a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Llywodraeth y DU yn colli apêl Brexit
  2. Cau naw o ganghennau HSBC yng Nghymru
  3. Rhybudd Airbus am 'gyfnod peryglus'
  4. Ansawdd dysgu Cymru yn wan, medd Estyn

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl fawr

Dyna'r cyfan am heddiw. 

Fe fyddwn ni nôl fory am 08:00 gyda'r holl newyddion diweddaraf o Gymru. 

Ymgynghori ar gynllun ysgol Gatholig newydd

Cyngor Sir Ddinbych

Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn ymgynghori ar gynllun i greu ysgol Gatholig newydd gwerth £23.8m yn Y Rhyl.

Byddai'r ysgol yn darparu addysg i blant 3-16 oed, ac yn cymryd lle Ysgol Mair ac Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones.

Ysgol
Google

Penblwydd Hapus Wayne!

Twitter

Symud nôl i Spytty Park yn 'gam yn ôl'

South Wales Argus

Yn ôl gohebydd y South Wales Argus Andrew Penman byddai'n gamgymeriad i Gasnewydd symud nôl i Spytty Park.

Mae amcangyfrif y byddai'n rhaid i'r clwb pêl-droed wario rhwng £200,000 a £300,000 i wella Spytty Park i'r safon sydd angen ar gyfer Ail Adran Lloegr. 

Spytty
BBC
Spytty Park

Rhybudd gan uwch swyddog Airbus

BBC Cymru Fyw

Mae un o uwch swyddogion Airbus wedi rhybuddio y bydd y cwmni yn wynebu "cyfnod peryglus

Mae Airbus yn cyflogi 6,000 o bobl ym Mrychdyn a 9,000 arall ar draws y DU, a dywedodd Tom Williams y byddai angen i unrhyw gytundeb â'r UE ganiatáu i'r cwmni symud gweithwyr a nwyddau ar draws Ewrop heb rwystrau ac ar fyr rybudd.

Rhybuddiodd y gallai Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd roi Airbus dan anfantais wrth gystadlu â'i phrif gystadleuydd, cwmni awyr Americanaidd Boeing.

Roedd yn rhoi tystiolaeth ynglŷn â Brexit gerbron Pwyllgor Dethol y Trysorlys yn San Steffan. 

Airbus
Getty Images

Cwest i farwolaeth dynes 57 oed

Mewn cwest yng Nghaernarfon, mae'r crwner wedi nodi rheithfarn agored i fawolaeth dynes 57 oed o'r dre. 

Fe wnaeth profion DNA brofi mai troed Avril Whitfield gafodd ei darganfod mewn esgid ar draeth wedi iddi ddiflannu mis Ebrill y llynedd.

Avril
Llun teulu

Selby yn barod am Vegas

BBC Sport Wales

Mae Pencampwr Pwysau Plu IBF y byd, Lee Selby wedi dweud ei fod yn barod ar gyfer yr her o ymladd yn Las Vegas y penwythnos yma.

Bydd Selby yn wynebu'r Archentwr Jonathan Victor Barros yn yr MGM Grand Hotel, gyda Carl Frampton v Leo Santa Cruz fel prif atyniad y noson. 

Mae disgwyl i Selby wynebu enillydd gornest Frampton v Santa Cruz os bydd yn fuddugol nos Sadwrn. 

selby
BBC

Tocynnau Iwerddon v Cymru wedi gwerthu

Twitter

Mae Cymdeithas bêl-droed Iwerddon wedi cadarnhau bod yr holl docynnau ar gyfer y gêm ragbrofol ar gyfer Cwpan y byd 2018 ym mis Mawrth wedi eu gwerthu.

View more on twitter

Rhybudd am rew a niwl

Y Swyddfa Dywydd

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am rew a niwl ar gyfer siroedd Caerffili, Caerdydd, Sir Ddinbych, Sir Y Fflint, Sir Fynwy, Casnewydd, Powys, Torfaen, Bro Morgannwg a Wrecsam. 

