a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Ansicrwydd ynglyn â chyllideb S4C
  2. Cefnogi troi ysgol Llangennech yn ysgol cyfrwng Cymraeg
  3. Atal mudiad rhag ymddangos gerbron Pwyllgor Iaith
  4. Mwy yn aros am ofal brys wrth i heriau 'eithriadol' barhau

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Da bo am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan gan y Llif Byw am heddiw. Gallwch gael y newyddion ar hafan Cymru Fyw, a byddwn yn ôl a'r llif bore fory am 8. Tan hynny, da bo chi.

Niwl ym mynyddoedd Mawddwy

Twitter

Golygfa hudol i'ch gadael heddiw. 

Diolch i @h18pdwphotos am rannu hwn.

View more on twitter

Fyddwch chi'n gwirfoddoli?

Twitter

'Cawodydd o law man heno'

Tywydd, BBC Cymru

Yn ôl Robin Owain Jones mae disgwyl rhywfaint o gawodydd heno:

Rhai cawodydd o law man yma ac acw wedi iddi nosi, ond mi fydd hi’n noson sych ar y cyfan efo rhywfaint o niwl mewn mannau. Y tymheredd yn 5 gradd celsiws ar ei isaf dan awyr gymylog.#

Am fwy o fanylion ewch i wefan dywydd y BBC.

Tagfeydd ar yr A470

Twitter

Trydydd darlleniad Mesur Cymru yn Nhŷ'r Arglwyddi

Twitter

Hyrwyddo Cymru fel lleoliad ar gyfer byd y ffilmiau

Y Cymro

Mae Sgrin Cymru wedi cyhoeddi ffilm newydd i hyrwyddo Cymru'n fyd-eang fel lleoliad o’r radd flaenaf ar gyfer cynhyrchu rhaglenni teledu a ffilmiau, medd Y Cymro.

Yr actor Michael Sheen sy'n cyflwyno'r ffilm, sy'n cynnwys clipiau o The Bastard Executioner (Fox), The Collection (Lookout Point), Doctor Who (BBC) a Sherlock(Hartswood Films).

Mae'n cynnwys cyfweliadau â chynhyrchwyr sy'n canmol y lleoliadau, y criwiau a'r cyfleusterau sydd ar gael yma. 

Michael Sheen
BBC
Yr actor Michael Sheen sy'n cyflwyno'r ffilm

Tagfeydd ar gyffordd 27 o'r M4

Twitter

Carchar gohiriedig i ddyn o Glydach am drosedd rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae troseddwr rhyw wedi osgoi dedfryd o garchar ar ôl i farnwr ddweud na fyddai'n llwyddo i ddiogelu'r cyhoedd.

Cafodd Bernard Merrells, 52 oed o Glydach yn Abertawe, ei arestio gan yr heddlu ar ôl cael ei ddal gan ddyn arall ar-lein.

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod Merrells yn credu ei fod yn gyrru negeseuon anweddus at ferch 13 oed, a'i fod yn bwriadu cwrdd â hi, ond roedd yn siarad ag aelod o'r cyhoedd oedd yn ffugio bod yn ferch, ac a basiodd y dystiolaeth ymlaen i'r heddlu.

Bernard Merrells
Wales News Service

Ariannu S4C, Ysgol Llangennech a ffrae Cymdeithas ar y Post Prynhawn...

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Sara Esyllt fydd yn cyflwyno'r Post Prynhawn ar BBC Radio Cymru rhwng 17:00 a 18:00 ac ymhlith y straeon dan sylw fydd y diweddara ar ariannu S4C yn dilyn trafodaeth seneddol, y penderfyniad i droi Ysgol Llangennech yn ysgol Gymraeg, a'r ffrae rhwng Cymdeithas yr Iaith ac un o bwyllgorau'r Cynulliad wedi i'r mudiad ddweud y byddai'n gwrthod ateb cwestiynau gan AC UKIP.  

Sara Esyllt
BBC
Sara Esyllt

Ffarwelio a sylfaenydd Ras Nos Galan

BBC Wales News

Daeth 150 o bobl ynghyd i angladd sylfaenydd Ras Nos Galan, Bernard Baldwin yn Aberpennar y bore 'ma.

Bu farw Mr Baldwin yn Ysbyty Cwm Cynon ar 3 Ionawr. Roedd yn 91 oed.

