a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Carwyn Jones yn ymweld â Norwy i 'ddysgu mwy' wedi Brexit
  2. Angen plannu mwy o goed yng Nghymru yn ôl masnachwyr
  3. Apêl am dystion i wrthdrawiad difrifol yn y Barri

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw ar ben am ddiwrnod arall.

Dewch yn ôl am y diweddara o Gymru o 08:00 'fory.

Rhoi'r gorau i chwilio am y tro

Heddlu Dyfed Powys

Dywed Heddlu Dyfed Powys oherwydd diffyg golau dydd eu bod yn disgwyl rhoi'r gorau am y tro i chwilio am ddyn sydd ar goll yn y canolbarth. 

Cafodd David Skeen ei weld olaf am 09:00 ddydd Mawrth ar ôl gadael ei gartref yn Nhalgarth ger Aberhonddu. 

Mae'r heddlu wedi cael cymorth timau achub mynydd a'r gwasanaeth tân ac achub yn y chwilio am y rhedwr.   

David Skeen
Heddlu Dyfed Powys

Lladron yn achosi difrod o £86,000

Cyngor Torfaen

Dywed Cyngor Torfaen fod lladron sy'n dwyn plwm a chopr wedi achosi difrod gwerth tua £86,000 i dair ysgol leol dros gyfnod o lai na thri  mis ers Tachwedd 2016.

Yn ôl llefarydd cafodd paneli plwm eu dwyn o ysgol West Monmouth ym Mhont-y-pŵl Nos Galan gan achosi i'r to gwympo, a difrod gwerth £45,000. 

Dryswch i'r Dreigiau a'r Alltudion

South Wales Argus

Mae'r gêm olaf y tymor i ranbarth y Dreigiau ar 6 Mai ar Rodney Parade yn erbyn Gleision Caerdydd.

Ar yr un diwrnod mae clwb pêl-droed Casnewydd i fod i chwarae eu gêm olaf hwythau o'r tymor yn erbyn Notts County, hefyd ar gae Rodney Parade

Mae'r South Wales Argus yn credu y bydd y clwb pêl-droed yn ceisio newid eu trefniadau. 

rodney
bbc

Cludo seiclwr i'r ysbyty

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Dywed Gwasanaeth Ambiwlans Cymru fod seiclwr wedi ei gludo i'r ysbyty mewn hofrennydd, ar ôl cael ei daro gan gar yn Hirwaun, Rhondda Cynon Taf tua 14:45. 

Dywedodd llefarydd fod y dyn, sydd ag anafiadau difrifol, yn cael triniaeth yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd.

Ysbyty Athrofaol
BBC

Ffrainc i ddifa adar

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Ffrainc wedi cyhoeddi y byddant yn difa hwyaid a gwyddon mewn tri rhanbarth er mwyn ceisio atal y ffliw adar rhag lledu. 

Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu bod yn ehangu cyfnod y mesurau arbennig sydd mewn grym yma, ar ôl i Ffliw'r Adar gael ei ganfod mewn haid o ieir a hwyaid ym Mhontyberem, Sir Gaerfyrddin.  

Hwyaden
BBC

A494 wedi ailagor

Traffig Cymru

Mae'r ffordd rhwng Brynsaithmarchog a Llanelidan yn Sir Ddinbych wedi ailagor yn dilyn damwain yn gynharach yn y dydd. 

View more on twitter

Ymestyn mesurau atal ffliw adar

BBC Cymru Fyw

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, wedi ymestyn y 'Parth Atal Ffliw'r Adar' am 7 wythnos arall, tan 28 Chwefror.

Mae'r parth yn cynnwys Cymru gyfan. Daw'r penderfyniad yn sgil darganfod Ffliw'r Adar mewn haid o ieir a hwyaid mewn gardd gefn ym Mhontyberem, Sir Gaerfyrddin, ddoe.

