a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod, ac am yr wythnos. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 fore Llun, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan trwy gydol y penwythnos.

Noson fwyn

Tywydd, BBC Cymru

Bydd y band o law sydd wedi bod yn lledu ar draws Cymru yn ystod y dydd yn cyrraedd y rhan fwyaf o lefydd heno cyn clirio'n raddol dros nos. 

Bydd awel ysgafn de-orllewinol yn rhoi noson fwyn arall. Y tymheredd ddim is na 10C.

Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach.

Hanner cyntaf cryf gan y Gweilch

Rygbi, BBC Cymru

Beirniadu holiadur cydraddoldeb y Cynulliad

BBC Wales News

Mae'r Cynulliad wedi cael ei feirniadu am holiadur cydraddoldeb sy'n cynnwys opsiwn i atebwyr ddweud eu bod yn Gymry gwyn, ond dim yn Gymry o unrhyw gefndir ethnig arall.

Mae'r ffurflen yn cael ei ddefnyddio i fonitro pwy y mae ymgynghoriadau'n cyrraedd. 

Fe wnaeth gyn-ymgeisydd Ceidwadol, Shazia Awan, alw'r ffurflen yn "sarhaus", ac mae'r Cynulliad wedi dweud ei fod yn deall y pryderon ac y byddai'n newid yr holiadur.

Holiadur
Comisiwn y Cynulliad

Cytundeb ar y ffordd i Whittingham

BBC Sport Wales

Mae rheolwr Caerdydd, Neil Warnock wedi dweud y bydd y clwb yn cynnig cytundeb newydd i'r chwaraewr canol cae, Peter Whittingham.

Mae cytundeb presennol y chwaraewr 32 oed yn dod i ben ar ddiwedd y tymor.

Ym mis Ionawr, bydd Whittingham wedi treulio 10 mlynedd gyda'r Adar Gleision.

Peter Whittingham
Rex Features

Y parc gorau yng Nghymru

Cyngor Torfaen

Mae Parc Pont-y-pŵl wedi ei ddewis fel y parc gorau yng Nghymru gan elusen Fields in Trust yn dilyn pleidlais gyhoeddus.

Enwebwyd y parc gan berson lleol o Bont-y-pŵl, a chafwyd pleidlais gan y cyhoedd yn ystod mis Hydref a Thachwedd.

Roedd ar y rhestr fer allan o 214 o geisiadau ar gyfer gwobr Parc Gorau'r DU, ond collodd o drwch blewyn i Barc Rouken Glen yn Yr Alban.

Parc
BBC

Ydy'r Nadolig yn rhy fasnachol?

ITV Cymru

Mae nifer yn cwyno bod y Nadolig yn rhy fasnachol heddiw ond mae clip o Archif ITV Cymru yn dangos bod y pwnc yn destun trafod yng Nghaerdydd a Phontypridd yn 1960 hefyd.

Siopau nadolig
BBC

Giles ar restr fer Personoliaeth Chwaraeon Ifanc

BBC Sport

Mae'r rhestr fer derfynol o dri enw wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer gwobr Personoliaeth Chwaraeon Ifanc y Flwyddyn y BBC, ac mae Cymro yn eu mysg!

Fe wnaeth Keelan Giles, 18 oed, sgorio wyth cais yn ei bedair gêm gyntaf i'r Gweilch, ac mae eisoes wedi cael ei alw i'r garfan genedlaethol.

Y nofwraig Paralympaidd, Ellie Robinson, a'r mabolgampwraig gymnasteg, Amy Tinkler, sy'n cwblhau'r rhestr fer.

Mae'r rhestr wreiddiol o 10 enw wedi cael ei gwtogi i dri, a bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi ar raglen The One Show ddydd Mercher. 

Keelan Giles
Getty Images

Beirniadu cynllun i gau adran Prifysgol Bangor

Golwg 360

Mae AC Gogledd Cymru wedi beirniadu bwriad Prifysgol Bangor i gau’r Ysgol Addysg Gydol Oes, gan yn galw am ymgynghoriad llawn ar ddyfodol yr adran.

