a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog
 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
 3. Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol: Dyfarniad y Goruchaf Lys ar Erthygl 50
 4. Datganiad gan y Prif Weinidog: “Sicrhau Dyfodol Cymru”: Symud o’r Undeb Ewropeaidd at berthynas newydd ag Ewrop
 5. Datganiad: Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod a Chodi Safonau
 6. Dadl: Gweithio gyda chymunedau i greu amgylcheddau lleol gwell

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni am heddiw. 

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.

  Y Senedd
 2. 'Awyddus iawn i gosbi awdurdodau lleol sy'n tan-berfformio'

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths yn dweud ei bod hi'n "awyddus iawn i gosbi awdurdodau lleol sy'n tan-berfformio" ar faterion ansawdd yr amgylchedd lleol.

 3. 'Ddim wir gael ei ddehongli fel chwa o awyr iach'

  Mae Gareth Bennett UKIP yn dweud mai dim ond pedwar allan o 42 o Ardaloedd Rheoli Ansawdd yr Aer sydd wedi eu dirymu.

  "All hynny ddim wir gael ei ddehongli fel chwa o awyr iach."

  Gareth Bennett
 4. Llygredd aer yn 'argyfwng iechyd cyhoeddus'

  Mae Simon Thomas Plaid Cymruyn dweud y gallai cynnig Llywodraeth Cymru fod wedi bod "â rhagor o fanylion".

  Mae'n disgrifio llygredd aer fel "argyfwng iechyd cyhoeddus".

  Mae lefelau llygredd aer wedi cyrraedd "uchel" neu "uchel iawn" mewn wyth o ranbarthau ar draws y DU - dyna ddywedodd Llywodraeth San Steffan ddoe.

  Simon Thomas
 5. 'Ychydig iawn o Ardaloedd Rheoli Ansawdd yr Aer sydd wedi eu dirymu'

  Mae'r Ceidwadwyr yn nodi "â phryder mai ychydig iawn o Ardaloedd Rheoli Ansawdd yr Aer sydd wedi cael eu dirymu".    

  David Melding
 6. Gweithio gyda chymunedau i greu amgylcheddau lleol gwell

  Am yr awr nesaf mae'r aelodau'n cael dadl ar weithio gyda chymunedau i greu amgylcheddau lleol gwell. 

  Mae'r Llywodraeth yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

  1. Yn cydnabod effaith gyfunol materion sy'n gysylltiedig ag ansawdd yr amgylchedd lleol ar lesiant cymunedau.

  2. Yn cefnogi:

  a) pwyslais cynyddol ar weithgareddau atal gyda rhagor o gydweithio ar draws sectorau; b) cynnwys dinasyddion yn y gwaith o ganfod a chyflawni atebion ar gyfer gwella'r mannau lle y maent yn byw. 

  Lesley Griffiths
 7. Pam dim ond dosbarthiadau babanod?

  Mae Michelle Brown yn cwestiynu "pam bod y cynllun hwn dim ond yn delio gyda dosbarthiadau babanod, ac nid dosbarthiadau ysgolion cynradd". 

  Michelle Brown
 8. 'Ffyrdd gwell o wario £36 miliwn'

  Dywed Llyr Gruffydd ar ran Plaid Cymru "bod angen blaenoriaethu adnoddau ble ry' ni'n gwybod y byddan nhw'n cael yr effaith fwyaf.

  "Mae pwysau'r dystiolaeth yn awgrymu bod ffyrdd gwell o wario £36 miliwn."

  Llyr Gruffydd
 9. 'Sylfaen dystiolaeth brin'

  Mae effeithlonrwydd y polisi wedi cael ei gwestiynu gan rai arbenigwyr addysg.

  Mae'r aelod Ceidwadol Darren Millar yn dweud bod yna "sylfaen dystiolaeth brin" i'r polisi.

