a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Dyn yn ceisio torri ei wddf ei hun yn llys Hwlffordd
 2. Miliwn o siaradwyr: 'Angen chwyldroi'r system addysg'
 3. Rhybudd am stormydd eira ar draws Cymru ddydd Iau
 4. Dirwyo dau am ymosod ar actor Y Gwyll, Aneirin Hughes

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Nos da

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r oll gan griw llif byw Cymru Fyw am heddiw. Diolch i chi am eich cwmni.

  Byddan ni'n ôl gyda'r newyddion diweddara' o bob rhan o Gymru yn y bore.

 2. Ffyrdd ar gau yn Llanrwst a'r Rhondda

  Teithio BBC Cymru

  Mae dwy ffordd ar gau oherwydd gwrthdrawiadau.

  Yn ardal Llanrwst, mae 'na dagfeydd ar yr A470 rhwng y dre' a'r A55 oherwydd digwyddiad rhwng dau gar. Mae un o'r ceir ar dân. 

  Draw yn y Rhondda, mae'r A4058 ar gau i'r ddau gyfeiriad wedi gwrthdrawiad rhwng car a beic modur. Mae'n effeithio'r traffig rhwng Ton Pentre a Thonypandy.

 3. Cawodydd eira ar dir uchel

  Tywydd, BBC Cymru

  Llŷr Griffiths-Davies sydd â'r tywydd i ni:

  "Ni 'di cal tywydd digon mwyn ar y cyfan ers i'r gaeaf ddechre' ar y cyntaf o Ragfyr, ond ma' pethe am droi'n oerach dros y dyddie nesa, 'da chawodydd o eira'n effeithio ar nifer ohonon ni.

  "Heno bydd cawodydd yn parhau'n y gogledd a'r canolbarth. Y gwyntoedd yn gostegu am gyfnod, 'da aer oer yn ein cyrraedd ni a'r tymheredd yn disgyn i un radd selsiws.

  "Dros nos ma' rhybudd o gawodydd eira yn y gogledd a'r gorllewin, yn benna' ar dir uchel."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 4. Dyn mewn cyflwr difrifol wedi digwyddiad mewn llys

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau bod y dyn geisiodd dorri ei wddf ei hun yn Llys Ynadon Hwlffordd heddiw mewn cyflwr difrifol.

  Fe anafodd Lukasz Pawlowski, 33 o Ddoc Penfro, ei hun tra'n aros i gael ei ddedfrydu ar ôl pledio'n euog i ymosodiad rhyw.

  Cafodd ei gludo i Ysbyty Treforys mewn ambiwlans awyr, ac mae'n dal i fod yno.

 5. Teyrnged AC i Rebecca Evans

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  Mewn datganiad yn y Senedd, mae Bethan Jenkins AC wedi talu teyrnged i fenyw ifanc fu farw mewn gwrthdrawiad car y llynedd.

  Roedd Rebecca Evans yn 27 oed ac yn feichiog pan fu farw mewn gwrthdrawiad ar yr M4 fis Tachwedd.

  Yn ogystal â gweithio ag elusen Shelter Cymru, roedd Ms Evans hyfforddi myfyrwyr mewn ysgol berfformio yn Sir Gaerfyrddin.

  Fe gyhoeddodd ysgol Encore fideo ohonyn nhw'n canu'r gân Anfonaf Angel er cof amdani rai dyddiau'n ôl.

  View more on twitter
 6. Noson LHDT+ 'hanesyddol' ym Merthyr

  Wales Online

  Fe fydd noson glwb nos "hanesyddol" yn cael ei chynnal ym Merthyr Tuful fis nesa', yn ôl Wales Online.

  Yn ôl y trefnwyr, hon yw'r noson glwb gyntaf yn y dre' ar gyfer y gymuned Lesbiaid, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryweddol (LHDT+).

  Mae'n cael ei chynnal fel rhan o Fis Hanes LHDT, ac mae mynediad am ddim.

 7. Edrych ymlaen at Steddfod Môn

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae tîm yr Eisteddfod Genedlaethol wedi troi eu golygon tuag at Ynys Môn ac yn edrych ymlaen at fis Awst yn barod! 

  View more on twitter
 8. Enwi dyn fu farw mewn gwrthdrawiad

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn fu farw mewn gwrthdrawiad yn Sir Caerffili ddydd Mawrth wedi cael ei enwi.

  Roedd Jay Hayman yn 30 ac yn dod o bentre' Oakdale yn y sir.

  Bu farw yn sgil y gwrthdrawiad un car ar Stad Diwydiannol Croespenmaen.

  Jay Hayman
 9. Makelele yn ymuno â thîm hyfforddi Abertawe

  Clwb Pêl-droed Abertawe

  Mae cyn chwaraewr Ffrainc, Chelsea a Real Madrid, Claude Makelele, wedi ymuno â thîm hyfforddi newydd Paul Clement yn Abertawe.

  View more on twitter
 10. Dirwy i ddyn arall am ymosodiad ar actor

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 24 oed wedi cael gorchymyn i dalu dirwy o £250 a £170 mewn costau am ymosod ar actor Y Gwyll, Aneirin Hughes.

