a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Pôs y penwythnos

BBC Cymru Fyw

Yn olaf heno, pôs y penwythnos:

Fedrwch chi ddyfalu pa idiom, ymadrodd neu ddywediad sy'n cael ei awgrymu gan y llun?

Rhannwch os ydych chi'n gwybod yr ateb...ond peidiwch â dweud!

Dewch yn ôl am fwy o'r llif byw fore Llun am 08:00.

pos
BBC

Torri i mewn i swyddfa: AC yn cael ei 'dargedu'

BBC Cymru Fyw

Mae AC Plaid Cymru wedi honni ei fod wedi cael ei "dargedu'n wleidyddol" ar ôl i rywun dorri i mewn i'w swyddfa.

Dywedodd Neil McEvoy nad oedd unrhyw beth gwerthfawr wedi ei gymryd yn y digwyddiad fore Iau, ond bod rhywun wedi mynd drwy ffeiliau.

Dywedodd bod bariau metel wedi eu torri yn y swyddfa yng Nghaerdydd.

Mae Heddlu De Cymru yn ymchwilio.

Oedi ar yr M4 ger Coryton

Teithio BBC Cymru

Mae oedi ar yr M4 i'r gorllewin ger C32 Coryton yn dilyn gwrthdrawiad.

Un lon wedi'i rhwystro, sy'n effeithio ar draffig.

Dyn wedi marw ar ôl cael ei drywanu

Heddlu Gogledd Cymru

Mae archwiliad post mortem wedi dangos bod dyn o Hen Golwyn wedi marw ddoe o ganlyniad i gael ei drywanu.

Mae dynes wedi ei harestio ar amheuaeth o lofruddio wedi marwolaeth David James Kingsbury, oedd yn 35. Mae ymchwiliad yr heddlu i'r digwyddiad yn parhau.

View more on twitter

Tywydd heno a'r penwythnos

Tywydd, BBC Cymru

"Y glaw i glirio'n raddol dros nos, ond fydd na ddigon o gymylau o hyd, felly dim son am rew," meddai Rhian Haf.

"Bydd hi'n dal yn ddigon llwydaidd i'r rhan fwya' dros y penwythnos, yr aer yn llonydd er fod disgwyl mymryn o awyr las yn nwyrain y wlad, yn enwedig yn Sir Ddinbych a Phowys, a bydd hi'n sych ar y cyfan, heblaw am ambell ddiferyn o law ar dir uchel."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Pump yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans wedi dweud bod pump o bobl wedi eu cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad yn Abertawe heddiw.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A4067 rhwng Glais a Phontardawe am tua 13:35.

Cafodd pedwar dyn a dynes eu cludo i Ysbyty Treforys. Mae'n debyg nad yw eu hanafiadau yn peryglu eu bywydau.

Bwrdd iechyd yn cyfaddef methiannau yng ngofal claf

BBC Cymru Fyw

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi cyfaddef methu yn ei ddyletswydd gofal i ddyn oedd â salwch meddwl gafodd ei ddarganfod yn farw yn Afon Menai.

Roedd Iwan Lewis, 36 o Benygroes, yn glaf yn Uned Hergest pan fu farw ar 2 Mai y llynedd.

Mewn cwest yng Nghaernarfon, fe wnaeth ei fam gyhuddo'r bwrdd o beidio â gwrando ar ei phryderon am ei mab.

Fe wnaeth cyfarwyddwr iechyd meddwl y bwrdd, Dr Sandeep Matthews, ymddiheuro i'r teulu, gan ddweud y gallai mwy fod wedi ei wneud.

Fe wnaeth y crwner gofnodi rheithfarn naratif.

Parhau i chwilio am ddyn ar goll

BBC Wales News

Mae apêl i bobl ym Mhowys chwilio mewn adeiladau allanol am ddyn sydd ar goll.

Cafodd David Skeen, 51, ei weld ddiwethaf ddydd Mawrth yn gadael ei gartref yn Nhalgarth.

