a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 'Angen i'r BBC wario mwy ar Gymru'
  2. 'Angen gwahardd bwyd afiach ac ysmygu mewn ysbytai'
  3. 'Brexit yn dda i Gymru a'r diwydiant saethu'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddi. Bydd y Llif Byw yn ôl bore fory am 08:00 ac fe edrychwn ni ymlaen i gael eich cwmni bryd hynny.

Tan hynny, diolch am ddilyn a noswaith dda i chi.

Apêl wedi gwrthdrawiad yng Nghasnewydd

Heddlu Gwent

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i wrthdrawiad ar Ffordd Malpas, Casnewydd tua 16:40 y prynhawn 'ma. 

Mae Heddlu Gwent yn dweud fod parafeddygon wedi bod yn trin gwraig oedd yn cerdded yn yr ardal pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad. 

Cafodd traffig ei atal, sydd wedi achosi tagfeydd yn yr ardal. 

Mae'r heddlu'n gofyn i urnhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw ar 101 a dyfynu'r cyfeirnod 370 1/2/17.

Rhybudd am arian ffug yn y gogledd

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn cynghori pobl i fod ar eu gwyliadwraeth yn dilyn nifer o achosion diweddar lle mae arian ffug wedi ei ddefnyddio. 

Mae papurau £20 Albanaidd ffug wedi eu cynnig yn ardaloedd Conwy Sir Ddinbych a de Gwynedd yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

Maen nhw'n gofyn i fusnesau fod yn wyliadwrus, ac i gysylltu a nhw os yw hyn yn digwydd iddyn nhw.

Gwella..gwaethygu...gwaeth fyth!

Tywydd, BBC Cymru

Bydd y glaw'n clirio heno, ond fydd mwy o law eto dros nos, a fydd hi'n ddwrnod gwlyb a hynod wyntog fory.

I weld eich tynged, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Saith AS Llafur Cymreig i wrthwynebu tanio Erthygl 50

BBC Cymru Fyw

Chris Bryant, Kevin Brennan, Madeleine Moon, Jo Stevens, Owen Smith, Stephen Doughty ac Ann Clwyd yw'r saith Aelod Seneddol Llafur Cymreig sydd wedi cyhoeddi y byddan nhw'n pleidleisio yn erbyn tanio Erthygl 50 mewn pleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin heno.

Brexit
Thinkstock

Ail adrodd camgymeriadau'r gorffennol?

Click on Wales

Heddiw ar wefan Click on Wales, mae Dylan Moore yn cynnig persbectif amgen ar ddigwyddiadau'r byd, drwy chwyddwydr un sydd newydd ymweld â gwersyll Auschwitz.

Auschwitz
BBC

AC yn gwadu ysmygu "cyffuriau meddal"

BBC Cymru Fyw

Mae un o Aelodau Cynulliad UKIP wedi gwadu cyhuddiad gan westy iddi ysmygu "cyffuriau meddal" mewn ystafell wely tra'n aros yng Nghaerdydd er mwyn mynychu'r Senedd. 

Fe gododd gwesty'r Future Inn ym Mae Caerdydd dâl o £250 ar Michelle Brown, AC rhanbarthol dros Ogledd Cymru, ar ôl ei chyhuddo o achosi "arogl cryf" yn ei hystafell a oedd yn golygu na ellid ei defnyddio am 24 awr. 

Mae llefarydd ar ran Ms Brown wedi gwadu'r cyhuddiad gan ddweud fod yr arogl wedi ei achosi gan dybaco cryf y bu'r AC yn ei ysmygu yn yr ystafell dim ysmygu.

Michelle Brown
BBC
Michelle Brown

Ar y Post Prynhawn gydag Alun Thomas...

Twitter

Tagfeydd ger cylchdro Coryton ger Caerdydd

Traffig Cymru

Cofio Brian Williams

Wales Online

Ddegawd ers i'r chwaraewr rygbi, Brian Williams farw'n sydyn o bwl ar y galon yn 46 oed, Wales Online sy'n cofio'r cawr o'r Preseli.

"Roedd Brian yn arbennig" meddai ysgrifennydd clwb rygbi Castell-nedd, David Shaw.

“Mae rhai'n dweud mai fe yw'r chwaraewr mwyaf dylanwadol erioed i wisgo crys Castell-nedd. 

"Pan oedd e'n chwarae, ro'dd hi'n ymddangos fod unrhyw beth yn bosib."

