a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod, ac am yr wythnos! Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 fore Llun, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Mwynhewch eich penwythnos!

Dredge yn un o naw ar y blaen yn Qatar

BBC Sport

Mae'r Cymro Bradley Dredge yn un o naw golffiwr sy'n arwain cystadleuaeth y Qatar Masters ar ôl dwy rownd.

Dredge oedd yn arwain y gystadleuaeth ar ôl y rownd gyntaf, ond mae wyth o chwaraewyr eraill bellach wedi ymuno ag ef ar dop y rhestr.

Mae naw yn record newydd ar yr European Tour ar gyfer y nifer fwyaf o chwaraewyr yn gyfartal ar y blaen mewn cystadleuaeth.

Bradley Dredge
Getty Images

'Gwallau data' yn oedi ymgynghoriad M4

BBC Wales News

Mae wedi dod i'r amlwg bod ymgynghoriad cyhoeddus ar ffordd osgoi'r M4 wedi'i ohirio am bron i bedwar mis oherwydd rhagfynegiadau data gwallus.

Yn wreiddiol, roedd yr ymgynghoriad i fod i ddechrau ar 1 Tachwedd 2016, ond nawr bydd yn dechrau ar 28 Chwefror.

Clywodd gyfarfod yng Nghasnewydd heddiw bod llai o draffig mewn gwirionedd na'r hyn oedd wedi'i ragfynegi yn wreiddiol, gan achosi'r oedi.

M4
Getty Images

Cynnig £10,000 i weithwyr hŷn Tata ymddeol

BBC Cymru Fyw

Mae BBC Cymru yn deall y gallai cyfraniad pensiwn hyd at £10,000 gael ei gynnig i weithwyr Tata sydd dros 50 oed ac yn bwriadu ymddeol yn gynnar.

Bydd y ffigwr terfynol yn amrywio, gan ddibynnu ar hyd eu gwasanaeth i'r cwmni ac ers faint mae'r unigolion wedi bod yn talu i mewn i'w cynllun pensiwn.

Bydd aelodau tri o'r undebau yn pleidleisio dros y cynnig ddydd Llun.

Tata
Getty Images

Gweilch yn gorfod symud stadiwm?

BBC Sport Wales

Mae'n bosib na fydd y Gweilch yn gallu chwarae eu gêm gartref yn rownd wyth olaf Cwpan Her Ewrop yn erbyn Stade Francais yn Stadiwm Liberty.

Maen nhw i fod i wynebu'r clwb o Ffrainc ddydd Sul, 2 Ebrill am 17:45.

Ond gallai darlledwyr symud gêm tîm pêl-droed Abertawe yn erbyn Middlesbrough yn yr un stadiwm i ddydd Sul hefyd a fyddai'n gorfodi'r Gweilch i chwarae yn rhywle arall. 

Stadiwm Liberty
Getty Images

Araith ar oblygiadau Brexit

lleol.cymru

Dywed gwefan lleol.cymru y bydd cyn-gynrychiolydd Prydain i’r Cenhedloedd Unedig yn siarad am oblygiadau penderfyniad Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth yr wythnos nesaf.

Mae Syr Emyr Jones Parry yn aelod o grŵp cynghori Llywodraeth Cymru ar Brexit.

Syr Emyr Jones Parry
BBC

Chiz a'r Artes Mundi

Twitter

Mae Golwg 360 wedi bod yn cloriannu canlyniad gwobr gelf Artes Mundi ac yn clywed barn Huw Chiswell am y gweithiau.

View more on twitter

Bachgen wedi'i daro gan gerbyd yn Y Barri

Heddlu De Cymru

Mae bachgen wedi cael ei gludo i'r ysbyty wedi iddo gael ei daro gan gerbyd yn Y Barri.

Cafodd Heddlu'r De eu galw i'r digwyddiad ger Ysgol Gynradd Gladstone am 15:35 heddiw.

Cafodd y bachgen ei gymryd i Ysbyty Athrofaol Cymru ond dyw ei anafiadau ddim yn rhai difrifol, meddai'r llu.