Mae timau achub mynydd wedi bod yn chwilio am y dyn, sy'n cael ei ddisgrifio fel 1.73m o daldra, yn denau, a gyda gwallt brown byr.

David Skeen
BBC

Trafod buddsoddi mewn addysg gynradd ym Mangor

Cyngor Gwynedd

Bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Gwynedd ar 17 Ionawr i gychwyn y drafodaeth ar fuddsoddiad sylweddol yn addysg gynradd dinas Bangor, meddai'r cyngor.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno mewn egwyddor i gyfrannu £6.4m o'i raglen Ysgolion 21ain Ganrif i alluogi'r cyngor i adolygu a gwella'r sefyllfa bresennol ym Mangor.

Byddai hynny'n rhan o becyn ariannol ehangach gwerth £12.7m a fyddai'n cynnwys cyfraniad gan y cyngor. 

Gyda rhai ysgolion cynradd eisoes dros gapasiti ynghyd a'r ffaith fod potensial am gynnydd pellach yn niferoedd disgyblion yn y dyfodol, mae'r cyngor wedi adnabod fod angen adolygu darpariaeth addysg gynradd ym Mangor.

Carcharu dyn am 12 o flynyddoedd am droseddau rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Lanfairfechan yn Sir Conwy wedi ei garcharu am 12 o flynyddoedd am droseddau rhyw.

Cafodd Peris Griffiths, 45, ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caernarfon am gam-drin plentyn ifanc a nifer o droseddau rhyw ar-lein.

Cyflwyno deiseb gyda 14,000 llofnod yn erbyn alltudio

BBC Wales News

Mae deiseb gyda 14,000 o lofnodion sy'n galw am beidio alltudio dyn o Gaerdydd i Afghanistan wedi ei chyflwyno i'r Swyddfa Gartref.

Roedd disgwyl i Bashir Naderi, 20, adael y wlad ym mis Hydref, cyn i farnwr atal hynny oriau yn unig cyn iddo fynd.

Mae Bashir wedi bod yn byw yng Nghymru ers 10 mlynedd ar ôl cyrraedd yn anghyfreithlon.

Bashir
BBC

Cymry aml-dalentog

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae'n freuddwyd i'r rhan fwyaf ohonom i gymryd rhan mewn chwaraeon ar y lefel uchaf, ac yn enwedig i gynrychioli ein gwlad.

Ond mae ambell Gymro a Chymraes wedi llwyddo i ragori mewn mwy nag un gamp. Mae casgliad o rai o'r Cymry aml-dalentog i'w gweld yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

Non Evans
BBC

Newyddion teithio diweddaraf

Teithio BBC Cymru

Sir Gaerfyrddin: Mae'r A40 'di chau oherwydd ymchwiliad i ddamwain rhwng Abergwili a Nantgaredig

Powys: Tagfeydd ar yr A483 yn LLanbister oherwydd y gwaith ger troead Llangunllo.

Ffordd osgoi Aberhonddu: Mae 'na gyfyngiadau rhwng cylchfan Tarrell a Brynich.

Trwyddedu cynllun trydan dŵr ger Llanberis

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi rhoi trwyddedau amgylcheddol i gwmni ar gyfer gweithredu cynllun trydan dŵr yng Ngogledd Cymru.

Mae'r trwyddedau yn caniatáu i Snowdonia Pumped Hydro gynnal gweithgareddau arfaethedig i ollwng dŵr i Lyn Padarn a Nant y Betws yn Llanberis i weithredu cyfleuster storfa bwmp ar gyfer cynllun trydan dŵr yng Nglyn Rhonwy. 

Mae'r trwyddedau hyn yn cynnwys amodau penodol ar gyfer diogelu'r amgylchedd. Nid yw'r trwyddedau amgylcheddol yn gysylltiedig â'r broses gynllunio, sy'n cael ei rheoli gan Gyngor Gwynedd a'r Arolygiaeth Gynllunio.

