a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro.

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan o'r llif byw am heno. Diolch am ddilyn, a byddwn yn ôl am 08:00 bore fory. Welwn ni chi bryd hynny!

Yr artist o Aberystwyth sy'n creu delweddau mor realistig...

The Daily Mail

..fel ei bod hi bron yn amhosib gwahaniaethu rhwng y delweddau a'r gwrthrychau go iawn.

Mae'r Daily Mail wedi cyhoeddi lluniau o waith Howard Lee.

Mae ei waith animeiddio wedi denu cryn sylw ar ei dudalen Twitter.

Trydar cyfarchion i Radio Cymru

Twitter

Digon o gyfarchion ar wefan Twitter y prynhawn 'ma i ddymuno'n dda i Radio Cymru, ac i ddiolch am y gwasanaeth dros y blynyddoedd.

View more on twitter
View more on twitter
View more on twitter

Noson gymylog gyda chyfnodau clir

Tywydd, BBC Cymru

Bydd heno'n noson gymylog gyda glaw ar adegau. Serch hynny, mae cyfnodau cliriach yn bosib yn y de-ddwyrain yn ystod oriau man bore fory, ac fe fydd hi'n llai oer na neithiwr, gyda'r tymheredd yn gostwng i'r rhewbwynt. 

Fory mae disgwyl glaw ysgafn ond bydd yn cilio tua'r de, gyda thywydd brafiach a sychach i ddilyn. Fe fydd yna gyfnodau heulog yn y prynhawn, a'r tymheredd yn cyrraedd 9 selsiws.

Caniatáu mwy o amser i godi tŵr y ddraig

BBC Cymru Fyw

Mae cynghorwyr Wrecsam wedi rhoi pum mlynedd yn ychwanegol i ddyn busnes lleol i ddechrau ar y gwaith o adeiladu tŵr 224 troedfedd o uchder ag arno ddraig ar y brig yn agos i'r ffin a Lloegr.

Mae Simon Wignett yn ceisio codi £2.5m i dalu am gerflyn efydd, yn ogystal â chanolfan ddiwylliannol a gerddi oddi ar ffordd yr A5. 

Cafodd y tŵr ganiatâd cynllunio yn wreiddiol ym mis Chwefror 2011.

twr
arall

Carcharu dyn oedd 40 gwaith dros y cyfyngder gyrru ar gyffuriau

BBC Cymru Fyw

Yn llys ynadon y Fflint, mae gyrrwr wedi ei garcharu ar ôl cael ei ddal ag yntau 40 gwaith dros y cyfyngder gyrru ar gyffuriau. 

Dywedodd y barnwr Gwyn Jones wrth Daniel John Morini, 34 oed, ei bod hi'r un mor annerbyniol gyrru ar gyffuriau ag yr oedd hi i yfed a gyrru. 

Cafodd ei garcharu am 90 diwrnod a'i wahardd rhag gyrru am ddwy flynedd.

Cadarnhau achosion o'r ffliw adar yn Sir Gaerfyrddin

BBC Cymru Fyw

Mae achosion o ffliw adarn wedi eu cadarnhau mewn ieir a hwyaid ym Mhontyberen yn Sir Gaerfyrddin.

Cadarnhaodd Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, fod achosion o H5N8 wedi eu canfod mewn adar sydd bellach wedi eu difa. 

Dyma'r un straen a ganfuwyd ar hwyaden yn Llanelli cyn y Nadolig, ac mae ardal amddiffynol o dair cilomedr wedi ei chyflwyno er mwyn ceisio atal y clefyd rhag lledu.

Ar y Post Prynhawn rhwng 5 a 6...

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Ymddiswyddiad prif ddiplomydd Prydain ym Mrwsel cyn y trafodaethau ffurfiol ar Brexit, achosion newydd o ffliw adar yn Sir Gaerfyrddin a phen-blwydd Radio Cymru'n 40 oed - rhai o'r straeon fydd yn cael sylw Dewi Llwyd y prynhawn 'ma..

Rhybudd i bysgotwyr wedi marwolaeth hwyaden

RSPCA Cymru

Mae RSPCA Cymru yn rhybuddio am y peryglon o beidio â gwaredu sbwriel pysgota yn iawn, wedi i hwyaden farw ar ôl mynd yn sownd mewn weiren bysgota. 