Dyma'r un straen o Ffliw'r Adar Pathogenig Iawn (H5N8) a gafwyd yn Llanelli ar 22 Rhagfyr, a fferm dyrcwn yn Lincolnshire ar 16 Rhagfyr, ac mewn adar gwyllt, caeth a domestig yn Ewrop, y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica. 

adar
Pa

A465 wedi cau i'r dwyrain

Twitter

Dod o hyd i ddyn 75 oed

Twitter

Staff diheintio i fynd ar streic

BBC Cymru Fyw

Mae staff mewn adrannau diheintio a phelydr-X mewn rhai ysbytai yn y de wedi pleidleisio dros streicio mewn anghydfod ynglŷn â thal.

Bydd hyn yn effeithio ar driniaethau sydd ddim yn rhai brys yn ysbytai Treforys, Singleton, Castell-nedd Port Talbot a Thywysoges Cymru ym Mhen-y-bont. 

Ysbyty
Google

Ffordd ar gau yn Sir Ddinbych wedi gwrthdrawiad

Traffig Cymru

Cynghorau'n graeanu ffyrdd

Cyngor Wrecsam

Dywed Cyngor Wrecsam y bydd ffyrdd y sir yn cael eu graeanu o 14:00 heddiw hyd 02:00 bore fory Iau oherwydd y tywydd oer.

Mae Cyngor Ceredigion hefyd yn dweud y byddant yn graeanu prif ffyrdd y sir.

Graean
Arall

Dymchwel pontydd - mewn tridiau'n unig!

YouTube

Mae cwmni Network Rail wedi rhyddhau fideo o'r gwaith o ddymchwel tair pont reilffordd ger Magwyr dros gyfnod y Nadolig.

Dros gyfnod o dridiau'n unig fe lwyddodd gweithwyr i ddymchwel y tair pont, ac mae fideo o'r gwaith yn gofnod o'u prysurdeb.

View more on youtube

Beth sydd i'w wneud yng Nghaerdydd?

Wales Online

Ar wefan WalesOnline mae erthygl yn cynnig '30 peth i'w wneud yng Nghaerdydd yn 2017'.

Ymysg yr awgrymiadau mae llefydd i fwyta ac yfed, a hefyd arddangosgfeydd ac atyniadau.

caerdydd
bbc

Ymosodiad honedig ar actor: Rhyddhau ar fechnïaeth

BBC Cymru Fyw

Mae achos yn erbyn tri dyn sydd wedi eu cyhuddo o ymosod ar yr actor Aneirin Hughes o gyfres Y Gwyll wedi ei ohirio tan 11 Ionawr.

Cafodd y tri eu rhyddhau ar fechnïaeth, gydag amod i beidio â chysylltu â'r achwynwr. 

Honnir iddynt ymosod ar Mr Hughes, sy'n chwarae rhan Brian Prosser yn y ddrama deledu, y tu allan i dafarn Rummers, Aberystwyth, yng Ngorffennaf. 

Mae Dewi Lloyd Edwards, 24 wedi ei gyhuddo o ymosod ac o achosi niwed corfforol.

Mae Robert Meirion Edwards, 52, wedi ei gyhuddo o ymosod ac mae Steven Paul Welsby, 40, wedi ei gyhuddo o ymosod ac o fod yn feddw ac afreolus.  

Piers Morgan yn beirniadu Ramsey

Wales Online

Mae'r newyddiadurwr a chylfwynydd teledu, Piers Morgan, wedi beirniadu chwaraewr canol cae Arsenal a Chymru, Aaron Ramsey.

Dywedodd Morgan ar Twitter yn ystod gem Aresnal yn erbyn Bournemouth neithiwr ei fod nid yn unig am weld Ramsey'n cael ei eilyddio, roedd o eisiau gwerthu'r chwaraewr hefyd.

Cafodd sylwadau Morgan ymateb chwyrn gan gefnogwyr Arsenal a Chymru. 

ramsey
BBC

Apelio am wybodaeth wedi ymosodiad ar ddynes

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad ar ddynes yn Johnstown ger Wrecsam am 22:30 ar 3 Ionawr.