Cytundeb newydd i Priestland

Twitter

Oedi wedi damwain yn ardal Abertawe

Teithio BBC Cymru

Mae adroddiadau bod yr A4067 yn Abertawe wedi'i rhwystro i'r ddau gyfeiriad wedi damwain.

Mae'r oedi rhwng y B4291, Glais a'r A4067 ym Mhontardawe.

Addasu Safonau Iaith: Ymateb Cymdeithas yr Iaith

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Wrth ymateb i sylwadau Alun Davies am addasu Safonau'r Gymraeg dywedodd Manon Elin, Cadeirydd grŵp hawl i'r Gymraeg Cymdeithas yr Iaith: "Mae Gweinidog y Gymraeg wedi dweud ei fod am adeiladu ar gyfundrefn y Safonau, ac mae hynny i'w groesawu. 

"Yn fwy na hynny mae angen cryfhau Mesur y Gymraeg er mwyn ymestyn y Safonau Iaith i'r holl sector breifat a chynnwys hawl diymwad i ddinasyddion Cymru fedru defnyddio'r Gymraeg ym mhob agwedd ar eu bywydau ar wyneb y Mesur - gan roi cig ar esgyrn y gyfundrefn Safonau presennol."

Gwrthdrawiad angheuol: Apelio am wybodaeth

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth yn dilyn marwolaeth dynes yn ei 20au mewn gwrthdrawiad ddydd Iau.

Digwyddodd y gwrthdrawiad un cerbyd ar yr A539 ger Penley, Wrecsam am tua 16:30.

Dywedodd y Sarjant Jason Diamond bod Vauxhall Corsa glas yn teithio i gyfeiriad Penley cyn y digwyddiad, a'i fod yn awyddus i glywed gan unrhyw un welodd y cerbyd yn y cyfnod cyn hynny.

Pawb a'i Farn yn dychwelyd yn fuan

Twitter

Jess yn 'sgota am lwyddiant

Twitter

Gwrthdrawiad Abergwili: Tri yn yr ysbyty

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Dywedodd y Gwasanaeth Tân ac Achub bod tri pherson yn yr ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd ar yr A40 ger Abergwili'r bore 'ma.

Cafodd dynes ei chludo i Ysbyty Treforys gydag anafiadau allai fod yn rhai difrifol, ac fe gafodd dyn a bachgen ifanc eu cludo i Ysbyty Glangwili gyda man anafiadau.

Cafodd criwiau eu galw am tua 10:00.

Mae'r A40 ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng Abergwili a'r B4310 yn Nantgaredig wrth i'r ymchwiliad barhau.

Apêl am wybodaeth am ddyn oedd o'r gogledd

BBC Cymru Fyw

Mae Swyddfa Crwner Glannau Mersi yn apelio am wybodaeth yn dilyn marwolaeth dyn yn y Wirral ar ddydd Calan.

Nid yw'r heddlu yn trin marwolaeth William Elwyn Williams, 78, fel un amheus, ond mae'r crwner yn ceisio darganfod ei deulu.

Y gred yw ei fod o ogledd Cymru yn wreiddiol, a bod ganddo gyfnither o'r enw Brenda o Fae Colwyn, sydd rhwng 60 a 70 oed.

Mae'r crwner yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i ffonio 01512330134 neu ebostio James.L.Martindale@merseyside.pnn.police.uk.

Prynhawn diflas ar ei ffordd

Tywydd, BBC Cymru

Bydd yn aros yn llwm ac yn gymylog drwy'r prynhawn, gyda gwynt digon cryf o’r de-orllewin, yn arbennig ar hyd yr arfordir ac ar dir uchel.

Y tymheredd rhwng 4C ac 11C ar ei uchaf.

Am fwy ewch i'r wefan dywydd.

Caerdydd wedi arwyddo Halford o Rotherham United

Cais cynllunio ar gyfer campws £40m yn Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth, ar y cyd â Champws Arloesi a Menter Aberystwyth (AIEC), wedi cyflwyno cais cynllunio llawn yn ffurfiol i Gyngor Sir Ceredigion.

Wedi’i leoli ar Gampws Gogerddan y Brifysgol, bydd y datblygiad £40.5m yn cynnwys Canolfan Bioburo, Canolfan Bwyd y Dyfodol, labordai Gwyddor Ddadansoddol a Bio-fanc Hadau a Chyfleuster Prosesu.

Mae’r cais llawn yn dilyn cyfnod o ymgynghori â’r cyhoedd wrth i bobl â diddordeb yn y datblygiad gael cyfle i ddysgu mwy am y gwelliannau arfaethedig i gampws presennol Gogerddan ar gyrion Aberystwyth.

Campws
Prifysgol Aberystwyth
Delwedd arlunydd o ddatblygiad arfaethedig Campws Arloesi a Menter Aberystwyth

Amddifynnwr Wrecsam yn arwyddo i glwb newydd

Twitter

Data defnyddwyr Apton 'yn ddiogel'

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Yn dilyn y newyddion fod gwasanaeth ffrydio cerddoriaeth Cymraeg Apton wedi cael ei hacio, dywedodd Dafydd Roberts, un sydd tu ôl i'r fenter, fod data defnyddwyr yn ddiogel.

Dywedodd wrth raglen y Post Cyntaf fore dydd Gwener:

"Rydyn ni wedi newid y systemau diogelwch yn y gobaith na fyddwn ni'n cael ein hacio yn y dyfodol ond mae 'na gwmnïau enfawr wedi dioddef yn ddiweddar.

"Dy'n ni'n gofyn i ddefnyddwyr fod yn amyneddgar. Efallai y bydd angen gwneud y rhestr gwrando o'r newydd, ond anghyfleustra yn fwy na dim ydy hyn."

Data defnyddwyr yn ddiogel yn ôl Dafydd Roberts, un sy'n gyfrifol am 'Apton'

Enwi dyn fu farw yn Hen Golwyn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyhoeddi enw dyn fu farw wedi digwyddiad yn Hen Golwyn neithiwr. Roedd James Kingsbury yn 35 oed ac o'r ardal. 

Mae dynes, sydd wedi ei harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth, yn y ddalfa wrth i'r heddlu barhau i ymchwilio.

'10 mlynedd anodd' wedi ymosodiad yn Sir Gâr

BBC Wales News

Mae dyn gafodd anafiadau difrifol i'w ymennydd mewn ymosodiad milain yn Sir Gâr wedi dweud ei fod wedi cael "10 mlynedd hynod anodd" wedi'r digwyddiad.

Roedd Paul Pugh, 36, mewn coma am ddeufis yn dilyn ymosodiad yn Rhydaman yn 2007, a ni fydd yn gwella yn llawn am weddill ei fywyd.

Cafodd pedwar o ddynion eu carcharu am yr ymosodiad.

Mae'r cyn chwaraewr pêl-droed bellach yn gweithio gyda'r heddlu i godi ymwybyddiaeth am beryglon a chanlyniadau trais, a'r effaith ar unigolion a'u teuluoedd.

Heddlu
BBC

Immers yn gadael yr Adar Gleision

Macbeth i ddysgwyr Cymraeg

Theatr Genedlaethol Cymru

Mae Theatr Genedlaethol Cymru wedi paratoi pecyn arbennig i ddysgwyr ar gyfer eu cynhyrchiad nesaf, sef drama William Shakespeare, Macbeth.

Mae'r pecyn wedi ei ddatblygu gan Ganolfan Iaith Nant Gwrtheyrn gyda chefnogaeth Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a Theatr Genedlaethol Cymru.

Bydd y ddrama yn cael ei pherfformio'n fyw yng Nghastell Caerffili rhwng 7-18 Chwefror, ac fe fydd yn cael ei darlledu'n fyw i leoliadau eraill ar 14 Chwefror.