Dywed Golwg 360 bod Llŷr Gruffydd o Blaid Cymru yn bryderus bod y penderfyniad yn debyg o gael effaith sylweddol.

Mae’r Ysgol Addysg Gydol Oes ym Mhrifysgol Bangor yn cynnwys un aelod o staff llawn amser a 18 aelod o staff dros dro sy’n gweithio mewn cymunedau ar hyd a lled y gogledd.

Llŷr Gruffydd
BBC

Heriau Teyrnas Unedig ffederal

Y Cymro

Ar wefan Y Cymro mae Glyndŵr Cennydd Jones yn edrych ar rai o’r heriau y gallai Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon eu hwynebu pe bai ffederasiwn o wledydd Prydain yn cael ei chreu.

Mwy o newyddion drwg i Glwb Cymry Llundain

Twitter

Carchar i ddeliwr cyffuriau o Fôn

BBC Cymru Fyw

Mae dyn sydd wedi'i ddisgrifio fel "pennaeth cyffuriau ym Môn" wedi ei garcharu am wyth mlynedd yn dilyn achos yn Llys y Goron Caernarfon.

Fe gafwyd Ian Paul McGuigan, 39, yn euog o gynllwynio i ddarparu cocên, yn ogystal â throseddau eraill gan gynnwys twyll ariannol.

Cafodd dau ddyn o Lerpwl - Anthony Donovan, 33, a Brian Townsend, 36 - hefyd eu carcharu am bedair blynedd ac wyth mis yr un.

Cam-drin pêl-droed: Heddlu'r De yn ymchwilio

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau eu bod bellach yn ymchwilio i dri achos o gam-drin yn y byd pêl-droed.

Dywedodd y llu ddechrau'r wythnos eu bod yn ymchwilio i un achos, a hynny yn ymwneud â "chlwb pêl-droed amatur".

Brexit yn oedi achos merch sy'n Saudi Arabia

BBC Wales News

Mae nifer y bobl sydd wedi bod yn ceisio cael pasbort Gwyddelig yn dilyn pleidlais Brexit wedi cael effaith ar achos dynes o Abertawe sy'n dweud ei bod yn cael ei chadw yn Saudi Arabia yn erbyn ei hewyllys.

Mae Amina Al-Jeffery, 21, yn dweud bod ei thad wedi ei chloi yn eu fflat yn Jeddah - honiad y mae ei thad yn gwadu.

Ond clywodd yr Uchel Lys heddiw nad yw cyfreithiwraig Ms Al-Jeffery, sy'n dod o Iwerddon, wedi gallu cael pasbort i fynd i'w gweld oherwydd oedi yn ei brosesu. Mae'r achos felly wedi cael ei ohirio nes mis Chwefror.

Amina
BBC

Heddlu arfog yng Nghaerdydd

Heddlu De Cymru

Mae heddlu arfog wedi cael ei yrru i ardal Y Rhath yng Nghaerdydd yn dilyn ymosodiad.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiad ar Heol Albany am tua 14:50 heddiw.

Mae'r ffordd ar gau tra bo'r llu yn ymchwilio i'r digwyddiad ac maen nhw'n apelio i unrhyw dystion eu ffonio ar 101.

Albany Road
PHG Consulting

Amser atgyfodi'r clasuron?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Wrth i gyfres ddrama newydd i blant sy'n dilyn anturiaethau efeilliaid o'r enw Deian a Loli gychwyn ar wasanaeth Cyw S4C ar 13 Rhagfyr tybed faint fydd yn gwybod am y nofel fer o'r un enw o 1927 gan Kate Roberts?

Adran gylchgrawn Cymru Fyw sy'n gofyn y cwestiwn, a ddylen ni addasu clasuron llenyddiaeth plant i'r oes fodern?

