a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig
 2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 3. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 4. Datganiadau 90 Eiliad
 5. Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Ymchwiliad y Pwyllgor i Hawliau Dynol
 6. Dadl Plaid Cymru: Aelwydydd lle mae plant yn wynebu cael eu troi allan
 7. Dadl y Ceidwadwyr: Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr 2015
 8. Dadl Fer: Cofrestr cam-drin anifeiliaid

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Nadolig Llawen

Dyna ni am heddiw, ac am eleni.

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth Ionawr 10 2017. 

Nadolig Llawen i chi gyd.

Siôn Corn
BBC

Dadl Fer

Ac yn olaf heddiw Dadl Fer gan Bethan Jenkins.

A'r pwnc: Pam mae angen cofrestr cam-drin anifeiliaid ar gyfer Cymru. 

Mae Lesley Griffiths yn dweud y bydd hi'n rhoi "ystyriaeth ddifrifol" i'r mater.

Ceffylau
BBC

'Gwell gwneud cyhoeddiadau yn y Siambr'

Mae'r Llywydd Elin Jones yn dweud "mai'r wers o'r ddeng munud ddiwethaf yw, os yw polisïau'r llywodraeth yn mynd i gael eu pecynnu fel cyhoeddiadau, mae'n well iddyn nhw gael eu gwneud yma yn y Siambr."

Llywydd
BBC

Cwestiwn brys 3: Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

Mae yna drydydd cwestiwn brys nawr, a hynny i’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth.

Mae Adam Price yn gofyn a wnaiff y Gweinidog ddarparu rhagor o fanylion am y Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, gwerth sawl biliwn o bunnoedd, a gyhoeddwyd heddiw.

Roedd yna chwerthin yn y Siambr pan alwodd y Llywydd e, yn Adam brys, wrth ei gyflwyno.

Bore yma fe wnaeth Ken Skates amlinellu ei gynlluniau ar gyfer buddsoddiad mewn gwasanaethau trafnidiaeth dros y pum mlynedd nesaf.

Mae cynlluniau yn cynnwys gwella ffyrdd yr M4, A55, A40 a'r A494, cynlluniau metro de a gogledd Cymru, masnachfraint rheilffordd newydd, cronfa datblygu porthladdoedd, datblygu trydedd pont dros y Fenai a gwasanaethau bws gwell.

Dywedodd Mr Skates: "Mae'r holl agenda yn dod â heriau ond mae hefyd yn cynnig cyfleoedd ffantastig am rwydwaith fwy, gwell ac integredig sy'n cyrraedd anghenion pobl dros Gymru."

Adam Price
BBC

'Hynod siomedig'

Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams yn cydnabod bod y canlyniadau "yn hynod siomedig, yn syml, ddim yn ddigon da."

"Dydyn ni ddim eto - yn rieni, gwneuthurwyr polisi, athrawon a disgyblion - lle rydyn ni eisiau bod.

"Does dim byd all unrhyw un ddweud yn y Siambr wneud i mi deimlo'n fwy siomedig."

Kirsty Williams
BBC

'Canlyniadau hynod anffoddhaol Pisa'

Mae Mark Reckless UKIP yn dweud ei bod hi'n "annerbyniol i Lywodraeth Cymru ddefnyddio adroddiad nad ydyn nhw am ei rannu, fel tarian am ganlyniadau hynod anfoddhaol Pisa".

Mae gwelliant y llywodraeth yn nodi "sylwadau'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd yn dilyn ei ymweliad i adolygu'r system addysg yng Nghymru, sef bod nifer o bethau wedi'u rhoi ar waith bellach sy'n rhoi Cymru ar drywydd mwy addawol."

Mark Reckless
BBC

'Polisïau addysg annigonol gan Lafur'

Ar ran Plaid Cymru mae Llyr Gruffydd yn dadlau bod canlyniadau Pisa o ganlyniad i 16 mlynedd o "bolisïau addysg annigonol gan Lafur."

Mae'n annog Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen gyda diwygiadau i'r cwricwlwm a datblygiad athrawon.

Logo Pisa
BBC

'Litani o fethiannau gan y naill lywodraeth Lafur ar ôl y llall'

Roedd canlyniadau diweddaraf profion Pisa yn dangos bod disgyblion 15 oed yng Nghymru yn sgorio'n is na'r cyfartaledd rhyngwladol mewn mathemateg, darllen a gwyddoniaeth am y trydydd tro yn olynol.

Mae llefarydd Addysg y Ceidwadwyr Darren Millar yn dweud bod y ffigyrau yn "gosod Cymru, unwaith eto, yn hanner isa tabl cynghrair addysg y byd, ac yn ail-gadarnhau statws Cymru fel system berfformio ysgol gwaetha'r DU."

Mae'n disgrifio "litani o fethiannau gan y naill lywodraeth Lafur ar ôl y llall."

Darren Millar
BBC

Dadl ar asesu myfyrwyr

Mae' aelodau nawr yn gwrando ar ddadl y Ceidwadwyr Cymreig ar asesu myfyrwyr. 

Mae nhw'n cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi perfformiad Cymru yn Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr 2015 y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, a gyhoeddwyd ar 6 Rhagfyr 2016.

2. Yn gresynu bod sgoriau darllen, mathemateg a gwyddoniaeth yn is yn 2015 nag yn 2006.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddatblygu strategaeth glir â thargedau mesuradwy ac amserlen glir i sicrhau gwelliant yn PISA 2018. 

Myfyrwyr
BBC

'Ymrwymiad cyfrannol'

Mae Carl Sargeant yn dweud y bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi cynnig Plaid Cymru "sy'n adlewyrchu'r gwaith sydd eisioes yn cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru, a chynghorau a'n hymrwymiad cyfrannol i fynd â hyn ymhellach."

Ffigyrau 'llwm'

Mae David Melding yn dweud mai ôl-ddyledion rhent sydd i gyfrif am y rhan fwyaf o bobl yn colli eu cartrefi, nid ymddygiad gwrth-gymdeithasol, ac yn rhyfeddol meddai, "mae dros dri chwarter o denatiaid sy'n colli'u cartrefi yn dal yn ddi-waith chwe mis yn ddiweddarach."

David Melding
BBC

'Bydd 16 o blant yn colli eu cartrefi'

Mae Bethan Jenkins yn dweud:

“Rhwng y ddadl hon a’r Nadolig, bydd 16 o blant yn colli eu cartrefi yn dilyn cael eu troi allan.

“Bydd Gwasanaethau Cyhoeddus Cymreig yn gwario dros £600,000 yn delio gyda chanlyniadau hyn.

“Mae’r plant yn debygol o wynebu oes o sgil-effeithiau ar eu hiechyd, eu haddysg, ac o ganlyniad eu lefelau incwm. 

“Mae hi’n iawn fod Llywodraeth Cymru wedi eu canmol am gyflwyno dyletswydd i atal digartrefedd ar awdurdodau lleol.

“Ond dim ond rhan o’r hyn y dylid ei wneud i atal pobl rhag cael eu troi allan ac atal digartrefedd yw deddfwriaeth. Mae llawer mwy y dylai Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leo lei wneud i sicrhau fod gennym bolisi ‘dim troi allan’ i blant.

Bethan Jenkins
BBC

Dadl ar blant yn wynebu cael eu troi allan

Nesaf y cyntaf o ddadleuon y prynhawn. 

Mae'n ddadl an Blaid Cymru ar blant yn wynebu cael eu troi allan. 

Mae'r blaid yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gydag awdurdodau lleol i sicrhau nad oes yr un aelwyd lle mae plant yn wynebu cael eu troi allan yng Nghymru. 

Plant
BBC

Mater hawliau dynol wedi bod 'yn benbleth'

Mae Gareth Bennett UKIP yn dweud ei fod yn gobeithio y bydd yr ymchwiliad yn amlygu materion o ddiddordeb, yn arbennig "i mi oherwydd mae holl fater hawliau dynol wedi tueddu i fod yn benbleth i mi dros y blynyddoedd." 

Mae'n dweud ei fod yn gweithio mewn canolfan alw pan gafodd y Ddeddf Hawliau Dynol 1988 ei chyflwyno, ond na wnaeth e sylwi ar unrhyw welliannau mewn hawliau cyflogaeth.

Gareth Bennett
BBC

Ffocws yr ymchwiliad

Mae'r Ceidwadwr Mark Isherwood yn croesawu'r ymchwiliad, ac yn gofyn i ba raddau y bydd yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar faterion cydraddoldeb ehangach sy'n berthnasol o ran hawliau dynol.

Mae John Griffiths yn dweud mai heddiw yw lansiad yr ymchwiliad, ac y bydd pob math o fudiadau yn codi nifer o faterion, ac y bydd nifer o'r rheini ar sail yr hyn y mae Mark Isherwood wedi ei godi. 

'Brwydro i gadw hawliau merched wedi Brexit'

Mae Sian Gwenllian Plaid Cymru yn dweud un elfen benodol o'r ymchwiliad a fydd o arwyddocad mawr fydd cydraddoldeb rhwng dynion a merched.

Mae'n dadlau bod hawliau merched dan fygythiad yn dilyn y bleidlais Brexit, ac yn pwysleisio'r pwysigrwydd o ymladd i gadw'r hawliau "sydd ganddon ni'n barod."

Sian Gwenllian
BBC

Ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru

Yn ôl y pwyllgor mae 2,872 o geiswyr lloches yng Nghymru ar hyn o bryd, sy'n byw’n bennaf yng Nghaerdydd, Abertawe, Casnewydd a Wrecsam. 

Nid yw'n hysbys faint o ffoaduriaid sy’n byw yng Nghymru, gan nad yw’n ofynnol i geiswyr lloches sydd wedi cael statws ffoaduriaid fyw mewn ardal benodol, a gallant symud i fannau eraill. 

Fodd bynnag, mae 112 o ffoaduriaid o Syria wedi’u cartrefu yng Nghymru’n benodol ers mis Hydref 2015 yn sgil y rhyfel cartref yn Syria, o gymharu ag 862 yn yr Alban.   

Y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad yw:

I ystyried:

 • cyflymder ac effeithiolrwydd dull Llywodraeth Cymru i ailsefydlu ffoaduriaid drwy Gynllun Llywodraeth y DU ar Adleoli Pobl o Syria sy'n Agored i Niwed; 
 • effeithiolrwydd y Cynllun Cyflawni ar gyfer Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches,
 • cymorth ac eiriolaeth sydd ar gael i blant ar eu pen eu hunain sy'n ceisio lloches yng Nghymru; a'r
 • rôl ac effeithiolrwydd Cynllun Cyflawni Cydlyniant Cymunedol Llywodraeth Cymru wrth sicrhau bod ffoaduriaid a cheisiwyr lloches yn integreiddio yng nghymunedau Cymru.

Hawliau Dynol

Nawr datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, John Griffiths, ar Ymchwiliad y Pwyllgor i Hawliau Dynol.  

Mae’r Pwyllgor wedi bod yn ystyried faint o gymorth sydd ar gael ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru, a pha mor dda y mae Cymru yn ymateb i’r nifer fawr o bobol sy’n ffoi o Syria oherwydd y rhyfel cartref.

John Griffiths
BBC

Datganiadau 90 Eiliad

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Datganiadau 90 Eiliad, lle mae tri aelod yn cael cyfle i godi materion amserol. 

Cwestiwn brys 2:

Mae'r ail gwestiwn i’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth.

Mae Neil Hamilton yn gofyn i'r Gweinidog wneud datganiad am y cyhoeddiad heddiw ar yr ymchwiliad cyhoeddus i ffordd liniaru arfaethedig yr M4.

Roedd disgwyl i'r ymchwiliad ddechrau ar 1 Tachwedd, ond roedd oedi wrth i Lywodraeth Cymru ail-ystyried tystiolaeth.

Bellach, bydd yr ymchwiliad cyhoeddus i gynllun i adeiladu ffordd osgoi'r M4 o amgylch Casnewydd yn dechrau ar 28 Chwefror.

M4
BBC

Cwestiwn brys 1: Darpariaeth Swyddfeydd Post mewn ardaloedd gwledig

Mae yna ddau gwestiwn brys y prynhawn yma.

Mae'r cyntaf gan Llyr Gruffydd i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant.

A wnaiff y Llywodraeth ddatganiad am effaith bwriad Llywodraeth y DU i leihau darpariaeth Swyddfeydd Post mewn ardaloedd gwledig?

Mae'r Gweinidog yn cydnabod "pwysigrwydd swyddfeydd post a'r gwasanaethau pwysig y maen nhw'n eu darparu i gymunedau lleol".

Mae'n dweud nad yw'n fater datganoledig, ond ei fod yn deall bod Llywodraeth y DU yn ymgynghori ar y rhwydwaith swyddfeydd post, ac nad yw'r ymgynghoriad yn cynnwys cynigion penodol ar gyfer swyddfeydd post gwledig.

Llyr Gruffydd
BBC

Gan Gymru'r gyfradd ucha o dlodi ym Mhrydain

Mae'r aelod Ceidwadol Mark Isherwood yn gofyn pam fod cartrefi incwm isel yn "parhau i fod yn broblem sylweddol yng Nghymru", a bod Cymru'n "parhau i fod â'r gyfradd uchaf o dlodi ym Mhrydain ym mhob grŵp oedran".

Mae Carl Sargeant yn dweud dyna pham eu bod wedi addo creu 100,000 o brentisiaethau ar gyfer pob oedran a chyflwyno rhaglen Cymunedau dros Waith a Rhaglen Esgyn gyda'r bwriad o helpu pobl. "Mae'n rhaid i ni weithio gyda'n gilydd - gall llywodraethau ddim trwsio tlodi."

Mark Isherwood
BBC

Ceiswyr lloches yn byw 'dan amodau erchyll'

Ar ran Plaid Cymru mae Bethan Jenkins yn cyfeirio at ei chyfarfod diweddar gyda cheiswyr lloches yn Abertawe sy'n byw "dan amodau erchyll" yn sgil darpariaeth y Swyddfa Gartref trwy gwmni Clearsprings. Mae'n gofyn i'r gweinidog i "wneud cyflwyniad i ddangos difrifoldeb y sefyllfa yma yng Nghymru." 

Mae Carl Sargeant yn dweud ei fod yn cefnogi cwestiwn yr aelod, ac er nad yw'n fater sydd wedi ei ddatganoli, bod ganddo ddiddordeb yn ceisio datrys y problemau.

Cyflwr un llety yn Abertawe
BBC
Cyflwr un llety yn Abertawe

'Pa gymorth i deuluoedd allai golli'u cartrefi'

Mae llefarydd UKIP Michelle Brown yn gofyn pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei gynnig i berchnogion tai sydd mewn peryg o gael eu troi allan o'u cartrefi gan eu cwmniau morgais oherwydd ôl-ddyledion. 

Mae Carl Sargeant yn dweud bod yna ffyrdd trwy awdurdodau lleol lle mae na gyfleoedd i siarad gyda swyddogion gwrth-ddigartrefedd. Mae'n dweud bod yna 63% o ostyngiad wedi bod yn ffigyrau digartrefedd yng Nghymru.

