a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Penderfyniad llys ar ddyfodol cwmni dŵr
  2. Gwaed wedi'i heintio: Galw am ymchwiliad
  3. Prifysgol yn derbyn adroddiad hiliaeth

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am y tro. 

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory.

Trac rasio: 'Angen dangos cefnogaeth'

BBC Cymru Fyw

Mae Gweinidogion Cymru wedi rhoi amserlen o bythefnos i'r cwmni sy'n gobeithio adeiladu trac rasio gwerth £425m yng Nglyn Ebwy i ddangos fod ganddynt ddigon o gefnogaeth ariannol.

Dywed cwmni Heads of Valleys Development y bydd cynllun Cylchdaith Cymru ym Mlaenau Gwent yn creu hyd at 6,000 o swyddi.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud fod yn rhaid i'r cwmni sicrhau o leiaf hanner eu cyllid o ffynonellau preifat cyn y byddant yn barod i warantu rhan o'r cynllun gydag arian cyhoeddus.  

Trac rasio
BBC

O Neuadd Hoddinott: Yws Gwynedd yn diolch yn fawr!

BBC Radio Cymru

Mae'r dathlu'n parhau yn Neuadd Hoddinott gyda BBC Radio Cymru. Gwyliwch Yws Gwynedd yn canu un o glasuron Meic Stephens Diolch yn Fawr, gyda cherddorfa'r BBC ar wefan Facebook BBC Radio Cymru

Yws Gwynedd
BBC

Lloegr i benderfynu

BBC Sport Wales

Lloegr fydd yn penderfynu a fydd to Stadiwm Principality yng Nghaerdydd ar gau a'i pheidio ar gyfer gêm ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ar 11 Chwefror. 

Fe wnaeth y trefnwyr wrthod cais Cymru i gau'r to gan ddweud bod yn rhaid i'r ymwelwyr gytuno yn gyntaf i chware'r gêm dan do.

Stadiwm
BBC

Rhagolygon y prynhawn

Tywydd, BBC Cymru

Fe fydd hi'n dal yn gymylog ar Ynys Môn a Phenllyn ond yn brynhawn braf dros ran helaeth o'r wlad. Mae hi dal ychydig yn oer - rhwng 6 a 10C. Mae disgwyl i heno fod yn noson rewllyd efo gronynnau eira, ac yfory yn oer iawn. 

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

£3m i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd bod y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi derbyn £3m gan Lywodraeth Cymru i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.  

View more on twitter

C'mon Gareth!

Twitter

Fe fydd Cymru'n herio Iwerddon ar 24 Mawrth yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018, ac mae arwyddion fod Gareth Bale yn gwella o'r anaf difrifol a gafodd y llynedd.

Mae seren Real Madrid wedi trydar fideo byr ohono'n rhedeg... sydd yn ddechrau da o leia'!

View more on twitter

Galw am gefnogaeth i gynllun morlyn

BBC Cymru Fyw

Mae un o gyn weinidogion ynni llywodraeth Prydain wedi galw ar Theresa May i gefnogi cynllun morlyn Abertawe

Byddai'r wal garreg chwe milltir o hyd yn costio tua biliwn o bunnau i'w hadeiladu.

Fe ddwedodd Charles Hendry fod y syniad o fudd cenedlaethol a bod rhaid gwneud penderfyniadau ar frys i ddiwallu anghenion ynni y dyfodol. 

Lagwn
TLP

'Diogelu enwau llefydd' yn dod i'r brig

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Fe fydd AC yn cael y cyfle i lunio deddf newydd iddiogelu enwau lleoedd hanesyddol yng Nghymru.

Fe wnaeth Dai Lloyd, AC Gorllewin De Cymru, ennill yr hawl mewn balot ar gyfer Biliau Aelodau’r Pumed Cynulliad.

Mae ganddo 25 diwrnod gwaith i gyflwyno cynnig yn gofyn i'r Cynulliad bleidleisio ar p'un a ddylai'r Bil gael ei gyflwyno.

Roedd yna gyfanswm o 29 o awgrymiadau ar gyfer y balot.

Dai Lloyd
BBC

Heddlu yn dod o hyd i gorff

Heddlu De Cymru

Dywed Heddlu De Cymru eu bod wedi dod o hyd i gorff dyn yn ardal marina Abertawe. 

Dyw'r corff heb gael ei adnabod yn ffurfiol. 

Bu'r heddlu yn chwilio yn yr ardal am ddyn 18 oed, Marcin Porczyk, sydd wedi bod ar goll. 

Mae ei deulu wedi cael gwybod am y datblygiad.