Roedd y ddynes yn cerdded ar hyd Stryt Las pan afaelodd dyn ynddi.

Llwyddodd y ddynes i sgrechian a thorri'n rhydd cyn i'r dyn redeg i gyfeiriad Penycae.

Roedd y dyn yn bum troedfedd deg modfedd o daldra, yn denau ac yn gwisgo 'hoodie' du, trowsus loncian du ac esgidiau rhedeg.

Dyn o ardal Llandysul ar goll

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys yn chwilio am ddyn 75 oed o Drefach Felindre ger Llandysul sydd ar goll.

Cafodd Lesley Walter Finch ei weld ddiwethaf am 21:30 neithiwr, ac mae ei deulu'n pryderu amdano gan nad oes ganddo'r feddyginiaeth y mae ei angen.

Mae'n bum troedfedd deg modfedd o daldra, gyda gwallt byr llwyd a llygaid gwyrddlas.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101.

Ar goll
Heddlu Dyfed Powys

Carchar am ymosod ar fam ifanc

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Waunfawr ger Caernarfon wedi ei garcharu am 14 mis am ymosod ar ei gyn gariad. 

Roedd y ddynes yn credu ei bod yn mynd i farw yn ystod yr ymosodiad. 

Clywodd y llys fod Barry Alun Jones, 36 yn dioddef o broblemau salwch meddwl, a phan alwodd yr heddlu i'w gartref yn dilyn yr ymosodiad roedd yn ceisio crogi ei hun.  

Llys
BBC

Bachgen mewn cyflwr difrfiol

BBC Cymru Fyw

Mae bachgen 16 oed yn parhau mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty ar ôl cael ei daro gan dacsi yn Y Barri. 

Fe ddigwyddodd y ddamwain ar Ffordd y Barri am 10:30 fore ddoe ac mae'r heddlu'n apelio am dystion.  

Barri
Google

Pryder am ferch 14 oed

South Wales Guardian

Mae'r heddlu yn dweud eu bod yn bryderus am les merch 14 oed sydd wedi bod ar goll o'i chartref yng Ngorseinon, medd y South Wales Guardian.

Cafodd Amy Jones ei weld olaf am 20:15 ddydd Llun ac mae'n bosib ei bod hi wedi mynd i Aberhonddu, Abertawe neu Ystradgynlais.    

Y Post Cyntaf yn darogan y deugain nesaf....

BBC Radio Cymru

I ddathlu penblwydd Radio Cymru'n 40 oed, bydd rhaglen y Post Cyntaf yn mynd ar daith yr wythnos nesaf, gan geisio darogan sut le fydd Cymru dros y 40 mlynedd sydd i ddod.

Taith y Post Cyntaf i'r dyfodol, i nodi pen-blwydd Radio Cymru

Ffarwelio a DTH

Twitter

Carcharu cyn athro am ddelweddau anweddus

BBC Cymru Fyw

Mae cyn athro o Landudno wedi ei garcharu am wyth mis am lawrlwytho delweddau anweddus o blant.

Pan gyflawnodd y troseddau roedd Mark Haslock, 47, yn bennaeth adran cynllunio a thechnoleg Ysgol y Grango, Rhosllannerchrugog. 

Fe fydd yn gorfod cofrestru fel troseddwr rhyw am ddeng mlynedd.  

athro
Andrew Price

Dymchwel hen glwb nos yn Abertawe

Golwg 360

Mae'r gwaith o ddymchwel hen glwb nos Oceania yn Abertawe yn parhau meddai Golwg360.

Cafodd cartref hen glwb nos Oceana ei adeiladu yn 1967, ond mae'r adeiladu yn cael ei ddymchwel er mwyn adeiladu swyddfeydd Cyngor Dinas a Sir Abertawe ar y safle.