Michelle Brown
BBC

'Ymwybodol o'r lefi o 10%'

Mae Carl Sargeant yn dweud ei fod yn ymwybodol o'r mater ynghylch y lefi o 10% a'i fod yn ystyried hyn ymhellach. Fe fydd e'n gwneud datganiad pellach, meddai.

Carl Sargeant
BBC

'Deall economeg y Diwydiant Cartrefi mewn Parciau'

Nawr cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant. 

Mae Andrew RT Davies y gofyn i'r Gweinidog wneud datganiad am adroddiad Llywodraeth Cymru, 'Deall economeg y Diwydiant Cartrefi mewn Parciau'?  

Mae'n cynnwys ystyried ffioedd y mae rheolwyr parciau yn gallu eu codi ac yn darparu casgliadau ac argymhellion ar y gyfradd gomisiwn presennol o 10%.

Andrew RT Davies
BBC

'Bydd nifer o ffermwyr yn mynd allan o fusnes'

Mae Neil Hamilton UKIP yn parhau gyda'r ymgynghoriad ar NVZ (parthau nitrad gwan). Mae'n dweud bod arolwg undeb yr NFU ar yr effaith y byddai cyflwyno'r NVZ yn ei gael ar ffermwyr yn dod i'r casgliad y byddai'r gost o gydymffurfio â nhw yn uchel. Mae Mr Hamilton yn dadlau y bydd hyn yn golygu y bydd nifer o ffermwyr yn mynd allan o fusnes.

Mae Lesley Griffiths yn dweud ei bod hi wedi cwrdd â'r NFU. Mae'r ymgynghoriad yn parhau, meddai, ac yn dweud y bydd y gost o gydymffurfio yr isaf posib.   

Neil Hamilton
BBC

Asesiad ar ddyfarniad ansawdd awyr

Mae llefarydd Plaid Cymru Simon Thomas yn gofyn pa asesiad y mae'r gweinidog wedi ei wneud ynghylch dyfarniad yr Uchel Lys fis diwethaf nad oedd cynllun ansawdd awyr DEFRA o dan y cyfarwyddyd ansawdd awyr, yn cydymffurfio?

Mae Lesley Griffiths yn dweud bod swyddogion yn ystyried yr achos llys. Dyw'r wybodaeth ddim ar gael ar hyn o bryd, meddai, ond mae'n hapus i'w rannu pan fydd ganddi'r wybodaeth. 

Simon Thomas
BBC

'Pam mynd ati gydag ymgynghoriad?'

Mae llefarydd y Ceidwadwyr Paul Davies yn gofyn pam bod Llywodraeth Cymru wedi mynd ati gydag Ymgynghoriad Cyfarwyddyd Ewropeaidd i gyflwyno parthau nitrad gwan o gofio sylwadau'r Prif Weinidog mai Llywodraeth Cymru ddylai benderfynu pa gyfreithiau y dylid eu cadw a pha rhai na ddylid eu cadw yn dilyn penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae Lesley Griffiths yn ateb drwy ddweud bod hyn oherwydd ein bod ni'n dal yn rhan o'r UE. 

Paul Davies
BBC

Darparu cefnogaeth i gymunedau

Gan gyfeirio at enghraifft Taf Bargoed, mae Lesley Griffiths yn dweud bod Llywodraeth Cymru yn darparu cefnogaeth i gymunedau sy'n gweithio gyda chwmniau ynni lleol.  

Lesley Griffiths
BBC

Prosiectau cynhyrchu ynni lleol

Mae'r cwestiwn cyntaf a gyflwynwyd gan Dawn Bowden: Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi prosiectau cynhyrchu ynni lleol? 

Croeso nôl

Mae'r Cyfarfod Llawn ar fin dechrau dechrau gyda chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths.  

Nôl am 1.30pm

Mae'r aelodau bellach yn cyfarfod yn breifat. 

Fe fydd Senedd Fyw'n ôl am 1.30pm ar gyfer y Cyfarfod Llawn.

