a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. Pryder am gefnogaeth i gytundeb dinesig

  BBC Wales News

  Mae BBC Cymru yn deall bod gan ffigyrau blaenllaw llywodraeth leol bryderon am os bydd cynghorwyr Caerdydd yn cefnogi cytundeb dinesig de-ddwyrain Cymru cyn etholiadau lleol mis Mai.

  Byddai'r cytundeb yn cyfuno gwerth £1.2bn o arian llywodraethau lleol, Cymru a'r DU i roi hwb i dwf economaidd dros 20 mlynedd.

  Mae Caerdydd yn un o 10 cyngor sydd angen cadarnhau eu nawdd ar gyfer y cynllun, ond mae pryder y bydd arweinydd y cyngor, Phil Bale yn ei chael yn anodd perswadio digon o gynghorwyr i'w gefnogi.

  Caerdydd
 3. Noson fwyn gyda chawodydd

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd hi'n aros yn fwyn ac yn gymylog dros nos, y tymheredd isaf tua 7C, ond fe fydd cawodydd ysbeidiol. 

  Fe fydd yn sychach erbyn y bore gyda chyfnodau clir mewn mannau.

  Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach.

 4. Carcharu cyn-arweinydd Britain First

  BBC News UK

  Mae cyn-arweinydd grŵp Britain First wedi cael ei garcharu am anwybyddu gorchymyn llys wrth yrru pedwar aelod o'r grŵp i Gaerdydd i darfu ar fosg.

  Fe wnaeth Paul Golding, sydd wedi camu o'r neilltu fel pennaeth y grŵp, gyfaddef dirmyg llys ac fe gafodd ei garcharu am wyth wythnos.

  Ym mis Awst cafodd Golding ei wahardd rhag mynd i unrhyw fosg yng Nghymru a Lloegr, neu annog eraill i wneud hynny. Ond naw diwrnod yn ddiweddarach gyrrodd aelodau eraill i fosg Al-Manar yng Nghaerdydd i darfu arno.

  Paul Golding
 5. Diwedd ar y dyfalu am leoliad llys Arthur?

  North Wales Chronicle

  Mae'r dirgelwch am leoliad llys y Brenin Arthur yng Nghamlan wedi bod yn destun dyfalu ers canrifoedd ond mae cyn Athro o Brifysgol Bangor yn credu ei fod wedi darganfod y gwir leoliad.

  Cred yr Athro Peter Field mai yn Slack y tu allan o Hebden Bridge yng ngorllewin Sir Efrog roedd y llys chwedlonol.

  Bryn mewn niwl
  Image caption: Y ddelwedd traddodiadol o'r lleoliad chwedlonol
 6. Uwch Gynghrair Cymru: Gwrthod cynyddu nifer y clybiau

  Uwch Gynghrair Cymru

  Mae Cyngor Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi gwrthod cefnogi cynnig ffurfiol i gynyddu nifer y clybiau yn Uwch Gynghrair Cymru o 12 i 16 ar gyfer y tymor nesaf.

  Cafodd y cynnig ei wneud yng nghyfarfod y cyngor yng Nghwmbrân heddiw.

  Daeth penderfyniad y cyngor lai na mis wedi cyfarfod Cadeiryddion Uwch Gynghrair Cymru, pan gadarnhaodd mwyafrif llethol y clybiau na ddylid cynyddu'r niferoedd yn y gynghrair.

 7. Galw am fwyd iach mewn meithrinfeydd

  BBC Wales News

  Gallai gosod safonau mewn meithrinfeydd ar gyfer bwyta'n iach helpu yn y frwydr yn erbyn gordewdra, yn ôl arbenigwr iechyd.

  Dywedodd Dr Stephen Monaghan o Gymdeithas Feddygol Prydain wrth bwyllgor iechyd y Cynulliad y dylai canllawiau ar fwyd ysbyty hefyd gael eu gwneud yn gyfraith.

  Ychwanegodd bod Mesur Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn gyfle i gael mwy o gydweithio ar iechyd.

  Bwyd
 8. Plac i gofio pêl-droediwr chwedlonol

  Prifysgol Aberystwyth

  Bydd plac er cof am un o bêl-droedwyr gorau Cymru a laddwyd ym mrwydr y Sommme yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael ei ddadorchuddio yn Aberystwyth yfory.

  Leigh Richmond Roose oedd un o'r golwyr gorau yn ei gyfnod ac roedd yn gyn-fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn chwarae i dîm y brifysgol.

  Mae mwy o'i hanes ar wefan Y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru.

  Llun o dim pêl-droed Aberystwyth
 9. Carchar am oes am ladd cymydog

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn wnaeth ysgrifennu "rhestr dial" cyn lladd dyn 73 oed a thrywanu mam ifanc wedi cael ei ddedfrydu i garchar am oes.

  Fe wnaeth Andrew Seal o Fro Ogwr ladd ei gymydog Gwilym Jones wrth ymosod arno ym mis Mai eleni.

  Roedd Seal, 49 oed, eisoes wedi cyfaddef i ddynladdiad Mr Jones ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll ar y pryd, ac i geisio lladd Bridie Jones, 21 oed.

