a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Adolygiad eang o gleifion acíwt wedi pryderon yr Ombwdsmon
  2. Mwy yn chwilio am dŷ i'w brynu ond llai ar werth
  3. Beirniadu Network Rail am beidio clirio dail o reilffyrdd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw ar ben am y diwrnod.

Byddwn ni yn ôl gyda chi am 08:00 yfory

Heddlu am holi dyn 27 oed

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth wrth geisio dod o hyd i ddyn 27 oed o Gasnewydd maent yn awyddus i'w holi ynglŷn ag achos o gipio.

Mae gan Philip Coates hefyd gysylltiadau gyda Rhisga a Chwmbrân.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555 111. 

Phlip Coates
Heddlu Gwent

Rhybudd i gefnogwyr i fihafio

Heddlu yn cyhoeddi enw dynes

Heddlu Dyfed Powys

Mae'r heddlu wedi cadarnhau enw dynes gafodd ei darganfod yn farw yn Sir Benfro ar 2 Rhagfyr.

Roedd Jennifer Massi yn 24 ac o Lundain.

Bu gwasanaethau brys yn chwilio Môr Iwerddon yn dilyn adroddiadau bod dynes ar goll o fferi oedd yn teithio rhwng Penfro a Rosslare.  

Llong
Irish Ferries

Nathan a Neil nôl yn ffrindiau?

Golwg 360

Ar wefan Golwg 360 dywed Nathan Gill ei fod ddim yn or-hyderus y bydd arweinydd newydd plaid UKIP yn gallu dod ag ef â’i gyd-Aelod Cynulliad, Neil Hamilton, “yn ôl at ei gilydd”.

“Allwch chi ddim gwneud i bobol hoffi ei gilydd dim ond achos eich bod chi’n gofyn iddyn nhw wneud,” dywedodd Nathan Gill.  

hamilton a gill
BBC
Neil Hamilton a Nathan Gill

Anafiadau difrifiol ar ôl gwrthdrawiad

Heddlu Gogledd Cymru

Mae person ifanc wedi cael ei gludo i'r ysbyty gan hofrennydd gydag anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad yn Llangefni. 

Mae'r heddlu yn apelio am dystion i'r digwyddiad ar gyffordd Bryn Pandy a Ffordd Corn Hir tua 15:45 ar ôl i gar Seat llwyd fod mewn gwrthdrawiad â cherddwr. 

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu'n ddienw ar 0800 555 111. 

Gwrthdrawiad
BBC

Y Prif Weinidog yn cyfarfod y Frenhines

BBC Cymru Fyw

Fe wnaeth Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, gyfarfod â'r Frenhines Elizabeth mewn cyfarfod preifat yn Buckingham Palace yn gynharach ddydd Iau. 

bbc
bbc

Blogiwr: Dim hawl i drafod cais gan gynghorydd

BBC Cymru Fyw

Fydd cynghorwyr Cyngor Sir Caerfyrddin ddim yn gallu trafod cais i geisio dod â'r ddadl gostus rhwng awdur blog leol a phrif weithredwr y sir i ben.

Roedd aelod o grŵp Plaid Cymru wedi cyflwyno rhybudd o gynnig yn galw ar i'r prif weithredwr Mark James a bwrdd gweithredol y cyngor setlo'r achos yn erbyn y blogiwr Jacqui Thompson, heb iddi "orfod colli ei chartref yn y broses".

Dywed y Cyngor na fyddant yn caniatáu i'r cyngor llawn drafod cynnig y cynghorydd Cynghorydd Alun Lenny ddydd Mercher nesaf.

Mae Ms Thompson o Lanwrda yn wynebu bil o £190,000 ar ôl colli'r achos o enllib yn erbyn Mark James.

Achos blogiwr
BBC

Brexit: Achos llys yn dirwyn i ben

Twitter

Dau o heddluoedd Cymru 'angen gwella'

BBC Cymru Fyw

Mae angen i heddluoedd Dyfed Powys a Gogledd Cymru wella'r ffordd y maen nhw'n gweithio, yn ôl adroddiadau gan gorff goruchwylio.

Fe wnaethon nhw arolygu pa mor dda y mae'r lluoedd yn trin y cyhoedd, os ydyn nhw'n sicrhau bod eu staff yn gweithio'n foesol ac yn gyfreithlon, a sut y maen nhw'n edrych ar ôl eu staff.