  Fe fydd yn rhaid i Dewi Lloyd Edwards hefyd wneud 120 awr o waith di-dâl. Roedd wedi pledio'n euog i gyhuddiadau o ymosod ac achosi niwed corfforol.

  Cafodd ei dad, Robert Meirion Edwards, ddirwy yn gynharach heddiw.

  Plediodd dyn arall, Steven Paul Welsby, yn ddieuog i achosi niwed corfforol ac mae disgwyl iddo fynd gerbron llys ar 20 Chwefror.

 11. Taylor wedi torri asgwrn ei foch

  Clwb Pêl-droed Abertawe

  Mae cefnwr chwith Abertawe a Chymru, Neil Taylor, wedi torri asgwrn ei foch mewn sesiwn ymarfer.

  Yn ôl y clwb, cafodd Taylor ei gludo i'r ysbyty, ble gafodd gadarnhâd o'i anaf.

  Bydd yn cael llawdriniaeth cyn hir, ac mae'n wynebu cyfnod ar y fainc.

  Neil Taylor
 12. Newid gyrfa, newid byd

  BBC Cymru Fyw

  Naill ai oherwydd amgylchiadau teuluol neu golli gwaith, mae nifer o wahanol resymau pam fod rhai'n wynebu'r sefyllfa o orfod newid eu gyrfa yn nes ymlaen yn eu bywyd.  

  Mewn erthygl ar wefan Cylchgrawn Cymru Fyw mae Gwyn Elfyn a Meic Watson yn dweud sut bod newid gyrfa pan yn hŷn, wedi newid eu bywyd

  Gwyn Elfyn
 13. Graeanu yn Wrecsam

  Cyngor Wrecsam

  Bydd cerbydau graeanu ar waith yn Sir Wrecsam heno a bore fory, yn ôl y cyngor.

  Fe fydd ffyrdd ar dir uchel yn cael eu graeanu heno, gyda'r gweddill yn derbyn halen yn y bore.

  Yn y cyfamser, mae Trenau Arriva Cymru yn dweud y bydd trafferthion ar drenau rhwng Caerdydd Canolog a Threherbert yn para tan 16:30.

 14. Enwi dynes fu farw mewn gwrthdrawiad

  Heddlu De Cymru

  Mae Heddlu'r De wedi enwi dynes fu farw mewn gwrthdrawiad ym Maesteg nos Fawrth.

  Bu Tydfil Jenkins, oedd yn 80 oed, mewn gwrthdrawiad gyda char Renault Clio du wrth iddi groesi ffordd yr A4063 ar Heol Bethania am 17:00. Bu farw yn y fan a'r lle.

  Cafodd gyrrwr 34 oed y car ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ac yn ddiofal o achos effaith cyffuriau, ac yntau heb drwydded nag yswiriant.

  Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 1700011864. 

 15. Tymheredd yn gostwng yn ystod y prynhawn

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae disgwyl y bydd hi'n wyntog gyda heulwen i nifer, ond bydd hi'n troi'n oerach yn ystod y prynhawn. Y tymheredd rhwng 3 a 5C.  

  Heno bydd rhai cawodydd yn y gogledd a all fod yn aeafol. Bydd y gwyntoedd yn gostegu am gyfnod, a'r tymheredd isa' o gwmpas 1C.

  Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

 16. Cwyno am ap uniaith Saesneg bwrdd iechyd

  Taro'r Post

  BBC Radio Cymru

  Ar raglen Taro'r Post mae Dewi Eirig Jones, ymgynghorydd cyfrifiadurol, wedi gofyn pam fod ap newydd Ymddiriedolaeth Iechyd Betsi Cadwaladr sy'n dangos amseroedd aros mewn unedau brys ddim ar gael yn Gymraeg?

  Mewn ymateb, dywedodd y bwrdd iechyd fod yr ap wedi cael ei gyfieithu i'r Gymraeg, a'u bod nhw yn y broses o ychwanegu'r feddalwedd i'r ap. 

  Roedden nhw eisiau cyhoeddi'r ap cyn gynted a phosib er mwyn helpu mwy o bobl, ond gan eu bod nhw'n benthyg technoleg gan fwrdd iechyd yn Lloegr, doedd y fersiwn Gymraeg ddim yn barod yr un pryd. 

  Maen nhw'n gobeithio y bydd y fersiwn Gymraeg ar gael cyn diwedd y mis.

 17. Dirwy am ymosod ar actor Y Gwyll

  BBC Cymru Fyw

  Mae ynadon yn Aberystwyth wedi rhoi dirwy i ddyn am ymosod ar actor Y Gwyll, Aneirin Hughes.

  Roedd Robert Meirion Edwards, 52, wedi pledio'n euog i'r cyhuddiad, a derbyniodd ddirwy o £105.

  Fe blediodd ei fab, Dewi Lloyd Edwards, 24, yn euog i ymosod ac achos niwed corfforol, a bydd e'n cael ei ddedfryd yn ystod y prynhawn.

  Mae dyn arall, Steven Paul Welsby, 40, wedi pledio'n ddieuog i achosi niwed corfforol a bydd yn mynd gerbron llys ar 20 Chwefror. Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth.