a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni am heddiw.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.

  Y Senedd
 2. Setliad Llywodraeth Leol 2017-18 wedi ei basio

  Mae Setliad Llywodraeth Leol 2017-18 wedi ei basio.

  Roedd 36 o blaid, 9 yn erbyn a 10 wedi ymatal.

  y bleidlais
 3. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fesur Cymru wedi ei basio

  Mae'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fesur Cymru wedi ei basio. 

  Roedd 38 o blaid, 17 yn erbyn, neb wedi ymatal.

  Y bleidlais
 4. Setliad 'rhesymol'

  Mae Gareth Bennett yn dweud y bydd UKIP yn cefnogi'r setliad "rhesymol".

  Mae'n mynegi pryder ynghylch y defnydd o gardiau caffaeliad, cyflogau uwch swyddogion a gostyngiad yn nifer y gwasanaethau.

 5. Setliad llywodraeth leol 'anodd arall'

  Mae'r aelod Ceidwadol Janet Finch-Saunders yn cyhuddo'r llywodraeth o gynhyrchu setliad llywodraeth leol "anodd arall" i gynghorau Cymru.

  Mae'n dweud bod cyllidebau cynghorau wedi cael eu distrywio ar draws Cymru, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.

  Janet Finch-Saunders
 6. Na i'r 'ideoleg o lymder'

  Mae Sian Gwenllian yn dweud bod Plaid Cymru yn gwrthod yr "ideoleg o lymder", ac yn canmol y cytundeb rhwng Llafur a Phlaid Cymru i basio'r cynlluniau gwariant gwerth £15bn.

  Fe wnaeth y ddwy blaid gynnal trafodaethau ar gyllideb mewn cytundeb wedi'r etholiad, lle gwnaeth Plaid Cymru gefnogi Carwyn Jones i gael ei ail-ethol yn Brif Weinidog.

  Sian Gwenllian
 7. Cynnydd yn yr arian i gynghorau lleol

  Mae Ysgrifennydd Cyllid a Llywodraeth Leol Cymru Mark Drakeford wedi cyhoeddi y bydd awdurdodau lleol yn derbyn £4.107bn ar gyfer y 2017-18.

  Mae'n rhan o gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru, ac mae'n golygu cynnydd o £3.8m o'i gymharu â 2016-17.

  Dyma'r cynnydd cyntaf i awdurdodau lleol ers 2013-14.

  Unwaith mae chwyddiant yn cael ei ystyried mae'n golygu toriad mewn termau real. 

 8. Setliad Llywodraeth Leol 2017-18

  Am yr awr nesaf mae'r aelodau yn cael dadl ar Setliad Llywodraeth Leol 2017-18.  

  Llywodraeth Leol
 9. Cyflawni cydraddoldeb gyda'r Alban a Gogledd Iwerddon

  Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn dweud nad oes angen refferendwm i ddatganoli rhan o'r system drethi.

  Mae'n dweud y dylid ystyried y Mesur a'r Fframwaith Cyllidol "fel pecyn", a bod hwn yn fater o gael cydraddoldeb gyda'r Alban a Gogledd Iwerddon, a gwneud y DU yn "bartneriaeth wirioneddol". 

 10. Cefndir: Confensiwn gwleidyddol rhwng y Cynulliad a San Steffan

  Yn sgil confensiwn gwleidyddol rhwng y Cynulliad a San Steffan, mae angen i Gynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fesur Cymru gael ei basio yn y Cynulliad cyn y gall ddod yn ddeddf.

  Mae hyn oherwydd bod Mesur Cymru yn ymwneud â materion datganoledig.

  Does gan y confensiwn ddim grym cyfreithiol, ond mae'r gweinidog yn Swyddfa Cymru, Arglwydd Bourne, wedi dweud na fydd y mesur yn dod yn ddeddf os na fydd y Cynulliad yn ei gymeradwyo.  