Mae gyrwyr yn cael eu hannog i osgoi'r ardal am fod y ffordd ynghau tra bod ymchwiliad yn cael ei gynnal i'r digwyddiad.

Gwerthu lluniau o "ferch ddirgel" Lloyd George

BBC Cymru Fyw

Bydd lluniau sy'n dangos y cyn-Brif Weinidog David Lloyd George gyda'i "ferch ddirgel" yn cael eu gwerthu mewn arwerthiant.

Jennifer Longford oedd unig ferch Frances Stevenson, ysgrifenyddes Lloyd George, oedd hefyd mewn perthynas ag o. Roedd y ferch yn adnabod Lloyd George fel taid iddi, ond roedd ganddi amheuon mai ef oedd ei thad.

Mae'r lluniau teuluol, sy'n dangos y ddau gyda'i gilydd, wedi'u rhyddhau pum mlynedd wedi marwolaeth Ms Longford yn 82 oed.

David Lloyd George
Arwerthwyr Dreweatts & Bloomsbury

Edrych 'mlaen at Caernarfon v Y Rhyl

Twitter

Bydd Toby Jones yn wynebu ei gyn-glwb wrth i'r Caneris herio'r Rhyl ar yr Oval yfory.

View more on twitter

Ymchwiliad i effaith Brexit ar ddatganoli

BBC Wales News

Mae ymchwiliad i effaith Brexit ar ddatganoli yng Nghymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi cael ei lansio gan bwyllgor San Steffan.

Bydd Pwyllgor Undeb Ewropeaidd yr Arglwyddi yn clywed gan academyddion, arweinwyr busnes a gwleidyddion ar 7 Chwefror yng Nghaerdydd.

Bydd yr ymchwiliad byr yn ystyried sut y dylai gweinidogion y DU adlewyrchu barn y gwledydd datganoledig yn nhrafodaethau Brexit.

UE
Thinkstock

Bermo a'r camel

Twitter

Ymysg y rhyfeddodau mewn clip ffilm sydd wedi ei gyhoeddi ar wefan BFI mae camel ar draeth Bermo a golygfeydd o Ddolgellau a'r Bala.

View more on twitter

TB gwartheg ar ei isaf ers degawd

Golwg 360

Mae nifer yr achosion newydd o TB mewn gwartheg ar ei isaf ers 10 mlynedd, yn ôl Prif Swyddog Milfeddygol Cymru.

Dywedodd Christianne Glossop am y cwymp wrth annerch Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cangen Sir Benfro o NFU Cymru neithiwr.

Yn ôl Golwg 360, mae dros 95% o wartheg Cymru bellach heb TB o ganlyniad i brofion mwy sensitif sy'n darganfod yr haint yn gynt ac yn arafu lledaeniad y clefyd.

Gwartheg
BBC

Tri enw newydd i Fangor

Twitter

Mae clwb pêl-droed Bangor wedi arwyddo tri chwaraewr newydd yn y ffenest drosglwyddo, gan gynnwys Gary Taylor-Fletcher a chwaraeodd yn Uwchgynghrair Lloegr i Blackpool.

View more on twitter

Gall dyn gael ei alltudio ar 'unrhyw adeg'

BBC Cymru Fyw

Mae teulu dyn o Gaerdydd sydd yn wynebu cael ei alltudio i Afghanistan yn dweud fod ei gyfreithiwr wedi rhybuddio y gallai ddigwydd "ar unrhyw adeg".

Mae Bashir Naderi, 20 oed, wedi bod yn byw yng Nghymru ers 10 mlynedd, ar ôl i'w fam dalu i fasnachwyr pobl i ddod ag ef i'r DU.

Ond fe ddaeth i'r amlwg ddydd Mercher nad oedd y Swyddfa Gartref wedi rhoi caniatâd iddo aros yma.

Bashir Naderi a'i bartner, Nicole Cooper
Llun Teulu

Beth sydd mewn llun?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae'n siŵr bod nifer ohonoch chi yn eu defnyddio'r symbolau yn ddyddiol mewn e-byst, negeseuon testun ac ar y cyfryngau cymdeithasol, ac yn fuan bydd fflag Cymru ar gael yn y casgliad o emojis.

