a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am y tro.

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory. 

 2. Anfon bachgen 16 i ganolfan gadw

  BBC Cymru Fyw

  Mae bachgen 16 oed o Ynys Môn wedi ei anfon i ganolfan gadw am 18 mis ar ôl pledio'n euog i gyhuddiadau o ymosod yn anweddus ar ferch naw oed. 

  Fe wnaeth y bachgen hefyd gyfaddef i lawrlwytho lluniau anweddus o blant.

  Cafodd orchymyn sy'n cyfyngu ar ei ddefnydd o'r we ac sy'n ei rwystro, oni bai ei fod yng nghwmni oedolyn, rhag cael cyfathrebu neu gysgu yn yr un tŷ a rhywun dan 16.

 3. Daeargryn yng Ngwynedd

  BBC Cymru Fyw

  Dywed Arolwg Daearegol Prydain - y BGS - fod yna ddaeargryn bach yn mesur 1.1 wedi taro ardal Beddgelert yng Ngwynedd am 22:58 nos Sul. 

  Roedd y canolbwynt wyth cilomedr dan ddaear i'r gogledd ddwyrain o Feddgelert ac i'r de o Lyn Gwynant.

  Map BGS
 4. Cymru'n curo Sbaen

  Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

  Yn eu parotaeadau ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad fe enillodd tîm rygbi merched Cymru yn erbyn Sbaen 39-0 dros y penwythnos.

  Sgoriodd yr asgellwraig Jasmine Joyce ddwywaith yn y fuddugoliaeth yn Benidorm.

  joyce
  Image caption: Jasmine Joyce
 5. Ailddatblygu parc manwerthu

  Cyngor Abertawe

  Mae'r gwaith wedi dechrau ar gynllun £15m i ailddatblygu parc manwerthu Parc Tawe yn Abertawe. 

  Mae disgwyl i'r gwaith adnewyddu ddarparu dros 18,500 metr sgwâr ar gyfer unedau siop, tai bwyta, sinema ac atyniad Plantasia. 

  Abertawe
 6. 'Noson fwyn'

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd hi ddim yn rhy oer heno yn ôl Rhian Haf: "Bydd hi'n noson fwyn gydag ambell ddiferyn o law dros nos.

  "Bydd hi'n ddigon cymylog eto 'fory 'efo rhywfaint o law, yn enwedig yn y gogledd."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 7. Coombs yn cyhoeddi costau meddygol

  Wales Online

  Mae'r cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol, Andrew Coombs, wedi datgelu y costau (£2,226) mae'n dweud bod rhaid iddo ei dalu oherwydd penderfyniad Dreigiau Casnewydd Gwent i ganslo ei bolisi ysiwriant, yn ôl WalesOnline. 

  Mae'r Dreigiau yn dweud iddynt ymdrin â'r chwaraewr gyda phob gofal ac mewn modd proffesiynol.  

  coombs
 8. Elyrch i arwyddo dau chwaraewr newydd

  BBC Sport Wales

  Yn ôl Adran Chwaraeon BBC Cymru mae dau chwaraewr ar fin ymuno â chlwb pêl-droed Abertawe. 

  Mae chwaraewr canol cae Tottenham, Tom Carroll, wedi bod yn cael prawf meddygol gyda'r clwb heddiw, cyn cwblhau ei drosglwyddiad.  

  Ac mae disgwyl i'r Elyrch gadarnhau trosglwyddiad yr amddiffynnwr Martin Olsson o Norwich rhywbryd fory.

  Tom Carroll
  Image caption: Bu Tom Carroll ar fenthyg gyda'r Elyrch yn 2014-15
 9. Amharu ar wasanaethau trên

  BBC Cymru Fyw

  Mae yna amharu ar wasanaethau rhwng Casnewydd a Thwnnel Hafren ar ôl i drên ddod oddi ar y cledrau ger Casnewydd. 

  Dywedodd llefarydd ar ran Trenau Ariva Cymru y bydd yna oedi o hyd at 30 munud ar rai gwasanaethau, a'i bod yn bosib y bydd rhai gwasanaethau yn cael eu dargyfeirio neu eu canslo. 

  tren
 10. Galw am wella addysg Gymraeg Powys

  Golwg 360

  Mae Golwg360 yn dweud bod yna alwadau ar Gyngor Powys i wella'r ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir, wedi beirniadaeth gan y gantores Sian James.

