a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro!

  A dyna ni am heddiw - cofiwch ymuno â ni eto fory o 08:00 ymlaen am yr holl newyddion diweddaraf o Gymru!

 2. Y pynciau fu'n ennyn chwilfrydedd yn 2016

  Independent

  Independent

  Fe fydd 2016 yn cael ei chofio am sawl rheswm, o'r straeon gwleidyddol mawr i'r wynebau adnabyddus sydd wedi'n gadael ni eleni.

  Ond beth oedd y pynciau gafodd eu chwilio amdano fwyaf ar Google dros y 12 mis diwethaf? Donald Trump? David Bowie? Pokemon Go?

  Roedden nhw i gyd yn agos at y brig, meddai'r Independent - ond y digwyddiad wnaeth ennyn y mwyaf o chwilfrydedd oedd Euro 2016, gan gynnwys gorchestion Cymru wrth gyrraedd y rownd gynderfynol.

  Dim cadarnhad gan Google ynglŷn â sibrydion bod 90% o'r chwiliadau yn edrych am "gôl Robson-Kanu".

  robson-kanu
 3. Gwrthdrawiad yn atal yr A499 yng Ngwynedd

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae ffordd yr A499 yng Ngwynedd wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car a beic modur.

  Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ger Bethesda Bach, ddim yn bell o Lôn Cefn Glyn sydd yn arwain o'r Groeslon i Landwrog.

  Mae'r gwasanaethau brys wedi eu galw, ac mae'r digwyddiad yn effeithio rhywfaint ar draffig yn teithio rhwng Caernarfon a Phwllheli.

  View more on twitter
 4. Heddlu'n rhybuddio am dwyll enillwyr 'loteri'

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent wedi rhybuddio pobl yn ardal Rhisga y gallen nhw fod wedi derbyn llythyr yn ceisio twyllo pobl i feddwl eu bod wedi ennill arian ar loteri.

  Efallai mai'r cliw cyntaf bod rhywbeth amheus am y llythyr yw'r ffaith bod y gair 'chistmas' wedi'i gamsillafu yn y frawddeg gyntaf...

  View more on twitter
 5. Cymeradwyo adeilad £50m ar gyfer myfyrwyr Caerdydd

  Prifysgol Caerdydd

  Mae Cyngor Caerdydd wedi rhoi caniatâd cynllunio i adeilad newydd £50m fydd yn gartref newydd i Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

  Bydd y Ganolfan Bywyd Myfyrwyr hefyd yn cynnwys gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr, gofodau gweithio ac ystafell ddarlitho newydd gyda lle i 550 o bobl.

  Mae disgwyl i'r gwaith adeiladu ddechrau yn 2017, a chael ei gwblhau erbyn blwyddyn academaidd 2019/20.  

  Dywedodd is-ganghellor y brifysgol, yr Athro Colin Riordan y byddai'r adeilad yn arwyddnod i'r ddinas, ac fe wnaeth llywydd undeb y myfyrwyr, Sophie Timbers groesawu'r "buddsoddiad mwyaf ym mhrofiad y myfyrwyr mewn cenhedlaeth".

  canolfan fyfyrwyr
  Image caption: Argraff artist o'r ganolfan newydd i fyfyrwyr y brifysgol
 6. Gwrthdrawiad difrifol yn cau ffordd yng Nghaerffili

  Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

  Mae Heol Casnewydd yr A4048 wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad ger Markham yn dilyn gwrthdrawiad difrifol rhwng tri char.

  Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu bod wedi rhyddhau dau berson o'r ceir, a bod yr ambiwlans awyr wedi eu galw.

  Mae'r digwyddiad yn effeithio ar draffig sydd yn teithio rhwng y Coed Duon a Thredegar.

 7. Glaw ysgafn ond sych i'r rhan helaeth

  Tywydd, BBC Cymru

  Dyma'r diweddaraf ar y tywydd gan Rhian Haf: "Mi fydd 'na rywfaint o law ymhellach i'r gorllewin heno, rhwng Ynys Môn a Sir Benfro.

