a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Caerdydd yn cynnal trafodaethau Brexit
  2. Alun Cairns: 'Bydden i'n croesawu ymweliad gan Trump'
  3. Dedfrydu 10 am greu fferm ganabis ym Merthyr Tudful
  4. Cynllun addysg Gymraeg yn 'ddi-uchelgais'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Nos da!

BBC Cymru Fyw

Dyna ddiwedd y llif byw am heddiw.

Fe fyddan ni'n ôl am 08:00 yn y bore gyda mwy o'r newyddion diweddara' o bob cwr o Gymru.

Diolch am eich cwmni a nos da.

Noson gymylog

Tywydd, BBC Cymru

Mae disgwyl noson gymylog gyda glaw mân a niwl isel ar elltydd. Tymheredd isaf: 5C.

Yfory, bydd hi'n gymylog yn y bore gyda glaw mân eto mewn mannau. Bydd y glaw yn cryfhau yn ystod y dydd. Tymheredd uchaf: 12C.

Ewch i'r wefan dywydd am ragor o wybodaeth.

Salwch anarferol Harry Davies

Wales Online

Mae chwaraewr rygbi ifanc o Gymru wedi disgrifio sut y cafodd salwch anarferol a olygodd ei fod wedi treulio deufis yn ei wely.

Dywedodd asgellwr Caerfaddon, Harry Davies, ei fod yn braf bod yn ôl yn chwarae yn y gêm gyfartal yn erbyn Caerloyw dros y penwythnos.

Symudodd Davies i Gaerfaddon o'r Gleision y tymor yma.

Harry Davies
Huw Evans Picture Agency

Pa 'gastropubs' o Gymru sydd ar restr o 50 gorau'r DU?

BBC Cymru Fyw

Mae dwy dafarn o Gymru wedi eu henwi mewn rhestr o 50 gastropub gorau'r DU.

Yn safle 30, mae The Hardwick yn Y Fenni, oedd yn yr wythfed safle yn rhestr 2016.

Mae The Bunch of Grapes ym Mhontypridd hefyd ar y rhestr, yn safle rhif 44.

Pencadlys S4C: 'Prifysgol yn medru sicrhau'r gost'

Dyfodol y cynllun i symud pencadlys S4C i ddatblygiad Yr Egin, Caerfyrddin, sy'n cael sylw'r Pwyllgor Materion Cymreig nawr.

Daeth yn amlwg ym mis Tachwedd bod Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, sy'n gyfrifol am y datblygiad, wedi gofyn am gyllid ychwanegol i adeiladu'r ganolfan newydd.

View more on twitter

Oedi posib ar yr A470

Huw Jones: 'Ddim yn glir' os bydd toriadau pellach i S4C

Nawr mae cadeirydd Awdurdod S4C yn rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor Materion Cymreig.

View more on twitter

'Ni ellir parhau i dorri cyllideb S4C'

Mae prif weithredwr S4C wedi dweud nad yw'n bosib parhau i dorri cyllideb y sianel i'r un raddfa â'r blynyddoedd diwethaf.

Mae Ian Jones, fydd yn gadael y swydd tua diwedd y flwyddyn, ar hyn o bryd yn rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor Materion Cymreig sy'n cwrdd yn San Steffan.

View more on twitter
View more on twitter

Ychwanegu bardd i'r Bywgraffiadur

Y Bywgraffiadur Cymreig

Llanrhymni: Dyn mewn 'cyflwr difrifol'

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Mae hi wedi dod i'r amlwg bod y dyn gafodd ei anafu yn Llanrhymni yn gynharach heddiw wedi cael sioc drydan.

Dywedodd y gwasanaeth ambiwlans ei fod mewn "cyflwr difrifol" yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd.

Roedd yn gweithio i Western Power Distribution ar safle ar Heol Clevedon pan gafodd ei anafu tua 12:00.

Y Gymraeg ar lwyfan Miss Teen - dan faner Jamaica!