  Fe wnaeth Ms James leisio ei phryder am ddyfodol yr iaith ar BBC Radio Cymru, gan gyfeirio yn benodol at ddiffyg ysgol uwchradd Gymraeg yng ngogledd y sir.

 11. Angen arian ar gyfer safloedd i deithwyr

  BBC Wales News

  Mae disgwyl y bydd cynghorwyr Powys yn cymeradwyo cynllun i dalu am safleoedd i sipsiwn a theithwyr yn y sir, medd BBC Wales News.

  Eisoes mae'r cyngor wedi cyfrannu £200,000 ar gyfer safle gwerth £2.28m ym Machynlleth, gyda gweddill yr arian yn dod o Lywodraeth Cymru a benthyciadau. 

  Dywed adroddiad gan swyddogion y sir y byddai incwm ar ôl derbyn rhent yn gadael bwlch o £46,600 dros gyfnod o ddwy flynedd ac felly byddai angen mwy o arian.

  Fe fydd cabinet y sir yn trafod yr argymhellion fory. 

  Teithwyr
 12. Cocên: Cwpl wnaeth £1m i dalu £14,000 yn ôl

  Wales Online

  Mae cwpl wnaeth dros £1m drwy werthu cocên yn ne Cymru wedi cael gorchymyn i dalu £14,000 yn ôl gan farnwr.

  Clywodd y llys bod Carl a Donna Honey-Jones wedi gwario £40,000 ar eu priodas, yn ogystal â gwario ar wyliau tramor a cheir drud.

  Er iddyn nhw elwa'n sylweddol o'r troseddau, clywodd y llys bod gan y cwpl llai na £14,000 erbyn hyn, ac fe wnaeth y barnwr orchymyn i gymryd hynny yn ôl.

 13. '5 peth i'w hystyried o'r penwythnos'

  Wales Online

  Ar wefan WalesOnline mae erthygl yn trafod 5 peth i'w hystyried yn dilyn y gêm gyfartal rhwng y Scarlets a Saracens.

  Ymysg y pwyntiau trafod yw a ddylai Scott Williams ddechrau dros Gymru yng ngêm agoriadol Pencampwriaeth y Chwe Gwlad fis nesaf. 

  bbc
  Image caption: Canolwr y Scarlets a Chymru, Scott Williams
 14. Difrod i beiriannau meysydd parcio

  Dywed erthygl ar safle TransportXtra fod fandaliaid wnaeth ddifrodi peiriannau talu mewn meysydd parcio yn Wrecsam wedi golygu cost o tua £164,000 mewn colledion refeniw y llynedd.

  Mae'r cyngor sir yn ystyried gosod peiriannau sy'n derbyn taliadau drwy gardiau yn unig i geisio atal y broblem. 

  Parcio
 15. Teyrnged wedi marwolaeth Casnewydd

  Heddlu Gwent

  Mae teyrnged wedi ei rhoi i ddyn fu farw yng Nghasnewydd ddydd Iau.

  Mewn datganiad, dywedodd teulu Jan Jedrzejewski: "Rydyn ni'n dy garu ac yn dy fethu, tan ein bod yn cyfarfod eto."

  Cafodd Mr Jedrzejewski, 41, ei ddarganfod ar Heol Keene yn y ddinas, a bu farw yn yr ysbyty yn ddiweddarach.

  Mae pedwar dyn wedi eu harestio wrth i'r heddlu ymchwilio i'w farwolaeth.

 16. Arweinydd Dem Rhydd cyngor i adael ei swydd

  Cyngor Caerdydd

  Bydd arweinydd grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol ar Gyngor Caerdydd yn gadael ei swydd cyn yr etholiad ym mis Mai.

  Dywedodd Judith Woodman ei bod wedi penderfynu cymryd cam yn ôl i ddatblygu ei busnes a gwaith elusennol.

  Bydd y grŵp yn cyfarfod ddydd Mercher i ethol arweinydd newydd.

 17. Dod o hyd i gorff dyn yn Afon Gwy

  Heddlu Gwent

  Dywed Heddlu Gwent eu bod wedi dod o hyd i gorff dyn 46 oed o ardal Trefynwy oedd wedi bod ar goll o'i gartref ers 20 Tachwedd. 

  Cafwyd hyd i gorff Liam Stubbs yn Afon Gwy, ger Cas-gwent tua 10:40 ddydd Sul. 

  Heddlu