a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Pryder am gefnogaeth i gytundeb dinesig

BBC Wales News

Mae BBC Cymru yn deall bod gan ffigyrau blaenllaw llywodraeth leol bryderon am os bydd cynghorwyr Caerdydd yn cefnogi cytundeb dinesig de-ddwyrain Cymru cyn etholiadau lleol mis Mai.

Byddai'r cytundeb yn cyfuno gwerth £1.2bn o arian llywodraethau lleol, Cymru a'r DU i roi hwb i dwf economaidd dros 20 mlynedd.

Mae Caerdydd yn un o 10 cyngor sydd angen cadarnhau eu nawdd ar gyfer y cynllun, ond mae pryder y bydd arweinydd y cyngor, Phil Bale yn ei chael yn anodd perswadio digon o gynghorwyr i'w gefnogi.

Caerdydd
BBC

Noson fwyn gyda chawodydd

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi'n aros yn fwyn ac yn gymylog dros nos, y tymheredd isaf tua 7C, ond fe fydd cawodydd ysbeidiol. 

Fe fydd yn sychach erbyn y bore gyda chyfnodau clir mewn mannau.

Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach.

Carcharu cyn-arweinydd Britain First

BBC News UK

Mae cyn-arweinydd grŵp Britain First wedi cael ei garcharu am anwybyddu gorchymyn llys wrth yrru pedwar aelod o'r grŵp i Gaerdydd i darfu ar fosg.

Fe wnaeth Paul Golding, sydd wedi camu o'r neilltu fel pennaeth y grŵp, gyfaddef dirmyg llys ac fe gafodd ei garcharu am wyth wythnos.

Ym mis Awst cafodd Golding ei wahardd rhag mynd i unrhyw fosg yng Nghymru a Lloegr, neu annog eraill i wneud hynny. Ond naw diwrnod yn ddiweddarach gyrrodd aelodau eraill i fosg Al-Manar yng Nghaerdydd i darfu arno.

Paul Golding
BBC

Newyddion drwg i'r Gweilch

Rygbi, BBC Cymru

Diwedd ar y dyfalu am leoliad llys Arthur?

North Wales Chronicle

Mae'r dirgelwch am leoliad llys y Brenin Arthur yng Nghamlan wedi bod yn destun dyfalu ers canrifoedd ond mae cyn Athro o Brifysgol Bangor yn credu ei fod wedi darganfod y gwir leoliad.

Cred yr Athro Peter Field mai yn Slack y tu allan o Hebden Bridge yng ngorllewin Sir Efrog roedd y llys chwedlonol.

Bryn mewn niwl
Thinkstock
Y ddelwedd traddodiadol o'r lleoliad chwedlonol

Uwch Gynghrair Cymru: Gwrthod cynyddu nifer y clybiau

Uwch Gynghrair Cymru

Mae Cyngor Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi gwrthod cefnogi cynnig ffurfiol i gynyddu nifer y clybiau yn Uwch Gynghrair Cymru o 12 i 16 ar gyfer y tymor nesaf.

Cafodd y cynnig ei wneud yng nghyfarfod y cyngor yng Nghwmbrân heddiw.

Daeth penderfyniad y cyngor lai na mis wedi cyfarfod Cadeiryddion Uwch Gynghrair Cymru, pan gadarnhaodd mwyafrif llethol y clybiau na ddylid cynyddu'r niferoedd yn y gynghrair.

Galw am fwyd iach mewn meithrinfeydd

BBC Wales News

Gallai gosod safonau mewn meithrinfeydd ar gyfer bwyta'n iach helpu yn y frwydr yn erbyn gordewdra, yn ôl arbenigwr iechyd.

Dywedodd Dr Stephen Monaghan o Gymdeithas Feddygol Prydain wrth bwyllgor iechyd y Cynulliad y dylai canllawiau ar fwyd ysbyty hefyd gael eu gwneud yn gyfraith.

