a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 3. Datganiadau 90 Eiliad
 4. Dadl ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau
 5. Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ei ymchwiliad i Waith Ieuenctid
 6. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: addysg bellach
 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Strategaeth ddiwydiannol
 8. Dadl Fer: Meithrin gwydnwch emosiynol yn ein plant a phobl ifanc

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Da boch chi

  Dyna ddiwedd y trafodion heddiw yn y Siambr. 

  Bydd Senedd Fyw yn dychwelyd ddydd Mawrth 14 Chwefror.

  Senedd
 2. Dadl Fer

  Pwnc Lynne Neagle (Torfaen) yw 'meithrin gwydnwch emosiynol yn ein plant a phobl ifanc'.

  Dywed bod bron i hanner yr holl broblemau iechyd meddwl yn dechrau erbyn 14 oed.

 3. 'Methiant i gefnogi'r diwydiant dur'

  Mae ysgrifennydd yr economi, Ken Skates yn nodi bwriad Llywodraeth y DU i ddatblygu polisi diwydiannol mwy gweithredol, ond mae'n "gresynu at ei methiant i gefnogi'r diwydiant dur ar draws Cymru a'r DU dros y flwyddyn ddiwethaf". 

  Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi "strategaeth drawsbynciol ar gyfer cefnogi twf economaidd" yn nes ymlaen yn y gwanwyn.  

  dur
 4. 'Adlewyrchiad damniol o 17 mlynedd o Lafur yn y cynulliad'

  Mae David Rowlands UKIP yn cyfeirio at sylwadau gan y prif weinidog Carwyn Jones ddoe - y bydd angen i staff Awdurdod Treth Cymru gael sgiliau nad ydynt ar gael yng Nghymru i raddau helaeth, a bod y rhan fwyaf o bobl sydd â sgiliau o'r fath yn Llundain - fel "adlewyrchiad damniol o 17 mlynedd o Lafur yn y cynulliad" .

  David Rowlands
 5. 'Diffyg buddsoddi digonol ers blynyddoedd yn seilwaith Cymru'

  Ar ran Plaid Cymru, mae Adam Price:

   1. Yn nodi'r angen i gryfhau perfformiad economi gogledd Cymru.

  2. Yn cydnabod pa mor bwysig yw buddsoddi mewn seilwaith i hyrwyddo economi gogledd Cymru.

  3. Yn credu bod angen i unrhyw Strategaeth Ddiwydiannol gan Lywodraeth y DU fynd i'r afael â diffyg buddsoddi digonol ers blynyddoedd yn seilwaith Cymru. 

  4. Yn galw am raglen gyson o welliannau i goridor yr A55, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i barhau i gefnogi'r bwriad i drydaneiddio rheilffordd arfordir gogledd Cymru.

  5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi ei Strategaeth Economaidd ar gyfer Cymru, a fydd yn nodi sut y gall gogledd Cymru ddatblygu'n bwerdy economaidd ei hun gan gydweithredu hefyd â phwerdy gogledd Lloegr i hyrwyddo gweithgarwch economaidd trawsffiniol.

  Adam Price
 6. Ail Ddadl y Ceidwadwyr Cymreig

  Mae'r Ceidwadwyr yn cynnig bod y Cynulliad:

  1. Yn nodi Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU a'r effaith a gaiff ar Gymru.

  2. Yn cydnabod y gwaith rhynglywodraethol i ddatblygu Bargen Dwf Gogledd Cymru.

  3. Yn credu y gall dinas-ranbarthau chwarae rhan werthfawr o ran sicrhau   gwelliannau economaidd i gymunedau ledled Cymru.

  4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda rhanddeiliaid allweddol i lywio twf economaidd ym mhob rhan o Gymru.

  diwydiant
 7. 'Cyni niweidiol Llywodraeth y DU'

  Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies yn dweud bod gan Lywodraeth Cymru ymrwymiad i sicrhau bod llwybrau addysg galwedigaethol ac academaidd yn cael parch cydradd.

  Mae'n cymharu'r "£30m o gyllid ychwanegol a ddarperir ar gyfer Addysg Bellach ac Addysg Uwch yng nghyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18", gyda "pholisi cyni niweidiol Llywodraeth y DU sydd wedi cael effaith negyddol ar yr holl wasanaethau cyhoeddus ar draws y DU, gan gynnwys addysg uwch ac addysg bellach".

 8. Peilot wedi cymhwyso'n llawn

  Mae Mohammad Asghar yn datgelu ei fod yn meddu ar drwydded tacsi a hefyd yn beilot wedi cymhwyso'n llawn.

