a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am y tro.

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory. 

Anfon bachgen 16 i ganolfan gadw

BBC Cymru Fyw

Mae bachgen 16 oed o Ynys Môn wedi ei anfon i ganolfan gadw am 18 mis ar ôl pledio'n euog i gyhuddiadau o ymosod yn anweddus ar ferch naw oed. 

Fe wnaeth y bachgen hefyd gyfaddef i lawrlwytho lluniau anweddus o blant.

Cafodd orchymyn sy'n cyfyngu ar ei ddefnydd o'r we ac sy'n ei rwystro, oni bai ei fod yng nghwmni oedolyn, rhag cael cyfathrebu neu gysgu yn yr un tŷ a rhywun dan 16.

Daeargryn yng Ngwynedd

BBC Cymru Fyw

Dywed Arolwg Daearegol Prydain - y BGS - fod yna ddaeargryn bach yn mesur 1.1 wedi taro ardal Beddgelert yng Ngwynedd am 22:58 nos Sul. 

Roedd y canolbwynt wyth cilomedr dan ddaear i'r gogledd ddwyrain o Feddgelert ac i'r de o Lyn Gwynant.

Map BGS
BGS

Cymru'n curo Sbaen

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Yn eu parotaeadau ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad fe enillodd tîm rygbi merched Cymru yn erbyn Sbaen 39-0 dros y penwythnos.

Sgoriodd yr asgellwraig Jasmine Joyce ddwywaith yn y fuddugoliaeth yn Benidorm.

joyce
BBC
Jasmine Joyce

Ailddatblygu parc manwerthu

Cyngor Abertawe

Mae'r gwaith wedi dechrau ar gynllun £15m i ailddatblygu parc manwerthu Parc Tawe yn Abertawe. 

Mae disgwyl i'r gwaith adnewyddu ddarparu dros 18,500 metr sgwâr ar gyfer unedau siop, tai bwyta, sinema ac atyniad Plantasia. 

Abertawe
Cyngor Abertawe

'Noson fwyn'

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi ddim yn rhy oer heno yn ôl Rhian Haf: "Bydd hi'n noson fwyn gydag ambell ddiferyn o law dros nos.

"Bydd hi'n ddigon cymylog eto 'fory 'efo rhywfaint o law, yn enwedig yn y gogledd."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Coombs yn cyhoeddi costau meddygol

Wales Online

Mae'r cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol, Andrew Coombs, wedi datgelu y costau (£2,226) mae'n dweud bod rhaid iddo ei dalu oherwydd penderfyniad Dreigiau Casnewydd Gwent i ganslo ei bolisi ysiwriant, yn ôl WalesOnline. 

Mae'r Dreigiau yn dweud iddynt ymdrin â'r chwaraewr gyda phob gofal ac mewn modd proffesiynol.  

coombs
bbc

Elyrch i arwyddo dau chwaraewr newydd

BBC Sport Wales

Yn ôl Adran Chwaraeon BBC Cymru mae dau chwaraewr ar fin ymuno â chlwb pêl-droed Abertawe. 

Mae chwaraewr canol cae Tottenham, Tom Carroll, wedi bod yn cael prawf meddygol gyda'r clwb heddiw, cyn cwblhau ei drosglwyddiad.  

Ac mae disgwyl i'r Elyrch gadarnhau trosglwyddiad yr amddiffynnwr Martin Olsson o Norwich rhywbryd fory.

Tom Carroll
BBC Sport
Bu Tom Carroll ar fenthyg gyda'r Elyrch yn 2014-15

Amharu ar wasanaethau trên

BBC Cymru Fyw

Mae yna amharu ar wasanaethau rhwng Casnewydd a Thwnnel Hafren ar ôl i drên ddod oddi ar y cledrau ger Casnewydd. 

Dywedodd llefarydd ar ran Trenau Ariva Cymru y bydd yna oedi o hyd at 30 munud ar rai gwasanaethau, a'i bod yn bosib y bydd rhai gwasanaethau yn cael eu dargyfeirio neu eu canslo. 

tren
BBC

Galw am wella addysg Gymraeg Powys

Golwg 360

Mae Golwg360 yn dweud bod yna alwadau ar Gyngor Powys i wella'r ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir, wedi beirniadaeth gan y gantores Sian James.

Fe wnaeth Ms James leisio ei phryder am ddyfodol yr iaith ar BBC Radio Cymru, gan gyfeirio yn benodol at ddiffyg ysgol uwchradd Gymraeg yng ngogledd y sir.

