a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  A dyna ni am heddiw - diolch am ymuno â ni, ac fe fyddwn ni nôl unwaith eto fory gyda'r newyddion diweddaraf o Gymru. Noswaith dda!

 2. 'Twristiaeth' yn reswm dros wrthod peilonau

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cyngor Môn wedi rhyddhau datganiad yn dilyn pleidlais gynharach gan gynghorwyr i wrthwynebu cynlluniau'r Grid Cenedlaethol i godi peilonau newydd ar draws yr ynys.

  Dywedodd y cyngor eu bod yn pryderu am yr effaith ar dwristiaeth, sydd werth £280miliwn y flwyddyn i'r economi leol, yn ogystal â diffyg gwybodaeth am gamau lliniaru ar gyfer effeithiau'r peilonau.

  "Mae perygl y bydd cynlluniau National Grid am fwy o beilonau yn torri asgwrn cefn economaidd Ynys Môn - twristiaeth," meddai arweinydd y cyngor, Ieuan Williams. 

  "Fel Cyngor, rydym yn sefyll gyda phobl Ynys Môn wrth iddynt wrthod peilonau fel ffordd o gario trydan uwchben y ddaear."

  Yn dilyn y cyfarfod cyngor, dywedodd llefarydd ar ran y Grid Cenedlaethol: "Rydyn ni dal yn ymgynghori ar y cynlluniau ac mae gan bobl nes ddydd Gwener i roi eu barn."

  peilonau
 3. Cymar personol wedi 'brolio am flacmelio'

  BBC Wales News

  Mae miliwnydd sydd wedi'i gyhuddo o ladd ei gymar personol wedi dweud wrth y llys ei bod hi wedi brolio am flacmelio cleientau o filoedd o bunnau.

  Mae Peter Morgan, 54, yn cyfaddef lladd Georgina Symonds, 25, ond yn gwadu ei llofruddio.

  Fe glywodd Llys y Goron Casnewydd ei bod hi wedi brolio am "flingo" ei chwsmeriaid cyfoethog wrth eu blacmelio gyda manylion sensitif am eu bywydau preifat.

  Fe wnaeth Mr Morgan dagu Miss Symonds ym mis Ionawr cyn cuddio ei chorff.

  peter morgan
  Image caption: Dywedodd Peter Morgan ei fod yn ofni y byddai yntau'n cael ei flacmelio
 4. Gwaharddiad gyrru am rasio ar yr A55

  BBC Cymru Fyw

  Mae dau berson wedi cael dedfryd gohiriedig o 12 mis yn y carchar, a gwaharddiad gyrru o 18 mis yr un, am rasio'i gilydd ar yr A55.

  Bydd yn rhaid i Julianne Rees, 23, a Sidney Sam, 18, hefyd wneud 200 awr o waith di-dâl a thalu costau o £278.

  Roedd y ddau wedi cyfarfod ym maes parcio Tesco, Bangor ac ar ôl cymharu cyflymder eu ceir fe wnaethon nhw yrru hyd at 120 milltir yr awr ar hyd rhan o'r ffordd oedd heb ei oleuo.

  Fe glywodd Llys y Goron Caernarfon bod Rees wedi hyfforddi fel stiwardes awyr a'i bod hi'n astudio troseddeg a seicoled yn y Brifysgol Agored.

  Dywedodd y barnwr Huw Rees wrthi: "O ystyried eich profiad gwaith a'ch addysg fe ddylech chi fod wedi gwybod llawer gwell."

 5. San Steffan i allu 'dod â phwerau nôl' o Gymru?

  BBC Cymru Fyw

  Mae AS Ceidwadol Cymreig wedi dweud y dylai Llywodraeth y DU feddu ar y pŵer i roi Llywodraeth Cymru dan "fesurau arbennig" dros ei record ar addysg.

  Dywedodd Chris Davies, AS Brycheiniog a Maesyfed, y dylai fod yna "fecanwaith" fyddai'n caniatáu San Steffan i "ddod â phwerau yn ôl i'r lle yma".

  Ond cafodd hynny ei wfftio gan Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns a ddywedodd bod datganoli yn golygu y byddai pobl yn gallu "mynegi eu anniddigrwydd yn y blwch pleidleisio".

  chris davies
  Image caption: Dywedodd Chris Davies y dylai San Steffan allu rhoi Llywodraeth Cymru dan 'fesurau arbennig'
 6. Arddangos llun o Lloyd George

  Amgueddfa Cymru

  Mae Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi y bydd llun o David Lloyd George yn cael ei ddangos yn Nhŷ Gwydyr, pencadlys Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn Llundain, am y 12 mis nesaf.