  "Ond bydd hi dal yn sych dros ran helaeth y wlad, hyd nes fydd y glaw ysgafn yn lledu i fannau eraill dros nos.

  "Bydd hi'n cymylu'n raddol i ni gyd, ond yn dal yn fwyn iawn dan y cymylau."

  Am y diweddaraf, ewch i wefan dywydd y BBC.

 8. Car ar dân ar yr M4

  Twitter

  Mae traffig yn symud yn araf ar hyd yr M4 i'r dwyrain ger Pen-y-bont yn dilyn adroddiadau bod car ar dân.

  View more on twitter
 9. Ymchwil motor niwron yn Abertawe

  Golwg 360

  Mae gwefan Golwg360 yn adrodd bod gwyddonwyr ym Mhrifysgol Abertawe wedi darganfod beth sy’n achosi math marwol o glefyd motor niwron.

  Mae'r gwaith ymchwil yn cael ei arwain gan yr Athro William Griffiths o Ysgol Feddygol y brifysgol.

  Abertawe
  Image caption: Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe
 10. Ffrae rhwng datblygwyr morlyn Abertawe a Chyfoeth Naturiol Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae datblygwyr morlyn arfaethedig Bae Abertawe wedi cyhuddo Cyfoeth Naturiol Cymru o gyhoeddi adroddiad "afrealistig a chamarweiniol tu hwnt" ar effaith tebygol y prosiect ar bysgod.

  Yn gynharach yn y mis fe ddywedodd CNC bod ganddyn nhw wybodaeth oedd yn amcangyfrif y byddai 21% o'r eog a 25% o'r brithyllod yn cael eu lladd bob blwyddyn wrth symud rhwng afonydd lleol a'r môr.

  Mae datblygwyr y morlyn wedi mynnu nad yw CNC wedi dangos "unrhyw sail wyddonol clir" i'r ffigyrau, a'u bod wedi gwrthod rhannu'r fethodoleg a ddefnyddiwyd.

  Ond mae CNC wedi taro nôl gan ddweud eu bod wedi "synnu a siomi" gyda datganiad Tidal Lagoon, a'u bod yn hyderus bod eu hadroddiad yn cynnwys "y dystiolaeth orau sydd ar gael".

  morlyn
 11. Heddlu'n rhybuddio am ffonio 999 yn ddiangen

  Twitter

  Ffonio'r heddlu i gwyno bod y mab yn chwarae gormod o gemau cyfrifiadurol??

  View more on twitter
 12. Gwadu honiadau am benodi Dafydd Elis-Thomas yn weinidog

  BBC Cymru Fyw

  Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio na fyddan nhw'n parhau i gydweithio â Llafur os ydyn nhw'n penodi Aelod Cynulliad arall o du hwnt i'r blaid fel gweinidog yn y llywodraeth.

  Dywedodd Leanne Wood y byddai angen "gwrthwynebiad cryf" ar y wlad pe bai gan y Prif Weinidog Carwyn Jones fwyafrif yn y Senedd.

  Daw hynny wrth i Lywodraeth Cymru wadu sibrydion y gallen nhw benodi cyn-arweinydd Plaid Cymru, Dafydd Elis-Thomas yn weinidog.

  Fe wnaeth Llafur ennill 29 sedd yn etholiadau mis Mai - dwy yn fyr o fwyafrif - ac ers hynny maen nhw wedi ychwanegu AC y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams i'r Cabinet.

  dafydd el
  Image caption: Fe wnaeth Dafydd Elis-Thomas adael Plaid Cymru ym mis Hydref, ac mae bellach yn AC annibynnol
 13. Gatland yn galw am newid agwedd

  Wales Online

  Mae erthygl ar wefan WalesOnline yn trafod sylwadau Warren Gatland sydd wedi dweud y dylai cefnogwyr Cymru fod yn fwy balch ac yn llai beirniadol.

