a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod, ac am yr wythnos. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 fore Llun, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan trwy gydol y penwythnos.

  Mwynhewch eich penwythnos!

 2. Gwahardd athro ysgol anghenion arbennig rhag dysgu

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn-athro mewn ysgol ar gyfer plant ag anghenion arbennig wedi cael ei wahardd rhag dysgu am 18 mis.

  Cafodd dri honiad o ymddygiad proffesiynol annerbyniol yn erbyn Ben Williams, oedd yn ymwneud â digwyddiadau ym mis Rhagfyr 2014, eu profi yn dilyn gwrandawiad Cyngor y Gweithlu Addysg yng Nghaerdydd.

  Roedd Mr Williams, gafodd ei ddiswyddo o Ysgol-y-Deri ym Mhenarth ym mis Rhagfyr 2015, yn gwadu'r honiadau.

 3. Noson oer a niwlog

  Tywydd, BBC Cymru

  Llŷr Griffiths Davies sydd â'r manylion am y tywydd heno: "Noson glir i'r mwyafrif, ac felly'n oer iawn.

  "Y tymheredd isa'n -5C yn y canolbarth. Yn rhewi, 'da pheth niwl mewn mannau."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 4. Dirwy o £120,000 i gwmni bwyd o Gaerdydd

  Cyngor Caerdydd

  Mae cwmni bwyd o Gaerdydd wedi cael dirwy o £120,000 am ddosbarthu bwyd 'risg uchel' i fusnes mewn cerbyd oedd ddim yn rheweiddiedig.

  Daeth Global Foods Ltd i sylw'r cyngor ym mis Medi 2014 pan gafwyd cwyn bod ham a chaws yn cael eu cludo mewn cerbydau anaddas.

  Clywodd Llys Ynadon Caerdydd bod y cwmni wedi torri'r 'Hysbysiad Camau Adfer' ym mis Rhagfyr 2015 hefyd pan gafwyd eu dal yn cludo cig wedi'i goginio a heb ei goginio yn yr un cerbyd.

  Roedd y cwmni, sydd â sgôr hylendid bwyd o 1, yn dweud bod nwyddau wedi cael eu rhoi yn y cerbyd anghywir mewn camgymeriad.

 5. Gwrando eto: Macbeth

  BBC Radio Cymru

  Ar raglen Stiwdio ar Radio Cymru, mae Richard Lynch, Ffion Dafis ac Arwel Gruffydd wedi bod yn trafod y broses ymarfer, ac addasiad Gwyn Thomas o Macbeth, cynhyrchiad nesaf Y Theatr Genedlaethol.

  Macbeth
 6. Cryfhau Wicipop Cymraeg

  Llyfrgell Genedlaethol Cymru

  Mae Ionawr yn nodi dwy flynedd ers i Lyfrgell Genedlaethol Cymru benodi Wicipediwr Preswyl.

  Nawr, gyda chymorth grant gan Lywodraeth Cymru ac mewn cydweithrediad efo Wikimedia UK, bydd y Llyfrgell Genedlaethol yn dechrau ar brosiect 3 mis o hyd i greu a gwella erthyglau Wicipedia am gerddoriaeth bop Cymraeg.

  Y nod yw creu 500 o erthyglau newydd.

  Super Furries
 7. Wyth ward yn delio ag achosion o ffliw

  Wales Online

  Mae ymwelwyr yn cael eu hannog i gadw i ffwrdd o chwe ward yn ysbyty mwyaf Cymru ar ôl iddyn nhw gael eu taro gan achosion o ffliw.

  Dywedodd Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro bod Ysbyty Athrofaol Cymru yn trin nifer o gleifion sydd â'r firws.

  Cadarnhaodd bod dwy ward yn Ysbyty Llandochau hefyd yn delio ag achosion.

  Ysbyty Athrofaol Cymru
 8. Urddo Donald Trump: Argraffiadau'r Cymry

  BBC Cymru Fyw

  Mae'n 10 wythnos ers i'r Gweriniaethwr Donald Trump sicrhau un o'r buddugoliaethau mwyaf annisgwyl yn hanes gwleidyddol yr Unol Daleithiau, drwy guro Hillary Clinton yn y ras am y Tŷ Gwyn.

  Yn filiwnydd ac yn ddyn busnes llwyddiannus, fe fydd Mr Trump yn tyngu llw ddydd Gwener mewn seremoni arbennig o flaen adeilad y Capitol yn Washington.

  Mae Cymru Fyw wedi bod yn holi rhai o'r Cymry sydd yn yr Unol Daleithiau am eu hargraffiadau wrth i Mr Trump baratoi i gael ei urddo yn Arlywydd.

  Trump
 9. Bale yn rhan o'r 'Dempsey's' newydd?

  Golwg 360

  Yn ôl Golwg360, mae cwmni bragu Brains wedi datgelu eu bod nhw am agor bar chwaraeon yng nghanol Caerdydd mewn partneriaeth â'r peldroediwr Gareth Bale.

  Byddai’r bar hwn yn disodli Dempsey’s.

  Fe wnaeth y bragdy gyhoeddi rhai wythnosau nôl y bydd y dafarn yn cau fis nesaf er mwy cael ei hadnewyddu.

  Bale
 10. Plac i nodi llwyddiant Olympaidd hwylwraig

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r hwylwraig Hannah Mills wedi bod yn Ninas Powys heddiw i ddadorchuddio plac i nodi ei medal aur yng Ngemau Olympaidd Rio 2016.

  Roedd Mills yn dadorchuddio'r plac ar sgwâr ei phentref genedigol fel rhan o ddigwyddiad oedd wedi'i drefnu gan Gyngor Cymuned Dinas Powys.