Mae Unicode wedi cytuno i ychwanegu baneri Cymru, Yr Alban a Lloegr pan fydd y system yn cael ei diweddariad nesaf, ac i ddathlu'r garreg filltir beth am roi eich gwybodaeth chi o emojis ar waith?

Mae adran gylchgrawn Cymru Fyw wedi llunio cwis yn defnyddio rhai o'r emojis yma i greu teitlau caneuon, cyfresi teledu, ffilmiau neu lyfrau Cymraeg. Faint ydych chi'n eu 'nabod?

Emojis
SPL

Marwolaethau lori godi: Carcharu dau

BBC Cymru Fyw

Mae dau ddyn wedi cael eu carcharu ar ôl eu cael yn euog o ddynladdiad mewn cysylltiad â damwain lori wnaeth achosi marwolaeth pedwar o bobl yng Nghaerfaddon y llynedd.

Bu farw tri dyn o dde Cymru - Robert Parker, 59, Philip Allen, 52, a Stephen Vaughan, 34 - a merch phedair oed, Mitzi Steady yn y digwyddiad.

Cafodd perchennog y cwmni lorïau, Matthew Gordon ei garcharu am saith mlynedd a chwe mis, tra bo'r mecanig Peter Wood yn wynebu 5 mlynedd a thri mis dan glo.

gordon a wood
BBC
Matthew Gordon (chwith) a Peter Wood (dde)

Cariad yn blodeuo yn Nolgellau?

Golwg 360

Mae ymgyrch ar droed i wneud Dolgellau y dref fwyaf rhamantus yng Nghymru am 21 diwrnod rhwng Diwrnod Santes Dwynwen a Diwrnod San Ffolant meddai Golwg 360.

Cau becws - colli 100 o swyddi

BBC Cymru Fyw

Fe fydd cynhyrchu yn dod i ben am y tro olaf ym mecws Avana yng Nghasnewydd heddiw wrth i'r becws gau wedi chwe degawd yn y ddinas.

Dywedodd y perchnogion Food Utopia nad oedden nhw wedi canfod ffordd o gadw'r safle yn hyfyw yn ariannol. 

Yn ôl undeb BFAWU fe fydd tua 100 o'i aelodau yn colli'u gwaith.

Asgellwr Abertawe'n ymuno â Rotherham

BBC Sport Wales

Mae Rotherham United wedi arwyddo asgellwr Abertawe, y Cymro Alex Bray ar fenthyg nes diwedd y tymor, medd BBC Sport Wales.

Mae Rotherham ar waelod y Bencampwriaeth ar hyn o bryd, a gall Bray wneud ei ymddangosiad cyntaf dros y clwb yn erbyn Barnsley ddydd Sadwrn.

Er iddo gael ei eni yng Nghaerfaddon, mae Bray wedi cynrychioli Cymru dan-19.

Alex Bray
Rex Features

Llefarydd Cymru yn gadael mainc flaen Llafur

The Guardian

Fe ddywed Y Guardian bod llefarydd Llafur ar Gymru, Jo Stevens AS, wedi ymddiswyddo o gabinet cysgodol Jeremy Corbyn gan fod yr arweinydd yn mynnu fod pob aelod yn pleidleisio dros danio Erthygl 50 fyddai'n arwain at y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

stevens
BBC

Chwilio am ddyn wedi ymosodiad

Penarth Times

Mae'r Penarth Times yn tynnu sylw at apêl gan yr heddlu i ddod o hyd i Travis Furnish, 20 oed, am eu bod yn awyddus i'w holi mewn cysylltiad ag ymosodiad difrifol yn Y Barri ddoe.

View more on twitter

Galw am wella gorsaf rheilffordd

South Wales Evening Post

Mae'r South Wales Evening Post wedi cyhoeddi stori am ddyn o Lanelli sy'n galw am welliannau i orsaf rheilffordd y dref.

Fe ddywed Brian Wilkins bod ei ferch wedi gorfod disgwyl am dros awr am drên oedd yn hwyr, ac nad oedd modd o fynd i'r ystafell aros na thoiledau'r orsaf tra'r oedd hi'n disgwyl yno.