Cafodd yr elusen ei galw i lyn Hendre yn ardal Llaneirwg yng Nghaerdydd ddydd Gwener 30 Rhagfyr.

Dywedodd Emma Smith ar ran yr RSPCA: "Yn anffodus, mae anifeiliaid gwyllt yn cael eu hanafu a'u lladd gan sbwriel pysgota bo blwyddyn.

"Mae gan yr RSPCA gyngor ar beth i'w wneud â sbwriel pysgota i helpu amddiffyn bywyd gwyllt... Mae'n bwysig i bysgotwyr fod yn ofalus."

Hwyaden
RSPCA

Abertawe'n cadarnhau Clement yn rheolwr

Twitter

Bydd Paul Clement yn gwylio'r Elyrch wrth iddyn nhw herio Crystal Palace heno, ond Alan Curtis fydd yn gyfrifol am y tîm.

View more on twitter

Pump disglair yr Uwchgynghrair

Sgorio, S4C

Lôn ynghau wedi i graen dorri lawr yn Wrecsam

Teithio BBC Cymru

Mae un lôn ynghau ar ffordd osgoi'r A483 yn Wrecsam wedi i graen dorri i lawr ar y ffordd. 

Mae'n achosi trafferthion i deithwyr ar y ffordd ddeheuol rhwng Ffordd Llai a Ffordd Caer.

Apêl am dystion i ymosodiad 'ethnig' ym Mangor

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad ar ddyn ym Mangor ar 31 Rhagfyr. 

Roedd y dyn yn cerdded ar hyd Ffordd Farrar am 08:20 pan y mae'n dweud i ddau lanc ar gefn beiciau fynd ato.

Fe geisiodd un o'r dynion ei gicio cyn gwneud sylw am ei ethnigrwydd.

Dywedodd Iwan Jones o Heddlu'r Gogledd: "Mae'n ymddangos y gallai'r dyn yma fod wedi ei dargedu oherwydd ei ethnigrwydd. Roedd hi'n prysuro yn yr ardal ac rydym yn credu y gallai rhywun fod wedi gweld y digwyddiad." 

Cyhoeddi Chef de Mission Gemau Cymanwlad Ieuenctid 2017

BBC Cymru Fyw

Mae Gemau Cymanwlad Cymru wedi cadarnhau mai Gerwyn Owen o'r Groeslon ger Caernarfon fydd y Chef de Mission ar gyfer tîm Cymru yn y Gemau Cymanwlad Ieuenctid yn y Bahamas eleni.

Fe fydd Mr Owen yn parhau i weithio fel rheolwr academi ar gyfer Chwaraeon Anabledd Cymru ac yn gweithredu'r rôl rheoli fel Chef de Mission yn wirfoddol.

Gerwyn owen
BBC

Sylfaenydd ras Nos Galan wedi marw

BBC Wales News

Fe ddywed BBC Wales News bod sylfaenydd ras Nos Galan yn Rhondda Cynon Taf wedi marw yn 92 oed.

Bernard Baldwin ddechreuodd y ras 5 cilomedr ym 1958 i ddathlu bywyd y rhedwr enwog, Guto Nyth Bran.

Mae miloedd yn cymryd rhan yn y ras yn Aberpennar bob blwyddyn, a'r rhedwr dirgel yn 2016 oedd Chris Coleman.

Bernarn Baldwin
Gary Marsh

Chwilio am ddyn ar draws Ewrop

Mae Heddlu'r Gogledd wedi ailgyhoeddi apêl wrth geisio dod o hyd i ddyn 37 oed y maen nhw'n chwilio amdano mewn cysylltiad â throseddau rhyw ar Ynys Môn.

Credir bod David Daniel Hayes wedi gadael yr ardal ar ôl ei ymddangosiad cyntaf yn y llys yn Nhachwedd 2015.

Mae pob heddlu ym Mhrydain wedi bod yn chwilio amdano, ond maen nhw nawr yn credu ei fod wedi dianc i'r cyfandir.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth amdano ffonio 101 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

hayes
Heddlu Gogledd Cymru

Dymchwel clwb nos yn Abertawe

Cyngor Abertawe

Mae'r gwaith o ddymchwel clwb nos Oceana yng nghanol Abertawe wedi dechrau. 

Mae'n rhan o gynlluniau Cyngor Abertawe i godi datblygiad newydd yng nghanol y ddinas. 