  Mohammad Asghar
 9. 'Parch cydradd'

  Ar ran Plaid Cymru, dywed Llyr Gruffydd y dylid sicrhau "parch cydradd rhwng llwybrau galwedigaethol ac academaidd, ac y dylai Llywodraeth Cymru weithio tuag at hyrwyddo cydraddoldeb rhyngddynt."

  Mae'n galw ar Lywodraeth Cymru i "weithio o fewn ysbryd Hazelkorn er mwyn dileu llawer o'r gystadleuaeth ddiangen sydd wedi dod i'r amlwg mewn addysg ôl-16 yn ddiweddar, a datblygu llwybrau dysgu ôl-16 cliriach a mwy hyblyg." 

 10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

  Mae'r Ceidwadwyr yn cynnig bod y Cynulliad: 

  1. Yn cydnabod y cyfraniad hanfodol y mae addysg bellach a sgiliau galwedigaethol yn eu gwneud i economi Cymru, yn arbennig yn ein cymunedau mwyaf difreintiedig.

  2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymrwymo i gylch cyllido tair blynedd i golegau addysg bellach ar lefel deg, er mwyn galluogi gwaith cynllunio mwy cynaliadwy a diogelu'r sgiliau sydd eu hangen i wneud economïau lleol yn wydn.

  3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i fuddsoddi cyfran sylweddol o'r arian y mae'n disgwyl ei arbed, o ganlyniad i newidiadau i'r cymorth a roddir i fyfyrwyr addysg uwch, yn y sector addysg bellach, gan gynnwys buddsoddi cyfran yn y sgiliau lefel uwch a ddarperir mewn lleoliad addysg bellach a chyfran yn y ddarpariaeth Gymraeg.

  addysg bellach
 11. 'Newid ymagwedd gan y llywodraeth'

  Ar ran Llywodraeth Cymru, dywed Alun Davies bod adroddiad y pwyllgor wedi arwain at "newid mewn polisi a newid ymagwedd gan y llywodraeth". 

  Mae ymateb manwl Llywodraeth Cymru i'r adroddiad i'w weld yma.

  Alun Davies
 12. Dirywiad 'brawychus' mewn gwasanaethau ieuenctid

  Mae gan bob person ifanc yng Nghymru rhwng 11 i 25 oed hawl i wasanaeth ieuenctid fel mynediad i glybiau ieuenctid, canolfannau gwybodaeth a chynghori, neu brosiectau penodol ar strydoedd neu mewn lleoliadau cyhoeddus eraill.  

  Dywed Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad fod cwtogi cyllid gwasanaeth ieuenctid yn golygu bod llai o ieuenctid bellach yn ymgymryd â gweithgareddau sy'n cael eu cynnal gan y cynghorau.

  Yn ystod 2015-16, fe ddaeth i'r amlwg fod awdurdodau lleol wedi cael gwared â 150 o swyddi gweithwyr ieuenctid - bron i un swydd ymhob pump.

  O ganlyniad mae bron i draean o sefydliadau gwirfoddol i ieuenctid yn poeni na fydd modd iddyn nhw barhau wedi'r flwyddyn ariannol nesaf.

  gwasanaethau ieuenctid
 13. Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

  Lynne Neagle (Torfaen) sy'n cyflwyno adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 'Ba fath o wasanaeth ieuenctid y mae Cymru ei eisiau? Adroddiad yr ymchwiliad i Waith Ieuenctid'. 

  Lynne Neagle
 14. Datblygu'r sgiliau ymarferol

  Dywed y gweinidog iechyd Vaughan Gething bod dysgwyr yng Nghymru yn gallu datblygu'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar gyfer bywyd pob dydd, fel cymorth brys, fel rhan o Addysg Bersonol a Chymdeithasol, sy'n ffurfio rhan o'r cwricwlwm presennol ar gyfer pob disgybl mewn ysgolion a gynhelir. 

  Vaughan Gething
 15. 'Moment dychrynllyd'

  Mae Angela Burns yn sôn am y "foment dychrynllyd" yr oedd ei merch yn tagu ar rawnwin. Llwyddodd ei gŵr i symud y grawnwin yn llwyddiannus.

 16. 3% o obaith o oroesi

  Suzy Davies yw'r gwleidydd cyntaf i ddefnyddio'r drefn drafod newydd i gynnig y mesur.

  Mae'r mesur yn ceisio taclo'r ffaith bod bron i 8,000 o bobl yng Nghymru yn diodde' ataliad ar y galon bob blwyddyn.

  Mae gan bobl sy'n dioddef ataliad yng Nghymru 3% o obaith o oroesi, o'i gymharu â 50% mewn rhannau eraill o Ewrop yn ôl yr elusen Arrhythmia Alliance.