 11. 'Ar gyfer myfyrwyr gwleidyddiaeth y dyfodol'

  Mae Simon Thomas yn gosod achos Plaid Cymru ar gyfer Mesur Cymru, er bod y blaid yn mynd i bleidleisio yn erbyn y mesur, "o na bai ar gyfer myfyrwyr gwleidyddiaeth y dyfodol".

 12. Dylai gwleidyddion 'weithio gyda'i gilydd i greu newid'

  Mae'r aelod Annibynnol Dafydd Elis-Thomas yn dweud y dylai gwleidyddion weithio gyda'i gilydd yn adeiladol i greu newid. Mae'n dweud y bydd e, yn wahanol i'w gyn-blaid, Plaid Cymru, yn cefnogi Mesur Cymru. 

  Mae'n ychwanegu na fydd dadleuon Plaid Cymru ac UKIP yn "argyhoeddi pobl Cymru".

  Dafydd Elis-Thomas
 13. 'Rhwystr ffordd' i ragor o ddatganoli?

  Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn mynnu nad yw'n "rhwystr ffordd" i ragor o ddatganoli, sy'n procio Leanne Wood i brotestio ei fod e'n rhwystr.

  Mae wedyn yn ychwanegu ei fod wedi gwrthwynebu datganoli'r system gyfiawnder a phlismona.

 14. 'Maen nhw'n gwybod y byddan nhw'n colli'

  Mae Mark Reckless UKIP yn dweud mai'r rheswm pam na fydd refferendwm ar ddatganoli pwerau treth incwm yw oherwydd "eu bod yn gwybod y byddan nhw'n colli".

  Mark Reckless
 15. 'Torri ymddiriedaeth pobl Cymru'

  Mae Neil Hamilton yn dweud mai'r unig reswm pam y bydd UKIP yn pleidleisio yn erbyn y mesur yw oherwydd bod y blaid yn gwrthwynebu datganoli pwerau treth incwm heb refferendwm, rhywbeth y mae e'n ei ddisgrifio'n "torri ymddiriedaeth pobl Cymru".

  Mae'n ychwanegu bod datganoli pwerau treth incwm heb bleidlais yn "ddiffyg cyfansoddiadol na ddylen ni ei anwybyddu."  

 16. Pwerau a pharhauster

  Mae'r aelod Ceidwadol David Melding yn canmol ymdrechion Ysgrifennydd Cymru a'i dîm yn Swyddfa Cymru yn arwain ar gynhyrchu Mesur Cymru. 

  Mae Mr Melding, sy'n gyn-Ddirpwy Lywydd, yn dweud y bydd y mesur yn cynnig mwy o bwerau i'r Cynulliad a pharhauster, gwell atebolrwydd a sefydlogrwydd cyllidol.  

  David Melding
 17. Pleidleisio yn erbyn Mesur Cymru gyda 'chalon drom'

  Mae Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn Mesur Cymru gyda "chalon drom" medd Leanne Wood wrth aelodau'r Cynulliad.

  "Dydyn ni fyth eisiau gweld Cymru yn cael ei gwthio i gornel eto."

 18. 'Ddim eisiau derbyn briwsion o fwrdd San Steffan'

  Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn dweud y bydd ei phlaid hi yn pleidleisio yn erbyn y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fesur Cymru oherwydd ofnau y bydd y Cynulliad yn colli pwerau.

  "Dydyn ni ddim eisiau derbyn briwsion o fwrdd San Steffan," meddai.

  San Steffan a'r Senedd
 19. Y Mesur 'ddim yn cyflawni setliad parhaol a chadarn'

  Mae Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Huw Irranca-Davies, yn siarad am adroddiad y pwyllgor, sy'n dod i'r casgliad bod y "Mesur yn ddarn cymhleth ac anhylaw o gyfraith gyfansoddiadol na fydd yn cyflawni'r setliad parhaol a chadarn a ddisgwylir gan bobl Cymru. Fodd bynnag, mae'r Mesur yn cynnwys elfennau i'w croesawu:

   y datganiad am barhauster Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru; 

   y symud o fodel rhoi pwerau i fodel cadw pwerau."

  Huw Irranca-Davies