Wales Online

Bydd merch o Gaerdydd yn cynrychioli Jamaica ym mhasiant Miss Teen eleni - a bydd yn siarad Cymraeg yn ei pherfformiad!

Yn ôl Wales Online, fe fydd Tyra Thomas, 13 oed, yn cystadlu dan faner cenedl teulu ei thad yn Huddersfield ar 25 Chwefror - ond bydd gan yr iaith le amlwg ar y llwyfan hefyd.

Dywedodd ei mam wrth y wefan ei bod yn credu y bydd y dorf yn ymateb yn gadarnhaol.

"Mae'n anarferol iddyn nhw weld Cymraes ddu sy'n cynrycholi Jamaica ac yn siarad Cymraeg", meddai.

Tagfeydd ar yr M4

Caniadaeth y Cysegr yn dathlu 75 mlynedd

BBC Cymru Wales

Fis nesaf bydd BBC Cymru yn dathlu 75 mlynedd ers darlledu Caniadaeth y Cysegr am y tro cyntaf.

Cafodd y rhaglen canu emynau ei darlledu am y tro cyntaf ar Chwefror 15, 1942, a hynny ar draws Prydain ar wasanaeth radio Home Service y BBC.

Yn ôl gwybodaeth o'r Radio Times o'r cyfnod, Idris Lewis oedd y cyflwynydd, gyda Chantorion Llanelli yn canu dan arweiniad D.H. Lewis.

Dywedodd Betsan Powys, Golygydd Radio Cymru bod y rhaglen yn "un o berlau Radio Cymru ac yn dal i chwarae rhan bwysig yn hanes yr orsaf".

"Mae'n braf gwybod bod y gyfres wedi cael cymaint o ddylanwad yng Nghymru a thu hwnt," meddai.

Radio Times
BBC

Llifogydd Llanrwst mewn llun

Trafodaethau 'positif' yn y Cyd-bwyllgor medd Cairns

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns wedi dweud bod llawer o drafodaethau positif rhwng y Prif Weinidog a'r llywodraethau datganoledig heddiw, yn enwedig "o amgylch masnachu cenedlaethol".

Dywedodd nad oedd galwad Llywodraeth Cymru am fynediad llawn i'r farchnad sengl yn anghyson gyda gobaith Llywodraeth y DU o gytundeb masnach rydd.

Ychwanegodd: "Rydyn ni'n benderfynol o fynd gyda phob rhan o'r DU wrth i ni drafod gadael yr Undeb Ewropeaidd."

Alun Cairns
BBC

Ta-ta, Taylor

Bydd Abertawe'n talu ffi o hyd at £5m i Villa fel rhan o'r fargen.

View more on twitter

Digwyddiad A40 wedi clirio

Brexit: 'Risg sylweddol' i amaeth a gweithgynhyrchu

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae un o bwyllgorau'r Cynulliad wedi cyhoeddi ei adroddiad cyntaf ar oblygiadau Brexit.

Yn ôl y ddogfen gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, mae gadael yr UE yn "risg sylweddol" i'r sectorau gweithgynhyrchu ac amaeth.

Ymysg yr argymhellion sy'n rhan o'r adroddiad, mae'r syniad y dylai Llywodraeth Cymru gymryd camau i baratoi gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer effaith Brexit.

Dyn wedi ei anafu mewn 'digwyddiad difrifol'

Heddlu De Cymru

Mae dyn wedi ei anafu mewn "digwyddiad difrifol" yn Llanrhymni ger Caerdydd.

Roedd y dyn yn gweithio i Western Power Distribution ar y safle ar Heol Clevedon, ac mae bellach yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Cafodd yr heddlu eu galw yno gyda'r gwasanaethau brys eraill tua 12:20 heddiw, ac mae'r awdurododau iechyd a diogelwch yn gwybod am y digwyddiad.

Dywedodd y cwmni eu bod yn cynnal ymchwiliad mewnol i'r digwyddiad.