  Mae Ms Davies yn credu y byddai creu cyfrifoldeb cyfreithiol i hyfforddi plant mewn sgiliau fel CPR a defnyddio diffibrilwyr yn achub bywydau pobl fyddai'n marw fel arall, a bod modd parhau i ddatblygu'r sgiliau yna fel oedolion.

  Fel rhan o'r mesur, byddai plant hefyd yn cael hyfforddiant i drin gwaedu, tagu a mynd yn anymwybodol.

  CPR
 17. Dadl ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau

  Mae Suzy Davies (Gorllewin De Cymru) yn cyflwyno cynnig am fesur yn ymwneud â sgiliau achub bywyd.

  Roedd maniffesto'r Ceidwadwyr Cymreig ar gyfer Etholiad y Cynulliad y llynedd yn cynnwys addewid i gyflwyno sgiliau achub bywyd brys gorfodol. 

  Fe wnaeth Suzy Davies arwain dadl fer yn 2011 yn galw ar ysgolion i ddysgu sgiliau achub bywyd fel rhan o'r cwricwlwm

  Mae hi hefyd wedi awgrymu defnyddio blychau ffôn coch i gartrefu diffibrilwyr mewn cymunedau sydd heb eto gael offer achub bywyd cyhoeddus hygyrch.

  Suzy Davies
 18. Datganiadau 90 Eiliad

  Mae gyfle i wneud cyflwyniadau sy'n para 90 eiliad ar unrhyw bwnc.

  Y Cynulliad Cenedlaethol oedd y ddeddfwrfa gyntaf yn y DU i gyflwyno'r drefn hon, oedd eisoes yn cael ei chynnig mewn seneddau eraill mewn gwledydd fel Awstralia a Chanada.

  Heddiw mae dau aelod yn rhoi teyrnged i'r emynydd William Williams Pantycelyn ar drothwy tri chan mlwyddiant ei eni. 

  Dywedodd Darren Millar, yr Aelod dros Orllewin Clwyd, fod hi'n addas fod y dyddiad yn cwympo ar ddiwrnod yr ornest rygbi rhwng Cymru a Lloegr. Doedd dim amheuaeth y byddai'r dorf yn canu'u emyn enwog Guide Me o Thy Great Redeemer yn ystod y gêm, meddai. 

   "Pan fydd cefnogwyr Cymru yn bloeddio allan 'Bread of Heaven' y Sadwrn yma, fe fyddant yn talu teyrnged i ffigwr hynod ddiddorol ac arwyddocaol," meddai Mr Millar. 

  Daeth teyrnged hefyd gan Dr Dai Lloyd, AC Plaid Cymru dros dde-orllewin Cymru.

 19. Ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad

  Mae gwybodaeth am y Comisiwn a’r weinyddiaeth yma.

  Gyda llaw, ni fydd y comisiwn yn rhyddhau enw'r AC a grybwyllir yma am resymau cyfrinachedd:

  "Darparodd Aelod dystiolaeth i gefnogi'r farn bod yna amgylchiadau eithriadol ac y dylai dechreuwr newydd ddechrau cyflogaeth ar gyflog uwch na'r isafswm. Anghytunodd y Pennaeth Cymorth Busnes i'r Aelodau ac awdurdodi taliad ar bwynt isaf y raddfa.

  "Apeliodd yr Aelod Cynulliad i Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad, ac fe gefnogodd hi'r penderfyniad gwreiddiol."

 20. 'Proses drylwyr o ddiwydrwydd dyladwy'

  Dywed Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates y "bydd Llywodraeth Cymru’n ystyried y cynnig yn ofalus yn awr, ac yn cychwyn proses drylwyr o ddiwydrwydd dyladwy ynghylch y cynnig ei hun, a hefyd y buddsoddwyr a’r cyfarwyddwyr sy’n gyfrifol am y prosiect."

  Ychwanega, "Bydd yr ymarfer diwydrwydd dyladwy yn cynnwys gwaith profi trylwyr mewn perthynas â gwerth am arian a hefyd asesiad Person Addas a Phriodol o ran y cyfarwyddwyr. 

  "Bydd hefyd yn asesu’r gallu i gyflenwi a chynaliadwyedd hirdymor y cynnig. Byddwn yn ceisio eglurder o ran y mathau a nifer y swyddi a fydd yn deillio’n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol o’r prosiect; sut y mae nifer y swyddi hynny’n cymharu â’r ffigur a nodwyd yn wreiddiol sef 6,000 a hefyd nifer tebygol y swyddi a fyddai’n cael eu llenwi gan bobl leol."  

  Bydd diwydrwydd dyladwy yn cymryd 4 - 6 wythnos, meddai. 

  Cylchffordd Cymru