a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Terfynfa newydd i faes awyr Caerdydd?
  2. Datblygiadau technoleg newydd 'yn bygwth y Gymraeg'
  3. Gwaith ar ffordd gyswllt yr A40 yn dod i ben dros dro
  4. Atal arian i elusen wedi pryderon am gamddefnydd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Nos da!

BBC Cymru Fyw

Dyna'r oll gan griw'r llif byw heddiw.

Fe fyddan ni'n ôl am 08:00 yn y bore gyda mwy o straeon o bob cwr o Gymru fel y maen nhw'n torri.

Diolch am ddilyn.

Traeth Barafundle: Un o'r rai prydferthaf yn y byd

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd fod cylchgrawn Passport wedi enwi traeth Barafundle yn Sir Benfro fel un o'r 25 traeth mwyaf prydferth yn y byd.

Traeth Barafundle
Andrew Burton

Nos Galan yn y ras am wobr

Cyngor Rhondda Cynon Taf

Mae ras flynyddol Nos Galan, sy'n cael ei chynnal yn flynyddol yn Aberpennar, ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Rhedeg y DU eleni.

Roedd y ras yn fuddugol yng nghategori'r ras hwyl orau yn 2014, ac mae'n nhw'n gobeithio ailgipio'r wobr eleni.

Fe redodd 1,600 o bobl yn y digwyddiad ar 31 Rhagfyr, gan gynnwys rheolwr pêl-droed Cymru, Chris Coleman.

Chris Coleman
BBC
Chris Coleman oedd rhedwr dirgel ras Nos Galan 2016

Eich lluniau tywydd chi

Cyngor ddim am herio penderfyniad Ysgol Groves

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Wrecsam wedi cyhoeddi na fyddan nhw'n herio penderfyniad Llywodraeth Cymru i ailrestru adeilad yr hen Ysgol Groves yn y dre'.

Ym mis Tachwedd 2016, fe lwyddodd y cyngor i wyrdroi penderfyniad gwreiddiol y llywodraeth i'w restru - ond aeth y llywodraeth ati i wneud hynny am yr eildro yn fuan wedyn.

Mae'r penderfyniad diweddaraf yn golygu na fydd y cyngor yn medru gwireddu eu hamcan o ail-ddatblygu'r safle ac adeiladu o leiaf un ysgol gynradd yno.

Dywedodd arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Mark Pritchard, ei bod "yn anodd gweld pa ddefnydd buddiol y gellir ei wneud o'r adeilad hwn yn ei gyflwr rhestredig".

Ychwanegodd: "Nawr fod yr adeilad wedi ei restru, bydd yn costio symiau anferthol o arian i'r cyngor i'w gadw, ac rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i'n cefnogi o ran hyn."

Ysgol Groves
Marcus Jones

Troi'n oerach dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd yma gyda manylion tywydd heno:

"Mi fydd ‘na gymysgedd o gyfnodau sych a chawodydd o law man dros nos", meddai Robin.

"Yn ddigon mwyn efo awel gref o’r de-orllewin i gychwyn, yna mi wneith hi godi’n wyntog a theimlo’n tipyn oerach yn ystod yr oriau man wedi i’r gwynt newid cyfeiriad i chwythu o’r gogledd-orllewin. 

"Y tymheredd ddim is na 6C."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru. 

Atal y gwaith o adeiladu'r ffordd i'r Egin

Mae BBC Cymru'n deall bod y gwaith o adeiladu ffordd i gysylltu'r A40 gyda datblygiad Yr Egin a 1,000 o dai newydd yng Nghaerfyrddin wedi ei atal.

Mae'n debyg bod yr awdurdod lleol yn dal i drafod gyda pherchnogion tir o amgylch llwybr y ffordd newydd.

Datblygiad gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw'r Egin, ac yno fydd pencadlys S4C o fis Mawrth 2018 ymlaen.

Fe ddywedodd cwmni Persimmon Homes, sy'n adeiladu'r tai, bod Cyngor Sir Gâr wedi "gorfod stopio'r gwaith ar y ffordd... tra bod trafodaethau'n parhau gyda'r tirfeddianwyr perthnasol".

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sy'n gyfrifol am yr amgylchedd ar fwrdd gweithredol y cyngor, bod yr awdurdod "mewn trafodaethau gyda nifer o dirfeddianwyr a datblygwyr" a bod "nifer o geisiadau cynllunio" yn cael eu prosesu.