Dywedodd llefarydd ar ran y Cyngor y bydd y swyddfeydd newydd yn cael eu hadeiladu yno yn canolbwyntio ar y diwydiannau digidol ac yn creu swyddi i filoedd o bobl leol.

Oceana
Google

O'r archif: Radio Cymru yn 40 oed

BBC Cymru Fyw

Mae oriel luniau ar wefan Cylchgrawn Cymru Fyw, yn rhoi wynebau i rai o leisiau mwya' cyfarwydd yr orsaf ar hyd y blynyddoedd, ar y diwrnod y mae Radio Cymru yn dathlu'r deugain.

Hywel Gwynfryn
BBC
'Mr Radio Cymru' ei hun, Hywel Gwynfryn oedd cyflwynydd rhaglen gyntaf yr orsaf, Helo Bobol! yn 1977

Gŵyl Rhif 6 yn talu bron i £8,000 i Gyngor Gwynedd

BBC Wales News

Mae Gŵyl Rhif 6 wedi talu bron i £8,000 i Gyngor Gwynedd, wedi i'r awdurdod eu cynorthwyo yn ystod y llifogydd ym maes parcio'r ŵyl ym Mhorthmadog fis Medi diwethaf, medd BBC Wales News.

Fe aeth cannoedd o geir yn sownd yn dilyn dyddiau o law trwm.

Mae Cyngor Gwynedd yn dweud i 53 aelod o staff gael eu galw i weithio yn y ganolfan hamdden lle gafodd 200 o bobl loches.

LLIFOGYDD
PHIL COLBERT

Dod o hyd i ddinas hynafol yn Sir Fynwy

Wales Online

Mae dyn brynodd gae yn Sir Fynwy wedi dod o hyd i ddinas hynafol o dan yr wyneb, medd Wales Online. 

Fe dalodd Stuart Wilson £32,000 am gae 4.6 erw yn Nhryleg yn Sir Fynwy, oherwydd ei fod yn argyhoeddiedig fod yna drysorau'n cuddio yno. 

12 mlynedd yn ddiweddarach, mae wedi profi ei fod yn gywir wrth iddo ddod o hyd i ddinas ddiwydiannol sy'n dyddio'n ol i'r drydedd ganrif ar ddeg.

Cynlluniau i agor distyllfa wisgi ger Bangor

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni Halewood International o Lerpwl yn ymgeisio am ganiatâd cynllunio i fwrw mlaen ag adeiladu distyllfa wisgi ger Bangor. 

Mae gan y cwmni warws yn Abergwyngregyn, a'r cynllun yw agor distyllfa a chanolfan i ymwelwyr ar y safle hwnnw. 

Dywedodd James Wright, rheolwr gyfarwyddwr y busnes newydd, Aber Falls Distillery, ei fod yn gobeithio y byddai'r gwaith yn dechrau yn 2018. 

wisgi
Thinkstock

Cymylau prynhawn yma

Tywydd, BBC Cymru

Llyr Griffiths-Davies sy'n cadw golwg ar y tywydd a'r ffyrdd:

"Prynhawn ychydig mwy cymylog tua'r de, gan barhau’n heulog tua’r gogledd, ‘da rhai cawodydd erbyn diwedd y dydd ar draws y gogledd a'r gorllewin. Ychydig mwy o awel. Y tymheredd ucha’n 4-7C."

Am fwy o fanylion ewch i wefan dywydd y BBC.

'Gall Llafur beiddgar guro'r Torïaid'

BBC Cymru Fyw

Mae llefarydd Llafur ar Gymru, Jo Stevens, wedi disgrifio'r syniad na all ei phlaid ennill etholiad cyffredinol heb gymorth pleidiau eraill fel 'nonsens llwyr'.

Yn ôl adroddiad gan Gymdeithas Fabian mae'r blaid yn "rhy wan" i allu sicrhau grym heb gefnogaeth pleidiau eraill.

Ond dywed Ms Stevens, AS Canol Caerdydd, y gallai Llafur ennill pe bai'r blaid yn ddigon "beiddgar, credadwy a radical yn ei maniffesto a'i pholisïau".

Jo Stevens
BBC

Achubiaeth i George y ci o glogwyni yn Sir Benfro

RNLI

Llwyddodd gwirfoddolwyr gyda gwasanaeth achub yr RNLI i achub ci o glogwyni yn Sir Benfro ddydd Calan

Fe gafodd criw Aberllydan (Broad Haven) a Little Haven eu galw, wedi i berchennog George y ci gysylltu i ddweud fod ei gyfaill pedair coes wedi diflannu dros y clogwyni, ond ei fod yn gallu ei glywed yn cyfarth.

