a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi doid i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. Troi'n wlyb dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Fe fydd hi'n gymylog, gyda chawodydd gwasgaredig yn gynnar heno, ond bydd y glaw yn troi'n drymach wrth i'r noson fynd yn ei flaen, wrth i fand symud tua'r dwyrain.

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 3. Marwolaeth Anglesea 'ddim yn amheus'

  BBC Cymru Fyw

  Dyw ymchwiliadau cychwynnol ddim wedi dod o hyd i unrhyw arwydd o amgylchiadau amheus ym marwolaeth Gordon Anglesea, yn ôl crwner.

  Bu farw Anglesea yr wythnos diwethaf yn ysbyty Athrofaol Coventry a Sir Warwick, gyda'i deulu yn dweud ei fod wedi bod yn dioddef o niwmonia a haint ar yr ysgyfaint.

  Ym mis Tachwedd cafodd wedi ei ddedfrydu i 12 mlynedd o garchar am nifer o droseddau rhyw yn erbyn bechgyn ifanc yn yr 1980au.

  Gordon Anglesea
 4. Fferi ychwanegol i lwybr Caergybi-Dulyn

  Daily Post

  Mae fferi ychwanegol wedi cael ei hychwanegu i lwybr prysur Caergybi i Ddulyn i ddelio gyda'r galw ychwanegol dros yr ŵyl.

  Mae cyfnod y Nadolig yn un eithriadol o brysur i'r llwybr, gyda chynnydd mawr yn nifer y teithwyr.

  I ddelio gyda'r galw mae cwmni Irish Ferries wedi ychwanegu fferi Oscar Wilde i'r llwybr.

 5. Y Frenhines i roi'r gorau i noddi URC

  BBC News UK

  Bydd y Frenhines yn rhoi’r gorau i fod yn noddwr Undeb Rygbi Cymru ar ddiwedd y flwyddyn, yn ôl Palas Buckingham.

  Mae'r undeb yn un o 25 o sefydliadau cenedlaethol na fydd y Frenhines yn eu noddi bellach.

  Mae'r Frenhines yn cefnogi dros 600 o sefydliadau, a bydd y cyfrifoldebau yn cael eu trosglwyddo i aelodau eraill o’r Teulu Brenhinol.

  Y Tywysog William fydd yn cymryd lle'r Frenhines fel noddwr Undeb Rygbi Cymru.

  Stadiwm Principality
 6. Un peth da am fod wedi anafu dros y Nadolig!

  Ymosodwr Cymru a Real Madrid ar Twitter

  Twitter

  View more on twitter
 7. Dau yn euog o gynllwynio i dreisio merch

  BBC Wales News

  Mae mam wedi ei chael yn euog o gynllwynio i adael i ddyn dreisio ei merch saith oed.

  Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Stuart Bailey, 54 oed o Ynysybwl, a'r fam, sydd ddim yn gallu cael ei henwi am resymau cyfreithiol, wedi cynllunio'r ymosodiad rhyw dros negeseuon testun.

  Cafwyd y ddau yn euog o gynllwynio i dreisio, a byddan nhw'n cael eu dedfrydu yn y flwyddyn newydd.

 8. Ceisio am iawndal am fethu â chael swydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae swyddog heddlu wedi cael caniatâd i fwrw 'mlaen â chais am iawndal, wedi iddo fethu a gwireddu ei freuddwyd o gael ei benodi'n Brif Gwnstabl yng Nghymru.

  Fe ymgeisiodd Howard Roberts, cyn-Ddirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Sir Nottingham, am swydd Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys yn 2008, ond bu ei gais yn aflwyddiannus.

  Mae Mr Roberts wedi ennill yr hawl i gael gwrandawiad llawn i'w gais am iawndal yn erbyn swyddog o Arolygiaeth Cwnstabliaeth ei Mawrhydi a swyddfa'r Twrnai Cyffredinol.

  Howard Roberts
 9. Dyn 'wedi ceisio achub' ei ffrind

  BBC Wales News

  Mae cwest wedi clywed sut y bu farw dyn ar ôl disgyn allan o gwch cyflym oddi ar arfordir Aberystwyth.

  Bu farw William George Davies, 63 oed o'r Borth, ym mis Awst ar ôl disgyn i'r môr ar drip pysgota.

  Fe wnaeth ail ddyn, Alan Jones, hefyd gael ei daflu i'r dŵr, ond ni fu farw, er iddo geisiodd achub ei ffrind.

  Clywodd y cwest yn Aberystwyth mai achos y farwolaeth oedd boddi, a daeth y crwner i ddyfarniad o farwolaeth trwy anffawd.

  William George Davies
 10. Disgwyl cyhoeddi adroddiad anaf pen North

  BBC Sport

  Bydd adroddiad am y ffordd y gwnaeth Northampton ddelio ag anaf pen diweddaraf George North yn cael ei gyhoeddi yfory.

  Cafodd banel cyfergyd ei sefydlu wedi i North, 24, barhau i chwarae ar ôl glanio ar ei ben mewn gêm yn erbyn Caerlŷr ar 3 Rhagfyr.

  Mae'r panel wedi ymchwilio amgylchiadau'r digwyddiad, a byddan nhw'n penderfynu os oes gan Northampton achos i'w ateb.

  North
 11. Llygredd Afon Teifi: 'Argyfwng go iawn'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn dweud bod yr holl eog a brithyll môr ar hyd dwy filltir o'r Afon Teifi wedi eu lladd ar ôl i'r afon gael ei llygru.