Brian Williams
BBC
Brian Williams

Dod o hyd i werth £200,000 o blanhigion canabis

Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu'r De yn dweud iddyn nhw ddod o hyd i werth £200,000 o ganabis mewn cyrchoedd yn y de-ddwyrain ddiwedd Ionawr. 

Fe gafodd 42 o blanhigion canabis eu canfod mewn adeilad ar Ffordd Tonna ym Maesteg ar 25 Ionawr. 

Hanner awr yn ddiweddarach, daeth swyddogion o hyd i 200 o blanhigion mewn tŷ yn y Barri. 

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am yr achosion hyn, neu achosion eraill i gysylltu â nhw.

canabis
BBC

Poeni am ddyfodol cig oen Cymreig

BBC Cymru Fyw

Gallai'r diwydiant cig oen yng Nghymru gael ei ddifetha os oes cytundeb masnach rydd sy'n caniatáu i lawer iawn o gig o Seland Newydd ddod i mewn i'r wlad, yn ôl ysgrifennydd materion gwledig Cymru.

Dywedodd Lesley Griffiths wrth ACau bod gweinidogion y DU yn teimlo bod ganddyn nhw "bwerau hud" dros amaeth, er ei fod yn fater sydd wedi ei ddatganoli.

Ond ychwanegodd ei bod yn hapus gyda'r trafodaethau diweddaraf yn San Steffan am ddyfodol amaeth ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Daw ei sylwadau wedi rhybudd tebyg gan undeb amaethwyr y byddai lleihau allforion i Ewrop a chynyddu mewnforion o Seland Newydd yn creu problem fawr.

Lesley Griffiths
BBC

Chris Bryant i bleidleisio yn erbyn Erthygl 50

Twitter

Ffordd ynghau yn Rhuthun

Teithio BBC Cymru

Mae ffordd yr A494 ynghau i'r ddau gyfeiriad yn Rhuthun, Sir Ddinbych yn dilyn damwain ger yr A526/Lôn Parcwr (cylchdro Tesco). 

Mae traffig yn ciwio yn yr ardal.

Carchar am dreisio merch ag anghenion arbennig

South Wales Evening Post

Mae dyn wedi ei garcharu am 14 mlynedd am gamdrin merch ifanc oedd ag anghenion dysgu arbennig, medd y South Wales Evening Post.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Paul Edward Court, 33 oed o Bort Talbot, wedi treisio'r ferch droeon dros gyfnod o 15 mis.

Digwyddodd yr ymosodiadau ddegawd yn ôl, ond dim ond yn ddiweddar yr aeth y ferch â'r wybodaeth at yr awdurdodau.

Llys y Goron
BBC

Rhagor o ASau Llafur i bleidleisio'n erbyn Erthygl 50

Twitter

Cyhoeddi rhestr llyfrau poblogaidd mis Ionawr

Cyngor Llyfrau Cymru

Pen-blwydd hapus Tommo!

BBC Radio Cymru

Lluniau o ddifrod i bier Bae Colwyn

BBC Cymru Fyw

Mae Cymru Fyw newydd derbyn lluniau o'r difrod sydd wedi ei achosi i ran o bier Bae Colwyn.

Cafodd swyddogion peirianyddol cyngor Conwy eu hanfon i'r safle, ond bydd yn rhaid iddynt aros tan bod y llanw allan er mwyn gwneud asesiad o'r difrod a beth ddigwyddodd.  

Pier
Terry Westwood
BC
BBC

'Gall Trump gael dylanwad da'

Prifysgol De Cymru

Mewn darlith ym Mhrifysgol De Cymru, fe wnaeth cyn bennaeth MI6, Sir Richard Dearlove, ddadlau na fydd Brexit yn fygythiad i'n diogelwch, a gall gael Donald Trump yn Arlywydd fod yn beth da i Brydain.

View more on youtube

Ar y dydd hwn - ym 1806...

Twitter

Ymchwilio wedi i ran o bier Bae Colwyn ddymchwel i'r môr

BBC Cymru Fyw

Mae swyddogion Cyngor Conwy'n asesu'r difrod wedi i ran o bier Bae Colwyn syrthio i'r môr.

Cafodd swyddogion peirianyddol cyngor Conwy eu hanfon i'r safle, ond bydd yn rhaid iddynt aros tan bod y llanw allan er mwyn gwneud asesiad o'r difrod a beth ddigwyddodd.

Mae'r pier wedi ei gau i aelodau'r cyhoedd ac yn ôl adroddiadau does dim awgrym fod unrhyw un wrth y pier pan gwympodd rhan ohono.

