a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Alun Davies yn 'hyderus' o lwyddiant canolfannau iaith
  2. Dim disgwyl casgliadau ymchwiliad Tawel Fan tan yr haf
  3. Comisiynydd yn anfodlon gyda chyfarwyddyd addysg cartref
  4. Dyn wedi marw mewn tân ym Mhenrhyndeudraeth, Gwynedd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni....

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn ôl am 08:00 fore Llun.

Arestio ar amheuaeth o lofruddio

Heddlu Gwent

Mae dau ddyn 18 a 17 oed o ardal Casnewydd wedi cael ei harestio ar amheuaeth o lofruddio dyn 41 oed.

Nos Iau fe wnaeth yr heddlu ganfod dyn oedd yn anymwybodol ar ôl cael eu galw iI Heol Keene yn y ddinas.

Cafodd ei gludo i Ysbyty Brenhinol Gwent ble bu farw.  

Chwilio am fuddugoliaeth swmpus

BBC Cymru Fyw

Bydd tîm rygbi'r Dreigiau gartref yn erbyn Enisei yng Nghwpan Her Ewrop heno.

Mae angen buddugoliaeth a phwynt bonws ar y tîm o Gasnewydd i gadw eu gobeithion o gyrraedd rownd wyth ola'r Cwpan yn fyw.

Dreigiau
Huw Evans Picture Agency

Tywydd heno

Rhybudd Melyn

Rhys Griffiths sydd yma gyda rhagolygon heno ar ein cyfer:  "Ma' disgwyl rhagor o gawodydd gwasgaredig, yn fwy gaeafol ar y bryniau ac fe fydd hi'n rhewi, yn enwedig mewn mannau gwledig, ac yn cyrraedd -4C ar ei isa'. 

"Hynny'n golygu bod 'na rybudd melyn o rew mewn grym hyd hanner dydd 'fory."

Am eich sefyllfa dywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Tocynnau ar gyfer gêm Iwerddon

BBC Cymru Fyw

Mae'n bosib y bydd cyfanswm tocynnau sydd ar gael i gefnogwyr Cymru ar gyfer y gêm yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yn Nulyn, cyn lleied â 3,300. 

Mae disgwyl cyhoeddiad yr wythnos nesaf ynglŷn â'r gêm yn Stadiwm Aviva ar 24 Mawrth. 

Aviva
BBC

Llifogydd Llanrhaeadr

BBC Cymru Fyw

Dywed cwmni Dŵr United Utilities ei bod yn debyg mai un o'u pibellau nhw, yn hytrach nag un o bibellau Hafren Trent, sydd wedi torri ym mhentref Llanrhaeadr ym Mhowys.  

Powys
BBC

Neil yn newid meddwl

Twitter

Arglwydd Snowdon: Cysylltiadau Cymreig

BBC Cymru Fyw

Dywed Palas Buckingham fod y Frenhines wedi cael gwybod am farwolaeth Arglwydd Snowdon.

Roedd Antony Armstrong-Jones yn fab i'r bargyfreithiwr Ronald Armstrong-Jones QC ac Anne Messel, ac roedd cartref y teulu ym Mhlas Dinas ger Caernarfon. 

Fe chwaraeodd ran allweddol yn nhrefniadau arwisgo'r Tywysog Charles yng Nghastell Caernarfon yn 1969.

Mae aelodau o deulu'r Arglwydd Snowdon yn parhau i fyw yn yr ardal, ac ef oedd Cwnstabl Castell Caernarfon.

Arglwydd Snowdon
Getty Images

Llifogydd LLanrhaeadr

Twitter

Mae diffoddwyr tân yn cynorthwyo pentrefwyr i atal llifogydd

View more on twitter

Pibell ddŵr wedi torri

BBC Cymru Fyw

Mae pibell ddŵr wedi torri ym Mhentre’ Llanrhaeadr ym Mochnant, Powys. 

Dywed Cyngor Powys eu bod yn darparu bagiau tywod. Dywed perchennog tafarn y Plough fod un o'r strydoedd fel afon. 

Arglwydd Snowdon wedi marw

Daily Post

Mae Arglwydd Snowdon, cyn ŵr y Dywysoges Margaret, wedi marw yn 86 oed, meddai'r Daily Post.  

Dywedodd llefarydd ar ran y teulu fod y ffotograffydd adnabyddus Antony Armstrong-Jones wedi marw yn dawel yn ei gartref. 

Mae hen gartref y teulu, Plas Dinas, ar gyrion Caernarfon. 

Arglwydd Snowdon
Pa
Fe wnaeth Arglwydd Snowdon a'r Dywysoges Margaret briodi yn 1960

Datblygu prawf wrin i fesur iechyd

Golwg 360

Yn ôl Golwg360, mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi cyfrannu at ddatblygu prawf wrin sy'n mesur iechyd diet person.

