a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog
  2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Cynllun Cyflenwi ar gyfer Cyflyrau ar y Galon
  4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Gweithio Gyda'n Gilydd i Greu Cymunedau Mwy Diogel
  5. Dadl: “Sicrhau Dyfodol Cymru”: Trefniadau pontio ar gyfer symud o aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd i berthynas newydd ag Ewrop

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Da boch chi

Dyna'r cyfan o'r Siambr am heddiw.

Bydd Senedd Fyw yn ôl yfory. 

Senedd
BBC

Gwelliant Plaid Cymru yn cael ei drechu

Mae gwelliant Plaid Cymru, yn ceisio ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: 

Yn gwrthwynebu tanio Erthygl 50 heb sicrwydd gan Lywodraeth y DU y bydd Cymru yn parhau i gymryd rhan yn y Farchnad Sengl Ewropeaidd, o gofio pa mor bwysig i Gymru yw cymryd rhan mewn marchnad sengl.

yn methu gyda 46 aelod yn erbyn a 10 o blaid.  

'Celwyddau'

Meddai David Rowlands UKIP,  "y celwyddau a aeth â ni i mewn i'r Undeb Ewropeaidd yw'r celwyddau mwyaf".

David Rowlands
BBC

'Symudwch ymlaen'

"Rydym wedi cael refferendwm, symudwch ymlaen", meddai arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies wrth Eluned Morgan, AC Llafur dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru.

Yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth yr AC Llafur alw am ddatblygu cynllun economaidd penodol ar gyfer y Gymru wledig, oherwydd bod Brexit yn golygu bod angen "cyfeiriad newydd" ar y byd amaeth a "gwella safon" twristiaeth.

ffermio
Getty Images

Blog Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad

Brexit yn 'gyfle ac nid yn fygythiad'

Dywed Neil Hamilton UKIP bod Brexit yn "gyfle ac nid yn fygythiad". 

Neil Hamilton
BBC

Carwyn yn cael ei gymharu â'r Preifat Frazer

Mae'r prif weinidog yn cael ei gymharu â'r Preifat Frazer o Dad's Army gan Mark Isherwood a Neil Hamilton.

Y Preifat Frazer o Dad's Army
BBC
Y Preifat Frazer o Dad's Army

Dim 'siec wag' ar Erthygl 50

Mae'r AC Llafur dros Lanelli, Lee Waters yn gofyn i Leanne Wood os yw'r gwelliant ar danio Erthygl 50 yn fwy i wneud â rhaniadau mewnol Plaid Cymru na buddiannau cenedlaethol Cymru. 

Nid oes unrhyw rhaniadau mewnol ym Mhlaid Cymru "ar hyn", ymatebodd. 

Ychwanegodd Leanne Wood na fydd Plaid Cymru yn rhoi "siec wag" ar Erthygl 50 i lywodraeth y DU.

Lee Waters
BBC

'Balch o fod yn genedlaetholwraig Gymreig'

"Rwy'n falch o fod yn genedlaetholwraig Gymreig o gymharu â'ch cenedlaetholdeb Prydeinig chi," meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wrth Mr Isherwood.

Croesawu 12 o amcanion negodi

Mae'r Ceidwadwr Mark Isherwood yn croesawu 12 o amcanion negodi Llywodraeth y DU ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd a chyhoeddi ei Phapur Gwyn.   

Dywed bod Plaid Cymru yn bodoli "i wanhau a rhannu ein hynys".

Mark Isherwood
BBC

Llafur i bleidleisio yn erbyn gwelliant Plaid Cymru

Dywed y prif weinidog y bydd Llafur yn pleidleisio yn erbyn gwelliant Plaid Cymru yn gwrthwynebu tanio Erthygl 50, oherwydd bod "rhaid i ganlyniad refferendwm yr UE gael ei barchu."

'Diogelu Dyfodol Cymru'

Yr eitem olaf heddiw yw dadl ar "drefniadau pontio o'r Undeb Ewropeaidd i berthynas newydd ag Ewrop".

Bydd Plaid Cymru yn gorfodi pleidlais ar danio Erthygl 50, gan alw ar Aelodau Cynulliad i wrthwynebu dechrau'r broses Brexit nes bydd sicrwydd yn cael ei roi am y farchnad sengl.