Mae'r heol ar gau ar hyn o bryd, ac mae cyngor i yrwyr ddefnyddio ffyrdd eraill.

Ymddiheuro am arwydd i bobl ddigartref

Wrexham.com

Mae gwefan Wrexham.com yn dweud bod cwmni Currys PC World wedi ymddiheuro ar ôl i arwydd yn dweud wrth bobl ddigartref chwilio am swydd gael ei ddarganfod ger un o siopau'r cwmni.

Cafodd yr arwydd ei ddarganfod ger y siop ym Mhlas Coch yn Wrecsam.

Mae'r cwmni wedi ymddiheuro, ac yn delio gyda'r mater yn fewnol, meddai'r erthygl.

Arwydd
@secondhand_shed

Brexit: 'Angen mwy o gig ar yr esgyrn'

Mae'r Cyd-bwyllgor Gweinidogion ar ben, ac mae Carwyn Jones wedi bod yn siarad gyda gohebwyr.

Mae'n awgrymu ei fod yn hoffi rhai o'r syniadau sy'n dod gan Lywodraeth y DU, ond bod angen mwy o fanylion.

View more on twitter

Oedi ar yr A40

Amheuaeth dros ffitrwydd Faletau

Cystadleuaeth côr plant i'r Cwlwm Celtaidd

BBC Cymru Fyw

Fe fydd 'na gystadleuaeth corau plant yng Ngŵyl Cwlwm Celtaidd am y tro cyntaf eleni.

Bydd plant dan 11 yn medru cystadlu drwy berfformio caneuon gwerin o Gymru a'r gwledydd Celtaidd eraill.

Mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal ar 12 Mawrth ym Mhenarth, Bro Morgannwg.

Stopio dyn mewn cadair olwyn ar ffordd ddeuol

BBC Wales News

Cafodd dyn ei stopio gan yr heddlu am yrru cadair olwyn drydanol ar ffordd ddeuol dros y penwythnos.

Roedd y dyn wedi cyrraedd lôn gyflym yr A4119 yn ardal Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, "drwy ddamwain", yn ôl Heddlu'r De.

Fe gafodd ei gludo i'r ysbyty am driniaeth.

Ffordd/Awdurdodau
Google/@SWP_ROADS

Ffrynt gwlyb y prynhawn 'ma

Tywydd, BBC Cymru

Rhagolygon y tywydd gan Rhys Griffiths: "Erbyn y prynhawn bydd ffrynt gwlyb yn gwthio ar draws y wlad o'r de orllewin felly gall bawb ddisgwyl glaw mwy cyson a thrymach yn ystod y dydd.

"Yn para'n fwyn gydag awel ysgafn, y tymheredd yn 8-9C ar ei ucha' heddiw."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Dinasoedd Cymru yn ddibynnol ar yr UE?

CityMetric

Mae gwefan dadansoddi dinasoedd CityMetric yn cymryd cip ar "ddibyniaeth" dinasoedd y DU ar yr Undeb Ewropeaidd heddiw.

O ran y canran o'u hallforion sy'n mynd i wledydd eraill y UE, Caerdydd yw'r bumed ac Abertawe yw'r seithfed dinas mwyaf "dibynnol" ar yr undeb.

Caerdydd
BBC
Mae 61% o allforion Caerdydd yn mynd i wledydd eraill yr UE, yn ôl ymchwil sy'n cael sylw CityMetric

Ydy'r wasg yn deg ag Uwch Gynghrair Cymru?

Welsh Football

Ar wefan cylchgrawn Welsh Football, mae David Collins yn trafod y ffordd mae Uwch Gynghrair Cymru yn cael ei gweld yn y wasg.

Yn ôl yr erthygl, dydi ein hargraff gyhoeddus o bêl-droed Cymreig ddim wedi "esblygu" yn yr un modd â'n syniadau gwleidyddol a diwylliannol am Gymru.