Mae’r prawf pum munud yn mesur marcwyr biolegol mewn wrin sy’n cael ei greu wrth i fwydydd fel cig coch, cyw iâr, pysgod a ffrwythau a llysiau gael eu treulio. 

Datblygwyd y dadansoddiad gan ymchwilwyr o Goleg Imperial Llundain, Prifysgol Newcastle a Phrifysgol Aberystwyth, ac mae’n rhoi syniad o faint o fraster, siwgr, ffibr a phrotein mae person wedi’i fwyta.

Shane wedi newid ei gêm?

Twitter

Mae lluniau wedi ymddangos ar Twitter o Shane Williams, cyn asgellwr Cymru yn chwarae pêl-droed Gaelig i dîm Glenswilly neithiwr.

View more on twitter

Arestio wyth wedi ymosodiad honedig

Mae o wyth o bobl wedi eu harestio yn dilyn ymosodiad difrifol honedig yn Nant Garmon yn Yr Wyddgrug ar 5 Ionawr. 

Cafodd tri o ddynion eu harestio ddydd Gwener.

Mae'r tri wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth, yn ogystal â phump arall sydd hefyd ar fechnïaeth. 

Mae dyn 46 oed yn dal yn yr ysbyty mewn cyflwr difrifol yn dilyn y digwyddiad.

Yn y cyfamser, mae'r heddlu yn parhau i geisio dod o hyd i Michael Cullen, sy'n 31 oed, o bentref Coed-llai.

Heddlu
BBC

Trwch o eira ar y Bannau

BBC Cymru Fyw

Efallai na ddaeth yr eira mawr yr oedd llawer yn ei ddisgwyl i rannau o Gymru, ond mae'r Bannau Brycheiniog wedi profi tywydd gaeafol heddiw, gyda cherddwyr yn heidio yno i fwynhau'r cerdded a'r golygfeydd.

Eira
Wales News Service

Y Gleision: Newyddion y garfan

Twitter

Rhybudd heddlu am dwyllwr

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De yn rhybuddio pobl i fod yn wyliadwrus ar ôl i rywun dwyllo pensiynwr yn Ninas Powys, ger Penarth.

Roedd y dyn wedi galw ar y ddynes a chynnig gwneud gwaith, ac fe wnaeth hi dalu £280 iddo lanhau'r gwteri, dim ond iddo ddiflannu ar ôl gofyn iddi wneud paned o de. 

Cred yr heddlu fod y dyn wedi targedu'r ddynes yn ofalus, gan iddi wrthod sawl cynnig blaenorol iddo wneud gwaith ar ei thŷ. 

Heddlu
BBC

Gobaith am eira?

Tywydd, BBC Cymru

Efallai fod na dal obaith i'r plant weld eira erbyn y penwythnos yn ôl Rhys Griffiths yn y Swyddfa Dywydd:

"Mae cawodydd gaeafol yn debygol o barhau ar draws y gogledd drwy'r prynhawn gan ledu rhywfaint tua'r de a'r gorllewin." 

"Bydd eira'n bosib ar dir uchel ond gall eira, eirlaw a chesair gyrraedd tir isel hefyd."

"Yn para'n oer iawn i bawb drwy'r dydd - rhwng 3C a 5C."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Cyhuddo dyn ar ôl digwyddiad llys ynadon

BBC Cymru Fyw

Mae diffynnydd wnaeth dorri ei wddf ei hun tra mewn llys ynadon wedi dychwelyd i'r un llys ddau ddiwrnod yn ddiweddarach. 

Cafodd parafeddygon eu galw i Lys Ynadon Hwlffordd ddydd Mercher er mwyn rhoi triniaeth i Lukasz Robert Pawlowski o Ddoc Penfro. 

Roedd o'n ymddangos er mwyn cael ei ddedfrydu ar ôl pledio'n euog i drosedd rhyw, drwy afael a chusanu gweithiwr siop.

Heddiw fe gafodd Mr Pawlowski ei gyhuddo o fod ag arf miniog yn ei feddiant yn Hwlffordd. 

Cafodd ei gadw yn y ddalaf a bydd yn ymddangos yn Llys y Goron, Abertawe ar 10 Chwefror. 

Lukasz Robert Pawlowski
Wales News Service

Biggar yn crys rhif 10

Cerydd i athro

South Wales Evening Post

Fe fydd athro wnaeth ddefnyddio tap i glymu dwy ffêr bachgen i gadair gyda thâp yn cael parhau i weithio. 