Chwilio am ddyn o Ddolgellau

Cambrian News

Dywed y Cambiran News fod Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth am ddyn 27 oed o Ddolgellau sydd wedi bod ar goll o'i gartref. 

Yn ôl yr heddlu mae Thomas Cato wedi bod ar goll ers tua wythnos ac mae posibilrwydd ei fod yn aros yn ardal Dolgellau, Porthmadog neu Fangor.  

Heddlu
BBC

Angen arian ar gyfer safloedd i deithwyr

BBC Wales News

Mae disgwyl y bydd cynghorwyr Powys yn cymeradwyo cynllun i dalu am safleoedd i sipsiwn a theithwyr yn y sir, medd BBC Wales News.

Eisoes mae'r cyngor wedi cyfrannu £200,000 ar gyfer safle gwerth £2.28m ym Machynlleth, gyda gweddill yr arian yn dod o Lywodraeth Cymru a benthyciadau. 

Dywed adroddiad gan swyddogion y sir y byddai incwm ar ôl derbyn rhent yn gadael bwlch o £46,600 dros gyfnod o ddwy flynedd ac felly byddai angen mwy o arian.

Fe fydd cabinet y sir yn trafod yr argymhellion fory. 

Teithwyr
Getty Images

Cocên: Cwpl wnaeth £1m i dalu £14,000 yn ôl

Wales Online

Mae cwpl wnaeth dros £1m drwy werthu cocên yn ne Cymru wedi cael gorchymyn i dalu £14,000 yn ôl gan farnwr.

Clywodd y llys bod Carl a Donna Honey-Jones wedi gwario £40,000 ar eu priodas, yn ogystal â gwario ar wyliau tramor a cheir drud.

Er iddyn nhw elwa'n sylweddol o'r troseddau, clywodd y llys bod gan y cwpl llai na £14,000 erbyn hyn, ac fe wnaeth y barnwr orchymyn i gymryd hynny yn ôl.

'5 peth i'w hystyried o'r penwythnos'

Wales Online

Ar wefan WalesOnline mae erthygl yn trafod 5 peth i'w hystyried yn dilyn y gêm gyfartal rhwng y Scarlets a Saracens.

Ymysg y pwyntiau trafod yw a ddylai Scott Williams ddechrau dros Gymru yng ngêm agoriadol Pencampwriaeth y Chwe Gwlad fis nesaf. 

bbc
bbc
Canolwr y Scarlets a Chymru, Scott Williams

Cytundeb newydd i Ched Evans

Difrod i beiriannau meysydd parcio

Dywed erthygl ar safle TransportXtra fod fandaliaid wnaeth ddifrodi peiriannau talu mewn meysydd parcio yn Wrecsam wedi golygu cost o tua £164,000 mewn colledion refeniw y llynedd.

Mae'r cyngor sir yn ystyried gosod peiriannau sy'n derbyn taliadau drwy gardiau yn unig i geisio atal y broblem. 

Parcio
BBC

Teyrnged wedi marwolaeth Casnewydd

Heddlu Gwent

Mae teyrnged wedi ei rhoi i ddyn fu farw yng Nghasnewydd ddydd Iau.

Mewn datganiad, dywedodd teulu Jan Jedrzejewski: "Rydyn ni'n dy garu ac yn dy fethu, tan ein bod yn cyfarfod eto."

Cafodd Mr Jedrzejewski, 41, ei ddarganfod ar Heol Keene yn y ddinas, a bu farw yn yr ysbyty yn ddiweddarach.

Mae pedwar dyn wedi eu harestio wrth i'r heddlu ymchwilio i'w farwolaeth.

Arweinydd Dem Rhydd cyngor i adael ei swydd

Cyngor Caerdydd

Bydd arweinydd grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol ar Gyngor Caerdydd yn gadael ei swydd cyn yr etholiad ym mis Mai.

Dywedodd Judith Woodman ei bod wedi penderfynu cymryd cam yn ôl i ddatblygu ei busnes a gwaith elusennol.

Bydd y grŵp yn cyfarfod ddydd Mercher i ethol arweinydd newydd.

Dod o hyd i gorff dyn yn Afon Gwy

Heddlu Gwent

Dywed Heddlu Gwent eu bod wedi dod o hyd i gorff dyn 46 oed o ardal Trefynwy oedd wedi bod ar goll o'i gartref ers 20 Tachwedd. 

Cafwyd hyd i gorff Liam Stubbs yn Afon Gwy, ger Cas-gwent tua 10:40 ddydd Sul. 

Heddlu
BBC

Heddwas yn gwadu gwyrdroi cwrs cyfiawnder

BBC Cymru Fyw

Mae heddwas sydd wedi ei gyhuddo o greu datganiad ffug gan dyst wedi ymddangos yn Llys y Goron Abertawe.