  Mae hefyd yn trafod y driniaeth annheg mae'n teimlo y mae Chris Coleman a Garry Monk wedi ei gael tra'n rheoli yng Nghymru.

  Warren
  Image caption: Bydd Warren Gatland yn arwain tim hyfforddi Y Llewod i Seland Newydd yn 2017
 14. Swyddi i fynd mewn becws yng Nghasnewydd

  BBC Wales News

  Mae gweithwyr mewn becws yng Nghasnewydd wedi clywed y gallen nhw golli eu swyddi oherwydd cynlluniau i gau'r ffatri.

  Dywedodd Food Utopia eu bod yn ymgynghori ar gynlluniau i ddod â chynhyrchu yn Avana Bakeries i ben ym mis Ionawr.

  Roedd y safle yn "anghynaliadwy yn ariannol", meddai'r cwmni, ac wedi methu â chystadlu mewn "marchnad cynyddol gystadleuol".

  avana
 15. Dyblu'r nifer sy'n dysgu Mandarin yng Nghymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae nifer y disgyblion yng Nghymru sydd yn astudio Mandarin wedi dyblu mewn dim ond blwyddyn, yn ôl Llywodraeth Cymru.

  Dangosodd y ffigyrau diweddaraf bod 3,303 o ddisgyblion yn astudio'r pwnc yn 2015/16, o'i gymharu â 1,370 flwyddyn ynghynt.

  Mae'r Adran Addysg hefyd wedi arwyddo cytundeb i hyrwyddo Sbaeneg fel iaith dramor modern yn ysgolion Cymru, a bydd Swyddfa Conswl yr Eidal yn darparu gwersi Eidaleg i 12 ysgol yn y de ddwyrain.

  mandarin
 16. Gogledd Cymru - “Lle mae hyd yn oed y defaid yn gwenu”

  Golwg 360

  Mae gogledd Cymru wedi derbyn canmoliaeth uchel yn llawlyfr 2017 y Lonely Planet, yn ôl Golwg360.

  Cafodd yr ardal ei henwi’n bedwaredd rhanbarth gorau’r byd ar gyfer twristiaid, y tu ôl i Choquequirao ym Mheriw, Taranaki yn Seland Newydd, a’r Açores ym Mhortiwgal.

  Fe wnaeth y cyhoeddiad dynnu sylw at “afonydd troellog a mynyddoedd llynnoedd a rhaeadrau godidog” y gogledd, ynghyd â’i “thraethau delfrydol, trefi marchnad tawel, mannau gwyliau bywiog, cestyll a lluo o atyniadau diwylliannol a dewisiadau adloniant”.

 17. 40 mlynedd ers ymweliad y Sex Pistols

  ITV Cymru

  Mae gwefan ITV Wales yn adrodd y ffaith bod hi'n 40 mlynedd ers i'r Sex Pistols berfformio yng Nghaerffili

  Fe wnaeth y band chwarae yn Neuadd y Gweithwyr yn y dref ar 14 Ragfyr, 1976, fel rhan o'u taith 'Anarchy'.  

  sex pistols
 18. Cymeradwyo cynllun parc a chaer Rufeinig

  BBC Cymru Fyw

  Mae cynlluniau i drawsnewid hen chwarel yn barc gwledig gyda chaer Rufeinig wedi cael sêl bendith pwyllgor cynllunio Cyngor Sir y Fflint.

  Fe gaeodd chwarel Lôn Fagl ger yr Hob yn 2004 ac yn 2015 cafodd ei phrynu gan grŵp cymunedol Parc yn y Gorffennol.

  Bwriad y cwmni yw creu parc fyddai'n cynnwys gwarchodfa natur, ail-gread o fferm o'r Oes Haearn a chaer Rufeinig.

  Byddai hefyd canolfan i ymwelwyr, llwybrau cerdded o gwmpas llyn 35 erw a phont newydd dros afon Alun.

  PARC YN Y GORFFENNOL