a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Llywodraeth y DU yn colli apêl Brexit
 2. Cau naw o ganghennau HSBC yng Nghymru
 3. Rhybudd Airbus am 'gyfnod peryglus'
 4. Ansawdd dysgu Cymru yn wan, medd Estyn

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr

  Dyna'r cyfan am heddiw. 

  Fe fyddwn ni nôl fory am 08:00 gyda'r holl newyddion diweddaraf o Gymru. 

 2. Ymgynghori ar gynllun ysgol Gatholig newydd

  Cyngor Sir Ddinbych

  Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn ymgynghori ar gynllun i greu ysgol Gatholig newydd gwerth £23.8m yn Y Rhyl.

  Byddai'r ysgol yn darparu addysg i blant 3-16 oed, ac yn cymryd lle Ysgol Mair ac Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones.

  Ysgol
 3. Symud nôl i Spytty Park yn 'gam yn ôl'

  South Wales Argus

  Yn ôl gohebydd y South Wales Argus Andrew Penman byddai'n gamgymeriad i Gasnewydd symud nôl i Spytty Park.

  Mae amcangyfrif y byddai'n rhaid i'r clwb pêl-droed wario rhwng £200,000 a £300,000 i wella Spytty Park i'r safon sydd angen ar gyfer Ail Adran Lloegr. 

  Spytty
  Image caption: Spytty Park
 4. Rhybudd gan uwch swyddog Airbus

  BBC Cymru Fyw

  Mae un o uwch swyddogion Airbus wedi rhybuddio y bydd y cwmni yn wynebu "cyfnod peryglus

  Mae Airbus yn cyflogi 6,000 o bobl ym Mrychdyn a 9,000 arall ar draws y DU, a dywedodd Tom Williams y byddai angen i unrhyw gytundeb â'r UE ganiatáu i'r cwmni symud gweithwyr a nwyddau ar draws Ewrop heb rwystrau ac ar fyr rybudd.

  Rhybuddiodd y gallai Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd roi Airbus dan anfantais wrth gystadlu â'i phrif gystadleuydd, cwmni awyr Americanaidd Boeing.

  Roedd yn rhoi tystiolaeth ynglŷn â Brexit gerbron Pwyllgor Dethol y Trysorlys yn San Steffan. 

  Airbus
 5. Cwest i farwolaeth dynes 57 oed

  Mewn cwest yng Nghaernarfon, mae'r crwner wedi nodi rheithfarn agored i fawolaeth dynes 57 oed o'r dre. 

  Fe wnaeth profion DNA brofi mai troed Avril Whitfield gafodd ei darganfod mewn esgid ar draeth wedi iddi ddiflannu mis Ebrill y llynedd.

  Avril
 6. Selby yn barod am Vegas

  BBC Sport Wales

  Mae Pencampwr Pwysau Plu IBF y byd, Lee Selby wedi dweud ei fod yn barod ar gyfer yr her o ymladd yn Las Vegas y penwythnos yma.

  Bydd Selby yn wynebu'r Archentwr Jonathan Victor Barros yn yr MGM Grand Hotel, gyda Carl Frampton v Leo Santa Cruz fel prif atyniad y noson. 

  Mae disgwyl i Selby wynebu enillydd gornest Frampton v Santa Cruz os bydd yn fuddugol nos Sadwrn. 

  selby
 7. Tocynnau Iwerddon v Cymru wedi gwerthu

  Twitter

  Mae Cymdeithas bêl-droed Iwerddon wedi cadarnhau bod yr holl docynnau ar gyfer y gêm ragbrofol ar gyfer Cwpan y byd 2018 ym mis Mawrth wedi eu gwerthu.

  View more on twitter
 8. Rhybudd am rew a niwl

  Y Swyddfa Dywydd

  Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am rew a niwl ar gyfer siroedd Caerffili, Caerdydd, Sir Ddinbych, Sir Y Fflint, Sir Fynwy, Casnewydd, Powys, Torfaen, Bro Morgannwg a Wrecsam. 

 9. Carcharu pedoffeil o Fôn am yr ail dro

  Daily Post

  Mae pedoffeil o Ynys Môn wedi ei garcharu am yr ail dro, y tro hwn am ddwy flynedd o hyd, ar ôl torri amodau gorchymyn rhyw.

  Roedd Lewis Ashley Gibson, 36, o Amlwch wedi yn ei wahardd rhag byw yn yr un tŷ a phlant a'i wahardd rhag cael unrhyw gysylltiad heb ei fod yn cael ei oruchwylio. 

  Plediodd yn euog i'r cyhuddiadau yn ei erbyn. 

  Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Gibson wedi bod yn bresennol yn ystafell wely merch dan 16 rhwng 15 ac 20 munud yn dangos triciau cardiau iddi 

 10. Y chwiban olaf

  BBC Cymru Fyw

  Mae Undeb Rygbi Lloegr wedi cyhoeddi na fydd clwb Cymry Llundain yn cael parhau i chwarae yn y Bencampwriaeth y tymor hwn.