Mae David Norman, 52, wedi ei gyhuddo o wyrdroi cwrs cyfiawnder ym mis Ionawr y llynedd.

Mae Mr Norman yn gwadu'r cyhuddiad.

'Llygedyn o heulwen'

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd 'efo rhagolygon y tywydd ar gyfer y prynhawn: "Rhyw lygedyn o heulwen yn y gogledd-ddwyrain p'nawn ma, ond digon cymylog fydd hi ar y cyfan efo niwl ar y bryniau."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Trafod llifogydd Llanrhaeadr

BBC Cymru Fyw

Mae AS Maldwyn, Glyn Davies, a'r cynghorydd sir lleol Aled Davies wedi bod yn cwrdd â thrigolion Llanrhaeadr ym Mochnant yn dilyn llifogydd dydd Gwener.

Fe lifodd dŵr i tua 40 o dai ar ôl i bibell ddŵr dorri uwchben y pentref.

Mae cwmni United Utilities yn cynnal ymchwiliad i'r hyn ddigwyddodd. 

Llanrhaeadr
Jonathan Greatorex

Apêl wedi ymosodiad ar ddynes

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi gwneud apêl o'r newydd gan ddefnyddio delweddau camera cylch cyfyng, ar ôl ymosodiad ar ddynes ym Mangor ar 1 Ionawr. 

Digwyddodd yr ymosodiad rhwng 01:30 a 02:15 wrth fynedfa Mynwent Glanadda.

Mae'r heddlu yn awyddus i holi dyn rhwng 30-40 oed a thua 5'10" o daldra. 

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Elwyn Williams: "Rydym yn gobeithio y bydd y delweddau yn helpu pobl adnabod y dyn, fel bod o yn ei dro yn gallu ein helpu gyda'n ymholiadau."

Llun Camera Cyfung
Heddlu Gogledd Cymru

Disgwyl torf fawr i'r gêm

Carys Eleri yn Ateb y Galw

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Yr actores Carys Eleri sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddi gael ei henwebu gan Llwybr Llaethog yr wythnos diwethaf.

Mae'n debyg bod gan Carys dipyn o feddwl o Macauley Culkin wrth iddi dyfu i fyny... Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Carys Eleri
BBC

Thomson yn cau'r bwlch yn y Vendee Globe

Mae'r Cymro yn yr ail safle ar hyn o bryd yn y Vendee Globe.

View more on twitter

Rhybudd i berchnogion cwn Sir Benfro

Western Telegraph

Dywed y Western Telegraph fod yna rybudd i berchnogion cŵn beidio â chrwydro ar draeth Angle, Aberdaugleddau, ar ôl i sylwedd gael ei olchi i'r lan. 

Cred swyddogion amgylcheddol fod y sylwedd, o bosib olew palmwydd, yn niweidiol i gŵn.

Gwadu cyhuddiad o geisio llofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi gwadu ceisio llofruddio perchennog siop yn ystod lladrad yn Queensferry ar Lannau Dyfrdwy ar 8 Rhagfyr.

Fe wnaeth Matthew Liam Whelan, 29 o Mancot, bledio'n euog i gyhuddiad arall o anafu'r perchennog y siop gyda chyllell a chyhuddiad o ladrata.

Mae ei gyd-ddiffynnydd Leslie Peter Baines, 47 o Gei Connah, yn gwadu cyhuddiad o ladrata.

Cafodd y ddau ddiffynnydd eu cadw yn y ddalfa tan yr achos ym mis Mai.

Matthew Whelan (chwith) a Leslie Baines
Andrew Price
Matthew Whelan (chwith) a Leslie Baines

Dedfrydu dyn am osod camera cudd

The Leader

Mae dyn 67 oed o Fynydd Isa ger Yr Wyddgrug wedi ei ddedfrydu am ddefnyddio camera cudd er mwyn gwylio dynes ifanc yn dadwisgo, meddai'r Leader.

Roedd Michael Whealan, cyn riant maeth, wedi gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Llys y Goron
BBC

'Mwy o droseddau arlein nac ar y stryd'

BBC Wales News

Mae mwy o droseddau'n digwydd ar y we a thrwy gyfrifiaduron yng ngogledd Cymru na throseddau ar y stryd, yn ôl comisiynydd heddlu a throsedd yr ardal.

Dywedodd Arfon Jones bod busnesau "dan fygythiad", a bod achosion lle mae troseddwyr yn dwyn gwybodaeth ac yn mynnu arian gan gwmni neu unigolyn cyn ei ryddhau yn ôl yn digwydd "bob wythnos".