Ychwanegodd bod Mesur Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn gyfle i gael mwy o gydweithio ar iechyd.

Bwyd
Thinkstock

Plac i gofio pêl-droediwr chwedlonol

Prifysgol Aberystwyth

Bydd plac er cof am un o bêl-droedwyr gorau Cymru a laddwyd ym mrwydr y Sommme yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael ei ddadorchuddio yn Aberystwyth yfory.

Leigh Richmond Roose oedd un o'r golwyr gorau yn ei gyfnod ac roedd yn gyn-fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn chwarae i dîm y brifysgol.

Mae mwy o'i hanes ar wefan Y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru.

Llun o dim pêl-droed Aberystwyth
Prifysgol Aberystwyth

Carchar am oes am ladd cymydog

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wnaeth ysgrifennu "rhestr dial" cyn lladd dyn 73 oed a thrywanu mam ifanc wedi cael ei ddedfrydu i garchar am oes.

Fe wnaeth Andrew Seal o Fro Ogwr ladd ei gymydog Gwilym Jones wrth ymosod arno ym mis Mai eleni.

Roedd Seal, 49 oed, eisoes wedi cyfaddef i ddynladdiad Mr Jones ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll ar y pryd, ac i geisio lladd Bridie Jones, 21 oed.

Bydd yn treulio o leiaf 12 mlynedd dan glo.

Andrew Seal
Wales News Service

Torri gwallt am ddim i'r digartref

North Wales News

Mae dau driniwr gwallt o Wynedd wedi dechrau treulio eu hamser sbâr yn torri gwalltiau pobl ddigartref am ddim.

Fe wnaeth Chris Peel ac Ellie Jones o Lanrug ddechrau eu hymgyrch yr wythnos ddiwethaf, ac maen nhw'n teithio o amgylch ardaloedd Caernarfon, Bangor ac Ynys Môn.

Dywed North Wales News eu bod eisoes wedi torri gwalltiau 25 o bobl.

Newydd dorri: Gordon Anglesea wedi marw

BBC Cymru Fyw

Mae'r cyn-uwcharolygydd heddlu a gafwyd yn euog o droseddau rhyw yn erbyn plant, Gordon Anglesea, wedi marw.

Cafwyd Gordon Anglesea, 79 o Hen Golwyn, yn euog fis diwethaf o ymosod yn anweddus ar ddau fachgen yn ystod y 1980au.

Cafodd ei ddedfrydu i 12 blynedd dan glo, ond roedd wedi dechrau ar y broses o apelio yn erbyn ei euogfarn.

Dywedodd ei gyfreithiwr ei fod wedi marw yn yr ysbyty y bore 'ma.

Anglesea
Andrew Price

Yr heddlu i dderbyn llai gan y llywodraeth

BBC Wales News

Mae holl luoedd heddlu Cymru yn wynebu toriad o 1.4% yn eu nawdd gan y llywodraeth, yn ôl Ysgrifennydd Cyllid Cymru, Mark Drakeford.

Mae lluoedd Lloegr yn wynebu'r un toriad o ganlyniad i fformiwla'r Swyddfa Gartref, sydd ddim yn asesu anghenion pob llu.

Ond bydd cyfraniad Llywodraeth Cymru i'r gronfa ganolog yn cynyddu 1.4% i £138.7m. 

Heddlu
BBC

Aberfan: Y bachgen yn y llun

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ar flog y Llyfrgell Genedlaethol mae'r ffotograffydd I.C. Rapoport yn rhannu ei stori deimladwy am lun a dynnodd o fachgen a gollodd ei frawd yn nhrychineb Aberfan yn 1966.

Cafodd gyfle i gyfarfod Ronnie Davies eto 10 mlynedd yn ôl ac ar achlysur 50 mlwyddiant y drychineb daeth i ddeall gymaint o argraff gafodd ei luniau ar bobl y pentref.