Moi Hallam ac Erin Gwilym
S4C
Moi Hallam ac Erin Gwilym sy'n actio'r efeilliaid Deian a Loli yn y gyfres newydd

Dynes wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad

Heddlu Dyfed Powys

Mae'r heddlu wedi cadarnhau bod dynes wedi marw mewn gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd ar yr A40 ger Aberhonddu y bore 'ma.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r gwrthdrawiad rhwng Mini du a Rover gwyrdd ger Llanspyddid am tua 07:35.

Bu farw dynes 58 oed yn y digwyddiad, ac mae dynes arall 21 oed yn yr ysbyty. Mae'r ffordd bellach wedi ailagor.

A40
Google

Rhaglen yn dweud stori cam-drin plant yng Nghymru

Twitter

Mae'r newyddiadurwr David Williams yn cyflwyno rhaglen sy'n rhoi persbectif unigryw a phersonol ar stori sydd wedi ei ddiffinio fel newyddiadurwr ers chwarter canrif: stori cam-drin plant yng Ngogledd Cymru.

View more on twitter

Diweddglo hapus

Daily Mirror

Mae gan y Daily Mirror stori drist, ond sydd â diweddglo hapus, am deulu o Gaerdydd. Fe wnaeth calon babi Laura a Richard Bennett stopio bron yn syth wedi iddo gael ei eni yn Ysbyty Athrofaol Cymru, ac fe ddilynodd misoedd o driniaeth wrth i'r babi, George, ddiodde' cyfres o gymhlethdodau iechyd difrifol.

Ond ac yntau bellach yn bum mis oed, mae George a'i rieni wedi dychwelyd i'r ysbyty i ddiolch i staff a achubodd ei fywyd.

Merch ar goll o bosib yn Abertawe

Twitter

Mae Heddlu Sir Hertford wedi trydar am ferch 16 oed sydd ar goll yn yr ardal, ac maen nhw'n credu y gallai hi fod yn ardal Abertawe. Maen nhw'n gofyn am gymorth i ddod o hyd iddi.

View more on twitter

'Safbwynt mewnfudo yn peryglu'r blaid'

The Guardian

Gallai pleidleiswyr Llafur droi at UKIP oherwydd safbwynt Jeremy Corbyn ar fewnfudo, yn ôl Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones.

Mae Mr Corbyn wedi amddiffyn yr hawl i gadw ffiniau'n agored, gan addo peidio cynnig "addewidion ffals" ar niferoedd.

Dywedodd Mr Jones wrth y Guardian bod y safbwynt yn anwybyddu barn pobl y tu allan i Lundain.

Jones a Corbyn
BBC

Merched bowlio Cymru yn targedu medal aur

Chwaraeon BBC Cymru

Bydd dau o dimau bowls Cymru yn cystadlu am fedalau aur yng Nghystadleuaeth Bowls y Byd yn Seland Newydd yn nes ymlaen heddiw.

Mae tîm parau merched a thîm triawd merched yn sicr o gael o leiaf medal arian ar ôl cipio lle yn ffeinal y gystadleuaeth, sy'n cael ei chynnal pob pedair blynedd.

Bydd tîm triawd Cymru yn wynebu Awstralia heno am 20:00 amser Prydain, a bydd y tîm parau merched yn herio Seland Newydd yn eu ffeinal nhw yr un pryd.  

Bowls
BBC

40 mlynedd o garchar i bedwar o Gasnewydd

ITV Cymru

Mae pedwar dyn o Gasnewydd wedi cael eu carcharu am gyfanswm o 40 mlynedd yn y carchar am gynllwynio i gyflenwi cyffuriau, yn ôl ITV Wales.

Roedden nhw'n rhan o griw o 20 o bobl gafodd eu carcharu am gyfanswm o 192 mlynedd a 5 mis.

Warnock yn beirniadu Westley

BBC Sport Wales

Mae rheolwr Caerdydd, Neil Warnock wedi beirniadu rheolwr Casnewydd, Graham Westley am y ffordd y mae wedi trin ymosodwr sydd ar fenthyg gyda'r clwb o Adran 2.

