a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Dyn ger bron llys wedi'i gyhuddo o droseddau terfysgol
 2. ACau 'yn y tywyllwch' am wahardd swyddog cyngor iechyd
 3. Cyfle am barôl cynnar i lofrudd Ben Bellamy
 4. Tlodi yn fygythiad i iechyd plant, medd adroddiad

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan o'r llif byw am ddiwrnod arall. Cofiwch ailymuno gyda ni bore fory am 08:00 am y diweddara' am Gymru wrth iddo ddigwydd.

  Noswaith dda!

 2. PWY sydd isho prynu ci?

  Daily Post

  Fe gafodd cwpwl ar Ynys Môn sy'n bridio cŵn tarw syndod pan ddaeth cwsmer i'w cartref yn Llanerch-y-medd yn chwilio am gi - neb llai na seren clwb pêl-droed Manchester United, Zlatan Ibrahimovic.

  Dyw adroddiad y Daily Post ddim yn dweud os wnaeth Zlatan brynu ci!

  zlatan
 3. Carchar am ymosod

  Western Telegraph

  Fe ddywed y Western Telegraph bod dyn o Aberdaugleddau oedd wedi cael dedfryd o garchar wedi'i ohirio am ddwyn wedi cael ei garcharu beth bynnag ar ôl ymosod ar ddyn yn y dref.

  Roedd Joshua Oughton, 19 oed, wedi pledio'n euog i ddau gyhuddiad o ymosod ar ôl iddo daro dyn a'i gyn gariad gyda photel mewn bar.

 4. Heddlu'n chwilio am ddyn ar goll

  BBC Cymru Fyw

  Mae heddlu yn Warrington yn apelio i'r cyhoedd am gymorth i ddod o hyd i ddyn sydd ar goll, ac maen nhw'n credu y gallai fod yn ardal Llandudno.

  Cafodd Warren Openshaw, 41 oed, ei weld ddiwethaf am 09:45 fore ddoe. Mae'n 6 troedfedd o daldra gyda gwallt tywyll a llygaid brown.

  Dylai unrhyw un all fod o gymorth ffonio'r heddlu ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 557 ar 25 Ionawr.

  openshaw
 5. Cyngor yn cau bwyty ym Mhorthmadog wedi difrod gan lori

  BBC Cymru Fyw

  Mae tŷ bwyta ym Mhorthmadog wedi bod ar gau ers bron i wythnos ar ôl i lori biniau Cyngor Gwynedd daro cefn yr adeilad.

  Oherwydd y difrod achoswyd, fe ddywed y cyngor na fydd bwyty'r Wylan yn cael ailagor hyd nes bydd peirianwyr wedi asesu'r difrod yn iawn.

  Mae peiriannydd wedi ymweld â'r safle ddydd Iau, ond mae'n rhaid cwblhau'r gwaith papur cyn bydd y perchnogion, Claire a Justin Roberts, yn cael sêl bendith yr awdurdod i agor eu drysau eto.

  Yr Wylan
 6. Noson wyntog ag oer

  Tywydd, BBC Cymru

  Heno'n aros yn wyntog a hynod oer, bosib fydd na niwl rhewllyd rhwng Wrecsam a Sir Fynwy, a'r tymheredd yn gostwng i -4C  ymhell o'r glannau.  

  Ond mi neith hi droi rhywfaint yn fwynach fory wrth i rywfaint o law ledu o'r gorllewin.   

  Am eich sefyllfa dywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru

 7. Cyngor yn newid meddwl?

  Cyngor Sir Penfro

  Mae pwyllgor amlbleidiol o Gyngor Penfro wedi gwrthod argymhelliad y dylid sefydlu ymddiriedolaeth i fod yn gyfrifol am wasanaethau hamdden a diwylliannol y sir.

  Roedd y Cabinet wedi pleidleisio o blaid y cynnig mewn ymdrech i arbed arian.

  Fe fydd y cyngor llawn yn penderfynu ar y mater ddydd Iau nesa. 

  Penfro
 8. Dewis enillydd Artes Mundi

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd enw enillydd un o wobrau celfyddydol mwyaf Prydain yn cael ei gyhoeddi heno mewn seremoni yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd. 

  Bedwyr Williams o Wynedd yw'r unig artist o Gymru o blith chwech ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Artes Mundi, sy'n cael ei rhoi bob yn ail flwyddyn. 

  Fe fydd yr enillydd yn cael £40,000.

  Darlun
 9. Undebau o blaid cynnig Tata

  BBC Cymru Fyw

  Mae undebau gweithwyr dur Tata yn argymell y dylai aelodau bleidleisio o blaid cytundeb newydd sy'n cael ei gynnig gan y cwmni.

  Mae'r cytundeb yn cynnwys newidiadau yng nghynllun pensiwn y gweithwyr. 

  Dywed Tata y bydd y cynllun yn diogelu swyddi a'r safle cynhyrchu ym Mhort Talbot a'i fod yn cynnwys buddsoddiad o £1bn dros gyfnod o ddeg mlynedd. 

  Tan heddiw roedd yr undebau wedi dweud fod y bleidlais yn benderfyniad personol i'r gweithwyr. 

  Fe fydd bleidlais ar y cytundeb newydd yn dechrau ddydd Llun. 