'Sgwrs frys' gyda swyddogion Defra

Wrth ymateb i Sian Gwenllian, mae Lesley Griffiths yn dweud bod angen i Brif Filfeddyg Cymru gael "sgwrs frys" gyda swyddogion Defra i gael sicrwydd na fydd moch daear yn cael eu difa o fewn dau gilomedr o'r ffin â Chymru.

Sian Gwenllian
BBC

'Dim cyflenwadau brechiadau cyn 2018'

Mae Vikki Howells yn gofyn am gyflenwadau brechiadau, ac mae Lesley Griffiths yn ateb "mae'n annhebygol y bydd ganddon ni unrhyw gyflenwadau cyn 2018."

Vikki Howells
BBC

Gostwng y cap ar iawndal i £5,000

Mae David Melding yn cyfeirio at y cynnig i ostwng y cap ar iawndal ar gyfer gwartheg unigol i £5,000.

Mae Lesley Griffiths yn ateb "dim ond tua 1%" o wartheg fyddai'n debygol o gael eu heffeithio gan y newid.

David Melding
BBC

Cefndir

Ym mi Hydref fe wnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, gyhoeddi ymateb rhanbarthol newydd i gael gwared ar TB gwartheg yng Nghymru fel rhan o Raglen Dileu TB Gwartheg newydd Llywodraeth Cymru. 

O dan y rhaglen wedi'i hadfywio, caiff ardaloedd TB Isel, TB Canolradd a TB Uchel eu sefydlu ar draws Cymru ar sail nifer yr achosion o TB gwartheg. Bydd pob ardal yn cael ei ffordd arbennig ei hun o ddelio â TB, gan ddibynnu ar yr amodau a'r risgiau yn yr ardal honno. 

Yn ôl y llywodraeth bydd mesurau newydd eraill yn cryfhau'r mesurau rheoli gwartheg. O dan gynlluniau'r rhaglen, bydd cynlluniau gweithredu penodol yn cael eu llunio ar y cyd â ffermwyr, milfeddygon a'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) ar gyfer buchesi sydd â TB cronig er mwyn clirio'r haint. 

Mae'r ymgynghoriad yn gofyn hefyd am farn am: 

 • Cyflwyno Cynllun Prynu Doeth gorfodol i helpu ffermwyr i wneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar ffeithiau ynghylch iechyd y gwartheg y maen nhw am eu prynu; 
 • Gosod cosbau ar yr iawndal a delir ar gyfer gwartheg sy'n cael eu symud o fewn daliad aml-safle sydd o dan gyfyngiadau; 
 • Gostwng y cap ar iawndal TB i £5,000. Ni fydd hyn yn effeithio ar y rhan fwyaf o ffermwyr ond bydd yn arbed rhyw £300,000 y flwyddyn. 
Gwartheg
BBC

£25.9 miliwn wedi'i wario yn 2015-2016

Yn ôl Athro Glossop fe wnaeth Llywodraeth Cymru wario £25.9 miliwn yn y flwyddyn ariannol 2015-2016 ar brofion TB, dadansoddi dulliau rheoli ac iawndal i berchnogion y mae eu hanifeiliaid yn cael eu lladd oherwydd TB.

Athro Glossop
BBC

Dim on 18 o ymatebion

Mae Lesley Griffiths yn dweud wrth y Pwyllgor ei bod hi "ychydig yn siomedig" mai dim ond 18 o ymatebion y mae Llywodraeth Cymru wedi eu cael i'r ymgynghoriad. Mae'r ymgynghoriad yn parhau tan Ionawr 10 2017.

Lesley Griffiths
BBC

Tystion

Yn rhoi tystiolaeth mae: 

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig,

Yr Athro Christianne Glossop, Prif Filfeddyg Cymru, 

Martin Williams, Pennaeth yr Uned Biotechnoleg ac Iechyd Planhigion.