Davies yn mynnu ymddiheuriad gan Jones

BBC Cymru Fyw

Mae Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig wedi mynnu bod Prif Weinidog Cymru yn ymddiheuro am ei gyhuddo o beidio eisiau bod yn rhan o'r broses o benderfynu ar strategaeth Brexit i Gymru.

Mewn llythyr at Carwyn Jones, mae Andrew RT Davies yn dweud bod sylwadau'r prif weinidog ar The Wales Report yn "ffug" ac yn "gamarweiniol".

Dywedodd Mr Davies ei fod wedi gyrru neges at Mr Jones yn cynnig cyd-weithio, yn ogystal â chynnig yn gyhoeddus. Dywedodd llefarydd ar ran y prif weinidog bod y llythyr yn "chwerthinllyd".

Andrew RT Davies a Carwyn Jones
BBC

Enwi dyn a laddwyd mewn damwain

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau mai Dilwyn Williams, 78 oed o Gaerffili, oedd y dyn fu farw mewn damwain ar ffordd yr A4058 yn Nhrehafod nos Fawrth.

Mae teulu Mr Williams wedi'i ddisgrifio fel "cymeriad hoffus yn lleol". Roedd yn gyrru Skoda Octavia ar ffordd osgoi Trehafod pan darodd yn erbyn dau gar arall oedd yn teithio i'r cyfeiriad arall.

Mae'r heddlu'n apelio am dystion i'r digwyddiad, gan ofyn i bobl ffonio 101 a dyfynnu'r cyfeirnod 1700030393.

dilwyn williams
Heddlu De Cymru

Sych, oer a chymylog

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â rhagolygon y prynhawn: "Mi fydd hi’n b'nawn sych ond cymylog i’r rhan fwyaf.

"Yn teimlo’n ddigon oer tua’r dwyrain yn enwedig, ond yn troi ychydig yn fwynach. Awel gref ar hyd yr arfordir, a’r tymheredd yn 8C ar ei uchaf."

Ewch i'r wefan dywydd am ragor o fanylion. 

Yr wyth olaf...

Twitter

Carcharu dyn am ladd ei gymydog

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Lanelli wnaeth dagu cymydog i farwolaeth ar ôl ffrae am gerddoriaeth uchel wedi ei garcharu am 10 mlynedd.

Fe wnaeth Errol Richards, 22 oed, gyfaddef dynladdiad Timothy John, 47, yn Llys y Goron Abertawe.

Clywodd y llys bod Richards wedi torri dau asgwrn yng ngwddf Mr John yn yr ymosodiad yng Nghaerfyrddin ym mis Mehefin y llynedd, a bu farw yn yr ysbyty bythefnos yn ddiweddarach.

Gwelliannau i baratoi ar gyfer Metro'r gogledd

BBC Wales News

Fe ddywed BBC Wales News y bydd prosiectau trafnidiaeth yn cael eu datblygu yn Sir y Fflint mewn paratoad ar gyfer cynllun arfaethedig Metro Gogledd Cymru.

Mae'r cyngor wedi derbyn £85,000 i wella cysylltiadau rhwng y B5129 yn Queensferry a Pharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy.

Dywedodd Ysgrifennydd Economi Llywodraeth Cymru, Ken Skates bod cyfanswm o £50m wedi'i glustnodi ar gyfer y cynllun Metro.

Metro Gogledd Cymru
Llafur Cymru

Rheolwraig newydd i ganolfan Yr Atom

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cadarnhau mai Angharad Harding o Lanpumsaint yw rheolwraig newydd canolfan Yr Atom.

Cafodd Yr Atom - Canolfan Gymraeg Caerfyrddin - ei agor gan y brifysgol ym mis Hydref 2015.

Yn fam i dri o blant ifanc, mae Ms Harding yn cymryd awenau'r ganolfan ar ôl treulio 12 mlynedd yn gweithio fel swyddog busnes gyda Chyngor Sir Gâr.