Comisiwn Cwynion yr Heddlu yn ymchwilio i achos o 1976

BBC Cymru Fyw

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i'r modd y gwnaeth Heddlu Gogledd Cymru ddelio gydag ymchwiliad i lofruddiaeth a threisio yn 1976. 

Heddlu'r Gogledd sydd wedi cyfeirio'r mater i'r Comisiwn a ôl i wybodaeth newydd ddod i law. Mae'r wybodaeth yn cysylltu dyn arall i lofruddiaeth a threisio Janet Commis, 15 oed, o'r Fflint yn Ionawr 1976.

Cafodd Stephen Hough ei gyhuddo o'r troseddau ym mis Medi'r llynedd. 

Mae'r Comisiwn yn ymchwilio i weld sut y gwnaeth Heddlu’r Gogledd ymdrin â gwybodaeth newydd ddaeth i'r amlwg yn 2006.

Ym Mehefin 1976, cafodd dyn ei garcharu am 12 mlynedd am ddynladdiad Janet Commins.

Cynnal angladd cyn gapten rygbi Cymru

Daily Post

Bydd angladd y cyn chwaraewr rygbi John Albert Gwilliam, cyn gapten Cymru, yn cael ei gynnal yn Llanfairfechan heddiw, meddai'r Daily Post.

Fe wnaeth yr wythwr arwain Cymru i ddwy Gamp Lawn ac fe hefyd oedd y capten yn y fuddugoliaeth yn erbyn y Crysau Duon yn 1953. 

Cyngor yn cymeradwyo cynllun ysgol newydd

BBC Cymru Fyw

Mae cynlluniau i adeiladu ysgol newydd i ddisgyblion 3-16 oed yn ardal Port Talbot wedi cael eu cymeradwyo ddydd Mercher.

Bydd Ysgol Gynradd Groes ac Ysgol Uwchradd Dyffryn yn cau, gyda'r ysgol newydd gwerth £31m yn cael ei chodi ym Margam.

Ar hyn o bryd, mae'r ysgol uwchradd wedi ei rhannu'n ddwy, gyda rhai disgyblion ar un safle ac eraill ar safle arall.

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar safle sydd ar hyn o bryd yn cael ei rannu rhwng yr ysgol gynradd a disgyblion hŷn yr ysgol uwchradd.

Safle
Google

Apêl wedi ymosodiad

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am dystion ar ôl ymosodiad difrifol yng Nghasnewydd ar 31 Rhagfyr. 

Dywed yr heddlu fod dyn 19 oed wedi cael anafiadau fydd yn newid ei fywyd a'i fod yn cael triniaeth yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd.

Mae dyn 22 oed o Gasnewydd wedi ei arestio ar gyhuddiad o ymosod a bydd gerbron y llys ar 24 Ionawr. 

Cyhuddo tri o ymosod ar actor Y Gwyll

BBC Cymru Fyw

Mae tri dyn wedi eu cyhuddo o ymosod ar yr actor Aneirin Hughes o gyfres Y Gwyll yn Aberystwyth. 

Honnir iddynt ymosod ar Mr Hughes, sy'n chwarae rhan Brian Prosser yn y ddrama deledu, y tu allan i dafarn Rummers yng Ngorffennaf. 

Mae Dewi Lloyd Edwards, 24 wedi ei gyhuddo o ymosod ac o achosi niwed corfforol. Mae Robert Meirion Edwards, 52, wedi ei gyhuddo o ymosod ac mae Steven Paul Welsby, 40, wedi ei gyhuddo o ymosod ac o fod yn feddw ac afreolus.

Rummers
Google

Dirwyo pensiynwr am sylwadau hiliol

BBC Cymru Fyw

Mae pensiynwr o Abertawe wedi cael dirwy a chostau o dros £500 am iddo wneud sylwadau hiliol yn erbyn menyw Fwslemaidd oedd yn gwisgo niquab ar ei hwyneb.