Ond penderfynodd gwrandawiad disgyblu y bydd cerydd yn cael ei osod  yn erbyn Matthew Brown oherwydd ei "ymddygiad gwirion ac anghyfrifol' ac yn aros ar ei record am ddwy flynedd. 

Roedd y dyn 38 oed yn arfer bod yn athro llanw yn Ysgol Maelgwn, Cyffordd Llandudno. 

Ysgol
Google

Savage yn amddiffyn Ramsey

Wales Online

Mae Robbie Savage wedi amddiffyn perfformiad Aaron Ramsey i Arsenal wedi i gefnogwyr y clwb feirniadu'r Cymro am yr hyn y maen nhw'n ei weld fel tymor siomedig ganddo hyd yn hyn.

Ond dywedodd Savage fod Ramsey'n chwaraewr anhygoel pan mae'n cael ei chware yn y safle cywir ar y cae.

Tawel Fan: Mwy o amser i gasglu tystiolaeth

BBC Cymru Fyw

Mae'n bosib na fydd yr ymchwiliad i broblemau ward iechyd meddwl Tawel Fan ddim yn cael ei gwblhau tan yr haf.

Fe wnaeth y ward yn ysbyty yn Glan Clwyd gau yn Rhagfyr 2013 ar ôl nifer o gyhuddiadau difrifol yn erbyn staff.

Fe wnaeth adroddiad annibynnol ddweud fod yna ddiffyg gofal proffesiynol o gleifion.

Dywed Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr fod y broses o gasglu tystiolaeth ar gyfer yr ymchwilaid  wedi cymryd yn hirach na'r disgwyl. 

Tawel Fan
BBC

Dyn wedi marw mewn tân ym Mhenrhyndeudraeth

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn wedi marw mewn tân mewn tŷ ym Mhenrhyndeudraeth y bore ma.

Bu farw'r dyn mewn tŷ yn Nheras Gwilym yn y dref tua 09:45.

Nid yw ei farwolaeth yn cael ei drin fel un amheus ac mae ei deulu wedi cael gwybod.

Mae'r Gwasanaeth Tân a'r heddlu yn ymchwilio.

Chwaraewr newydd i Wrecsam

Twitter

Y cyn joci Brian Fletcher wedi marw

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i'r cyn joci Brian Fletcher a fu farw yn 69 oed. 

Fe wnaeth o ennill y Grand National dair gwaith - yn cynnwys ddwywaith ar y ceffyl enwog Red Rum yn 1973 a 1974.

Ar ôl ymddeol fel joci bu'n cadw defaid a magu cobiau Cymreig ar fferm yn Llanybydder, Sir Gaerfyrddin. 

Brian Fletcher
Getty Images
Brian Fletcher
Brian Fletcher

Teyrnged i sylfaenydd Techniquest

BBC Cymru Fyw

Mae canolfan Techniquest yng Nghaerdydd wedi rhoi teyrnged i'w sylfaenydd, yr Athro John Beetlestone, sydd wedi marw'n 84 oed yn dilyn cyfnod o waeledd byr.

Fe sefydlodd y ganolfan yn 1985, a dywedodd llefarydd o Techniquest for ei weledigaeth wedi bod yn ysbrydoliaeth i bawb.

Teyrnged
Techniquest

Siom i'r Adar Gleision

Dyn 80 oed yn gwadu troseddau rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 80 oed oedd yn arfer dysgu mewn mosg yng Nghaerdydd wedi gwadu 15 o droseddau rhyw yn erbyn plant. 

Fe wnaeth Mohammed Haji Sadiq o ardal Cyncoed ymddangos gerbron Llys y goron Caerdydd mewn gwrandawiad cychwynnol fore dydd Gwener.

Mae'r honiadau'n ymwneud ag ymosodiadau honedig yn erbyn pedair merch ym mosg Madina rhwng pump ag 11 oed rhwng 1996 a 2006. 

Plediodd yn ddieuog i'r cyhuddiadau yn ei erbyn ac fe fydd yn wynebu achos llys ar 5 Mehefin.

Darluniau Derek o'r tywydd gaeafol

Twitter

Gwrandawiad yn achos llofruddiaeth Hen Golwyn

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 30 oed wedi ei gadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o lofruddiaeth yn Hen Golwyn ar ôl gwrandawiad yn Llys y Goron Yr Wyddgrug. 

Mae Dean Cody, sydd heb gyfeiriad parhaol, wedi ei gyhuddo o ladd David Kingsbury, 35 oed,  ar 5 Ionawr.

Mae dau ddyn arall, Colin Lyness a Thomas Revalto, wedi eu cyhuddo o gynorthwyo troseddwr.

Fe wnaeth y tri ymddangos drwy gyswllt fideo o garchar Altcourse yn Lerpwl.