Papur £5 'gwerth £50,000' wedi ei ddarganfod

Wales Online

Mae papur £5 allai fod werth £50,000 gafodd ei wario yng Nghymru wedi cael ei ddarganfod gan ddynes o dde Cymru meddai Wales Online.

Mae'r papur yn un o bump mae'r artist Graham Short wedi ysgythru llun arnynt cyn eu gwario mewn pum lleoliad gwahanol drwy wledydd Prydain.

Diwrnod hanesyddol arall ym Mrwsel

BBC Cymru Fyw

Mae gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, James Williams, ym Mrwsel ar gyfer uwchgynhadledd yr Undeb Ewropeaidd.

Dyma'i argraffiadau o'r diwrnod hyd yma.....

may
BBC

Ymateb 'siomedig' i ymgynghoriad TB

Golwg 360

Mae’r nifer sydd wedi ymateb i ymgynghoriad ar TB wedi bod yn siomedig, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Ysgrifennydd dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, mai dim ond 18 sydd wedi ymateb i’r ymgynghoriad ar gynlluniau i ddileu TB mewn gwartheg yng Nghymru.

Mae pwysau wedi bod arni i gyflwyno cynllun difa moch daear ac er bod yr ysgrifennydd wedi bod yn gyndyn i wneud hynny, mae cynlluniau ar y gweill allai olygu bod moch daear yn cael eu lladd.

Mochyn daear
BBC

Cymro yn y ffeinal

Twitter

Mae cyfrif Twitter cystadleuaeth Opera Paris yn cyhoeddi pytiau am y bobl sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol, a tro'r Cymro Trystan Llŷr Griffiths yw hi heddiw.

View more on twitter

Rhybudd y gwasanaeth tân am ganhwyllau

BBC Cymru Fyw

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi atgoffa pobl i gymryd gofal gyda chanhwyllau ar ôl tri thân o fewn llai nag wythnos yn ardal Wrecsam.

Cafodd criwiau eu galw i ddigwyddiadau yn Rhosnesni, Parc Caia ac Acrefair yn yr wythnos ddiwethaf.

Roedd canhwyllau wedi eu gadael i losgi heb fod dan wyliadwriaeth mewn dau o'r achosion, a bu farw ci a chath o ganlyniad i un o'r tanau.

Cannwyll
Thinkstock

Swydd newydd i Mackay

Pêl-droed, BBC Cymru

Tîm pêl-rwyd Seland Newydd yn dod i Gymru

BBC Sport Wales

Bydd tîm pêl-rwyd Cymru yn croesawu Seland Newydd i Gaerdydd ar gyfer cyfres dwy gêm ym mis Chwefror 2017.

Mae Seland Newydd wedi bod yn bencampwyr y byd ar bedwar achlysur, a dydyn nhw ddim wedi chwarae yng Nghymru ers bron i 20 mlynedd.

Bydd y gemau yn cael eu cynnal ar 7 ac 8 Chwefror yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru.

pel-rwyd
Getty Images

Sefydlu gwasanaeth iechyd meddwl eglwysig

BBC Cymru Fyw

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi sefydlu ei chaplaniaeth iechyd meddwl gymunedol gyntaf, a hynny yn Esgobaeth Llandaf.

Mae'n fenter ar y cyd gydag elusen Mind, ac yn cael ei harwain gan Sarah Harris, nyrs iechyd meddwl a gafodd ei phenodi'n gaplan iechyd meddwl gyda'r esgobaeth ym mis Hydref.

Esgobaeth Llandaf
BBC

Codi gwrychyn?

Twitter

Wedi i arwydd Cymraeg ymddangos ar ffordd yn Sir Stafford, fe wnaeth y papur lleol gyhoeddi erthygl am y peth.

Go brin fod cynnwys yr erthygl yn mynd i blesio llawer sy'n siarad Cymraeg?

View more on twitter

Ymateb i bennaeth newydd

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Daeth ymateb gan gell Cymdeithas yr Iaith Pantycelyn i benodiad yr Athro Elizabeth Treasure o fod yn Is-Ganghellor newydd Prifysgol Aberystwyth:

“Mae'n drueni nad yw'r Athro Elizabeth Treasure yn gallu siarad Cymraeg. Mewn Prifysgol fel Aberystwyth bydd yn greiddiol i'w gwaith bob dydd yn y Brifysgol a'r gymuned. Er hynny rydyn ni'n falch iddi ymrwymo i ddysgu'r Gymraeg. 

"Gan na fydd yr Athro Treasure yn dechrau ar y swydd nes mis Ebrill mae cyfle ganddi i ddechrau ar y broses o ddysgu'r Gymraeg er mwyn cyrraedd y safon sydd yn y swydd ddisgrifiad erbyn hynny, a gosod sail i adeiladu arno. Y peth pwysicaf yw y bydd hi'n gallu defnyddio'r Gymraeg mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol yn ei gwaith ac yn y gymuned yn naturiol."

Dim syndod!

Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd

Y gôl gyflymaf yn hanes Uwch Gynghrair Cymru?

Sgorio, S4C

Gobaith am awyr las?

Tywydd, BBC Cymru

Mae heddiw ddiwrnod mwyn eto, 13C, gydag ambell gawod o law neu law mân yma ac acw.

Mae'n bosib y bydd cyfnodau o haul yn y gorllewin p'nawn 'ma a bydd yn aros yn fwyn ac yn gymylog dros nos gyda chawodydd ysbeidiol. Erbyn y bore bydd yn sychach gyda chyfnodau clir i rai.

Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach.

Yr actor Bernard Fox wedi marw

The Daily Mail

Mae'r actor o Gymru, Bernard Fox wedi marw yn 89 oed.

Cafodd ei eni ym Mhort Talbot yn 1927, ac aeth ymlaen i ymddangos mewn nifer o raglenni a ffilmiau enwog fel Bewitched, Hogan's Heroes a Titanic.

Dywedodd llefarydd ar ran ei deulu ei fod wedi marw o fethiant y galon mewn ysbyty yn Los Angeles.

Bernard Fox
ABC/Getty Images
Bernard Fox fel Dr Bombay yng nghyfres Bewitched

Llywodraeth Japan i fod yn rhan o Wylfa Newydd?

Reuters

Bydd Llywodraeth Japan a chwmni Hitachi yn cyfuno i greu pecyn gwerth £6.78bn ar gyfer cynllun gorsaf bŵer Wylfa Newydd, yn ôl Reuters.

Banc Cydweithredu Rhyngwladol Japan a Banc Datblygu Japan fydd yn darparu'r arian ar gyfer y prosiect, meddai ffynhonnell o'r llywodraeth wrth y gwasanaeth newyddion.

Hitachi sy'n berchen ar ddatblygwyr Wylfa Newydd, Pŵer Niwclear Horizon.

Wylfa Newydd
Horizon

Popcorn am hanner nos ar gyfer Rogue One

BBC Cymru Fyw

Roedd dilynwyr Star Wars yng Nghaergybi ymhlith y rhai oedd yn prynu eu popcorn am hanner nos neithiwr i weld dangosiad cyntaf y ffilm newydd yn y gyfres galactic, Rogue One, yn rhai o sinemâu Cymru.

Mae'r ffilm, sydd wedi'i chyfarwyddo gan Gareth Edwards sydd o dras Gymreig, i'w gweld ar draws sinemâu Cymru o heddiw ymlaen.

Star Wars yng Nghaergybi
BBC

Cân Ho-sana

Amgueddfa Cymru

Mae amgueddfa werin San Ffagan yn cyfri'r dyddiau tan y Nadolig gyda golwg ar draddodiadau Cymru dros yr ŵyl.