Ras Nos Galan
BBC

Bethan Jenkins: "Rhaid trin pawb â chyfleoedd cyfartal"

BBC Cymru Fyw

Wedi i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ddweud iddyn nhw gael eu hatal rhag ymddangos gerbron pwyllgor Cynulliad i roi tystiolaeth am eu bod wedi penderfynu peidio ag ateb cwestiwn gan AC UKIP, cadeirydd y pwyllgor, Bethan Jenkins, sy'n egluro'r rheswm dros dynnu'r gwahoddiad yn ôl.

AC: 'Cyfleoedd cyfartal' ar bwyllgor iaith

Cefnogi troi ysgol Llangennech yn ysgol cyfrwng Cymraeg

BBC Cymru Fyw

Mae cynghorwyr wedi pleidleisio o blaid newid ysgol ddwyieithog yn Sir Gâr yn ysgol cyfrwng Cymraeg yn unig.

Pleidleisiodd 38 o gynghorwyr o blaid y newid yn Ysgol Llangennech ger Llanelli, gyda 20 yn gwrthwynebu ac un yn ymatal rhag pleidleisio.

Nod y cyngor yw ehangu addysg Gymraeg yn y sir, ond mae rhai o rieni Llangennech yn anhapus, gan rybuddio y bydd y newid yn rhwygo'r gymuned.

Llangennech
BBC

Caerdydd yn arwyddo McGregor ar fenthyg o Hull

Twitter

Mae clwb Pêl-droed Caerdydd wedi cyhoeddi eu bod wedi arwyddo golgeidwad rhyngwladol Yr Alban, Allan McGregor ar fenthyg o glwb Hull tan ddiwedd y tymor.

View more on twitter

Aberdeen yn gwrthod cynnig arall gan Gaerdydd

BBC Sport Wales

Mae Aberdeen wedi gwrthod cynnig arall gan Gaerdydd am yr asgellwr Jonny Hayes.

Cafodd gynnig am y chwaraewr 29 oed ei wrthod yr wythnos diwethaf am fod cynnig Caerdydd "heb ddod yn agos" i'r arian yr oedd Aberdeen yn gofyn amdano.

hayes
BBC

Gadael yr Undeb Tollau'n achosi "niwed difrifol"?

BBC Cymru Fyw

Yn sesiwn gwestiynau'r Prif Weinidog yn San Steffan, mae arweinydd seneddol Plaid Cymru, Hywel Williams wedi rhybuddio Theresa May y byddai gadael yr Undeb Tollau yn peryglu 200,000 o swyddi yng Nghymru: "Sut gall rhoi'r gorau i'n haelodaeth o'r Undeb Tollai...wneud dim arall on achosi niwed difrifol?"

Ond mynodd y Prif weinidog  ei bod yn bwriadu trafod cytundebau fyddai'n agor marchnadoedd newydd i fusnesau Cymreig."Yr hyn fyddwn ni'n wneud yw trafod cytundebau masnach rydd gyda'r Undeb Ewropeaidd er mwyn cael y mynediad masnachu gorau posib i'r Undeb Ewropeaidd."

PMQ
BBC

Llyfr am Gymru wedi ei enwebu am wobr

Gareth Davies nôl i wynebu Sale

Potel gwrw'n dwyn pizza

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad honedig o bizza gan ddyn oedd wedi ei wisgo fel potel gwrw.

View more on twitter

Cadeirydd Bwrdd S4C "yn croesawu'r drafodaeth"

Mae Huw Jones, Cadeirydd S4C wedi ymateb i'r drafodaeth gafodd ei chynnal yn San Steffan ar ddyfodol yr orsaf y bore 'ma.

Yn y drafodaeth, gwrthododd Llywodraeth San Steffan â rhoi unrhyw sicrwydd na fydd cyllideb S4C yn cael ei thorri eleni, sef y flwyddyn ariannol 2017-18

Dywedodd Mr Jones: "Rydym yn croesawu'r drafodaeth fu yn San Steffan heddiw a sylwadau cefnogol y Gweinidog yn yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon. 

"Rydym yn edrych ymlaen at gyhoeddiad pellach ynglŷn ag amseriad adolygiad y Llywodraeth, cyllido tymor byr a phwerau benthyg."