Fe ddaeth y criw, ynghyd â gwylwyr y glannau, o hyd i George 40 troedfedd o waelod y clogwyn. Mae'r rhyddhad ar ei wyneb yn amlwg.

RNLI
RNLI/Rob Davies

Fedrwch chi helpu?

Heddlu Gogledd Cymru

Ansicrwydd am ffitrwydd Taulupe Faletau

Rygbi, BBC Cymru

Mae ansicrwydd a fydd Taulupe Faletau yn ddigon iach ar gyfer gêm gynta' Pencampwriaeth y Chwe Gwlad. Fe anafodd ei ben-glin yn y gem rhwng Caerfaddon a'r Wasps noswyl Nadolig.

Mae disgwyl iddo fod allan am hyd at chwe wythnos, sy'n golygu y gallai golli gêm agoriadol Cymru yn erbyn yr Eidal yn Rhufain ar 5 Chwefror.

Taulupe Faletau
Huw Evans Picture Agency

Apêl am ferch ar goll

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn gofyn am gymorth i ddod o hyd i ferch 16 oed o ardal Hengoed, Caerffili.

Nid yw Chloe Davies wedi cael ei gweld ers 1 Ionawr. Mae'n 5'5" o daldra gyda gwallt melyn hir, ac roedd yn gwisgo 'sgidiau Nike du, jîns du a siaced ddu gyda ffwr.

Dylai pobl ffonio 101 a dyfynnu'r cyfeirnod 489 01/01/17.

chloe davies
Heddlu Gwent

Taro'r Post ar fin dechrau

Twitter

Apêl am wybodaeth wedi ymddygiad bygythiol

BBC Cymru Fyw

Mae'r Heddlu Trafnidiaeth yn apelio am wybodaeth wedi i ddyn benio ffenest swyddfa docynnau yn Y Fflint ac ymosod yn eiriol ar aelodau staff. 

Roedd y dyn yn teithio gyda dynes a phlentyn ar 29 December, pan gollodd ei dymer a tharo'r ffenest oherwydd ei fod yn anhapus gydag oedi ar y trennau.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu ar 0800 40 50 40 neu anfon neges testun ar 61016

Ymddygiad bygythiol
Heddlu Gogledd Cymru

Holl Ysbytai Hywel Dda yn llawn

Twitter

Mae cyfarwyddwr gweithrediadau Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn gofyn i bobl fod yn amyneddgar wrth i ysbytai'r ardal ddelio â phwysau sylweddol. 

Dywedodd John Teape fod nifer fawr o gleifion wedi cael triniaeth yn ysbytai'r bwrdd dros Ŵyl y Banc, ac ymddiheurodd i bobl sydd wedi wynebu oedi hir. 

Ychwanegodd fod rhai llawdriniaethau wedi eu gohirio ond eu bod yn gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau bod cleifion yn cael y driniaeth sydd ei hangen arnyn nhw.

View more on twitter

Maes parcio newydd arfaethedig Pen y Fan

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi cyhoeddi manylion diweddaraf eu cynllun i wella'r cyfleusterau parcio ym Mhont ar Daf ger Pen y Fan ym Mannau Brycheiniog.

Dyna'r ardal mwyaf poblogaidd i gerddwyr adael eu ceir, ac mae'r sefydliad yn dweud eu bod am wneud yn siŵr fod ymwelwyr yn dechrau ar eu taith mewn maes parcio sy’n ddiogel ac yn addas ar gyfer ei bwrpas. 

Maen nhw'n ymgynghori rhwng 16 Rhagfyr 2016 tan 28 Ionawr 2017..

Maes Parcio Pen y Fan
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Morfydd Clark, 'seren 2017'

The Guardian

Cafodd actores ifanc o Gaerdydd, sylw ar wefan Theatr The Guardian, dros y penwythnos, fel un o sêr y dyfodol.

Ddiwedd 2016 roedd Morfydd Clark yn ymddangos gyferbyn â Glenda Jackson a Rhys Ifans yng nghynhyrchiad o King Lear yn Theatr yr Old Vic yn Llundain. 

morfydd clark
Getty Images

Galw ar 'gynllun' Brexit i amlinellu safbwynt y DU ar y farchnad sengl

Y Cymro

Mae'r aelod seneddol Jonathan Edwards, yn dweud bod yn rhaid i ‘gynllun’ Brexit amlinellu safbwynt y DU ar y farchnad sengl, medd y Cymro.