  Dywedodd llefarydd ar ran yr undeb: "Mae'n drist iawn ein bod wedi cyrraedd y pwynt yma, ond gyda chlwb Cymry Llundain yn nwylo'r gweinyddwyr ac yn methu a chwrdd â'r gofynion o ran cystadlu ym Mhencamwrpiaeth Greene King IPA fel clwb proffesiynol, roedd parhau yn y gystadleuaeth yn amhosib."

  Cafodd clwb y Cymry Llundain ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr ar 23 Rhagfyr  

  Cymry
 11. Oes gafr eto?

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed Powys wedi gwneud apêl am berchnogion dwy afr gafodd eu canfod ar yr A48 ger Cross Hands yn Sir Gaerfryddin.

  Cafodd yr heddlu eu galw gan aelod o'r cyhoedd am 09:35 yn dweud fod y geifr yn beryglus o agos i'r ffordd.

  Dylai unrhyw un a gwybodaeth ynglŷn â'r perchnogion gysylltu â'r heddlu ar 101.

  Geifr
 12. Seiclo Prydain: 'Rheoli gan ddynion, i ddynion'

  BBC Sport

  Mae'r cyn bencampwraig seiclo Olympaidd o Gymru, Nicole Cook, wedi beirniadu'r corff sy'n rheoli'r gamp ym Mhrydain, gan ddweud ei fod yn cael ei "reoli gan ddynion, i ddynion".

  Hefyd dywedodd Cooke, 33, bod ymdrechion British Cycling i atal defnydd cyffuriau sy'n gwella perfformiad yn "annigonol ac aneffeithiol".

  Daeth ei sylwadau mewn tystiolaeth i'r pwyllgor Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn San Steffan.

  Ychwanegodd bod British Cycling yn dangos ffafriaeth oherwydd ei fod "yn atebol i'w hun".

  Nicole Cook
 13. Caniatáu 'ailwampio' gwasanaethau gofal yn Rhuthun

  Cyngor Sir Ddinbych

  Mae cyngor wedi caniatáu "ailwampio" cyfleusterau cartref gofal yn Rhuthun fel rhan o brosiect ail-ddatblygu.

  Bydd y cynllun gafodd ei gymeradwyo gan Gyngor Sir Ddinbych yn cynyddu nifer y fflatiau gofal cymdeithasol i 57 yn y dref.

  Yn ogystal, bydd canolfan gymunedol i ddefnydd pobl leol.

 14. Gadael merch fach y tu allan i ysgol oedd wedi cau

  South Wales Evening Post

  Mae'r South Wales Evening Post yn adrodd bod merch pump oed wedi cael ei gadael gan gwmni tacsi y tu allan i giatiau ysgol yn ardal Llandeilo, er bod yr ysgol wedi cau y diwrnod hwnnw. 

  Roedd yn rhaid i'r ferch ddechrau cerdded yn ôl i'w chartref, dair milltir i ffwrdd, nes iddi ofyn am lifft gan yrrwr oedd yn pasio.

 15. Cyn brif gwnstabl wedi marw

  Mae Hedldu Gogledd Cymru wedi cyhoeddi bod y cyn brif gwnstabl David Owen CBE wedi marw yn 85 oed.

  Roedd yn bennaeth y llu rhwng 1982 a 1994.

  View more on twitter
 16. Senedd Fyw: Datganiad ar ddyfarniad Brexit

  Senedd Fyw

  Mae'r cyfarfod llawn yn digwydd yn y Cynulliad gyda chwestiynau i'r prif weinidog.

  Bydd y Cwnsler Cyffredinol hefyd yn gwneud datganiad ar ddyfarniad y Goruchaf Lys ar Erthygl 50.

  Dilynwch y cyfan ar Senedd Fyw.

 17. Ynys yn cael injan dân newydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae injan dân newydd wedi ei gludo gan hofrennydd i Ynys Bŷr oddi ar arfordir Sir Benfro.

  Fe wnaeth hofrennydd Chinook yr Awyrlu gludo'r peiriant o faes tanio Maenorbŷr. 

  Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru mai dyma'r unig fodd o drosglwyddo peiriannau trwm i'r ynys.

  Video content

  Video caption: Hofrennydd Ynys Bŷr
 18. Heddlu yn parhau i chwilio am ddyn ar goll

  Heddlu De Cymru

  Mae'r heddlu yn Abertawe yn parhau i chwilio marina y ddinas am ddyn 18 oed sydd wedi bod ar goll ers fore Sul. 

  Cafodd Marcin Porczyk ei weld am y tro diwethaf yng nghanol y ddinas, a dywed yr heddlu ei bod yn bosib ei fod wedi ei anafu. 

  Mae'r gwasanaeth tân ynghyd â gwylwyr y glannau wedi bod yn cynorthwyo'r heddlu wrth edrych am Mr Porczyk yn ardaloedd y marina ac Afon Tawe. 

  Marcin
 19. Enwebu mam faeth o Gasnewydd am wobr

  South Wales Argus

  Mae dynes o Gasnewydd wedi ei henwebu am wobr 'Pride of Gwent' am faethu dros 150 o blant ers 1972.

  Aeth Sylvia Heaven ymlaen i faethu am 44 o flynyddoedd a dywedodd: "Dwi'n teimlo cefais fy rhoi yma i edrych ar ôl bobl ifanc."