  Hannah Mills
 11. Mewn cariad efo perygl

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Am y tro cyntaf yn unrhyw le yn y byd, cafodd parkour - y gamp o fynd o un lle i'r llall drwy neidio, dringo a rhedeg - ei wneud yn gamp swyddogol yng ngwledydd Prydain fis yma.

  Un sy'n croesawu'r cam "cynhyrfus" yma ydy'r perfformiwr syrcas o Gaerfyrddin, Ellis Grover sydd wedi teithio'r byd yn cerdded gwifrau uchel, dringo adeiladau tal a gwneud campau fyddai'n llawer rhy frawychus i'r rhan fwyaf ohonom.

  Mae nawr yn aelod o gwmni syrcas Pirates of the Carabina, a bu'n rhannu ei brofiadau a'i obeithion gyda Cymru Fyw.

  Ellis Grover
 12. Claddu'r Arglwydd Snowdon ger y Fenai

  Daily Post

  Cafodd yr Arglwydd Snowdon ei gladdu mewn mynwent yn Eglwys Sant Baglan, Llanfaglan, ar gyrrion Caernarfon yn gynharach heddiw.

  Fe wnaeth Arglwydd Snowdon a'r Dywysoges Margaret briodi yn 1960.    

  Roedd yn gyn frawd-yng-nghyfraith i'r Frenhines ac yn ffotograffydd adnabyddus, gyda'i wreiddiau teuluol yn ardal Caernarfon.

  Mae aelodau o'r teulu yn parhau i fyw yn yr ardal.

 13. Ymchwilio i 'sylw bygythiol' AC Plaid Cymru

  BBC Wales News

  Mae AC Plaid Cymru dan ymchwiliad gan yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yn dilyn honiad ei fod wedi gwneud sylw bygythiol i swyddog cyngor.

  Mae BBC Cymru yn deall bod yr honiad fod Neil McEvoy wedi dwyn anfri ar Gyngor Caerdydd wedi cael ei gyfeirio at dribiwnlys.

  Mae llefarydd ar ran Plaid Cymru wedi dweud bod yr ymchwiliad yn "warthus".

  Neil McEvoy
 14. Carcharu dyn o Fôn am droseddau gynnau a chyffuriau

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae dyn o Fryngwran ar Ynys Môn wedi cael ei garcharu am ddwy flynedd am droseddau'n ymwneud a gynnau a chyffuriau.

  Roedd Richard Lewis Williams yn rhan o gang troseddol ar yr ynys, a dywedodd Heddlu'r Gogledd eu bod yn gobeithio fod ei ddedfryd yn anfon neges i'r rhai hynny oedd yn ystyried elwa o droseddu.

  Carchar
 15. URC yn cefnogi ymestyn rheolau preswyl

  Undeb Rygbi Cymru

  Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn cefnogi cynlluniau corff rheoli'r gamp i ymestyn rheolau preswyl i gynrychioli timau cenedlaethol.

  Ar hyn o bryd, tair blynedd sydd yn rhaid i chwaraewr dreulio mewn gwlad i fod yn gymwys i'w cynrychioli mewn gemau rhyngwladol.

  Ond bwriad World Rugby yw ymestyn hynny i bum mlynedd, a bydd pleidlais ar y mater ym mis Mai.

 16. Torri 200 o goed yn anghyfreithlon

  Cyfoeth Naturiol Cymru

  Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymchwilio i achos difrifol o dorri coed yn anghyfreithlon ardal y Coed-duon.

  Mae gweddillion tua 200 o goed gwrych ffawydd hynafol wedi’u darganfod yn ddiweddar.

  Byddai wedi bod angen trwydded gan CNC i dorri cynifer o goed â hyn, ond yn dilyn ymchwiliad, darganfuwyd na roddwyd unrhyw drwydded.

  Dywedodd Jim Hepburn, Swyddog Rheoli Coetir yn CNC: “Mae hwn yn achos difrifol a fydd yn cael effaith ofnadwy ar yr amgylchedd lleol a bydd pobl leol yn anhapus yn ei gylch.

  “Roedd y coed hyn tua 150 – 200 mlwydd oed ac roeddent wedi bod yn darparu cynefin gwerthfawr i fywyd gwyllt.

  “Rydym yn parhau i ymchwilio i’r digwyddiad, a byddwn yn gweithredu yn erbyn y rhai a fu’n gyfrifol.”

  Coed
 17. Blwyddyn newydd, gyrfa newydd?

  Geraint Lloyd

  BBC Radio Cymru

  Os oeddech chi'n ystyried newid eich bywyd yn sgil y flwyddyn newydd, beth am wrando ar Geraint Lloyd yn sgwrsio gydag Elin Roberts, sydd ar yr olwg gyntaf gyda'r swydd orau yn y byd.

  Video content

  Video caption: Geraint Lloyd yn holi Elin Roberts am ei bywyd ar y llongau pleser naw mis y flwyddyn.
 18. Protest Donald Trump yng Nghaerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae nifer wedi bod yn protestio ar bont yn ardal y bae yng Nghaerdydd yn erbyn urddo Donald Trump yn arlywydd newydd yr UDA yn ddiweddarach heddiw.

  Mae disgwyl nifer o brotestiadau eraill ar hyd Cymru a thu hwnt heddiw. Cafodd Donald Trump ei ethol yn 45fed arlywydd ym mis Tachwedd ac fe fydd ei seremoni urddo'n digwydd yn Washington yn ddiweddarach.

  Mae wedi dweud y bydd yn gweddnewid yr UDA fel arlywydd newydd.

  Baner