Carcharu pedoffeil o Fôn am yr ail dro

Daily Post

Mae pedoffeil o Ynys Môn wedi ei garcharu am yr ail dro, y tro hwn am ddwy flynedd o hyd, ar ôl torri amodau gorchymyn rhyw.

Roedd Lewis Ashley Gibson, 36, o Amlwch wedi yn ei wahardd rhag byw yn yr un tŷ a phlant a'i wahardd rhag cael unrhyw gysylltiad heb ei fod yn cael ei oruchwylio. 

Plediodd yn euog i'r cyhuddiadau yn ei erbyn. 

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Gibson wedi bod yn bresennol yn ystafell wely merch dan 16 rhwng 15 ac 20 munud yn dangos triciau cardiau iddi 

Y chwiban olaf

BBC Cymru Fyw

Mae Undeb Rygbi Lloegr wedi cyhoeddi na fydd clwb Cymry Llundain yn cael parhau i chwarae yn y Bencampwriaeth y tymor hwn.

Dywedodd llefarydd ar ran yr undeb: "Mae'n drist iawn ein bod wedi cyrraedd y pwynt yma, ond gyda chlwb Cymry Llundain yn nwylo'r gweinyddwyr ac yn methu a chwrdd â'r gofynion o ran cystadlu ym Mhencamwrpiaeth Greene King IPA fel clwb proffesiynol, roedd parhau yn y gystadleuaeth yn amhosib."

Cafodd clwb y Cymry Llundain ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr ar 23 Rhagfyr  

Cymry
Getty Images

Oes gafr eto?

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi gwneud apêl am berchnogion dwy afr gafodd eu canfod ar yr A48 ger Cross Hands yn Sir Gaerfryddin.

Cafodd yr heddlu eu galw gan aelod o'r cyhoedd am 09:35 yn dweud fod y geifr yn beryglus o agos i'r ffordd.

Dylai unrhyw un a gwybodaeth ynglŷn â'r perchnogion gysylltu â'r heddlu ar 101.

Geifr
BBC

Seiclo Prydain: 'Rheoli gan ddynion, i ddynion'

BBC Sport

Mae'r cyn bencampwraig seiclo Olympaidd o Gymru, Nicole Cook, wedi beirniadu'r corff sy'n rheoli'r gamp ym Mhrydain, gan ddweud ei fod yn cael ei "reoli gan ddynion, i ddynion".

Hefyd dywedodd Cooke, 33, bod ymdrechion British Cycling i atal defnydd cyffuriau sy'n gwella perfformiad yn "annigonol ac aneffeithiol".

Daeth ei sylwadau mewn tystiolaeth i'r pwyllgor Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn San Steffan.

Ychwanegodd bod British Cycling yn dangos ffafriaeth oherwydd ei fod "yn atebol i'w hun".

Nicole Cook
BBC

Caniatáu 'ailwampio' gwasanaethau gofal yn Rhuthun

Cyngor Sir Ddinbych

Mae cyngor wedi caniatáu "ailwampio" cyfleusterau cartref gofal yn Rhuthun fel rhan o brosiect ail-ddatblygu.

Bydd y cynllun gafodd ei gymeradwyo gan Gyngor Sir Ddinbych yn cynyddu nifer y fflatiau gofal cymdeithasol i 57 yn y dref.

Yn ogystal, bydd canolfan gymunedol i ddefnydd pobl leol.

Gadael merch fach y tu allan i ysgol oedd wedi cau

South Wales Evening Post

Mae'r South Wales Evening Post yn adrodd bod merch pump oed wedi cael ei gadael gan gwmni tacsi y tu allan i giatiau ysgol yn ardal Llandeilo, er bod yr ysgol wedi cau y diwrnod hwnnw. 