Pier Bae Colwyn
Terry Westwood

Yr Athro McAllister i gadeirio Panel ar Ddiwygio Etholiadol

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Elin Jones AC, wedi cyhoeddi mai'r Athro Laura McAllister fydd yn cadeirio Panel Arbenigol y Cynulliad ar Ddiwygio Etholiadol

Pwrpas y Panel yw cynghori Comisiwn y Cynulliad ar faint o Aelodau sydd eu hangen ar y Cynulliad; y system etholiadol fwyaf addas i'w defnyddio; a'r oedran pleidleisio priodol ar gyfer etholiadau'r Cynulliad. 

Aelodau eraill y panel fydd Yr Athro Rosie Campbell, Rob Clements, Yr Athro David Farrell, Y Dr Alan Renwick a Syr Paul Silk. 

Dywedodd y Llywydd: "Rwy'n falch iawn o allu cyhoeddi Panel mor gymwys â gwybodaeth mor arbenigol. Rhyngddynt, mae ganddynt arbenigedd helaeth ym meysydd systemau etholiadol, gwaith a chapasiti Seneddau, sefyllfa gyfansoddiadol y Cynulliad Cenedlaethol, a materion ehangach yn ymwneud â llywodraethu, gan gynnwys cydraddoldeb, amrywiaeth ac ymgysylltu.  

Laura McAllister
Steve Pope
Laura McAllister

Rhan o bier Bae Colwyn wedi dymchwel

Twitter

View more on twitter
Pier Bae Colwyn
Terry Westwood

Carcharu dyn am fygwth lladd

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ei garcharu am 16 mis am daflu menyw ar ddarn o darpolin ar ei wely a dweud wrthi ei fod yn mynd i lapio'i chorff ynddo. 

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Rhodri Jones, 37 oed o Gastell-nedd, wedi denu'r wraig i'w gartref ac ymosod arni. 

Ar ôl ei churo yn ei hwyneb, dywedodd Jones fod rhywun yn aros i gasglu ei chorff.

Llwyddodd y wraig i alw'r gwasanaethau brys wedi i Jones ddianc. Dywedodd y Barnwr Geraint Walters fod hyn wedi bod yn brofiad "brawychus" i'r wraig. Fe blediodd Jones yn euog i ymosod a gwneud bygythiadau i ladd.

Tarpolin
Wales News Service
Rhodri Jones

Cyhoeddi carfan dan 20 Cymru i wynebu'r Eidal

Twitter

£4m i roi cymorth biliau dŵr i gartrefi incwm isel

BBC Cymru Fyw

Mae Dŵr Cymru wedi dweud y bydd £4m yn cael ei neilltuo er mwyn gosod uchafswm ar filiau i gartrefi sydd ag incwm o £15,000 neu lai.

O Ebrill 2017, fe fydd cyfle i gwsmeriaid wneud cais ar gyfer y tariff HelpU, fydd yn gosod uchafswm biliau o £190.

Gwnaed y penderfyniad ar ôl i'r cwmni nid-er-elw gynnal ymgynghoriad ar sut y dylid gwario arian wrth gefn.

Dwr
Thinkstock

Cyfarfod Llawn ar fin dechrau

Senedd Fyw

Mae Cyfarfod Llawn y Cynulliad Cenedlaethol ar fin dechrau ym Mae Caerdydd. Gallwch ddilyn y cyfan ar lif byw Senedd Fyw.

Senedd Fyw
BBC

Troi'n wlyb i rai

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd â thywydd amser cinio, "Fydd na rywfaint o awyr las, a mi neith hi ddal yn sych ymhellach i'r gogledd a'r dwyrain tan ddiwedd y pnawn, ond tua amser cinio fydd na byliau ysgafn o law yn cyrraedd Sir Benfro ac yn lledu ar hyd y wlad erbyn diwedd y pnawn, wrth i'r gwynt gryfhau."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Rhain fydd yn herio'r crysau cochion ddydd Sul...

Twitter

Gyrrwr trên yn osgoi damwain bosib wedi camgymeriad signalau

Wales Online

Fe lwyddodd gyrrwr trên i osgoi damwain bosib wedi i'r signalau anghywir gael eu harddangos yng ngorsaf Caerdydd Canolog, medd Wales Online.

Llwyddodd y gyrrwr i ddod â'r trên roedd e'n ei yrru o'r Cymoedd i stop ar ôl sylwi ar y cymagymeriad ddigwyddodd ar 29 Rhagfyr. 

Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal i geisio darganfod beth achosodd i'r signalau anghywir gael eu harddangos.

Caerdydd Canolog
BBC

Gwrthod apêl cynllun tai yn Sir Benfro

Cyngor Sir Penfro

Mae arolygydd cynllunio wedi gwrthod apêl gan ddatblygwr oedd yn dymuno adeiladu tai ar y farchnad agored yn unig yn Sir Benfro. 

Cafodd y cais i adeiladu 27 o dai yn Llanismel ei wrthod gan Bwyllgor Rheoli Datblygiad Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ym mis Tachwedd 2015. 

Daeth yr arolygydd i'r casgliad y dilyd gwrthod yr apêl am fod y cynllun yn mynd yn groes i amcan y polisi cynllunio ar ddarparu tai fforddiadwy.

Carfan merched dan 19 Cymru'n hyfforddi

Twitter

Ymddiriedolwyr newydd i Fwrdd y Llyfrgell Genedlaethol

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, a Rhodri Glyn Thomas, Llywydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, wedi cyhoeddi heddiw bod tri ymddiriedolwr newydd wedi’u penodi i Fwrdd Ymddiriedolwyr y Llyfrgell. Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Mr Steve Williams, a’r Llyfrgell wedi penodi Mr Gwilym Dyfri Jones a Dr Tomos Dafydd Davies. Bydd cyfnod gwasanaeth y tri yn cychwyn ar 1 Chwefror, ac yn parhau am bedair blynedd.  

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith: "Rwy'n falch o gadarnhau penodiad Llywodraeth Cymru o Mr Steve Williams, fel ein Ymddiriedolwr newydd i fwrdd y Llyfrgell Genedlaethol. Rydym hefyd yn croesawu  dau benodiad arall gan yLlyfrgell Genedlaethol sef Mr Gwilym Dyfri Jones a Dr Tomos Dafydd Davies.Ychwanegodd  Rhodri Glyn Thomas, Llywydd y Llyfrgell: “Fe ddaw ein hymddiriedolwyr newydd â phrofiad ac arbenigedd gwerthfawr i’r Bwrdd, ynghyd ag ymrwymiad amlwg i werthoedd a dyheadau’r  Llyfrgell a gwn y bydd fy nghyd-ymddiriedolwyr yn ymuno â mi i ddymuno pob llwyddiant iddynt ar ddechrau eu cyfnod o wasanaeth.”  

Rhai o bynciau Taro'r Post rhwng 13:00 a 14:00

Twitter

£500,000 i ailddatblygu ardaloedd yn Wrecsam

Cyngor Wrecsam

Mae Cyngor Wrecsam wedi cyhoeddi y bydd dros £500,000 yn cael ei wario ar ddatblygu dau safle yn y dre. 

Y Cyngor Sir sy'n benthyca'r arian drwy gynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru. 

Bydd safle Penybryn ar y ffordd ddeheuol i mewn i Wrecsam yn cael ei ailddatblygu'n ardal fasnachol gyda 24 o fflatiau, a bydd hen Gapel Ebeneser ar Ffordd Faer yn cael ei ddymchwel a'i ailddabtlygu'n llety preswyl.

Goleuni'r Gogledd i ddiffodd yng Nghymru?

Daily Post

Mae gwyddonwyr yn rhagweld na fydd modd gweld Goleuni'r Gogledd o ogledd Cymru erbyn canol y ganrif, medd y Daily Post.

Mae'r Aurora Borealis yn digwydd pan fydd gronynnau trydan o'r haul yn cyrraedd atmosffer y ddaear.

Dros y blynyddoedd mae ardaloedd yn y gogledd a thu hwnt wedi cael gwledd i'r llygaid wrth i'r goleuadau ddisgleirio, ond mae gwyddonwyr yn disgwyl i weithgaredd heulol grebachu dros y degawdau nesaf, fydd yn golygu bod yn rhaid teithio i Begwn y Gogledd er mwyn bod yn siwr o'u gweld.

Aurora Borealis
Jim Hunter

Vaughan Gething yn annerch cynhadledd iechyd

Twitter

Dyn ar goll: Apelio am wybodaeth

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De yn apelio am wybodaeth am ddyn sydd ar goll o Abertawe ers ddoe.

Mae Robert Brandon yn 46 oed ac yn dod o ardal Park Mill y ddinas.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 1700039467. 

Robert Brandon
Heddlu'r De