Dyfarnodd yr Uchel Lys ym mis Ionawr nad oedd gan y Cynulliad hawl gyfreithiol i gael ymgynghori ynglŷn â thanio Erthygl 50.

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AS eisoes wedi dweud na ddylid rhwystro Erthygl 50 -sef dechrau'r broses y DU o adel yr Undeb Ewropeaidd -ond bod hawl gan Aelodau Cynulliad i fynegi barn ar lawr y Senedd.

Mae'r Cynnig heddiw yn galw ar weinidogion i barchu lle Cymru o fewn y Farchnad Sengl, sef rhywbeth gafodd ei amlinellu mewn papur gwyn gafodd ei lunio ar y cyd rhwng Llafur a Phlaid Cymru.

Ond dyw'r Cynnig ddim yn son am wrthwynebu tanio Erthygl 50.

Mae Plaid Cymru wedi galw am i wrthwynebiad o'r fath gael ei gynnwys yn y Cynnig.  

Cymru a'r UE
Getty Images

Adolygu'r trefniadau ar gyfer diogelwch cymunedol

Cyhoeddodd Carl Sargeant y bydd adolygiad yn cael ei gynnal o'r ffordd y mae gwasanaethau'n cydweithio i sicrhau bod cymunedau yng Nghymru yn ddiogel.

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet ei fod yn bwriadu sefydlu "Grŵp Trosolwg i adolygu'r trefniadau presennol ar gyfer diogelwch cymunedol, ac i ddatblygu gweledigaeth ar y cyd ar gyfer cymunedau mwy diogel yng Nghymru."

Carl Sargeant
BBC

'Creu cymunedau mwy diogel'

Nawr, ceir datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant: "Gweithio Gyda'n Gilydd i Greu Cymunedau Mwy Diogel".  

'Mwy o bobl yn cael gwell siawns o oroesi a gwella'

Cyhoeddodd Mr Gething ei fod yn bwriadu cyhoeddi Cynllun Ataliad ar y Galon y tu allan i'r Ysbyty.

Bydd y cynllun yn cael ei gyhoeddi yn y gwanwyn, gyda'r nod o sicrhau bod mwy o bobl yn cael gwell siawns o oroesi a gwella ar ôl dioddef ataliad ar y galon y tu allan i'r ysbyty. 

Meddai'r Gweinidog Iechyd: "Mae tua 8,000 o achosion o ataliad sydyn ar y galon yng Nghymru bob blwyddyn. Gallwn ni achub llawer mwy o fywydau drwy godi ymwybyddiaeth am ddulliau ddadebru a sicrhau bod CPR a diffibrilwyr yn cael eu defnyddio'n gynnar yn amlach.  

"Rydyn ni'n ceisio gwella'r gofal mae cleifion yn ei dderbyn, o ddadebru llwyddiannus i'r gofal adsefydlu. Mae gofal y galon a'r cyfraddau goroesi yn parhau i wella ac fe hoffwn i ddiolch i staff y Gwasanaeth Iechyd a'r rhanddeiliaid eraill sydd wedi cyfrannu at y gwelliannau hyn."

Vaughan Gething
BBC

Cyflyrau ar y galon

Yr eitem nesaf yw Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau ar y Galon.  

Dywed y cynllun, "Rydym wedi gwneud cynnydd o ran gwella gofal pobl sydd â chyflwr ar y galon yng Nghymru. Bu gostyngiad cyson yn nifer y bobl sy’n marw yng Nghymru o bob math o glefyd cardiofasgwlaidd. 

"Yn 2010 bu farw ychydig dros 10,000 o bobl o glefyd cardiofasgwlaidd. Erbyn 2015 roedd hyn wedi gostwng i ychydig dros 9,000 o farwolaethau."  

Cyflyrau ar y galon
Thinkstock

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes pan mae Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt yn amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y dyfodol agos.  

Jane Hutt
BBC

Yr Egin: penderfyniad y mis hwn

Bydd penderfyniad y mis hwn ynghylch ariannu Yr Egin, meddai Mr Skates.