Heddlu
bbc

Tafarn adnabyddus ar y farchnad

South Wales Evening Post

Yn ôl y South Wales Evening Post mae un o dafarndai mwyaf adnabyddus Abertawe yn mynd ar werth.

Mae'r Swansea Jack ar Heol Ystynllwynarth y boblogaidd gyda chefnogwyr pêl-droed y ddinas

Abertawe
Google

Dydd Santes Dwynwen

Twitter

Cyngor Gwynedd yn cau bwyty ym Mhorthmadog

Daily Post

Y Daily Post yn adrodd bod bwyty ym Mhorthmadog wedi cael ei gau gan Gyngor Gwynedd ar ôl gwrthdrawiad gydag un o'i loriau biniau eu hunain!

Cafodd bwyty'r Wylan ei gau ar 20 Ionawr, ac ni fydd swyddogion o'r cyngor ar gael i asesu'r difrod tan 27 Ionawr.

Llanc ar goll: Heddlu'n apelio am wybodaeth

Heddlu Gogledd Cymru

O Neuadd Hoddinott

BBC Radio Cymru

Gwrandewch ar Shân Cothi yn perfformio Calon Lân gyda cherddorfa'r BBC yn Neuadd Hoddinott fel rhan o ddathliadau Diolch o Galon BBC Radio Cymru. Waw!

Shân Cothi yn canu Calon Lân fel rhan o ddiwrnod #diolchogalon BBC Radio Cymru

Penodi prif weithredwr y Cynulliad

Mae'r Dr Manon Antoniazzi wedi'i phenodi yn brif weithredwr a chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Y clerc yw'r swydd uchaf yng Nghomisiwn y Cynulliad, ac mae'n gyfrifol am sicrhau bod Aelodau'r Cynulliad yn cael y gwasanaethau a'r cymorth sydd eu hangen arnynt.

Manon
BBC

Ydy hi'n bosib marw o dorcalon?

BBC Cymru Fyw

Diwrnod i ddathlu ydy Diwrnod Santes Dwynwen ond beth yw goblygiadau colli cariad? Mae erthygl ar wefan Cylchgrawn Cymru Fyw yn holi a yw torcalon yn gallu dylanwadu ar iechyd? Ydy hi'n bosib marw, hyd yn oed, o dorcalon?

Torri calon
BBC

Galw ar Loegr i ddilyn Cymru

BBC News England

Mae ymgyrch wedi ei lansio i geisio cael Lloegr i fabwysiadu deddf rhoi organau sy'n debyg i'r un sy'n bodoli yng Nghymru.

Cymru yw'r unig wlad yn y DU sy'n gweithredu cynllun caniatâd tybiedig.

Mae Kerry Smith sy'n wreiddiol o Abergele ond nawr yn byw yn Cheltenham yn dweud y byddai cynllun o'r fath yn achub bywydau. Mae ei merch 15 oed yn aros am drawsblaniad.

Kerry Smith a'i merch Megan
BBC
Kerry Smith a'i merch Megan

Popeth yn Gymraeg?

Twitter

Gosod Treth y Cyngor

Cyngor Sir Ddinbych

Mae aelodau o Gabinet Sir Ddinbych wedi cytuno i argymell cynnydd o 2.75% yn Nhreth y Cyngor. 

Bydd y Cyngor Llawn yn cytuno ar y gyllideb derfynol ar Ionawr 31. 

Sir Ddinbych
Arwel Parry

Taflegryn wedi taro Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae aelodau seneddol wedi clywed fod taflegryn y llynges wedi cael ei danio mewn camgymeriad ar Gymru yn 1958. 

Roedd Arglwydd West yn rhoi tystiolaeth gerbron pwyllgor amddiffyn Tŷ’r Cyffredin wrth gael ei holi am broblemau gyda thaflegryn Trident fis Mehefin y llynedd.

Dywedodd y cyn weinidog amddiffyn fod HMS Girdle Ness wedi tanio taflegryn Seaslug mewn camgymeriad o Fae Ceredigion a'i fod wedi glanio ar ochr mynydd.

"Mae pethau o'r fath yn digwydd, ond da chi ddim yn mynd i siarad â'r prif weinidog am y peth, oni bai mai yn eu hetholaeth nhw ddigwyddodd y peth," meddai Arglwydd West. 

Swyddi i Nantgarw

BBC Cymru Fyw

Bydd cwmni technoleg, Monitise yn creu 26 o swyddi newydd ar eu safle yn Nantgarw ger Pontypridd. 