Cyllido S4C
S4C

Chwiliwch eich pocedi am docyn EuroMillions!

South Wales Evening Post

Dyddiau'n unig sydd gan un o enillwyr yr EuroMillions i hawlio £1,000,000 medd y South Wales Evening Post.

Cafodd y tocyn ei brynu yn Sir Gaerfyrddin ar 29 Gorffennaf 2016 a dim ond tan ddydd Mercher 25 Ionawr y gallan nhw hawlio'r wobr, sydd hefyd yn cynnwys gwyliau moethus yn Awstralia.

Felly, bobl Sir Gâr, ewch i chwilio!

Euromillions
AFP

Pleidlais Ysgol Llangennech: Cynnig yn cael ei dderbyn

Twitter

Mae cynghorwyr Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi pleidleisio o blaid troi Ysgol Llangennech ger Llanelli o fod yn un ddwyieithog i fod yn ysgol cyfrwng Cymraeg.

View more on twitter

Ysgol Llangennech: Cyngor yn pleidleisio

Twitter

Mae cyfarfod llawn o Gyngor Sir Gâr yn pleidleisio i benderfynu a ddylid bwrw 'mlaen â chynlluniau i droi ysgol mewn pentref ar gyrion Llanelli o fod yn ysgol ddwyieithog i fod yn ysgol cyfrwng Cymraeg.

Nod y cyngor yw ehangu addysg Gymraeg yn y sir, ond mae rhai o rieni Llangennech yn anhapus, gan rybuddio y bydd y newid yn rhwygo'r gymuned.

View more on twitter

Cwmni cŵn yn codi'r pwysau

Prifysgol Aberystwyth

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn cydweithio gydag elusen achub cŵn i gynorthwyo myfyrwyr a lleddfu rhywfaint ar bwysau arholiadau. 

Bydd Alpet Poundies Rescue yn darparu sesiynau therapi cŵn yn Undeb y Myfyrwyr Ddydd Mercher 18 Ionawr rhwng 10:30 a 15:00. 

Mae'n rhan o raglen ehangach o ddigwyddiadau ym Mhrifysgol Aberystwyth i hyrwyddo lles myfyrwyr ac iechyd meddwl yn ystod cyfnod arholiadau.

THERAPI CWN
PRIFYSGOL ABERYSTWYTH

Gwasgu'r botwm anghywir ar bleidlais Mesur Cymru

Twitter

Mae'r Aelod Cynulliad Ceidwadol, Suzy Davies, wedi cyfaddef iddi wasgu'r botwm anghywir yn y bleidlais ar Fesur Cymru neithiwr.

Fe bleidleisiodd 38 o ACau o blaid cynlluniau Llywodraeth Prydain, ac 17 yn erbyn.

Ond mae'n amlwg y dylai'r canlyniad fod wedi bod yn wahanol, wedi i Ms Davies bleidleisio yn erbyn y Mesur yn hytrach nag fel arall.

View more on twitter

Trafodaeth Ysgol Llangennech yn parhau

Twitter

Ffrae'n parhau wedi i Gymdeithas yr Iaith wrthod ateb cwestiynau UKIP

Twitter

Beiciau modur yn difrodi twyni ym Môn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae beicwyr modur ar Ynys Môn sydd yn gyrru ar draws twyni tywod yr ardal yn anghyfreithlon wedi eu rhybuddio y gallai'r heddlu eu herlyn.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi derbyn cwynion gan bobl yn ddiweddar am bobl yn gyrru beiciau modur a beiciau 'quad' ar hyd llwybr yr arfordir yn ardaloedd Cymyran a Rhosneigr.

Dywed yr heddlu fod gyrru beiciau modur ar hyd y llwybrau a'r twyni'n anghyfreithlon ac fe fydd swyddogion yn erlyn unrhyw un fydd yn cael eu dal yn troseddu.

Twyni
Heddlu'r Gogledd

Pedwar yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae tri dyn a llanc 17 oed o Gasnewydd wedi bod o flaen Llys y Goron ar gyhuddiad o lofruddio dyn 41 oed. 

Fe aeth Richard Wallis, 43, Shaquile Crosdale, 18, Callum Banton, 18 a llanc 17 na ellir ei enwi, o flaen gwrandawiad gweinyddol yn Llys y Goron Caerdydd. 