Mae Warnock yn anhapus bod Rhys Healey wedi cael siarad â'r wasg am y posibilrwydd o symud i Plymouth Argyle.

"Rwy'n anghytuno gyda'r hyn sydd wedi digwydd ac rydw i'n ddig iawn, iawn gyda Graham ar y funud a bod yn onest," meddai Warnock.

Warnock
Rex Features

Cymraes yn rowndiau olaf The Apprentice

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd am y pobydd o Aberystwyth Alana Spencer sydd wedi cyrraedd rownd gyn-derfynol rhaglen The Apprentice ar BBC One. 

Alana Spencer
BBC

Ail ornest i Gymro cyntaf yr UFC

BBC Sport Wales

Mae'r Cymro cyntaf i gael ei arwyddo i'r Ultimate Fighting Championship wedi cael gwybod y bydd yn wynebu ei ail ornest yn Canada mis Chwefror.

Roedd Jack Marshman o Abertyleri yn fuddugol yn ei ornest gyntaf yn yr UFC yn Belfast fis diwethaf, ar yr un noson y gwnaeth Cymro arall, Brett Johns ennill ar ei ymddangosiad cyntaf hefyd.

Mae Marshman wedi arwyddo cytundeb fydd yn ei weld yn cwffio o leiaf pedair gwaith yn yr UFC, ac bydd yr ail o'r rheiny yn erbyn Thiago Santos o Brasil yn Halifax, Nova Scotia ar 19 Chwefror.

Jack Marshman
Getty Images

Miliwnydd yn 'dioddef o syndrom Asperger'

BBC Cymru Fyw

Mae miliwnydd o Sir Fynwy sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei gariad wedi dweud wrth reithgor yn Llys y Goron Casnewydd ei fod yn credu ei fod yn dioddef o syndrom Asperger.

Wrth roi tystiolaeth yn yr achos yn ei erbyn dydd Gwener, fe ddywedodd Peter Morgan fod "pobl yn arfer dweud fy mod yn meddwl yn wahanol i bawb arall, fy mod yn meddwl yn ddu a gwyn".

Mae'n cyfaddef tagu Georgia Symonds, 25 ac oedd yn gweithio fel cymar personol, ym mis Ionawr 2016.

morgan
Wales News Service

Gêm y Gweilch yn digwydd heno

Rygbi, BBC Cymru

Yn dilyn archwiliad pellach o'r cae yn Grenoble, fe fydd y gêm yng Nghwpan Her Ewrop yn mynd yn ei blaen am 17:00.

View more on twitter

Ymchwiliad i ddamwain mewn ffatri

BBC Cymru Fyw

Mae ymchwiliad wedi'i lansio ar ôl i ddyn ddioddef anafiadau difrifol mewn damwain yn y gweithle mewn ffatri ailgylchu poteli yn Sir y Fflint.

Cafodd ambiwlans ei alw i safle cwmni Clark Technologies ar Ffordd y Ffatri yn Sandycroft amser cinio ddydd Mercher.

Fe gafodd y dyn ei hedfan i ysbyty yn Stoke gydag anafiadau difrifol, ac mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi cadarnhau eu bod wedi dechrau ymchwilio i'r digwyddiad.

Glaw yn lledu

Tywydd, BBC Cymru

Mae heddiw'n ddiwrnod anarferol o fwyn ond bydd "rhywfaint o law yn cyrraedd y gogledd a'r gorllewin yn ystod y dydd ac yn lledu tua'r de-ddwyrain erbyn heno," meddai Rhian Hâf.

"Cyn i'r glaw gyrraedd mae disgwyl ysbeidiau brafiach yn y de a'r dwyrain wrth i'r gwynt godi gan wasgaru'r cymylau. Y band o law yn cyrraedd y rhan fwya o lefydd heno cyn clirio'n raddol dros nos. Y tymheredd ddim is na 10C."

Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pum diwrnod.