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Brexit yn dweud tra bod gan Lywodraeth y DU fandad i adael yr Undeb Ewropeaidd nad oes ganddyn nhw fandad i bennu’r berthynas yn y dyfodol heb ymgynghori â’r Senedd.

Jonathan Edwards
BBC

Pen-blwydd hapus i Radio Cymru!

Twitter

Mae sawl un wedi dymuno pen-blwydd hapus yn 40 i Radio Cymru - rhai yn fwy annisgwyl nag eraill...

View more on twitter

Heddlu'n apelio wedi ymosodiad

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad ar fenyw ym Mangor yn oriau man Dydd Calan.

Roedd y fenyw 24 oed yn cerdded ar hyd Ffordd Caernarfon pan wnaeth dyn ymosod arni ger mynedfa Mynwent Glanadda. Yn ffodus llwyddodd i ddianc gyda man anafiadau wedi'r digwyddiad rhwng 01:30 a 02:15.

Mae'r dyn yn wyn, rhwng 30-40 oed a thua 5'10" o daldra, ac mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un all fod o gymorth i'r ymchwiliad ffonio 101 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111 gan ddyfynnu'r cyfeirnod V000103.

mynwent Glanadda
Heddlu Gogledd Cymru

Rhybudd am system gofal y Gogledd

Daily Post

Mae arweinydd ym maes gofal cymdeithasol yn y gogledd yn rhybuddio ei bod hi'n argyfwng, wedi i ragor o gartefi gofal gau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, medd y Daily Post.

Caeodd saith cartref annibynnol yng Nghonwy y llynedd, sef 123 o welyau, gan greu "sefyllfa fregus" medd penaethiaid y Cyngor.

Mae Mario Kreft, cadeirydd Fforwm Gofal Cymru yn dweud bod angen gweithredu ar frys i arbed y sefyllfa.

Mario Kreft
BBC

Jade a Gareth yn neidio!

BBC News UK

Fe fydd dau o Gymru yn rhan o'r gyfres 'The Jump' ar Channel 4 yn fuan er gwaetha'r ffaith bod nifer o enwogion wedi cael eu hanafu yng nghyfres y llynedd.

Yn y gyfres mae 'celebs' yn gwneud campau gaeaf gan gynnwys naid sgïo, ac ymhlith y rhai fydd yn y gyfres eleni mae Jade Jones a Gareth Thomas.

jade
BBC

Canslo digwyddiad oherwydd ffliw adar

BBC Cymru Fyw

Mae Cymdeithas Ddofednod Dyfed wedi gorfod canslo digwyddiad oherwydd y ffliw adar. 

Roedd Penwythnos Ddofednod Cenedlaethol Cymru i fod ei gael ei gynnal yn Hwlffordd ar 14-15 Ionawr.

Dywedodd y trefnwyr eu bod yn hynod siomedig eu bod wedi gorfod dod i'r penderfyniad i ganslo'r digwyddiad, ac fe ddiolchon nhw i bawb oedd wedi bwriadu cymryd rhan.

Cau ffordd wedi i lori droi drosodd

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd fod un o'r prif ffyrdd i Aberystwyth wedi ei chau wedi i lori droi drosodd.

Cafodd yr A44 ei chau rhwng cyffordd A4120 ym Mhonterwyd a'r yn Llangurig wedi i'r lori foelyd.

Bu staff o Gyngor Sir Ceredigion yn dargyfeirio'r traffig ger cylchdro Lovesgrove.

Gwaith adeiladu i ddechrau ar gynllun llifogydd y Rhath

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n gwahodd pobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd i ddod i ddigwyddiad galw-heibio i ganfod mwy am y cynlluniau diweddaraf i leihau’r perygl o lifogydd i fwy na 400 eiddo yn y Rhath.

Mae disgwyl i waith adeiladu'r cynllun llifogydd ddechrau ddiwedd mis Ionawr.

Bydd cyfle i bobl ofyn cwestiynau ynglŷn â’r cynllun yng Nghlwr Rygbi Sant Pedr rhwng 3pm a 7pm ar 11 Ionawr.

Gerddi Waterloo
Cyfoeth Naturiol Cymru