  Bydd yn treulio o leiaf 12 mlynedd dan glo.

  Andrew Seal
 10. Torri gwallt am ddim i'r digartref

  North Wales News

  Mae dau driniwr gwallt o Wynedd wedi dechrau treulio eu hamser sbâr yn torri gwalltiau pobl ddigartref am ddim.

  Fe wnaeth Chris Peel ac Ellie Jones o Lanrug ddechrau eu hymgyrch yr wythnos ddiwethaf, ac maen nhw'n teithio o amgylch ardaloedd Caernarfon, Bangor ac Ynys Môn.

  Dywed North Wales News eu bod eisoes wedi torri gwalltiau 25 o bobl.

 11. Newydd dorri: Gordon Anglesea wedi marw

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r cyn-uwcharolygydd heddlu a gafwyd yn euog o droseddau rhyw yn erbyn plant, Gordon Anglesea, wedi marw.

  Cafwyd Gordon Anglesea, 79 o Hen Golwyn, yn euog fis diwethaf o ymosod yn anweddus ar ddau fachgen yn ystod y 1980au.

  Cafodd ei ddedfrydu i 12 blynedd dan glo, ond roedd wedi dechrau ar y broses o apelio yn erbyn ei euogfarn.

  Dywedodd ei gyfreithiwr ei fod wedi marw yn yr ysbyty y bore 'ma.

  Anglesea
 12. Yr heddlu i dderbyn llai gan y llywodraeth

  BBC Wales News

  Mae holl luoedd heddlu Cymru yn wynebu toriad o 1.4% yn eu nawdd gan y llywodraeth, yn ôl Ysgrifennydd Cyllid Cymru, Mark Drakeford.

  Mae lluoedd Lloegr yn wynebu'r un toriad o ganlyniad i fformiwla'r Swyddfa Gartref, sydd ddim yn asesu anghenion pob llu.

  Ond bydd cyfraniad Llywodraeth Cymru i'r gronfa ganolog yn cynyddu 1.4% i £138.7m. 

  Heddlu
 13. Aberfan: Y bachgen yn y llun

  Llyfrgell Genedlaethol Cymru

  Ar flog y Llyfrgell Genedlaethol mae'r ffotograffydd I.C. Rapoport yn rhannu ei stori deimladwy am lun a dynnodd o fachgen a gollodd ei frawd yn nhrychineb Aberfan yn 1966.

  Cafodd gyfle i gyfarfod Ronnie Davies eto 10 mlynedd yn ôl ac ar achlysur 50 mlwyddiant y drychineb daeth i ddeall gymaint o argraff gafodd ei luniau ar bobl y pentref.

 14. Papur £5 'gwerth £50,000' wedi ei ddarganfod

  Wales Online

  Mae papur £5 allai fod werth £50,000 gafodd ei wario yng Nghymru wedi cael ei ddarganfod gan ddynes o dde Cymru meddai Wales Online.

  Mae'r papur yn un o bump mae'r artist Graham Short wedi ysgythru llun arnynt cyn eu gwario mewn pum lleoliad gwahanol drwy wledydd Prydain.

 15. Diwrnod hanesyddol arall ym Mrwsel

  BBC Cymru Fyw

  Mae gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, James Williams, ym Mrwsel ar gyfer uwchgynhadledd yr Undeb Ewropeaidd.

  Dyma'i argraffiadau o'r diwrnod hyd yma.....

  may
 16. Ymateb 'siomedig' i ymgynghoriad TB

  Golwg 360

  Mae’r nifer sydd wedi ymateb i ymgynghoriad ar TB wedi bod yn siomedig, yn ôl Llywodraeth Cymru.

  Dywedodd Ysgrifennydd dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, mai dim ond 18 sydd wedi ymateb i’r ymgynghoriad ar gynlluniau i ddileu TB mewn gwartheg yng Nghymru.

  Mae pwysau wedi bod arni i gyflwyno cynllun difa moch daear ac er bod yr ysgrifennydd wedi bod yn gyndyn i wneud hynny, mae cynlluniau ar y gweill allai olygu bod moch daear yn cael eu lladd.

  Mochyn daear
 17. Cymro yn y ffeinal

  Twitter

  Mae cyfrif Twitter cystadleuaeth Opera Paris yn cyhoeddi pytiau am y bobl sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol, a tro'r Cymro Trystan Llŷr Griffiths yw hi heddiw.

  View more on twitter
 18. Rhybudd y gwasanaeth tân am ganhwyllau

  BBC Cymru Fyw

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi atgoffa pobl i gymryd gofal gyda chanhwyllau ar ôl tri thân o fewn llai nag wythnos yn ardal Wrecsam.

  Cafodd criwiau eu galw i ddigwyddiadau yn Rhosnesni, Parc Caia ac Acrefair yn yr wythnos ddiwethaf.

  Roedd canhwyllau wedi eu gadael i losgi heb fod dan wyliadwriaeth mewn dau o'r achosion, a bu farw ci a chath o ganlyniad i un o'r tanau.

  Cannwyll