a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro.

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan o'r llif byw am heno. Diolch am ddilyn, a byddwn yn ôl am 08:00 bore fory. Welwn ni chi bryd hynny!

 2. Noson gymylog gyda chyfnodau clir

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd heno'n noson gymylog gyda glaw ar adegau. Serch hynny, mae cyfnodau cliriach yn bosib yn y de-ddwyrain yn ystod oriau man bore fory, ac fe fydd hi'n llai oer na neithiwr, gyda'r tymheredd yn gostwng i'r rhewbwynt. 

  Fory mae disgwyl glaw ysgafn ond bydd yn cilio tua'r de, gyda thywydd brafiach a sychach i ddilyn. Fe fydd yna gyfnodau heulog yn y prynhawn, a'r tymheredd yn cyrraedd 9 selsiws.

 3. Caniatáu mwy o amser i godi tŵr y ddraig

  BBC Cymru Fyw

  Mae cynghorwyr Wrecsam wedi rhoi pum mlynedd yn ychwanegol i ddyn busnes lleol i ddechrau ar y gwaith o adeiladu tŵr 224 troedfedd o uchder ag arno ddraig ar y brig yn agos i'r ffin a Lloegr.

  Mae Simon Wignett yn ceisio codi £2.5m i dalu am gerflyn efydd, yn ogystal â chanolfan ddiwylliannol a gerddi oddi ar ffordd yr A5. 

  Cafodd y tŵr ganiatâd cynllunio yn wreiddiol ym mis Chwefror 2011.

  twr
 4. Carcharu dyn oedd 40 gwaith dros y cyfyngder gyrru ar gyffuriau

  BBC Cymru Fyw

  Yn llys ynadon y Fflint, mae gyrrwr wedi ei garcharu ar ôl cael ei ddal ag yntau 40 gwaith dros y cyfyngder gyrru ar gyffuriau. 

  Dywedodd y barnwr Gwyn Jones wrth Daniel John Morini, 34 oed, ei bod hi'r un mor annerbyniol gyrru ar gyffuriau ag yr oedd hi i yfed a gyrru. 

  Cafodd ei garcharu am 90 diwrnod a'i wahardd rhag gyrru am ddwy flynedd.

 5. Cadarnhau achosion o'r ffliw adar yn Sir Gaerfyrddin

  BBC Cymru Fyw

  Mae achosion o ffliw adarn wedi eu cadarnhau mewn ieir a hwyaid ym Mhontyberen yn Sir Gaerfyrddin.

  Cadarnhaodd Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, fod achosion o H5N8 wedi eu canfod mewn adar sydd bellach wedi eu difa. 

  Dyma'r un straen a ganfuwyd ar hwyaden yn Llanelli cyn y Nadolig, ac mae ardal amddiffynol o dair cilomedr wedi ei chyflwyno er mwyn ceisio atal y clefyd rhag lledu.

 6. Ar y Post Prynhawn rhwng 5 a 6...

  Post Prynhawn

  BBC Radio Cymru

  Ymddiswyddiad prif ddiplomydd Prydain ym Mrwsel cyn y trafodaethau ffurfiol ar Brexit, achosion newydd o ffliw adar yn Sir Gaerfyrddin a phen-blwydd Radio Cymru'n 40 oed - rhai o'r straeon fydd yn cael sylw Dewi Llwyd y prynhawn 'ma..

 7. Rhybudd i bysgotwyr wedi marwolaeth hwyaden

  RSPCA Cymru

  Mae RSPCA Cymru yn rhybuddio am y peryglon o beidio â gwaredu sbwriel pysgota yn iawn, wedi i hwyaden farw ar ôl mynd yn sownd mewn weiren bysgota. 

  Cafodd yr elusen ei galw i lyn Hendre yn ardal Llaneirwg yng Nghaerdydd ddydd Gwener 30 Rhagfyr.

  Dywedodd Emma Smith ar ran yr RSPCA: "Yn anffodus, mae anifeiliaid gwyllt yn cael eu hanafu a'u lladd gan sbwriel pysgota bo blwyddyn.

  "Mae gan yr RSPCA gyngor ar beth i'w wneud â sbwriel pysgota i helpu amddiffyn bywyd gwyllt... Mae'n bwysig i bysgotwyr fod yn ofalus."

  Hwyaden
 8. Abertawe'n cadarnhau Clement yn rheolwr

  Twitter

  Bydd Paul Clement yn gwylio'r Elyrch wrth iddyn nhw herio Crystal Palace heno, ond Alan Curtis fydd yn gyfrifol am y tîm.

  View more on twitter
 9. Lôn ynghau wedi i graen dorri lawr yn Wrecsam

  Teithio BBC Cymru

  Mae un lôn ynghau ar ffordd osgoi'r A483 yn Wrecsam wedi i graen dorri i lawr ar y ffordd. 

  Mae'n achosi trafferthion i deithwyr ar y ffordd ddeheuol rhwng Ffordd Llai a Ffordd Caer.

 10. Apêl am dystion i ymosodiad 'ethnig' ym Mangor

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad ar ddyn ym Mangor ar 31 Rhagfyr. 