Ychwanegodd ei bod yn disgwyl y bydd y prosiect wedi'i gwblhau ar amser, ond dywedodd y gall y cyngor ddefnyddio gorchmynion prynu tir os nad ydi'r trafodaethau yn llwyddiannus.

Y ffordd
BBC

Sesiwn Holi'r Prif Weinidog: Dadansoddiad Aled ap Dafydd

Holi'r Prif Weinidog: Dadansoddiad

Ffordd ar gau ger Blaenau Ffestiniog

Teithio BBC Cymru

Mae'r A496 wedi cau i'r ddau gyferiad rhwng y gyffordd â'r A487 ger Maentwrog a'r troad tua Llan Ffestiniog.

Yr awgrym yw nad oes 'na oedi mawr ar hyn o bryd, ond bydd y digwyddiad yn effeithio ar fodurwyr sy'n teithio rhwng Maentwrog a Blaenau Ffestiniog.

Mwy o achosion o ffliw adar yn 'debygol'

BBC Cymru Fyw

Mae'n "debygol" y bydd mwy o achosion o straen ffliw adar H5N8, yn ôl ysgrifennydd yr amgylchedd.

Mewn datganiad i'r Cynulliad ddydd Mawrth, dywedodd Lesley Griffiths na fyddai'r risg yn lleihau dros yr wythnosau nesa' ac y gallai gynyddu.

Roedd hi'n siarad ddiwrnod wedi i hwyaden wyllt gael ei chanfod yn farw mewn gwarchodfa adar yng Nghonwy.

Daeth hynny wedi nifer o achosion yn y de orllewin, ond mae swyddogion yn dweud nad oes llawer o risg i iechyd y cyhoedd.

Gohirio trafodaeth Mesur Cymru

Mae Mesur Cymru yn mynd gerbron yr Arglwyddi yn San Steffan y prynhawn 'ma. Ond doedd hi ddim yn ddechrau gwych i'r drafodaeth, gyda'r gweinidog Nick Bourne o Swyddfa Cymru ar goll...

View more on twitter

Cerdd dantwyr yn chwilio am logo!

Llafar Bro

Yn ôl papur Llafar Bro, dim ond dau ddiwrnod sydd ganddoch chi ddarpar ddylunwyr roi cynnig ar greu logo i Ŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a'r Fro 2018.

Mae'r trefnwyr yn dweud y dylai’r logo gyfleu neges am yr ŵyl a`r ardal leol, ac y dylai fod yn syml ac yn cynnwys llinellau clir. Y dyddiad cau yw Ionawr 12.

Arian ymchwil: Ymateb Llywodraeth y DU

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth y DU wedi ymateb i alwad dwy o weinidogion Llywodraeth Cymru i Gymru gael cyfran o arian y corff cyllido ymchwil newydd, UKRI.

Dywedodd llefarydd bod y DU yn "arweinydd byd mewn gwyddoniaeth ac ymchwil" a'u bod yn addo £2bn ychwanegol y flwyddyn erbyn 2020/21.

Ychwanegodd eu bod yn "gweithio'n agos gyda'r gwledydd datganoledig i greu UKRI, i sicrhau ei fod yn llais cryf ac unedig yn y DU ac ar draws y byd".

Mesur Cymru: Awgrymu newidiadau

Golwg 360

Bydd dau benderfyniad "tyngedfennol" ar ddyfodol Mesur Cymru heddiw, yn ôl erthygl ar Golwg360.

Mae'r wefan yn adrodd bod un gwelliant yn Nhŷ'r Arlgwyddi yn awgrymu codi'r swm y gallai'r Cynulliad ei fenthyg i £2bn.

Mae'r ail benderfyniad yn ymwneud â sefydlu gweithgor fyddai'n ystyried a yw'r drefn newydd yn gweithio.

'Dim argyfwng' gofal brys Cymru, medd ysgrifennydd

BBC Cymru Fyw

Nid oes argyfwng mewn adrannau gofal brys y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, yn ôl yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething.

Dywedodd Mr Gething wrth ACau bod "pwysau gwirioneddol" ond nad oedd y dystiolaeth yn "adlewyrchu" bod y gwasanaeth gofal brys mewn argyfwng.

Dywedodd: "Mae pwysau gwirioneddol ond dydw i ddim yn derbyn bod argyfwng."

