  BBC Cymru Fyw

  Mewn nifer o ardaloedd Cymraeg Cymru, y pryder yw bod enwau lleol Cymraeg ar strydoedd, ardaloedd a thirffurfiau'n cael eu colli. 

  Mae erthygl ar adran Gylchgrawn Cymru Fyw yn edrych ar ymgyrch y mae Cyngor Rhondda Cynon Taf newydd gychwyn i geisio darganfod hen enwau cynhenid, Cymraeg strydoedd y sir.

  Ydy hi'n bryd atgyfodi rhai o enwau Cymraeg hanesyddol Cwm Rhondda?
  Image caption: Ydy hi'n bryd atgyfodi rhai o enwau Cymraeg hanesyddol Cwm Rhondda?
 3. Parcio gwael - gan warden traffig

  Daily Post

  Mae wardeiniaid traffig a'u llygad barcud yn aml yn destun rhwystredigaeth i yrrwyr sydd wedi parcio'u ceir lle ddylen nhw ddim fod wedi gwneud.

  Ond fe gafodd trigolion Bae Colwyn dipyn o syndod, meddai'r Daily Post, pan welwyd un o geir y swyddogion traffig eu hunain yn parcio mewn man peryglus.

  Roedd yn ymddangos fod y car wedi'i barcio ar droad tynn yn y ffordd, sydd yn erbyn y gyfraith.

  Dywedodd elusen ffordd y dylai wardeiniaid sicrhau eu bod yn "gosod esiampl dda".

 4. 'Dim esgusodion' yn erbyn Lloegr

  BBC Camp Lawn

  Mae capten Cymru, Alun Wyn Jones wedi bod yn siarad â'r wasg cyn yr ornest yn erbyn Lloegr ddydd Sadwrn.

  Llwyddodd y ddau dîm i ennill eu gemau agoriadol yn y Chwe Gwlad dros y penwythnos - pa un fydd dal â gobeithion o gipio'r Gamp Lawn erbyn nos Sadwrn?

  View more on twitter
 5. Gwrthdrawiad naw cerbyd ar ffordd Blaenau'r Cymoedd

  Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

  Yn ôl Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru mae naw cerbyd yn rhan o'r gwrthdrawiad - ond does neb wedi eu hanafu'n ddifrifol.

  View more on twitter
 6. Galw am ddatganoli darlledu i Gymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae rhai o Aelodau Seneddol Cymru wedi dweud ei bod hi'n amser i ddatganoli darlledu yn sgil pryder am ariannu S4C.

  Daeth eu sylwadau ar ôl iddynt gwrdd â dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn San Steffan ddydd Mawrth.

  Fe wnaeth yr ymgyrchwyr iaith gynnal protest y tu allan i Swyddfa Cymru, a dywedodd eu cadeirydd Heledd Gwyndaf bod y sianel Gymraeg "dan fygythiad".

  Dywedodd yr AS Ceidwadol, David Davies nad oedd o'n credu y byddai datganoli darlledu "o reidrwydd yn arwain at sefyllfa well i S4C".

  cymdeithas yr iaith
  Image caption: Aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn protestio yn Llundain heddiw
 7. Cawodydd yn clirio dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhys Griffiths sydd â rhagolygon y tywydd heno: "Heno, mi fydd hi'n sych tua'r dwyrain tra bydd rhai cawodydd yn para tua'r gorllewin, cyn clirio dros nos.

  "Bydd hi'n noson oer a chlir eto a'r tymheredd yn cyrraedd y rhewbwynt mewn mannau. Mae'n bosib y bydd barrug a rhew mewn ambell i fan peth cynta' bore 'fory felly."

  Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.

 8. Teyrngedau yn dilyn gwrthdrawiad Sir Benfro

  BBC Cymru Fyw

  Mae teulu dynes fu farw mewn gwrthdrawiad ffordd ar yr B4314 ger Arberth, Sir Benfro ddydd Sul wedi talu teyrnged iddi.

  Cafodd Kayley O'Connell a'r dyn oedd yn gyrru'r cerbyd eu lladd yn y gwrthdrawiad, ac fe gafodd dyn arall ei gludo i'r ysbyty mewn cyflwr difrifol.

  Dywedodd teulu Kayley O’Connell: "Rydyn ni wedi colli enaid cariadus, gofalgar fyddai'n gwneud unrhyw beth i unrhyw un. 

  "Roedd hi'n llawer rhy gynnar i ni golli Kayley mewn ffordd mor erchyll."

  kayley o'connell
 9. Cyrch cyffuriau: 24 wedi eu harestio

  Heddlu Gwent

  Heddlu Gwent yn cadarnhau bod nifer y bobl sydd wedi'u harestio yn eu cyrch cyffuriau bellach wedi cyrraedd 24, a bod pedwar wedi eu cyhuddo.

  View more on twitter
 10. Byw gyda dementia

  BBC Cymru Wales

  Mewn ffilm arbennig ar BBC One Wales mi fydd y ddarlledwraig Beti George yn rhannu ei phrofiadau o ofalu am ei phartner David Parry-Jones sy'n dioddef o'r salwch dementia.

  Mi fydd Beti and David: Lost For Words yn cael ei darlledu nos Lun Chwefror 13, ac mae rhagflas o'r rhaglen deimladwy a gonest i'w gweld ar dudalen Facebook BBC Cymru Wales

  Beti George a David Parry-Jones
  Image caption: Beti George a'i phartner y darlledwr David Parry-Jones
 11. Eddie Jones yn wfftio mantais cartref Cymru

  Wales Online

  Mae prif hyfforddwr Lloegr wedi wfftio'r syniad y bydd gan Gymru fantais o chwarae gartref pan fydd y ddau dîm yn herio'i gilydd yn y Chwe Gwlad ddydd Sadwrn, yn ôl WalesOnline.

  Digon pendant ei farn oedd Eddie Jones: "Dyw'r dŵr ddim wahanol, dyw'r aer ddim yn wahanol. Mae'r cwrw 'run peth, mae'r pasteiod 'run peth, mae'r seti 'run peth, mae'r glaswellt 'run peth."

  Tybed a fydd ganddo farn wahanol o awyrgylch Stadiwm Principality erbyn y chwiban olaf?

  eddie jones
 12. Dangos gêm Chwe Gwlad y merched yn fyw

  BBC Cymru Fyw

  Bydd gêm tîm rygbi merched Cymru yn cael ei ddangos yn fyw ar y BBC am y tro cyntaf pan fyddan nhw'n wynebu Lloegr ddydd Sadwrn.

  Llwyddodd y merched i drechu'r Eidal dros y penwythnos yn eu gornest agoriadol ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.

  Bydd yr ornest yn erbyn yr hen elyn yn cael ei darlledu ar BBC Two Wales o 11.20 ymlaen, gyda sylwebaeth hefyd ar Radio Cymru a Radio Wales.

  dyddgu hywel
  Image caption: Dyddgu Hywel sgoriodd drydedd cais Cymru yn erbyn yr Eidalwyr
 13. Bardd yn galw am gefnogi colofn farddol Y Cymro

  Golwg 360

  Mae gwefan Golwg360 yn adrodd bod Twm Morys wedi galw am gefnogaeth i sicrhau dyfodol colofn farddol papur newydd Y Cymro, y bu'n gyfrifol amdani ers pedair blynedd, wedi i’r golofn gael ei hepgor yn ddiweddar.  

  Esboniodd iddo orfod rhoi’r gorau i gyfrannu at y golofn y llynedd, ond ei fod wedi bwriadu ailafael ynddi ymhen amser.  

  Dywedodd Golygydd Gyfarwyddwr y Cambrian News, Beverly Thomas fod Twm Morys wedi “rhoi’r gorau i anfon ei golofn farddol wythnosol tua chwe mis yn ôl, heb esboniad”.