View more on twitter

Hwb o £1.5m i gynlluniau campws coleg

BBC Wales News

Mae cynlluniau i ddatblygu campws Llanelli Coleg Sir Gâr wedi derbyn yr hwb o fuddsoddiad gwerth £1.5m gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r coleg eisiau adeiladu cyfleusterau chwaraeon a chelfyddydau perfformio newydd yng Nghampws y Graig.

Mae disgwyl i'r prosiect yn ei gyfanrwydd gostio £3.2m.

Coleg Sir Gâr
Google

Dail Prin?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae hi'n 60 mlynedd ers i'r bardd Waldo Williams gyhoeddi ei gyfrol enwog Dail Pren, ond pa mor berthnasol yw casgliadau o'r fath heddiw?

Aeth adran gylchgrawn Cymru Fyw i ofyn i'r bardd ifanc, Iestyn Tyne pa mor berthnasol yw casgliadau fel Dail Pren heddiw, a beth fydd natur a llwyfan barddoni yn y dyfodol?

Waldo Williams
BBC

Economi Cymru ar waelod y tabl

BBC Wales News

Cymru sydd unwaith eto ar waelod tabl gwledydd y DU sy'n mesur cryfder yr economi, medd BBC Wales News.

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cyhoeddi ffigyrau rhanbarthol ar gyfer gwerth ychwanegol gros (GVA) ar gyfer 2015.

Cymru oedd â'r GVA isaf y pen o'r boblogaeth (£18,002) ond y cynnydd rhwng 2014 a 2015 oedd yr uchaf yn y DU (2.8%).

Pennaeth newydd i Brifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth

Mae’r Athro Elizabeth Treasure wedi’i phenodi yn Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth.

Ar hyn o bryd, yr Athro Treasure yw Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd lle mae ganddi gyfrifoldeb dros feysydd allweddol gan gynnwys prosiectau ym maes cynllunio strategol, adnoddau a datblygu cynaliadwy yn ogystal â staffio ac ystadau.

elizabeth treasure
Prifysgol Caerdydd

Deddf ddigartrefedd newydd yn cael effaith

BBC Cymru Fyw

Mae nifer y bobl yng Nghymru sy'n gofyn i gynghorau i'w helpu rhag mynd yn ddigartref wedi cynyddu 26.5% ers i ddeddfwriaeth newydd gael ei chyflwyno'r llynedd.

Yn 2015/16, fe weithiodd awdurdodau lleol gyda bron 18,000 o breswylwyr tai, o'i gymharu â 13,000 yn 2014/15 pan oedd hen ddeddfwriaeth yn ei lle.

Roedd cwymp o 8.5% yn nefnydd llety dros dro a chwymp o 45% yn nefnydd llety gwely a brecwast.

Digartref
BBC

Bwyd am ddim i'r digartref dros Dolig

Daily Post

Mae'r tri bwyty yng ngogledd Cymru yn cynnig bwyd i'r digartref dros y Nadolig meddai'r Daily Post 

Yn ôl Akeel Shakeel Aslam sy'n rhedeg bwyty yn Llandudno mae eisiau "rhoi rhywbeth yn ôl”. Dywed ei fod wedi ei eni i deulu tlawd ym Mhacistan a'i fod yn gwybod sut mae'n teimlo i "fod â dim byd".

Smart iawn Aled!

BBC Cymru Fyw

Fe sonion ni'n gynharach bod Aberteifi'n newid ei enw i Siwmper er mwyn cefnogi ymgyrch gan elusen Achub y Plant, a bod pawb yno'n gwisgo siwmper Nadoligaidd am y diwrnod...

Wel mae gohebydd BBC Cymru yno - Aled Scourfield - yn amlwg wedi mynd i ysbryd y diwrnod!

aled
BBC

Ar Taro'r Post heddiw....

Taro'r Post

BBC Radio Cymru