Yna fe fydd ail-ddarllediadau gydag isdeitlau Saesneg yn cael eu darlledu hyd at ddiwedd Ebrill.

Ymosodiad yr Wyddgrug: Apelio am wybodaeth

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth wedi i ddyn ddioddef anafiadau difrifol yn ystod ymosodiad yn yr Wyddgrug neithiwr.

Mae'r dyn 46 oed mewn cyflwr difrifol ond sefydlog yn yr ysbyty.

Dywedodd y Ditectif Uwch Arolygydd Neil Harrison: "Mae'n debyg fod y dyn wedi dioddef ymosodiad mewn cyfeiriad yn ardal Nant Garmon o'r Wyddgrug. 

"Fe ddioddefodd anafiadau difrifol yn ystod yr ymosodiad ac mae'n parhau i dderbyn triniaeth.

"Mae ymchwiliad i'r amgylchiadau'n parhau ac o ganlyniad fe fydd na fwy o heddlu yn ardal yr Wyddgrug drwy ddydd Gwener, felly ni ddylai'r cyhoedd bryderu wrth weld nifer o swyddogion yn yr ardal."

A40 ar gau wedi gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd

Teithio BBC Cymru

Mae'r A40 ar gau yn Sir Gaerfyrddin yn dilyn gwrthdrawiad difrifol rhwng cylchfan Abergwili a'r B4310 yn Nantgaredig.

Mae'r gwrthdrawiad yn effeithio ar gerbydau sy'n teithio rhwng Caerfyrddin a Llandeilo.

'Llofruddiaeth' Hen Golwyn: Mwy o wybodaeth

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi rhyddhau mwy o wybodaeth wrth iddyn nhw ymchwilio i farwolaeth yn Hen Golwyn.

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Andrew Williams bod dynes wedi ei harestio ac yn cael ei holi gan swyddogion.

Ychwanegodd: "Rydw i'n apelio ar unrhyw un allai fod wedi gweld neu glywed dyn a dynes yn ffraeo gyda'i gilydd, neu unrhyw un arall, yn yr ardal neu yng nghanol tref Hen Golwyn.

"Byddai hyn o ganol y prynhawn i tua 21:00."

Mae'r crwner wedi cael gwybod am y farwolaeth a bydd post mortem yn cael ei gynnal yn fuan.

Eich cyfle olaf i gyfansoddi!

Twitter

Gwobr i ffilm am ffotograffydd rhyfel o Gymru

Twitter

Mae'r newyddiadurwr Wyre Davies wedi trydar i ddathlu'r ffaith fod ffilm gan gwmni teledu o Gymru am fywyd y ffotograffydd rhyfel Philip Jones Griffiths wedi ei gwobrwyo mewn gwobrau ffilmiau yn Hollywood.

View more on twitter

Llwyddiant i S4C ar-lein

Twitter

Mae'r Cymro newydd gyhoeddi fod y nifer o weithiau mae pobl wedi gwylio cynnwys S4C ar y gwefannau cymdeithasol wedi codi o un filiwn i dros ddwy filiwn mewn tri mis.

View more on twitter

Gatland yn aros?

BBC Cymru Fyw

Mae prif weithredwr Undeb Rygbi Cymru, Martyn Phillips, wedi dweud i fod e'n ffyddiog bydd Warren Gatland yn parhau fel hyfforddwr Cymru wedi taith y Llewod i Seland Newydd haf nesa.

Hyn er gwaetha diddordeb gan y Waikato Chiefs.

Mae Phillips hefyd wedi amddiffyn y penderfyniad i ganiatau i Gatland a'i ddirprwy, Rob Howley fynd ar y daith i Seland Newydd yn hytrach nac arwain Cymru ar eu taith nhw i Ynysoedd y Môr Tawel. 

Martyn Phillips
BBC

Diwrnod geni'r 'Brenin' o Gefneithin

Wicipedia