Roedd yn rhaid i'r ferch ddechrau cerdded yn ôl i'w chartref, dair milltir i ffwrdd, nes iddi ofyn am lifft gan yrrwr oedd yn pasio.

Cyn brif gwnstabl wedi marw

Mae Hedldu Gogledd Cymru wedi cyhoeddi bod y cyn brif gwnstabl David Owen CBE wedi marw yn 85 oed.

Roedd yn bennaeth y llu rhwng 1982 a 1994.

View more on twitter

Senedd Fyw: Datganiad ar ddyfarniad Brexit

Senedd Fyw

Mae'r cyfarfod llawn yn digwydd yn y Cynulliad gyda chwestiynau i'r prif weinidog.

Bydd y Cwnsler Cyffredinol hefyd yn gwneud datganiad ar ddyfarniad y Goruchaf Lys ar Erthygl 50.

Dilynwch y cyfan ar Senedd Fyw.

Ynys yn cael injan dân newydd

BBC Cymru Fyw

Mae injan dân newydd wedi ei gludo gan hofrennydd i Ynys Bŷr oddi ar arfordir Sir Benfro.

Fe wnaeth hofrennydd Chinook yr Awyrlu gludo'r peiriant o faes tanio Maenorbŷr. 

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru mai dyma'r unig fodd o drosglwyddo peiriannau trwm i'r ynys.

Hofrennydd Ynys Bŷr

Heddlu yn parhau i chwilio am ddyn ar goll

Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu yn Abertawe yn parhau i chwilio marina y ddinas am ddyn 18 oed sydd wedi bod ar goll ers fore Sul. 

Cafodd Marcin Porczyk ei weld am y tro diwethaf yng nghanol y ddinas, a dywed yr heddlu ei bod yn bosib ei fod wedi ei anafu. 

Mae'r gwasanaeth tân ynghyd â gwylwyr y glannau wedi bod yn cynorthwyo'r heddlu wrth edrych am Mr Porczyk yn ardaloedd y marina ac Afon Tawe. 

Marcin
Llun teulu

Enwebu mam faeth o Gasnewydd am wobr

South Wales Argus

Mae dynes o Gasnewydd wedi ei henwebu am wobr 'Pride of Gwent' am faethu dros 150 o blant ers 1972.

Aeth Sylvia Heaven ymlaen i faethu am 44 o flynyddoedd a dywedodd: "Dwi'n teimlo cefais fy rhoi yma i edrych ar ôl bobl ifanc."

Glaw man yn y gogledd

Tywydd, BBC Cymru

Rhagolygon y tywydd gan Rhys Griffiths y prynhawn 'ma: "Bydd peth glaw man yn y gogledd orllewin ddechrau'r p'nawn ond yn clirio'n ddigon cyflym.

"Y tymheredd rhwng 6-9C."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Heddlu am holi dyn 27 oed

HSBC i gau canghennau yng Nghymru

Mae HSBC wedi cyhoeddi mwy o fanylion am y 62 o ganghennau sydd i gau yn 2017.

Mae naw o'r canghennau yng Nghymru, yn Rhydaman, Caerdydd (Churchill Way), Abergwaun, Caergybi, Treffynnon, Tref y Clawdd, Llanrwst, Maesteg ac Arberth.

HSBC
Matt Cardy

Safle hanesyddol yn cael statws wyddonol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi y bydd tir ger Castell Dinas Brân yn Llangollen yn cael ei ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Dywedodd Swyddog Cadwraeth CNC, Richard May, bod glaswelltiroedd a phlanhigion yr ardal yn cael cydnabyddiaeth genedlaethol.

"Mae'r planhigion prin sydd i'w cael yma'n cynnwys clust-y-llygoden seth, berwr y bugail a'r gorfanhadlen fawr, ac mae rhywogaethau pwysig o adar a glöynnod byw hefyd yn dibynnu ar y glaswelltir a chynefinodd eraill."