  Roedd y dyn yn cerdded ar hyd Ffordd Farrar am 08:20 pan y mae'n dweud i ddau lanc ar gefn beiciau fynd ato.

  Fe geisiodd un o'r dynion ei gicio cyn gwneud sylw am ei ethnigrwydd.

  Dywedodd Iwan Jones o Heddlu'r Gogledd: "Mae'n ymddangos y gallai'r dyn yma fod wedi ei dargedu oherwydd ei ethnigrwydd. Roedd hi'n prysuro yn yr ardal ac rydym yn credu y gallai rhywun fod wedi gweld y digwyddiad." 

 11. Cyhoeddi Chef de Mission Gemau Cymanwlad Ieuenctid 2017

  BBC Cymru Fyw

  Mae Gemau Cymanwlad Cymru wedi cadarnhau mai Gerwyn Owen o'r Groeslon ger Caernarfon fydd y Chef de Mission ar gyfer tîm Cymru yn y Gemau Cymanwlad Ieuenctid yn y Bahamas eleni.

  Fe fydd Mr Owen yn parhau i weithio fel rheolwr academi ar gyfer Chwaraeon Anabledd Cymru ac yn gweithredu'r rôl rheoli fel Chef de Mission yn wirfoddol.

  Gerwyn owen
 12. Sylfaenydd ras Nos Galan wedi marw

  BBC Wales News

  Fe ddywed BBC Wales News bod sylfaenydd ras Nos Galan yn Rhondda Cynon Taf wedi marw yn 92 oed.

  Bernard Baldwin ddechreuodd y ras 5 cilomedr ym 1958 i ddathlu bywyd y rhedwr enwog, Guto Nyth Bran.

  Mae miloedd yn cymryd rhan yn y ras yn Aberpennar bob blwyddyn, a'r rhedwr dirgel yn 2016 oedd Chris Coleman.

  Bernarn Baldwin
 13. Chwilio am ddyn ar draws Ewrop

  Mae Heddlu'r Gogledd wedi ailgyhoeddi apêl wrth geisio dod o hyd i ddyn 37 oed y maen nhw'n chwilio amdano mewn cysylltiad â throseddau rhyw ar Ynys Môn.

  Credir bod David Daniel Hayes wedi gadael yr ardal ar ôl ei ymddangosiad cyntaf yn y llys yn Nhachwedd 2015.

  Mae pob heddlu ym Mhrydain wedi bod yn chwilio amdano, ond maen nhw nawr yn credu ei fod wedi dianc i'r cyfandir.

  Dylai unrhyw un â gwybodaeth amdano ffonio 101 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

  hayes
 14. Dymchwel clwb nos yn Abertawe

  Cyngor Abertawe

  Mae'r gwaith o ddymchwel clwb nos Oceana yng nghanol Abertawe wedi dechrau. 

  Mae'n rhan o gynlluniau Cyngor Abertawe i godi datblygiad newydd yng nghanol y ddinas. 

  Dywedodd llefarydd ar ran y Cyngor y bydd y swyddfeydd newydd yn cael eu hadeiladu yno yn canolbwyntio ar y diwydiannau digidol ac yn creu swyddi i filoedd o bobl leol.

  Oceana
 15. O'r archif: Radio Cymru yn 40 oed

  BBC Cymru Fyw

  Mae oriel luniau ar wefan Cylchgrawn Cymru Fyw, yn rhoi wynebau i rai o leisiau mwya' cyfarwydd yr orsaf ar hyd y blynyddoedd, ar y diwrnod y mae Radio Cymru yn dathlu'r deugain.

  Hywel Gwynfryn
  Image caption: 'Mr Radio Cymru' ei hun, Hywel Gwynfryn oedd cyflwynydd rhaglen gyntaf yr orsaf, Helo Bobol! yn 1977
 16. Gŵyl Rhif 6 yn talu bron i £8,000 i Gyngor Gwynedd

  BBC Wales News

  Mae Gŵyl Rhif 6 wedi talu bron i £8,000 i Gyngor Gwynedd, wedi i'r awdurdod eu cynorthwyo yn ystod y llifogydd ym maes parcio'r ŵyl ym Mhorthmadog fis Medi diwethaf, medd BBC Wales News.

  Fe aeth cannoedd o geir yn sownd yn dilyn dyddiau o law trwm.

  Mae Cyngor Gwynedd yn dweud i 53 aelod o staff gael eu galw i weithio yn y ganolfan hamdden lle gafodd 200 o bobl loches.

  LLIFOGYDD
 17. Dod o hyd i ddinas hynafol yn Sir Fynwy

  Wales Online

  Mae dyn brynodd gae yn Sir Fynwy wedi dod o hyd i ddinas hynafol o dan yr wyneb, medd Wales Online. 

  Fe dalodd Stuart Wilson £32,000 am gae 4.6 erw yn Nhryleg yn Sir Fynwy, oherwydd ei fod yn argyhoeddiedig fod yna drysorau'n cuddio yno. 

  12 mlynedd yn ddiweddarach, mae wedi profi ei fod yn gywir wrth iddo ddod o hyd i ddinas ddiwydiannol sy'n dyddio'n ol i'r drydedd ganrif ar ddeg.