  I'r gwrthwyneb mae'n dweud "bod tystiolaeth gynyddol o argyfwng recriwtio athrawon yng Nghymru yn gwaethygu ac felly mae'n parhau'n aneglur syt y gellir gwneud i'r polisi hwn i weithio". 

  Darren Millar
 10. 7.6% o ddisgyblion ifanc mewn dosbarthiadau sydd â dros 30 o blant

  Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod dros 7% o ddisgyblion ifanc yng Nghymru mewn dosbarthiadau sy'n cynnwys mwy na 30 o blant.

  Y blynyddoedd cynnar mewn ysgol yw'r pwysicaf os am roi'r dechreuad gorau mewn addysg i blant, medd arbenigwyr.

  Yn ôl y rheolau, ar wahân i rai sefyllfaoedd eithriadol, ni ddylai dosbarth ar gyfer plant hyd at saith oed yng Nghymru gynnwys dros 30 o ddisgyblion, lle mae un athro'n unig yn gyfrifol am y dysgu.

  Ond yn ôl yr ystadegau diweddaraf, mae bron i 8,200 o ddisgyblion yng Nghymru mewn dosbarth sydd â mwy na 30 o blant - 7.6% o ddisgyblion.

  Yn ôl Kirsty Williams fe fydd £36m ar gael dros y pedair blynedd nesaf i geisio gwella'r sefyllfa.

  Kirsty Williams
 11. Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod a Chodi Safonau

  Nesaf datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams:

  Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod a Chodi Safonau.

  Mae'r Ysgrifennydd Addysg wedi cyhoeddi cronfa newydd gwerth £36m er mwyn lleihau maint dosbarthiadau babanod mewn ysgolion cynradd.

  Dywedodd Kirsty Williams mai'r nod yw codi safonau ac ehangu cyfleoedd i blant a phobl ifanc.

  Dosbarth
 12. UKIP ar 'ochr fuddugol y ddadl'

  Ar fudo, mae Neil Hamilton UKIP yn dweud bod hi'n "Quixotig i'r Prif Weinidog roi'r fath bwysigrwydd i blaid [Plaid Cymru] sydd mewn gwadiad" tra'n "anwybyddu [UKIP] oedd ar ochr fuddugol y ddadl". 

 13. 'Angenrheidiol bod Cymru yn siarad ag un llais'

  Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn dweud ei bod hi'n "angenrheidiol bod Cymru yn siarad ag un llais" ar gynllun ar gyfer Brexit.

  Baneri Cymru a'r UE
 14. 'Dyfaru'n arw, garw'

  Mae'r Papur Gwyn yn dilyn cytundeb rhwng Llafur, Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol.

  Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn dweud "Rydw i'n dyfaru yn arw, garw bod y Prif Weinidog wedi dewis peidio cynnal unrhyw drafodaethau gyda'r ochr yma o'r Siambr". 

 15. Parhau i gymryd rhan yn y Farchnad Sengl

  Mae'r Papur Gwyn, gafodd ei lansio yn Llundain ddydd Llun, yn galw am:

  • Barhau i gymryd rhan yn y Farchnad Sengl er mwyn cefnogi "ffyniant Cymru ar gyfer y dyfodol";
  • Dull cytbwys o fynd i'r afael â mudo drwy gysylltu hawl i fudo â swyddi, gydag "arferion cyflogaeth da" i amddiffyn gweithwyr o ba bynnag wlad y maen nhw'n dod;
  • I Lywodraeth y DU wireddu eu haddewid na fydd Cymru yn colli ceiniog o gyllid o ganlyniad i Brexit;
  • Perthynas "gyfansoddiadol sylfaenol wahanol" rhwng y llywodraethau datganoledig a Llywodraeth y DU;
  • Cynnal mesurau diogelu a gwerthoedd cymdeithasol ac amgylcheddol yr ydym yn ymfalchïo ynddynt yng Nghymru;
  • Ystyriaeth briodol o drefniadau pontio er mwyn sicrhau nad yw'r DU yn "syrthio dros ymyl y dibyn" o ran ei pherthynas gydag Ewrop.
  Fe gafodd y Papur Gwyn ei lansio yn Llundain ddydd Llun gan Carwyn Jones a Leanne Wood mewn cynhadledd newyddion
  Image caption: Fe gafodd y Papur Gwyn ei lansio yn Llundain ddydd Llun gan Carwyn Jones a Leanne Wood mewn cynhadledd newyddion
 16. 'Sicrhau Dyfodol Cymru'

  Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan y Prif Weinidog:

  "Sicrhau Dyfodol Cymru": Symud o'r Undeb Ewropeaidd at berthynas newydd ag Ewrop.

  Ddoe fe wnaeth Prif Weinidog Cymru ac arweinydd Plaid Cymru gynllun Cymru ar Brexit, gan alw am barhau i fod yn rhan o'r farchnad sengl.

  Galwodd Carwyn Jones a Leanne Wood am "ddull cytbwys o fynd i'r afael â mudo, drwy gysylltu hawl i fudo â swyddi". 

  Carwyn Jones a Leanne Wood
 17. 'Pengryniaid 8, Marchogion 3'

  Mae'r Cwnsler Cyffredinol yn crynhoi'r dyfarniad fel "Pengryniaid 8, Marchogion 3".

  Fe wnaeth 11 o ustusiaid y Goruchaf Lys wrthod dadl llywodraeth y DU o wyth i dri.  

  Pedair canrif yn ôl, pan wnaeth Lloegr ddisgyn i ryfel cartref, roedd rhaid i bawb o bobl gyffredin i foneddigion ddewis ochr. Ar un ochr roedd cefnogwyr y Senedd, y Pengryniaid fel y'i gelwir, dan arweiniad Oliver Cromwell. Ar yr ochr arall roedd cefnogwyr Brenin Siarl I, y Marchogion, oedd ag enw o fod yn wneuthurwyr oedd â diddordeb mewn chwilio am bleser. 

  Ail-gread o Rhyfel Cartref Lloegr: milwr ym myddin Cromwell
  Image caption: Ail-gread o Rhyfel Cartref Lloegr: milwr ym myddin Cromwell
 18. Erthygl gan Brif Gynghorydd Cyfreithiol y Cynulliad

  Pwysleisiodd y Llys fod gan Gonfensiwn Sewel rôl bwysig o ran hwyluso perthynas gytûn rhwng Senedd y DU a’r deddfwrfeydd datganoledig, ond dyfarnodd nad oedd yn rhan o swyddogaeth y farnwriaeth i blismona cwmpas confensiynau cyfansoddiadol o’r fath, na sut maent yn gweithredu.  

  View more on twitter
 19. 'Hanfodol bod y gweinyddiaethau datganoledig yn chwarae'u rhan'

  Mae'r Cwnsler Cyffredinol yn ychwanegu bod Prif Weinidog San Steffan wedi dweud bod y DU "yn wynebu trafodaeth o bwysigrwydd aruthrol a'i bod hi'n angenrheidiol bod y gweinyddiaethau datganoledig yn chwarae'u rhan" i sicrhau bod hyn yn gweithio.

  "Mae Llywodraeth Cymru yn barod i wneud hynny."  

 20. 'Wrth fy modd gyda'r dyfarniad'

  Mae Mr Antoniw yn dwedu ei fod "wrth fy modd gyda'r dyfarniad".

  Mae e hefyd yn dweud ei fod yn falch gyda chydnabyddiaeth y Llys bod Confensiwn Sewel yn chwarae rôl gyfansoddiadol bwysig yn hyrwyddo perthynas hapus rhwng Llywodraeth y DU a'r cyrff deddfwriaethol datganoledig.

  Mae'n croesawu disgwyliad o "ddadl lawn ac agored yn Senedd San Steffan". 

  Mick Antoniw