  Mae'r corff wedi dweud bod o leiaf 1,000 o bysgod wedi marw, a'u bod yn credu mai safle amaethyddol yn ardal Tregaron yw ffynhonnell y llygredd.

  Mae'r naturiaethwr Iolo Williams wedi disgrifio'r llygredd fel "argyfwng go iawn".

  Video content

  Video caption: Ymateb Iolo Williams i lygredd Afon Teifi
 12. Tri yn euog o lofruddio dyn yng Nghaerdydd

  Wales Online

  Mae tri o ddynion wedi eu cael yn euog o lofruddio Lynford Brewster yng Nghaerdydd.

  Bu farw Mr Brewster, 29, ar ôl cael ei drywanu yn ardal Llanedern ar 12 Mehefin eleni.

  Dywed Wales Online y cafwyd Dwayne Edgar, 29, Jake Whelan, 24, a Robert Lainsbury, 22 yn euog yn dilyn achos yn Llys y Goron Caerdydd.

  Lynford Brewster
 13. Siart amgen Recordiau Rhys Mwyn

  BBC Radio Cymru

  Ar ôl i wrandawyr Recordiau Rhys Mwyn enwebu eu hoff draciau amgen Cymraeg, neithiwr, fe wnaeth Non Tudur, Gwenllian Anthony a Hefin Jones drafod y cynigion a'u gosod yn nhrefn eu poblogrwydd.

  Video content

  Video caption: Siart Amgen
 14. Cynnal angladd Cymro trychineb Didcot

  BBC Cymru Fyw

  Mae mwy na 200 o bobl wedi mynychu angladd Cymro fu farw pan wnaeth rhan o orsaf bŵer Didcot ddymchwel ym mis Chwefror.

  Roedd Christopher Huxtable, 34 o Abertawe, yn un o bedwar dyn fu farw yn y digwyddiad, ond ni chafodd ei gorff ei adfer nes chwe mis yn ddiweddarach.

  Cafodd ei angladd ei chynnal yn Amlosgfa Abertawe brynhawn heddiw.

  Angladd Christopher Huxtable
 15. 'Gwelliannau sylweddol' i Farina Aberystwyth

  BBC Wales News

  Mae "gwelliannau sylweddol" wedi cael eu gwneud i Farina Aberystwyth yn dilyn gwaith carthu.

  Mae pontynau newydd wedi cael eu gosod, gyda rhai eraill wedi cael eu symud i wella'r mynediad i'r safle

  Daw'r datblygiad ar ôl gwaith i garthu a gwella diogelwch y marina yn gynharach yn y flwyddyn.

  Marina Aber
 16. Gwrthod cais am drwydded safle tirlenwi

  Cyfoeth Naturiol Cymru

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi gwrthod cais am drwydded ar gyfer safle tirlenwi yn Sir y Fflint am y gallai fod yn niweidiol i’r amgylchedd.

  Fe wnaeth y corff benderfynu y gallai’r cais am safle tirlenwi ar gyfer gwastraff sydd ddim yn beryglus yn Chwarel Parry, Alltami, greu problemau posib yn ymwneud ag arogl a dŵr daear.

  Dywedodd CNC wedi rhoi gwybod i’r cwmni, RJS Engineering, am ei benderfyniad.    

 17. Trefnwyr Grand National Cymru yn ffyddiog

  BBC Sport Wales

  Mae trefnwyr Grand National Cymru yng Nghas-gwent "99.9% yn siŵr" y bydd y ras eleni yn cael ei chynnal ar amser.

  Mae'r digwyddiad eleni ar ddydd Mawrth, 27 Rhagfyr, ond mae tair o'r chwe ras ddiwethaf wedi cael eu cynnal ym mis Ionawr ar ôl iddi gael ei gohirio oherwydd y tywydd.

  Grand National Cymru
 18. Cynnal profion yn yr Afon Teifi

  BBC Cymru Fyw

  Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru wrthi yn cynnal profion ar yr Afon Teifi ger Tregaron er mwyn asesu effaith y llygredd sydd wedi mynd mewn i'r afon. 

  Ddoe, fe ddywedodd y corff bod o leiaf 1,000 o bysgod wedi marw wedi i'r afon gael ei llygru. 

  Mae'r swyddogion yn dweud bod y profion rhwng Tregaron a Llanddewi Brefi wedi dangos bod yr holl eogiaid a brithyll yn y darn hynny o'r afon wedi eu lladd a bod mwyafrif y pysgod mewn ardal o chwe milltir hefyd wedi eu lladd. 

  Pysgod
 19. Tân mewn tŷ yn Sir Gâr

  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

  Mae criwiau tân yn delio gyda thân mewn tŷ yn Llansadwrn, Sir Gaerfyrddin. 

  Cafodd y gwasanaethau tân eu galw am 11.12 y bore 'ma ond does dim adroddiadau bod unrhyw un wedi eu hanafu.

 20. Plentyn yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad

  Heddlu De Cymru

  Mae merch ifanc yn yr ysbyty gydag anafiadau difrifol ar ôl iddi gael ei tharo gan gar.

  Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad am 12:15 ar Heol Orllewinol y Bont Faen yng Nghaerdydd, ger siop B&Q. 

  Mae disgwyl oedi yn yr ardal wrth i'r heddlu gynnal ymchwiliad.