  “Ar hyn o bryd rydym yn adolygu ac yn adnewyddu ein holl gynnwys, i sicrhau ein bod yn cynnig i’n darllenwyr yr hyn maen nhw eisiau," meddai.

  Twm Morys
 14. Dedfrydu dau wedi apêl Crimewatch

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn a dynes oedd yn rhan o grŵp wnaeth ddwyn gwerth £250,000 o geir wedi eu dedfrydu yn dilyn apêl ar raglen BBC Crimewatch.

  Roedd Stephen Probert, 40, a Vicky Banks, 31, y ddau o Sir Caerffili, wedi osgoi'r heddlu am ddwy flynedd. Fe wnaeth y ddau ddwyn dros 25 o gerbydau drud.

  Cafodd Probert ddedfryd o 20 mis yn y carchar, tra bod Banks wedi cael dedfryd o garchar wedi ei ohirio.

 15. Moch daear marw yn Sir Benfro

  Western Telegraph

  Mae'r Western Telegraph yn adrodd bod yr heddlu wedi apelio am wybodaeth ar ôl i nifer o foch daear gael eu canfod yn farw yn Sir Benfro.

  Cafodd y moch daear eu canfod gan ffermwr ar dir yn ardal Trefgarn, a'r gred yw bod setiau moch daear hefyd wedi eu amharu dros gyfnod o fisoedd.

 16. Penderfyniad pencadlys S4C 'cyn diwedd y mis'

  BBC Cymru Fyw

  Bydd Llywodraeth Cymru yn penderfynu fis yma a fyddan nhw'n rhoi arian cyhoeddus tuag at bencadlys newydd S4C.

  Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi gofyn am hyd at £6m gan y llywodraeth ar gyfer canolfan Yr Egin, fyddai'n gartref i S4C a chwmnïau creadigol eraill.

  Yr wythnos diwethaf, fe wnaeth panel sy'n cynghori'r lywodraeth ar y diwydiannau creadigol ddweud nad oes sail i ariannu'r cynllun.

  Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates y bydd yn cwrdd â'r gweinidogion addysg ac iaith Gymraeg yr wythnos nesaf cyn gwneud penderfyniad.

  yr egin
 17. Galw am sicrwydd am ddyfodol Ford ym Mhen-y-bont

  BBC Wales News

  Mae undeb Unite wedi galw ar reolwyr ffatri Ford ym Mhen-y-bont i gyhoeddi cynllun am ddyfodol y safle am y pum mlynedd nesaf, a hynny o fewn pythefnos.

  Mae'r ymgeisydd i barhau yn ysgrifennydd cyffredinol yr undeb, Len McCluskey, wedi cyfarfod rheolwyr a gweithwyr ar y safle.

  Mae'n bum mis ers i Ford gyhoeddi toriad mewn buddsoddiad, ond dywedodd y cwmni na fyddai'r 1,850 o weithwyr yn cael eu heffeithio.

  Dywedodd Mr McCluskey ei fod yn gobeithio na fyddai'n rhaid cynnal streic.

  Ffatri
 18. Taylor yn dathlu'i ben-blwydd

  Pen-blwydd Hapus i Neil Taylor, mae amddiffynnwr Cymru'n troi'n 28 heddiw!

  View more on twitter
 19. Pleidlais yn San Steffan ar ddiwedd proses Brexit

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd Aelodau Seneddol yn cael pleidlais ar delerau Brexit cyn i'r cytundeb terfynol gael ei gadarnhau.

  Unwaith y bydd y Prif Weinidog Theresa May yn tanio Erthygl 50 bydd gan y llywodraeth ddwy flynedd i drafod telerau â'r Undeb Ewropeaidd.

  Dywedodd David Jones, un o'r gweinidogion sy'n gyfrifol am Brexit, y byddai'r bleidlais yn cael ei chynnal ar drefniadau yr ymadawiad, yn ogystal â'r berthynas gyda'r UE yn y dyfodol.