  Cafodd y llun, sydd yn dod o gasgliad celf genedlaethol Cymru, ei baentio gan Syr John Lavery yn 1935, ac fe fydd ar gael i ymwelwyr ei gweld.

  Mae'n union ganrif eleni ers i Lloyd George, y Cymro Cymraeg o Sir Gaernarfon, gael ei wneud yn Brif Weinidog ar y DU.

  lloyd george
 7. 'Brexit yn peryglu dyfodol datganoli'

  Golwg 360

  Mae dyfodol datganoli yng Nghymru yn y fantol yn sgil y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl un o gyn-Aelodau Cynulliad y Democratiaid Rhyddfrydol.

  Roedd William Powell yn siarad dros y penwythnos mewn digwyddiad blynyddol yng Nghilmeri, Powys i goffáu marwolaeth Llywelyn ein Llyw Olaf yn 1282.

  Dywedodd bod perygl y gallai pwerau mewn meysydd datganoledig fydd yn dychwelyd o Frwsel, megis amaeth, gael eu dargyfeirio i San Steffan yn hytrach nag i Gymru.

 8. 'Ddim rhy hoff o Gymru'

  Wales Online

  Mae'r WalesOnline yn trafod bywyd a marwolaeth y newyddiadurwr AA Gill, a fu farw dros y penwythnos. 

  Ymysg ei feirniadaeth o'r Cymry mae ei ddyfyniad enwog ein bod yn “loquacious, dissemblers, immoral liars, stunted, bigoted, dark, ugly, pugnacious little trolls.” 

  aa gill
 9. Dyn yn twyllo cymdogion 'bod ei fab yn chwarae i Gymru'

  The Daily Mail

  Mae dyn wedi pledio'n euog i dwyll yn Llys Ynadon Hwlffordd ar ôl perswadio cymdogion i roi £1,500 iddo er mwyn anfon ei fab ar daith rygbi.

  Dywedodd Stuart Barry, 45, bod ei fab 18 oed wedi cael ei ddewis i chwarae i dim ieuenctid Cymru, a bod angen yr arian arno er mwyn teithio i Iwerddon.

  Fe wnaeth y cwpl roi arian o'u cynilon gwyliau iddo, ond yna fe wnaeth Barry ei ddefnyddio i dalu dyledion personol.

  Cafodd Barry orchymyn cymunedol o chwe mis, yn ogystal â dirwy o £80, ac fe glywodd y llys bod mam Barry wedi ad-dalu'r swm cyfan i'r cwpl.

 10. Llusernau'n goleuo Gŵyl y Gaeaf

  Western Telegraph

  Mae'r Western Telegraph wedi cyhoeddi galeri luniau o Ŵyl y Gaeaf Doc Penfro nos Wener, gan gynnwys nifer o lusernau trawiadol tu hwnt mewn siapiau anifeiliaid.

  Yn eu plith roedd lanternau siap arth wen, pengwin a thrên y Polar Express.

  View more on twitter
 11. Rhagor o ansicrwydd i'r Hen Lyfrgell

  BBC Cymru Fyw

  Mae'n ymddangos bod rhagor o ansicrwydd yn wynebu canolfan Gymraeg yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd, gyda bar y Cantîn i gau ar ddiwedd y mis a hynny am yr ail waith eleni.

  Mae trafodaethau yn parhau gyda'r cyngor i ddod o hyd i fodel busnes cynhaliol, a'r gred yw mai'r rhent o £46,000 y flwyddyn yw'r maen tramgwydd.

  Ym mis Awst fe wnaeth Clwb Ifor Bach roi'r gorau i redeg y bar a'r caffi, gan adael Menter Caerdydd yn gyfrifol am y lle.

  Fe allai'r bar gael ei hagor dim ond ar gyfer digwyddiadau penodol, megis gemau rygbi rhyngwladol, nes bod partneriaid yn dod o hyd i ateb parhaol.

  hen lyfrgell
  Image caption: Fe agorodd y ganolfan ei drysau am y tro cyntaf ym mis Chwefror eleni
 12. Galw am reoleiddio llochesi anifeiliaid

  BBC Cymru Fyw

  Mae galwadau am ddeddf newydd i reoleiddio llochesi anifeiliaid, yn dilyn ymchwiliad gan BBC Cymru.

  Fe fydd rhaglen Week In Week Out heno yn datgelu cyflwr gwael mewn canolfan achub yn Wrecsam, Capricorn Animal Rescue.

  Mae hefyd yn darganfod nad oes deddfau yn ymwneud â llochesi anifeiliaid yng Nghymru a Phrydain, gan olygu bod unrhyw un yn medru sefydlu un heb gael eu rheoleiddio.

  cattery
  Image caption: Fe wnaeth y rhaglen ffilmio yn y lloches, gan gynnwys yn ystafell y cathod
 13. Golden Globe i Matthew Rhys?

  Mae'r Cymro wedi ei enwebu ar y rhestr fer am ei ran yng nghyfres deledu The Americans.

  View more on twitter
 14. Cynghorwyr Môn yn gwrthod peilonau

  BBC Cymru Fyw

  Mae cynghorwyr ym Môn wedi pleidleisio'n unfrydol i wrthwynebu cynlluniau ar gyfer peilonau newydd ar draws yr ynys.

  Yn hytrach, maen nhw wedi galw ar y trydan fydd o orsaf arfaethedig Wylfa Newydd i gael ei gludo mewn ceblau tanddaearol.

  Yn y cyfarfod cafodd y Grid Cenedlaethol eu cyhuddo o ddangos dirmyg tuag at bobl yr ynys, gan fwlio a rhoi elw ariannol o flaen lles pobl.

  peilonau
  Image caption: Byddai'r peilonau'n cael eu codi yn ymyl rhes arall sy'n bodoli'n barod
 15. 'Toiled y flwyddyn' yng Nghaernarfon

  Daily Post

  Mae tafarn y Black Boy yng Nghaernarfon wedi ennill gwobr toiled orau cystadleuaeth Loo of the Year 2016

  Amcan y wobr yw i annog y safon uchaf i doiledau cyhoeddus.

  black boy
 16. 'Dim bwriad' codi treth cyngor i dalu am ofal cymdeithasol

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud nad oes bwriad ganddyn nhw i ganiatáu awdurdodau lleol i godi treth cyngor er mwyn talu am ofal cymdeithasol.

  Eleni am y tro cyntaf mae cynghorau yn Lloegr wedi gallu codi 2% yn ychwanegol ar filiau treth cyngor er mwyn talu am y gwasanaethau.

  Ond does dim system debyg yn bodoli yng Nghymru, ac mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn dweud bod y toriadau i gyllidebau gofal cymdeithasol wedi bod yn llai nac yn Lloegr.

 17. Cân Cymraes i fod yn rhif un y Nadolig?

  Golwg 360

  Pa gân fydd yn rhif un yn y siartiau ar ddiwrnod Nadolig eleni? Wel, mae'n bosib iawn y bydd hi wedi cael ei hysgrifennu gan Gymraes.

  Y gantores a’r gyfansoddwraig Amy Wadge o Bontypridd sydd wedi cyfansoddi cân fuddugol yr X-Factor eleni, ar y cyd â’r canwr Ed Sheeran.

  Bydd y gân, When Christmas Comes Around, yn cael ei chanu gan Matt Terry wedi iddo ennill y gystadleuaeth neithiwr.

 18. Prestatyn yn ail yng ngwobrau Stryd Fawr Prydain

  Mae Prestatyn wedi dod yn gydradd ail yng Ngwobrau Stryd Fawr Prydain eleni yng ngategori'r trefi arfordirol, gyda Falmouth yng Nghernyw yn cipio'r wobr gyntaf.

  Ond y newyddion da yw y bydd y dref yn derbyn rhan o'r wobr o £100,000, yn ôl gorsaf radio Point FM.

  View more on twitter
 19. 'Addasiad afieithus' o chwedl Hans Christian Andersen

  Mae Lowri Haf Cooke yn llawn clod am berfformiad Geraint Rhys Edwards fel seren y sioe yng nghynhyrchiad 'Dillad Newydd yr Ymerawdwr', gan Sherman Cymru a Theatr Iolo.

  Stori yw hi am ddyn sy’n gwrthod derbyn unrhyw feirniadaeth ac yn meddwl llawer gormod ohono’i hun.

  "Byddai’n buddio i ddarpar-Arlywydd croendenau yr Unol Daleithiau groesi’r Iwerydd i’w gweld," meddai Lowri.

  View more on twitter