'Y bwrdd, nid Bradley ar fai'

BBC Sport Wales

Bwrdd Abertawe, nid y rheolwr Bob Bradley ddylai fod dan bwysau, yn ôl rheolwr Sunderland David Moyes.

Bydd yr Elyrch yn herio Sunderland - dau dîm yn safleoedd y cwymp yn yr Uwch Gynghrair - yfory.

Dim ond pum pwynt mae Abertawe wedi ei ennill o saith gêm Bradley fel rheolwr, ac mae adroddiadau y gall golli ei swydd yn fuan os nad yw'r canlyniadau'n gwella.

Bob Bradley
Getty Images

Gethin Jenkins allan nes mis Mawrth?

Wales Online

Yn ôl WalesOnline fe allai prop y Gleision a Chymru, Gethin Jenkins, golli Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn dilyn anaf i'w fraich.

Y prop 36 oed yw'r chwaraewr sydd wedi ennill y nifer fwyaf o gapiau i Gymru - 129.

gethin jenkins
Huw Evans Picture Agency

Apêl i adnabod beicwyr modur

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn apelio am help ar ôl i griw o bobl gael eu dal ar gamera’n defnyddio beiciau modur yn anghyfreithlon mewn coedwig yng ngogledd Cymru.

Tynnwyd lluniau’r pump yng nghanol Coedwig Clocaenog yn Sir Ddinbych ddydd Sadwrn, 3 Rhagfyr.

Dywedodd CNC bod gyrru anghyfreithlon oddi-ar-y-ffordd yng nghoedwigoedd gogledd Cymru yn broblem gynyddol, a'i fod yn achosi difrod i lwybrau, yn peryglu diogelwch pobl ac yn amharu ar fywyd gwyllt yn yr ardal.

Beicwyr modur
CNC

Parcio am ddim yng Nghaerdydd!

Cyngor Caerdydd

S4C: Datganiad Ian Jones

Huw Thomas

Gohebydd BBC Cymru

Newydd dorri: Ian Jones i adael S4C

BBC Cymru Fyw

Mae S4C wedi cyhoeddi y bydd eu prif weithredwr Ian Jones yn gadael y sianel ar ddiwedd 2017. Fe fydd yn rhoi'r gorau i'w swydd tua diwedd 2017, yn dilyn cwblhau adolygiad annibynnol o'r Sianel gan Lywodraeth y DU.

ian jones
BBC

Olion traed hynafol yr Hafren

South Wales Argus

Mae'r South Wales Argus yn dangos lluniau'r olion traed cynhanesyddol y cafwyd hyd iddyn nhw yn y mwd yn aber yr afon Hafren ac yn trafod sut maen nhw'n rhoi tystiolaeth o fywyd yng ngwastedaddau Gwent filoedd o flynyddoedd yn ôl.

Hyder i fentro

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Yng nghynhadledd Web Summit yn Lisbon fis diwethaf roedd cwmni o Gymru yn bumed ar restr o 1,500 o gwmnïau mwyaf addawol.

Sylfaenydd cwmni Properr - sy'n hwyluso'r broses o werthu tŷ - ydy Owen Derbyshire, sy'n 26 oed o Gaerdydd.

Mae'n dweud wrth Cymru Fyw bod gan Gymru lawer i'w gynnig yn y byd busnes ond fod un peth ar goll...

Owen Derbyshire
BBC

Pêl-droed: 21 adroddiad o gam-drin yn y gogledd

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau eu bod bellach yn ymchwilio i 21 o adroddiadau'n ymwneud â cham-drin hanesyddol o fewn y byd pêl-droed.

Dywedodd y llu eu bod hefyd wedi adnabod tri pherson sydd dan amheuaeth.

Daw hyn yn dilyn cadarnhad bod 83 person bellach dan amheuaeth drwy Brydain yn ymwneud â cham-drin rhyw hanesyddol yn erbyn plant, gyda bron i 100 o glybiau pêl-droed hefyd yn rhan o'r ymchwiliad.

Pêl-droed
Getty Images