Roedd Bert Fahy, 75 o Uplands ac o dras Wyddelig, wedi rhegi ar y ddynes gan ddweud wrthi am gymryd y niquab oddi ar ei hwyneb ac i fynd "adre i’w gwlad ei hun."

Dwyn arian elusen yng Ngorseinon

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De yn apelio am dystion ar ôl i arian ar gyfer elusen gael ei ddwyn.

Maen nhw wedi rhyddhau delweddau camera cylch cyfyng o'r dyn maen nhw am ei holi.

Roedd yr arian yn cael ei gadw ym Modurdy David Coe yng Ngorseinon.

Cafodd £150 o arian ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru ei ddwyn ddydd Llun. 

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu'n ddienw ar 0800 555 111.

David Coe Garage Services
Llun: David Coe Garage Services

Rhew ar y ffordd cyn penwythnos mwyn

Twitter

Gwahardd Cymraes rhag gwerthu gwin gyda'r enw 'Prosecco'

BBC Cymru Fyw

Mae Cymraes wedi ei gwahardd rhag disgrifio gwin y mae hi'n ei werthu o gefn fan arbennig fel 'Prosecco'. 

Bydd yn rhaid i Caroline Roberts, 33 oed, newid y disgrifiad i 'Frizzante 1754' os nad yw'r gwin yn cael ei weini'n syth o'r botel.

Yn ôl rheolau masnachu Ewropeaidd, does dim modd defnyddio Prosecco i ddisgrifio gwin sydd heb ddod yn syth o'r botel, ac mae'r penderfyniad wedi gwylltio Mrs Roberts, sydd wedi buddsoddi'n drwm yn y fenter.

Fan
Wales News Service

Sylwebaeth Nic Parry o gôl gofiadwy Mickey Thomas

BBC Radio Cymru

25 mlynedd yn ôl i heddiw fe sgoriodd Mickey Thomas chwip o gôl i Wrecsam wrth i'r Dreigiau guro Arsenal 2-1 yn nhrydedd rownd cwpan FA Lloegr.

Roedd Nic Parry'n sylwebu ar y gêm i Radio Cymru'r diwrnod hwnnw - a dyma gasgliad cofiadwy o rai o sylwadau Nic o'r gêm.

Sylwebaeth Nic Parri, Ionawr 4ydd 1992

'Lle mae'r newyddion i'r Cymry?'

Click on Wales

Ar wefan y Sefydliad Materion Cymreig (Click on Wales) y bore 'ma mae erthygl gan Daniel Evans.

Yn yr erthygl mae'n trafod cyn lleied y mae pobl Cymru yn ei ddarllen am faterion Cymreig, ac yn dadlau fod y wybodaeth maen nhw'n ei gael am Gymru yn aml ddim yn ddigonol.

papurau
BBC

Dadlau am erddi gosod yn Aberaeron

Cambrian News

Mae na ffrae yn berwi yn Aberaeron o achos cwyn gan ymddiriedolaeth yn y dref yn erbyn y cyngor tref.

Dywed y Cambrian News fod Ymddiriedolaeth Gerddi Gosod Dyffryn Aeron yn bygwth cwyno i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru am fod rai o aelodau'r cyngor tref o'r farn fod digon o dir ar gael ar gyfer gerddi gosod - neu 'allotments' yn y dref.

Rhedwr ar goll ger Aberhonddu

Heddlu Dyfed Powys

Mae swyddogion Heddlu Dyfed Powys wedi bod yn chwilio am redwr sydd ar goll ers dros 24 awr.

Cafodd David Skeen ei weld ddiwethaf am 09:00 cyn iddo fynd i loncian.

Roedd 45 gwirfoddolwr wedi bod yn chwilio amdano ddoe, a dywed yr heddlu ei fod yn gwisgo siaced oren, trowsus loncian du, het las a sgidiau rhedeg golau pan welwyd o ddiwethaf.

Mae'n denau ac yn bum troedfedd ac wyth modfedd o daldra.

Ar goll
HDP