Angen atal Trump rhag dod i'r DU, medd AS

'Angen dechrau gyda Davies nid Biggar'

Wales Online

Mae cyn-chwaraewyr Cymru, Jonathan Davies a Gwyn Jones wedi dweud y dylai Rob Howley ddechrau gyda Sam Davies yn safle'r maswr yn erbyn yr Eidal, yn hytrach na Dan Biggar

Dywed y ddau bod Davies yn effeithiol gyda tactegau ymosod y tim, ac yn rhoi siawns gwell i Gymru gael buddugoliaeth gyda phwynt bonws.

Sam Davies
BBC

Jones a May yn trafod Brexit a Trump

BBC Cymru Fyw

Mewn cyfarfod cyn y Cyd-bwyllgor Gweinidogion, mae Carwyn Jones a Theresa May wedi trafod Trump a Brexit yng Nghaerdydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Mr Jones ei fod wedi "codi pryderon difrifol" am ymateb Llywodraeth y DU i orchymyn mewnfudo'r UDA.

Ychwanegodd bod y ddau hefyd wedi trafod Brexit, a dogfen Llywodraeth Cymru gafodd ei chyhoeddi'r wythnos diwethaf.

Dywedodd y llefarydd bod mwy o drafod o'r farchnad sengl a'i "bwysigrwydd i Gymru", ac er nad yw safbwyntiau Mr Jones a Mrs May yr un peth, awgrymodd bod modd cymodi.

Apêl wedi gwrthdrawiad ar Ynys Môn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu'n apelio wedi i ddynes gael ei hanafu'n ddifrifol iawn mewn gwrthdrawiad rhwng dau gar ar Ynys Môn.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ychydig cyn 22:00 nos Sadwrn ar ffordd ddienw rhwng Bodffordd a Llangwyllog.

Cafodd tair dynes mewn car Citroen eu cludo i Ysbyty Gwynedd, Bangor, ac mae gan un ohonyn nhw anafiadau sy'n peryglu ei bywyd.

Mae dyn oedd yn gyrru'r car arall hefyd yn yr ysbyty gydag anafiadau difrifol.

Ymweliad Trump yn 'anodd' medd Carwyn Jones

Protestwyr y tu allan i'r pwyllgor

Mae nifer fach o brotestwyr y tu allan i'r pwyllgor y bore 'ma, yn dangos eu hanfodlonrwydd gyda Theresa May.

View more on twitter

Be' ydy'r gwahaniaeth rhwng dau arolwg?

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Dau arolwg barn - un gan y Western Mail a'r llall gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru - sy'n cael sylw'r Athro Roger Scully y bore 'ma.

Ar ei flog, mae'n dadansoddi'r ddau bôl piniwn am agweddau pobl tuag at Brexit - ac yn ceisio rhoi ei fys ar yr union reswm pam fod canlyniadau'r ddau mor wahanol.

Cairns: Croeso i Trump yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Byddai croeso i'r Arlywydd Donald Trump yng Nghymru fel rhan o ymweliad â'r DU, yn ôl yr Ysgrifennydd Gwladol, Alun Cairns.

Dywedodd Mr Cairns y byddai "wrth gwrs" yn croesawu Mr Trump, er i filiwn o bobl arwyddo deiseb yn galw am wahardd yr arlywydd o'r DU fel protest yn erbyn ei bolisi o wahardd rhai mewnfudwyr rhag mynd i'r UDA.

Mae Llywodraeth y DU wedi gwrthod galwadau i ganslo'r ymweliad gan Mr Trump.

Trump
BBC

Sturgeon wedi cyrraedd Caerdydd

Mae Prif Weinidog Yr Alban, Nicola Sturgeon, wedi cyrraedd Neuadd y Ddinas, Caerdydd, ar gyfer pwyllgor y gweinidogion.

View more on twitter

Wood ar ei ffordd i cyfarfod

Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, yn cyrraedd cyfarfod y gweinidogion. Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, hefyd yna.

View more on twitter