Arfon Jones
BBC

Dyn ar goll: Dod o hyd i gorff

Heddlu De Cymru

Dywed Heddlu'r De sy'n chwilio am Keith Davies, y dyn 56 oed sydd wedi bod ar goll o'i gartref yn Nhroedyrhiw ger Merthyr ers dydd Sadwrn, eu bod wedi dod o hyd i gorff.

Dywedodd llefarydd nad yw'r corff wedi cael ei adnabod yn ffurfiol ond fod yr heddlu wedi rhoi gwybod i deulu Mr Davies.

Heddlu
BBC

Rhentu cartref yn £700 y mis yng Nghymru

ITV News

Mae'r ffigyrau diweddara' yn dweud mai cost rhentu cartref yng Nghymru yw £700 y mis ar gyfartaledd, yn ôl ITV.

Mae hynny'n gynnydd blynyddol o 5.6%.

Moore: 'Angen cosbi James Davies am orymateb'

Wales Online

Mae cyn-fachwr Lloegr, Brian Moore, yn dweud bod angen cosbi blaenasgellwr y Scarlets, James Davies, am "dwyllo drwy gorymateb".

Aeth Davies i'r llawr wedi iddo gael ei daro gan ail-reng y Saracens, Will Skelton, ac fe gafodd y chwaraewr o Awstralia gerdyn melyn.

Mae rhai wedi cyhuddo Davies o orymateb er mwyn gweld Skelton yn cael ei gosbi.

james davies
BBC

Ffordd ynghau wedi gwrthdrawiad

Tair buddugoliaeth yn y Cwpan Her

Rygbi, BBC Cymru

Enillodd y tri rhanbarth o Gymru sy'n cystadlu yn y Cwpan Her dros y penwythnos. 

Nos Wener fe enillodd y Dreigiau 34-10 yn erbyn Enisei-STM o Rwsia, sy'n golygu eu bod yn ail yn ngrŵp 3, gyda'r gêm olaf yn y grŵp yn erbyn yr arweinwyr Brive y penwythnos nesaf.

Enillodd y Gleision ddydd Sadwrn yn ne Ffrainc gan guro Pau 21-22. Maent bellach yn ail yng ngrŵp 4 ac yn chwarae Bryste gartref ddydd Sadwrn.

Rhoddodd y Gweilch grasfa i Lyon ddoe 47-7 yn Stadiwm Liberty. Golygai hyn bod y Gweilch wedi cyrraedd rownd yr wyth olaf yn barod, ac fe allen nhw gael y 'cyfanswm perffaith' o 30 pwynt am y gemau grŵp os yn curo Newcastle y penwythnos nesaf.

gweilch
BBC

Adolygu'r ddarpariaeth addysg ym Mangor

BBC Cymru Fyw

Mae disgwyl i aelodau cabinet Cyngor Gwynedd gymeradwyo cynllun i sefydlu pwyllgor i adolygu'r ddarpariaeth addysg yn ardal Bangor.

Mae prinder llefydd yn rhai o ysgolion y ddinas, ac mae rhai adeiladau angen eu hadnewyddu.

Dros y misoedd nesaf bydd y cyngor yn ymgynghori gyda phenaethiaid, llywodraethwyr a chynghorwyr er mwyn ffurfio cynllun i weddnewid y ddarpariaeth i blant y ddinas.

Ysgol
BBC

Ar y tudalennau blaen

Penawdau'r Papurau

Western Mail: Rhybudd bod y Prif Weinidog yn peryglu dyfodol Cymru

Daily Post: Dirwyon gyrru anghywir i bron i 1,000 o bobl

Agor cwest i farwolaethau Tunisia

BBC News UK

Bydd cwest i farwolaethau 30 o bobl o Brydain gafodd eu lladd yn Tunisia yn 2015 yn dechrau yn ddiweddarach.

Fe wnaeth Seifeddine Rezgui saethu pobl oedd ar wyliau ger tref Sousse, gan ladd cyfanswm o 38, gan gynnwys Trudy Jones o'r Coed Duon.

Sousse
BBC

Torcalon i'r Scarlets yn erbyn Saracens

Rygbi, BBC Cymru

Gêm gyfartal oedd hi yn Llanelli ddoe wrth i'r gêm rhwng y Scarlets a'r Saracens orffen 22-22

Sgoriodd Chris Ashton dros y Saracens gyda symudiad ola'r gêm i unioni'r sgôr, a olygai bod y Scarlets allan o'r gystadleuaeth am flwyddyn arall.

scarlets
BBC