Dywed y cwmni y bydd y cynllun, sydd wedi derbyn dros £500,000 gan Lywodraeth Cymru, hefyd yn diogelu 34 o swyddi eraill. 

technoleg
Visa

Cariad yn gwefru drwy wardiau Ysbyty Bronglais

BBC Cymru Fyw

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn dosbarthu cardiau Santes Dwynwen yn Ysbyty Bronglais heddiw fel ffordd o godi arian i Gwasanaeth Chwarae yn yr ysbyty. 

Bydd yr elusen yn gofyn am gyfraniadau am bob cerdyn ac maent yn gobeithio codi arian ar gyfer gallu prynu mwy o adnoddau chwarae i’r ward blant yn ogystal â datblygu ar y sesiynau chwarae therapiwtig sy’n cael ei gynnal gyda’r tîm Gwasanaethau Chwarae.

Ysbyty Bronglias
Elusennau Iechyd Hywel Dda

Bydd y to ar agor

Twitter

O Neuadd Hoddinott

BBC Radio Cymru

Gwrandewch ar Alys Williams yn canu cân Ryan Davies, Pan Fo'r Nos yn Hir gyda cherddorfa'r BBC yn Neuadd Hoddinott fel rhan o ddathliadau Diolch o Galon BBC Radio Cymru

Perfformiad Alys Williams fel rhan o ddiwrnod #diolchogalon BBC Radio Cymru.

Ar Taro'r Post heddiw....

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Rhybudd i rieni a disgyblion Llanisien

Wales Online

Mae'r Wales Online yn adrodd fod Heddlu'r De yn galw ar rieni a disgyblion ysgol yn ardal Llanisien fod yn wyliadwrusar ôl i ddyn orchymyn merch i fynd i mewn i'w gar.

Brexit: Mwy am gynlluniau'r llywodraeth

Twitter

Papur Gwyn ar Brexit

Twitter

Cerdd amserol gan Aneirin Karadog?

Twitter

Cerddwr yn marw o achosion naturiol

BBC Cymru Fyw

Mae canlyniadau post mortem yn dangos i ddyn 52 oed farw o achosion naturiol wrth gerdded ar fynyddoedd y Glyder yn Eryri. 

Cafodd corff Neil Parnell o Nottingham ei gludo oddi ar y mynydd gan hofrennydd gwylwyr y glannau ddydd Sadwrn diwethaf.

Glyder
Stephen Walburn

Ydych chi'n gwybod hanes Santes Dwynwen?

Twitter

Ar ddydd Santes Dwynwen, ydych chi'n gwybod hanes Santes y Cariadon ac Ynys Llanddwyn?

View more on twitter

Parc manwerthu newydd

Wales Online

Dywed WalesOnline fod y gwaith wedi dechrau ar godi parc manwerthu newydd yn Cross Hands, yn Sir Gaerfyrddin. 

Yn ôl y rhai tu cefn i'r fenter fe fydd y safle deg erw yn cynnwys bwyty, tafarn a siopau, gan greu 260 o swyddi. 

Cross Hands
Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyfarchion y cyflwynydd

Twitter

Datgan fod gwesty yn fethdalwr

BBC Wales News

Mae disgwyl i westy ar Benrhyn Gŵyr, wnaeth gau yn annisgwyl gan chwalu cynlluniau priodasol 28 o gwplau, gael ei wneud yn fethdalwr o'i wirfodd yn ddiweddarach heddiw, medd BBC Wales News.

Fe wnaeth Gwesty Gower yn Llandeilo Ferwallt, oedd yn cyflogi 23, gau yn ddirybudd ar Nos Galan.

JAZMINE PARRY
JAZMINE PARRY

Profiad cefnogwr yn Hillsborough

Independent

Independent

"Mae'n rhywbeth dwi'n ceisio i anghofio. Mae'n anodd. Mae bob amser yn dod yn ôl."

Mae'r Independent yn rhoi sylw i raglen ddogfen S4C neithiwr am drychineb Hillsborough sydd wedi cael ei chanmol yn fawr heddiw.

View more on twitter

Tonc ar y piano Lisa!

Twitter

Mae Lisa Gwilym yn paratoi at y diwrnod o ddathlu yn Neuadd Hoddinott.

View more on twitter

Theori swnami mathemategydd o Gaerdydd

Wales Online

Mae'r Wales Online yn adrodd bod mathemategydd o Brifysgol Caerdydd wedi dod o hyd i ffordd o stopio ton swnami rhag taro arfordiroedd. 

Fe all theori Dr Usama Kadri o ddefnyddio tonnau acwstig-disgyrchiant achub miloedd o fywydau pan fydd swnami'n digwydd.

Cyfarchion y dydd

Twitter