Dinas Bran
Cyfoeth Naturiol Cymru

Banc i gau canghennau

BBC Cymru Fyw

Mae banc HSBC newydd gyhoeddi y byddant yn cau 62 o ganghennau led led y DU yn 2017.

Apêl Brexit: Dadansoddiad ein gohebydd

Elliw Gwawr

Gohebydd Seneddol BBC Cymru

"Er fod y dyfarniad yn ei gwneud hi'n bosib i ASau ac arglwyddi atal y broses o adael, mewn gwirionedd mae hynny yn annebygol iawn o ddigwydd.

"Prin fydd yr aelodau fydd eisiau mynd yn erbyn canlyniad y refferendwm.

"Ond fydd 'na siom yn Llywodraeth Cymru na fydd llais i aelodau'r Cynulliad yn y broses hon."

Darllenwch fwy yma.

Elliw Gwawr
BBC

Seiclo: Nicole Cooke yn codi pryderon

Mae'r Gymraes Nicole Cooke wedi bod yn rhoi tystiolaeth i bwyllgor seneddol ar reolaeth y corff sy'n gyfrifol am seiclo ym Mhrydain, British Cycling.

Mae hi wedi codi pryderon am reolaeth, defnydd arian a chyfrifoldeb o fewn y corff.

View more on twitter

Rhent o £1m yn ddyledus i gyngor sir

news north wales

News North Wales

Mae News North Wales yn adrodd bod 'na dros £1m mewn rhent yn ddyledus i Gyngor Sir y Fflint.

Brexit: Datganiad Llywodraeth Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu dyfarniad y Goruchaf Lys sy'n dweud bod rhaid i'r llywodraeth gael caniatâd Senedd San Steffan cyn tanio Erthygl 50 er mwyn gadael yr UE.

Ychwanegodd llefarydd: "Fe fydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gydweithio gyda Llywodraeth y DU a gweinyddiaethau datganoledig eraill...er mwyn dylanwadu ar safbwynt a safiad y DU.

"Ein hamcan yw parhau â mynediad i'r farchnad sengl, diogelu swyddi Cymreig a buddsoddiad, ynghyd â hawliau gweithwyr."

Penderfyniad Brexit yn gwneud 'dim gwahaniaeth'

BBC Cymru Fyw

Dywedodd Neil Hamilton, arweinydd UKIP yn y Cynulliad, nad yw e'n hidio rhyw lawer am benderfyniad y Goruchaf Lys. 

Dywedodd wrth y BBC nad yw'n credu y bydd y penderfyniad yn gwneud gwahaniaeth mawr, a'i bod yn bwysig bwrw 'mlaen gyda'r amserlen i danio Erthygl 50. 

Neil Hamilton
BBC

Brexit: 'Angen cynrychioli pedair gwlad'

BBC Cymru Fyw

Dywed arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Hywel Williams fod yn rhaid i Theresa May gynrychioli buddiannau pedair gwlad y DU yn dilyn penderfyniad y Goruchaf Lys ar Brexit.

Dywedodd: "Tra bod y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd wedi ei gymryd mae'n rhaid nawr mynd ati i benderfynu sut mae gweithredu hynny a beth fydd ein perthynas gydag Ewrop.

"Mae'n rhaid i'r Prif Weinidog gydnabod fod hi yna i gynrychioli mwy na diddordeb un wlad yn unig."

Daeth ei sylwadau ar ôl i'r Goruchaf Lys benderfynu nad oedd yn rhaid i Lywodraeth y DU ymgynghori gyda'r llywodraethau yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon cyn tanio Erthygl 50.

Hywel Williams
BBC

Brexit: Galw am sicrwydd o ail refferendwm

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Mark Williams, yn dweud fod penderfyniad y Goruchaf Lys ar broses Brexit yn bwysig gan ei fod yn tanlinellu "sofraniaeth y Senedd".