Roedd yr ysgrifennydd yn ymateb i gwestiwn Plaid Cymru wedi datganiad y Coleg Brenhinol Meddygaeth Brys bod "gwasanaethau brys yng Nghymru mewn cyflwr o argyfwng".

Gething
BBC

Llofruddiaeth Hen Golwyn: Mwy o amser i holi dynion

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau bod swyddogion wedi cael amser ychwanegol i holi tri dyn o Hen Golwyn sydd wedi eu harestio ar amheuaeth o lofruddio.

Mae'r dynion yn cael eu holi wedi marwolaeth David James Kingsbury ar 5 Ionawr.

Cafodd dynes ei rhyddhau ar fechnïaeth ddydd Llun.

Mae swyddogion yn dal i apelio am wybodaeth yn ymwneud â'r digwyddiad.

Technoleg yn 'fygythiad difrifol' i'r Gymraeg

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae arbenigwr mewn technoleg a'r Gymraeg wedi dweud wrth Taro'r Post ar BBC Radio Cymru bod datblygiadau fel Siri ac Alexa yn "un o'r bygythiadau mwyaf difrifol" i'r iaith Gymraeg.

Mae technoleg o’r fath yn dibynnu ar adnabod lleisiau ac iaith defnyddwyr i'w rheoli.

Dywedodd Delyth Prys y gallai arwain at deuluoedd yn defnyddio Saesneg yn eu cartrefi yn hytrach na'r Gymraeg.

Ychwanegodd: "Y drwg ydy mae'r cwmniau mawr yma fel Apple, Amazon, Microsoft neu Google i gyd yn datblygu'r dechnoleg er mwyn gwenud elw, a tydi nhw'n malio dim am yr iaith Gymraeg."

Alexa
BBC
Mae Alexa, gan gwmni Amazon, yn adnabod lleisiau defnyddwyr pan maen nhw'n siarad

Ymosodiad rhyw: Apelio am dystion

Heddlu Dyfed Powys

Mae'r heddlu'n apelio am dystion a gwybodaeth wedi ymosodiad rhyw mewn cartref yn Ninbych-y-Pysgod.

Fe ddigwyddodd rhwng 02:00 a 02:40 fore Llun.

Mae'r awdurdodau'n chwilio am ddyn gwyn yn ei 20au, sydd â gwallt byr tywyll a sy'n bum troedfedd wyth modfedd (173cm) o ran taldra.

Church yn gwrthod cais i berfformio i Trump

BBC Wales News

Mae'r gantores Charlotte Church wedi dweud ar ei chyfrif Twitter iddi wrthod cais gan arlywydd nesaf yr Unol Daleithiau, Donald Trump, i berfformio pan fydd yn cael ei wneud yn arlywydd yn swyddogol.

Fe wnaeth y Gymraes berfformio i Barack Obama yn 2009 a George W Bush yn 2001.

Church
BBC

Elfyn Evans yn ôl ym Mhencampwriaeth Rali'r Byd

BBC Cymru Fyw

Bydd y Cymro Elfyn Evans yn ôl ym Mhencampwriaeth Rali'r Byd yn 2017, wedi cadarnhad y bydd yn aelod o dîm DMACK.

Bydd Evans, 28, yn gyrru Ford Fiesta WRC gyda'i gyd-yrrwr Daniel Barritt.

Fe wnaeth Evans lwyddo i ennill Pencampwriaeth Rali Prydain yn 2016 gyda'r tîm.

Elfyn Evans
BBC

Gwahaniaeth barn rhwng Carwyn a Corbyn?

Atal cyllid elusen wedi honiadau o gamddefnydd

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi atal cyllid elusen gymunedol yn Aberafan oherwydd pryderon am gamddefnydd honedig o arian cyhoeddus.

Fe gadarnhaodd Heddlu'r De bod dynes 35 oed o ardal Port Talbot wedi ei harestio ar amheuaeth o ddwyn a'i bod ar fechïaeth wrth i ymchwiliad barhau.

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot a'r AC Bethan Jenkins wedi codi pryderon am ddyfodol gwasanaethau cymunedol yn y cyfamser.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod yr arian wedi ei atal gan eu bod yn ymchwilio i'r honiadau, ac eu bod yn chwilio am ffyrdd i ddiogelu gwasanaethau.