Model 3D o gynllun adeilad yr Egin
S4C
Model 3D o gynllun adeilad yr Egin

Cwestiwn Brys 2

I’r Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: 

Angela Burns (Gorllewin Caerfyddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi gwybod i'r Aelodau a yw'n bwriadu cymeradwyo cais Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant am grant o rhwng £4 miliwn a £6 miliwn i ariannu'r gwaith o ddatblygu pencadlys newydd S4C yng Nghaerfyrddin?

Ym mis Tachwedd y llynedd fe ddaeth i'r amlwg fod y brifysgol wedi gofyn am grant o rwng £4m a £6m gan Lywodraeth Cymru.  

cynllun Yr Egin
PCDDS

'Awyddus i'r safle ffynnu'

Dywed yr ysgrifennydd economi Ken Skates bod Llywodraeth Cymru yn awyddus i'r safle ffynnu, a "byddwn yn gwneud yr hyn a allwn i sicrhau dyfodol hyfyw".

Ken Skates
BBC

Cwestiwn Brys 1

I’r Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith:

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ddiogelu dyfodol ffatri Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr?

Ford
MICK LOBB/GEOGRAPH

Tueddiad o 'ganoli' swyddi

Dywed arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood y byddai Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gwerthfawrogi mwy o gefnogaeth dros yr iaith Gymraeg gan y prif weinidog. 

Mae hi'n dweud bod 'na "bryder gwirioneddol" dros hyfywdra canol trefi os bydd y tueddiad o "ganoli" swyddi yn parhau. 

Yr wythnos diwethaf, cyhoeddwyd y bydd pencadlys corff casglu treth newydd  - Awdurdod Treth Cymru - yn cael ei sefydlu yn Nhrefforest yng nghymoedd y de. 

Bydd angen sgiliau nad ydynt ar gael yng Nghymru ar gyfer y corff hwnnw, meddai'r prif weinidog, ac mae'n awgrymu bod y rhan fwyaf o bobl sydd â sgiliau o'r fath yn Llundain.

Bydd pwerau dros rheoli treth stamp ar werthiannau eiddo yn dod i Gymru yn 2018
PA
Bydd pwerau dros rheoli treth stamp ar werthiannau eiddo yn dod i Gymru yn 2018

'Gorfodi' ysgol Gymraeg ar drigolion

Dywed arweinydd grŵp UKIP Neil Hamilton bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn "gorfodi" ysgol Gymraeg ar drigolion Llangennech.

Atebodd Mr Jones ei fod yn fater i'r cyngor. 

Cafodd cynlluniau i gael gwared ar addysg ffrwd Saesneg mewn ysgol yn Sir Gaerfyrddin eu cefnogi y mis diwethaf. 

Pleidleisiodd Cyngor Sir Caerfyrddin o blaid gwneud Ysgol Llangennech, ger Llanelli, yn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg o fis Medi.

Cymdeithas yr Iaith yn diolch i'r cyngor
BBC
Cymdeithas yr Iaith yn diolch i'r cyngor

Cyllido addysg

Dywed arweinydd y Ceidwadwyr, Andrew RT Davies bod Llywodraeth Cymru yn rhoi llai o arian i athrawon i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth, ac yn codi pryderon ynghylch y cwricwlwm newydd. 

Mae'r prif weinidog yn dweud bod y Ceidwadwyr am leihau faint o arian a roddir i addysg.

Andrew RT Davies
BBC

Amseroedd aros orthopedeg

Y Ceidwadwr Darren Millar, sy'n cynrychioli Gorllewin Clwyd, yn codi pryderon ynghylch amseroedd aros orthopedeg yn Ysbyty Glan Clwyd. 

Dywed Mr Jones bod llawfeddyg ychwanegol wedi ei benodi.

Ysbyty Glan Clwyd
BBC

Ymchwiliad cyhoeddus yn y DU i waed halogedig?

Dywed y prif weinidog bod yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething wedi ysgrifennu at weinidog iechyd Lloegr, Jeremy Hunt yn cefnogi galwadau am ymchwiliad cyhoeddus yn y DU i waed halogedig.

Prynhawn da

Mae'r cyfarfod llawn yn dechrau gyda Chwestiynau i'r Prif Weinidog Carwyn Jones.  

Bae Caerdydd
Google