Mae disgwyl i'r tri ymddangos eto ym mis Mawrth lle bydd yn rhaid iddynt gynnig ple i'r cyhuddiadau yn eu herbyn. 

David Kingsbury
Heddlu Gogledd Cymru
David Kingsbury

Plygain i nodi penblwydd Hedd Wyn

BBC Cymru Fyw

Bydd gwasanaeth plygain arbennig yn cael ei gynnal yn Eglwys Sant Madryn, Trawsfynydd heno, a hynny er mwyn nodi penblwydd y bardd Hedd Wyn.

Cafodd ei eni ar 13 Ionawr 1887, ac fe fydd y gwasanaeth yn ddechrau ar flwyddyn o ddigwyddiadau i nodi canrif ers marwolaeth bardd y Gadair Ddu yn y Rhyfel Mawr.

Hedd Wyn
Casgliad y Werin

Eira mawr Abergele

BBC Cymru Fyw

Diolch i'n darllenwr, Siôn Jones o ardal Abergele am anfon y llun yma o'r eira difrifol sydd wedi syrthio yn ei ardd!

Cadwch yn ddiogel Siôn.

Mae'n dechrau lluwchio!
Sion Jones
Mae'n dechrau lluwchio!

'Does dim fath beth â Phrydain'

The Guardian

Ar wefan y Guardian heddiw mae David Marquand yn dadlau fod hi'n amhosib i Gymru adael y Gymuned Ewropeaidd, gan nad yw Cymru na Phrydain yn bodoli.

Dyw'r gwledydd eu hunain, sef Cymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon na Lloegr ddim â'r hawl i adael yn unigol, ond mae pleidlais Brexit wedi amlygu gwendidau amlwg yn y casgliad o wledydd yr ydym yn ei alw'n Brydain, meddai.

Prynu tarw - drwy decstio

Golwg 360

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru'n gofyn am help y cyhoedd i brynu tarw, yn ôl Golwg360.

Mae cylchgrawn Cymraeg yr elusen wedi lansio apêl i godi £36,000 er mwyn prynu tarw i helpu cynnal gyr Gwartheg Gwynin Dinefwr ym Mharc Dinefwr.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn gofyn i bobol gyfrannu drwy anfon neges testun er mwyn prynu’r anifail.

Sheryl yn priodi fory

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Fel y gwnaeth hi ddatgelu mewn erthygl ddiweddar ar Cymru Fyw, mae'r actores Lisa Victoria, sy'n chwarae rhan Sheryl yn Pobol y Cwm, yn priodi fory. 

Meddai Lisa: 

"Ar ôl blynydde o fyw wrth fy hunan, peidio gorfod meddwl a becso am neb arall, am 1.30pm yng Nghapel Hermon Treorci, bydd newid enfawr i'm mywyd. 

"Fy ngobaith felly am y flwyddyn i ddod yw hapusrwydd, iechyd da, ac i ddod i arfer â chyd-fyw unwaith eto... ac wrth gwrs i fod yn wraig wych!" 

Felly pob lwc i Lisa a'i gŵr am y dyfodol.

Lisa'n ymarfer ar Pobol y Cwm
BBC
Lisa'n ymarfer ar Pobol y Cwm

Cip olwg ar fywyd tanddaearol Caerdydd

Wales Online

Mae gwefan WalesOnline wedi cyhoeddi nifer o luniau o hen dwneli a llwybrau sy'n rhedeg o dan ddinas Caerdydd.

Mae'r lluniau hanesyddol yn cynnwys delwedd o gamlas oedd yn rhedeg drwy ganol un o ardaloedd prysuraf Caerdydd erbyn heddiw - o flaen y llyfrgell yn Yr Aes.

Mae eira yna...os edrychwch yn ofalus

BBC Cymru Fyw

Mae gohebydd BBC Cymru yn y gorllewin, Aled Scourfield, wedi bod yn teithio Sir Benfro yn ei helfa am y stwff gwyn. 

Fe ddaeth o hyd i ychydig ar Foel Cwm Cerwyn...mynydd uchaf Y Preselau.

"Co fe...co fe...ar y top...chi'n gweld e?"
BBC
"Co fe...co fe...ar y top...chi'n gweld e?"

Sigurdsson a Fernando i aros yn Abertawe?

Twitter

Rhondda Cynon Taf: Tywydd yn achosi trafferth i ddwy ysgol

Cyngor Rhondda Cynon Taf

Mae rhew ger Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn Y Forwyn yn golygu nad oes modd mynd iddi ar hyn o bryd meddai Cyngor Rhondda Cynon Taf, ac mae rhew hefyd ger Ysgol Gynradd Penrhys yn achosi trafferthion i deithwyr.