Dywed Mr Williams, AS Ceredigion, ei bod nawr yn bwysig fod gan bobl Prydain lais wrth benderfynu beth sy'n digwydd nesa' o ran trafodaethau Brexit.

"Dim ond y Democratiaid Rhyddfrydol sy'n galw am i'r bobl gael y gair olaf ar gytundeb Brexit," meddai. 

Dywedodd y byddai ei blaid yn pleidleisio yn erbyn unrhyw gynnig i danio Erthygl 50 heb addewid o refferendwm ar y cytundeb sy'n cael ei lunio. 

Mark Williams
BBC

Teulu'n cefnogi ymgais i dynhau rheolau tripiau ysgol

BBC Cymru Fyw

Mae teulu plentyn fu farw ar drip coleg yn cefnogi ymgais AC i dynhau'r rheolau ar deithiau addysgol.

Bu farw Glyn Summers, 17, ar daith i Barcelona yn 2011.

Mae AC Plaid Cymru, Steffan Lewis, eisiau gosod isafswm ar y gyfradd o staff i ddisgyblion ar dripiau. 

Glyn Summers
Llun Teulu

Apêl Brexit: RT Davies yn croesawu 'eglurder'

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig wedi croesawu dyfarniad y Goruchaf Lys, sy'n dweud nad oes "gorfodaeth gyfreithiol" ar Lywodraeth y DU i gael caniatâd llywodraethau Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon cyn tanio Erthygl 50.

View more on twitter

Oedi'n parhau ym Maes Awyr Caerdydd

Maes Awyr Caerdydd

Mae'r niwl yn parhau i achosi oedi ym Maes Awyr Caerdydd, gydag wyth o deithiau wedi eu canslo neu eu dal yn ôl.

Mae'r maes awyr yn cynghori teithwyr i gysylltu gyda chwmnïau teithio am y wybodaeth ddiweddaraf.

Brexit: 'Llywodraeth wedi gwastraffu amser'

BBC Wales News

Mae Jo Stevens AS, llefarydd Llafur ar Gymru, wedi dweud ar BBC Radio Wales fod penderfyniad heddiw yn y Goruchaf Lys yn ddiwrnod da i sofraniaeth y Senedd, a bod y llywodraeth wedi gwastraffu 82 diwrnod ac arian yn herio penderfyniad yr Uchel Lys.

Fe wnaeth Llywodraeth y DU golli apêl, ac felly bydd rhaid cynnal pleidlais o ASau cyn dechrau'r broses o adael yr UE.

Jo Stevens
BBC

Apêl Brexit: Plaid Cymru yn ymateb

AC yn croesawu dyfarniad apêl Brexit

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn dyfarniad y Goruchel Lys ar apêl Brexit Llywodraeth y DU, mae Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad, David Rees AC wedi croesawu'r penderfyniad.

Dywedodd y byddai'n "caniatáu i waith craffu seneddol gwirioneddol gael ei gynnal ar gynlluniau Llywodraeth y DU ar gyfer Brexit".

Ychwanegodd: "Mae'n bwysig, fodd bynnag, fod pob un o wledydd y Deyrnas Unedig yn cael cyfle i gyfrannu at y broses hon.

"Wrth edrych ymlaen, disgwyliaf i Brif Weinidog y DU gadw at yr ymrwymiad a wnaeth yr wythnos ddiwethaf y byddai'n ymgysylltu'n llawn â'r llywodraethau a'r deddfwrfeydd datganoledig.

"O wneud hynny'n unig y gellir sicrhau'r canlyniad gorau i'r DU yn ystod y broses o adael yr UE." 

Llywodraeth yn derbyn penderfyniad y llys

BBC Cymru Fyw

Mae'r Twrnai Cyffredinol, Jeremy Wright, wedi dweud y bydd Llywodraeth Prydain yn derbyn ac yn cydymffurfio gyda dyfarniad y Goruchel Lys. 

Apêl Brexit: Dim llais i'r sefydliadau datganoledig