Fe gawson nhw'u cyhuddo yn dilyn marwolaeth Jan Jedrzejewski yn yr ysbyty ar ôl cael ei ganfod yn anymwybodol ar stryd Keene yng Nghasnewydd am 13:00 nos Iau 12 Ionawr. 

Wnaeth y pedwar ddim cyflwyno ple.

Jan Jedrzejewski
Llun Teulu
Jan Jedrzejewski

Dan sylw Taro'r Post heddiw..

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Atal Cymdeithas yr Iaith o un o bwyllgorau'r Cynulliad am wrthod ateb cwestiynau UKIP, a beirniadaeth o Gyngor Môn am werthu dwy fferm ar yr ynys. 

Dyna i chi ddau o'r pynciau sy'n ccael sylw Aled Huw wrth iddo gadw cadair Garry Owen yn gynnes ar Taro'r Post ar BBC Radio Cymru heddiw rhwng 13:00 a 14:00.

Beth am ffonio â'ch barn - 03703 500 500

Llywodraeth Prydain yn gwrthod rhoi sicrwydd am gyllideb S4C

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth San Steffan wedi gwrthod rhoi unrhyw sicrwydd na fydd cylideb S4C yn cael ei dorri eleni. 

Y flwyddyn ariannol hon, mae S4C wedi derbyn £6.7m a'r gyllideb wedi'i gosod ar gyfer y flwyddyn nesaf yn £6.1m. 

Mae Aelodau Seneddol wedi mynegi pryder y bydd cyfraniad Llywodraeth Prydain yn disgyn, er gwaethaf addewid y llynedd i rewi'r gyllideb ar gyfer 2016/17 - hyd nes bod adolygiad i ddyfodol a chyllid S4C wedi'i gwblhau.  

S4C
S4C

Tafgeydd yn dilyn gwrthdrawiad ar yr M4

Teithio BBC Cymru

Mae tagfeydd ar yr M4 i gyfeiriad y dwyrain wedi gwrthdrawiad rhwng cyffyrdd 33 i'r A4232 a 33 i'r A470/A4054.

Mae lonydd tri a phedwar wedi eu rhwystro wedi'r gwrthdrawiad rhwng pedwar car.

Trafod dyfodol Ysgol Llangennech i ddod

Twitter

Darganfod gwerth £400,000 o ganabis yn yr Wyddgrug

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn dweud eu bod wedi dod o hyd i werth £400,000 o blanhigion canabis mewn adeilad ar ystad ddiwydiannol Bromfield yn yr Wyddgrug. 

Cafodd dau ddyn 34 a 47 oed o Sir Amwythig eu harestio ddydd Iau 12 Ionawr a'u rhyddhau ar fechniaeth wrth i'r ymchwiliad barhau. 

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw.

Canabis
Heddlu Gogledd Cymru

Blaenoriaethau Ramsey wedi newid

Wales Online

Mewn erthygl ar wefan WalesOnline dywed Aaron Ramsey fod ei flaenoriaethau wedi newid ers i'w wraig roi genedigaeth i'w mab ychydig dros flwyddyn yn ôl. 

Mae Ramsey yn chwaraewr pêl-droed proffesiynol ers bron i ddegawd, ac ymunodd ag academi Clwb Caerdydd tra yr oedd dal yn yr ysgol gynradd.

ramsey
BBC

Trafod troi Ysgol Llangennech yn ysgol Gymraeg

Twitter

Carchararorion cyntaf Wrecsam ym mis Chwefror?

BBC Cymru Fyw

Mae 'na le i gredu y bydd carchar newydd Wrecsam, CEM Berwyn, yn derbyn ei charcharorion cyntaf ddiwedd Chwefror eleni. 

Fe ddechreuodd gwaith adeiladu'r carchar ar ystad ddiwydiannol Wrecsam ym Mai 2015 ac mae'r broses o recriwtio gweithwyr wedi bod yn digwydd ers diwedd y flwyddyn honno. 

Carchar Wrecsam
Y Weinyddiaeth Gyfiawnder

'Dim sicrwydd' na fydd cyllideb S4C yn cael ei thorri

Elliw Gwawr sydd gyda'r diweddaraf o Ddadl Neuadd Westminster ar ddyfodol S4C:

View more on twitter

Torri arian y DCMS i S4C

Twitter