Angharad Harding
PCYDDS

Ergyd i'r Adar Gleision

Twitter

Carchar am oes am ladd mam o Gonwy

Daily Post

Mae nain wedi cael ei charcharu am oes am drywanu dynes o Sir Conwy i farwolaeth.

Ddydd Mercher, cafwyd Tracy Delores Phillips, 49 oed o Charlton yn Llundain, yn euog o lofruddio Natasha Davies, 35 oed o Ddolgarrog.

Fe gafodd corff Ms Davies ei ddarganfod yn ardal Chelsea yn Llundain ym mis Awst 2015.

Bydd yn rhaid i Phillips dreulio o leiaf 13 mlynedd dan glo.

'Diffyg atebion' am ddyfodol elusen ieuenctid

BBC Wales News

Byddai'n well pe bai gweinidog yn rhoi "atebion gonest" dros nawdd elusen sy'n helpu pobl ifanc, medd cadeirydd pwyllgor addysg y Cynulliad, Lynne Neagle.

Mae'r pwyllgor wedi beirniadu'r "diffyg atebion" gan Alun Davies ar newidiadau i nawdd Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol.

Cafodd gwestiynau eu gofyn wedi iddi ddod i'r amlwg bod yr arian am ddod i ben ym mis Mawrth, ond mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cadarnhau y bydd yn parhau nes diwedd y flwyddyn ariannol nesaf.

Alun Davies
BBC

Llanc yn cyfadde' ymosodiad

The Leader

Fe ddywed y Wreham Leader bod llanc wedi ymosod ar ddyn anabl bregus 34 oed cyn ffonio'r heddlu i gyfadde' beth yr oedd wedi gwneud.

Roedd Joshua Roberts, 18 oed, wedi cicio'r dyn yn ei wyneb ym mhentre' Maesglas, Sir y Fflint ar 2 Tachwedd.

Cafodd ei rhyddhau ar fechniaeth tan iddo gael ei ddedfrydu yn Llys y Goron.

Cyngor Celfyddydau'n cael ei feirniadu

Golwg 360

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cael ei lambastio yng nghylchgrawn Golwg yr wythnos hon am beidio â rhoi grant o £2,358 i oriel yn y Bala.

Cymdeithas Dreftadaeth y Bala a Phenllyn sy’n gyfrifol am yr oriel, ac mae Cadeirydd y Gymdeithas yn cyhuddo’r Cyngor Celfyddydau o anwybyddu ardaloedd gwledig.

Ond mae’r cyngor yn dweud eu bod yn lledaenu arian yn deg ar draws holl ardaloedd Cymru.

Ar Taro'r Post heddiw...

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Gwrthdrawiad: Dynes wedi ei thorri allan o'i char

Daily Post

Fe ddywed y Daily Post bod dynes wedi cael ei thorri allan o'i cherbyd yn dilyn gwrthdrawiad ar Ynys Môn yn gynharach y bore 'ma.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r A5025 rhwng Pentraeth a Thraeth Coch am 08:40 wedi gwrthdrawiad rhwng dau gar. Nid yw ei hanafiadau yn peryglu ei bywyd.

Pryder am ddyfodol prosiect i blant Wrecsam

BBC Wales News

Yn ôl BBC Wales News, bydd prosiect i helpu plant yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig gogledd Cymru yn dod i ben oni bai y gall ganfod buddsoddiad newydd, medd un o'r cyd-sylfaenwyr.

Mae prosiect The Venture wedi cefnogi plant yn ardal Parc Caia yn Wrecsam ers dros 30 mlynedd.

Ond mae'r sylfaenwyr wedi cael gwybod y bydd yr arian y mae'n ei dderbyn trwy gynllun Cymunedau'n Gyntaf Llywodraeth Cymru yn dod i ben ym mis Mehefin.

The Venture
BBC

Gohirio cyngerdd Santes Dwynwen

Twitter

Mae Galeri wedi trydar i ddweud fod eu cyngerdd Santes Dwynwen gyda Shan Cothi heno wedi ei ohirio am fod y gantores yn sâl.

Dywed y ganolfan yng Nghaernarfon y byddan nhw'n aildrefnu.

Shan Cothi
BBC
Brysia wella Shan Cothi