Tywydd y prynhawn

Tywydd, BBC Cymru

Mae'r newyddion am y tywydd gan Llŷr Griffiths Davies ychydig yn well erbyn hyn: "Yn ystod y prynhawn bydd hi'n troi'n sychach, bydd tipyn o awel o'r gorllewin, da'r tymheredd ucha'n 8-10C."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Galw ar Gymru i gael cyfran o arian ymchwil

BBC Cymru Fyw

Dylai Cymru gael cyfran o arian corff ymchwil Brydeinig fydd â chyllid o £6bn, yn ôl gweinidogion Llywodraeth Cymru.

Mae'r corff UK Research and Innovation (UKRI) yn cael ei lansio ym mis Mai i reoli'r arian.

Dywedodd yr ysgrifennydd addysg Kirsty Williams a'r gweinidog sgiliau Julie James y dylai ardaloedd tu hwnt i Lundain, Rhydychen a Chaergrawnt elwa o'r arian.

Mae'r BBC wedi gofyn i Lywodraeth y DU am ymateb.

Kirsty Williams
BBC
Fe wnaeth Kirsty Williams y sylwadau mewn erthygl ar y cyd â Julie James ar wefan The Times Higher Education

Cip ar waith celf Artes Mundi 7

Artes Mundi

Ar wefan Artes Mundi, mae Thomas Williams yn mynd â ni ar ymweliad ag arddangosfa sydd ar hyn o bryd yng Nghanolfan Chapter yng Nghaerdydd.

Y gwaith celf sydd dan sylw yw Transitory Suppository 2016 gan yr artist Nástio Mosquito - gofod sy'n edrych, ar yr olwg gynta', fel dim ond 'stafell wag.

Dynes yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad ger Y Barri

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae dynes wedi cael ei chludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad tri cherbyd ar yr A4231 ger Y Barri yn gynharach heddiw.

Cafodd y Gwasanaeth Tân ac Achub eu galw i'r digwyddiad toc cyn 09:00 ac fe ddefnyddion nhw offer torri i dynnu to un car a rhyddhau'r gyrrwr.

Undeb yn wfftio sylwadau Adam Price

BBC Cymru Fyw

Mae undeb Unite wedi dweud nad "gwleidyddion sy'n chwilio am gyhoeddusrwydd" fydd yn perswadio gweithwyr dur Tata i dderbyn neu wrthod cynnig pensiwn y cwmni.

Daw'r sylw wedi i AC Plaid Cymru, Adam Price, annog y gweithwyr i wrthod y cynnig pan fyddan nhw'n pleidleisio arno ddiwedd y mis, gan ddweud bod y telerau'n "annerbyniol".

Ond wfftio hyn wnaeth Andy Richards o Unite, gan ddweud bod "sylwadau Plaid Cymru yn ddim help" ac mai "penderfyniad anodd a phersonol" i'r gweithwyr fyddai'r bleidlais.

Port Talbot
Getty Images
Mae dros 4,000 yn gweithio yng ngwaith dur Tata ym Mhort Talbot

Problemau rhannu fflat

Pobl Caerdydd

Ar wefan Pobl Caerdydd, mae Lucy Rees, myfyrwraig ym Mhrifysgol Caerdydd yn sôn am broblemau rhannu fflat. Mae'r canlynol yn rhoi rhyw syniad i chi o sut mae pethau!

"Www ma’ llawer yn dweud nad yw bechgyn mor frwnt a beth ma’ bawb yn meddwl, ambell waith yn lanach na merched!…

"Na. Anghywir. Hollol anghywir. Wel i fechgyn fflat ni beth bynnag…"

O diar
Lucy Rees

Ymateb cyn weinidog i sylwadau Corbyn

Mae'r cyn weinidog gyda Llywodraeth Cymru, Leighton Andrews, wedi bod yn ymateb i sylwadau arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn, y bore 'ma

Dywedodd Mr Corbyn y byddai'n hoffi gweld cyfyngiad ar gyflogau er mwyn "byw mewn cymdeithas decach".

Yn ôl Mr Andrews, mae hyn yn golygu ei bod hi'n "ddiwedd" ar Lafur yn Brydeinig.

View more on twitter

Efaill 'Twin Town' ar y ffordd?