 10. Cau canolfannau gwaith

  BBC Cymru Fyw

  Mae yna gynlluniau i gau mwy nag un ymhob deg o Ganolfannau Gwaith yn ôl y Swyddfa Waith a Phensiynau.

  Yng Nghymru fe fydd saith swyddfa yn cau.

  Fe fydd rhai o'r gwasanaethau'n cael eu symud i swyddfeydd eraill - a rhai yn symud i adeiladau awdurdodau lleol.

  Y canolfannau fydd yn cael eu heffeithio yw Llandrindod, Aberpennar, Y Drenewydd, Y Pîl, Tredegar, Ystradgynlais, Coed Duon, a hefyd swyddfeydd ym Mhorth (Rhondda) a Llanelli.

  swyddfeydd
 11. Bocsio: 'Dy le di neu fy lle i?'

  BBC Sport Wales

  Mae Carl Frampton, pencampwr pwysau plu'r WBA yn awyddus i ymladd Lee Selby yng Ngogledd Iwerddon.

  Mae Frampton yn amddiffyn ei goron yn erbyn Leo Santa Cruz yn Las Vegas nos Sadwrn, tra bod Selby'n amddiffyn ei goron IBF yn erbyn Jonathan Barros ar yr un noson.

  Un broblem fach efallai -  mae Selby wedi datgan yn y gorffennol ei fod e'n awyddus i frwydro Frampton yng Nghaerdydd.

  Bydd Selby'n gorfod dal y feri neu beidio?
  Image caption: Fydd Selby'n gorfod dal y fferi neu beidio?
 12. Ysgol yn cau ohewrydd arogl nwy

  BBC Cymru Fyw

  Mae disgyblion Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones y Rhyl wedi cael eu hanfon adref oherwydd bod arogl nwy ar y safle.

  Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor sir Ddinbych fod peirianwyr yn ymchwilio i'r broblem.

  Mae disgwyl i'r ysgol sydd yn dysgu 300 o ddisgyblion fod ar agor fory.  

  Ysgol Uwchradd
 13. Neb yn hawlio miliwn

  South Wales Guardian

  Yn ôl y South Wales Guardian, mae gwobr o £1 miliwn a gwyliau trofannol gafodd ei ennill gan docyn Euromillions â brynwyd yn Sir Gâr wedi mynd yn ôl i Camelot, trefnwyr y Loteri Genedlaethol gan fod neb wedi hawlio'r wobr o fewn y cyfnod.

 14. Ceidwad Yr Ysgwrn yn mynd ar daith

  Golwg 360

  Mae Gerald Williams, ceidwad cartref genedigol Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd, wedi dwyn ar y cyfle i deithio ychydig tra bod yr adeilad yn cael ei adnewyddu meddai Golwg360.

  Mae Mr Williams wedi teithio i dde Cymru am y tro cyntaf erioed, gan fynd i Gaerdydd a'r gorllewin ar ei daith.

  Mae disgwyl y bydd Yr Ysgwrn ar agor eto i ymwelwyr ym mis Mai.  

 15. Amser i adfer ein capeli?

  Click on Wales

  Yn ôl erthygl gan Mike Hedges ar wefan Click on Wales, efallai fod hi'n amser i ni fel cenedl ystyried achub ein capeli cyn i ni golli rhan annatod o'n diwylliant a'n treftadaeth.

  capel
 16. Dyn wedi ei anafu'n ddifrifol yn Llan Ffestiniog

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth wedi i ddyn yn ei 80au gael ei anafu mewn gwrthdrawiad yn Llan Ffestiniog bnawn ddoe.

  Cafodd yr heddlu eu galw i ffordd gefn bnawn ddoe am 15:30 yn dilyn gwrthdrawiad beic 'quad'.

  Fe gafodd y gyrrwr ei hebrwng i ysbyty yn Stoke gydag anafiadau difrifol all beryglu ei fywyd.

  Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod V011434.

 17. Lansio rhaglen i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Mawr

  Llywodraeth Cymru

  Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi lansio Rhaglen 2017 i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

  Prif ffocws y flwyddyn o gofio yw Trydedd Frwydr Ypres (Passchendaele) a fydd yn cael ei choffáu yn y Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol wrth y Gofeb Gymreig yn Langemark, Gwlad Belg ar 31 Gorffennaf.

  Ymhlith y digwyddiadau  eraill a gynhelir fydd ailagor cartref Hedd Wyn yn sgil ei ailddatblygu am gost o £3.4 miliwn.

  Bydd Llywodraeth Cymru'n cynnal nifer o ddigwyddiadau diwylliannol ar y cyd â Llywodraeth Fflandrysyn ystod y flwyddyn. 

  Rhyfel Byd Cyntaf
 18. Am helpu yn nhrefniadau'r Eisteddfod?

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Hoffech chi chwarae rhan yn seremonïau Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd?

  Mae gan Orsedd y Beirdd amryw o seremonïau lliwgar yn yr Eisteddfod ei hun ac yn y Cyhoeddi, fydd yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd, ddydd Sadwrn 24 Mehefin.

  Os hoffech chi fod yn rhan o’r seremonïau, naill ai fel dawnsiwr, llawforwyn neu cheidwad y corn hirlas, mae modd cysylltu gyda'r Eisteddfod i ddatgan eich diddordeb.

  dawns flodau