Facebook

Mae'r cyfarwyddwr Kevin Allen wedi cryfhau'r straeon fod ail ffilm Twin Town yn cael ei gynhyrchu yn y dyfodol agos, drwy ddangos llun o sgript i brosiect o'r enw Tin Town ar ei dudalen Facebook.

Gwyliwch y gofod!

Mesur poblogrwydd arweinwyr pleidiau Cymru

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Mae'r Athro Roger Scully yn parhau gyda'i ddadansoddiad o agweddau gwleidyddol Cymru ar ei flog y bore 'ma.

Poblogrwydd arweinwyr y pleidiau sydd dan sylw heddiw, gyda'r canlyniadau yn eithaf calonogol i Carwyn Jones a Leanne Wood - ond llai calonogol i Neil Hamilton.

Dyn wedi marw mewn gwrthdrawiad

Heddlu Gwent

Mae dyn wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad yn Sir Caerffili tua 07:00 fore Mawrth.

Digwyddodd y gwrthdrawiad un car ar Stad Diwydiannol Croespenmaen.

Roedd y dyn 30 oed yn dod o bentref Oakdale gerllaw, a bu farw yn y fan a'r lle.

Mae swyddogion yr heddlu'n cefnogi'r teulu.

Cwmnïoedd mwyaf Cymru

Wales Online

Mae gwefan WalesOnline heddiw'n rhestru'r cwmnïoedd mwyaf yng Nghymru, gydag Admiral, Tata ac Airbus yn dod i'r brig.

Cliciwch yma i weld mwy.

Adeilad Admiral
BBC

A4231 ynghau wedi gwrthdrawiad

Wales Online

Mae WalesOnline yn dweud bod yr A4231 ynghau i'r ddau gyfeiriad ger Y Barri wedi gwrthdrawiad rhwng sawl cerbyd.

Mae'n achosi oedi i draffig.

Traethau Gwynedd i golli statws baner las?

Daily Post

Mae statws baner las traethau yng Ngwynedd dan fygythiad, yn ôl y Daily Post, oherwydd cynllun i gau toiledau cyhoeddus.

Bwriad y cyngor yw cau toiledau Morfa Bychan ac Aberdaron, ac os nad oes grŵp arall yn fodlon cymryd cyfrifoldeb yna gallai'r traethau golli eu statws.

Selby i amddiffyn ei deitl yn Las Vegas

Bocsio, BBC Cymru

Bydd y bocsiwr o Gymru, Lee Selby yn amddiffyn ei deitl fel pencampwr pwysau plu yr IBF yn Las Vegas ddiwedd y mis.

Daeth cadarnhad y bydd Selby, o'r Barri, yn wynebu Jonathan Barros yn yr MGM Grand Hotel.

Mae Selby wedi dweud ei fod eisiau dilyn bocswyr eraill o Brydain sydd wedi paffio yn Las Vegas fel Joe Calzaghe, Ricky Hatton ac Amir Khan.

Selby
Getty Images
Mae Selby wedi amddiffyn ei deitl ddwy waith yn barod

Ap ffonau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am unedau brys

ITV News

Mae ITV yn dweud bod cleifion yng ngogledd Cymru bellach yn gallu defnyddio ap ffonau symudol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am amseroedd aros mewn adrannau brys ac ysbytai.

Mae'r ap yn rhoi amseroedd agor, manylion cyswllt, cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd adrannau a gwybodaeth am y gofal sydd ar gael.

Mwy o wledydd llai yng Nghwpan y Byd?

All hyn olygu bod mwy o wledydd llai, fel Cymru, yn cyrraedd Cwpan y Byd?

View more on twitter

Maes Awyr Caerdydd: Cynnydd 16% teithwyr

BBC Cymru Fyw

Mae'r nifer sy'n teithio o Faes Awyr Caerdydd wedi cynyddu o 16% dros y flwyddyn ddiwethaf, yn ôl ffigyrau newydd.

Dywedodd rheolwyr bod dros 1.3m o bobl wedi teithio drwy'r maes awyr yn 2016, sy'n golygu ei fod yn "un o'r meysydd awyr sy'n tyfu gyflymaf" yn y DU.

Yn ôl rheolwyr, y bwriad yn 2017 yw parhau gyda'r twf gyda theithiau "am brisiau gwell" ac ar "amseroedd gwell".

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru brynu'r maes awyr yn 2013 am £52m wedi cwymp yn niferoedd teithwyr.

Maes Awyr
BBC