Ond mae heddluoedd Gwent a De Cymru wedi derbyn adroddiadau cadarnhaol gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (HMIC).

Heddlu
BBC

Dod o hyd i gorff ar draeth

Heddlu Gogledd Cymru

Dywed Heddlu'r Gogledd eu bod wedi dod o hyd i gorff dynes 63 oed ar draeth yn Llandudno tua 21:15 nos Fercher. 

Roedd Wendy Balaam wedi bod ar goll o'i chartref yn gynharach yn y dydd.

Dyw'r heddlu ddim yn trin y farwolaeth fel un amheus.

Hwb o £18m i waith dur Port Talbot

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddan nhw'n cyfrannu £8m tuag at y buddsoddiad o £18m i leihau pris ynni safle dur Port Talbot.

Y bwriad yw rhoi hwb i'r diwydiant a gostwng pris ynni ac allyriadau o'r safle sy'n cyflogi 4,000 o weithwyr. 

Daw'r cyhoeddiad ar ôl i'r Undebau ddweud ddoe bod cwmni Tata yn bwriadu cadw safle Port Talbot yn agored. 

Port Talbot
BBC

'Diffyg dealltwriaeth' o anableddau dysgu

BBC Cymru Fyw

Mae gan staff y gwasanaeth iechyd "ddiffyg dealltwriaeth" o anableddau dysgu mewn cyfleusterau preswyl, yn ôl adroddiad.

Dywed Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru fod diffyg cadw cofnodion hefyd yn broblem.  

Ond mae'r adroddaid yn dweud fod pobl gydag anableddau dysgu yn cael eu trin gydag urddas a pharch. 

Bu'r arolygiaeth yn holi saith bwrdd iechyd Cymru, gan arolygu timau a gwasanaethau preswyl.

Gofal
Getty Images

Healey'n cael ei demtio i Ddyfnaint?

Cwest yn clywed am salwch milwr

BBC Cymru Fyw

Clywodd cwest yn Abertawe bod cyn filwr oedd wedi gwasanaethu yn Afghanistan ac Irac wedi lladd ei hun ar ôl dioddef salwch ôl-drawmatig. 

Cafodd Dylan Jones o Lansawel, ger Llandeilo, ei ddarganfod yn anymwybodol yn ei gar ger Pontardawe nol ym mis Gorffennaf. 

Roedd  y tad i ddau o blant wedi diodde'n feddyliol ar ôl gweld erchyllterau rhyfel. 

Fe wnaeth y crwner gofnodi rheithfarn o hunan laddiad.

Dylan |Jones
Llun Teulu/Google

Canslo gêm Cymry Llundain

Gwestiai bach 'pop-up' yng Nghymru

BBC Wales News

Bydd gwestai bach "pop-up" yn cynnig y cyfle i bobl aros yn rhai o leoliadau mwyaf prydferth Cymru y flwyddyn nesaf.

Fe fydd llai na 200 o lefydd ar gael yn y cabanau, a bydd ymwelwyr yn cael profiadau fel pysgota ar y môr a chael prydau bwyd wedi'u paratoi gan gogyddion blaengar.

Bydd hi'n bosib aros yn y gwestai yn 2017, yn ystod ymgyrch twristiaeth "Blwyddyn Chwedlau" Llywodraeth Cymru.

Caban
Epic Retreats

Rhoi sylw i brofiadau ffoaduriaid

Mae taith staff a chefnogwyr Cymorth Cristnogol o Fethlehem yn Sir Gaerfyrddin i'r Aifft yn Sir Ddinbych wedi cyrraedd Ynyslas, ger Aberystwyth.

Bwriad y teithwyr yw croesi mewn cwch o Ynyslas i Aberdyfi er mwyn tynnu sylw at brofiadau ffoaduriaid ar draws y byd.

Taith gerdded
Cymorth Cristnogol

Angen 'mwy o ferched' ar Wicipedia

BBC Cymru Fyw

Mae ymgyrch arbennig yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd a gweddill y byd heddiw i sicrhau bod mwy o sylw yn cael ei roi i ferched ar Wicipedia.

Yn y cyfamser fe ddywed golygyddion Y Bywgraffiadur Cymreig eu bod nhw hefyd yn ceisio cynnwys cofnodion bywgraffyddol ar fwy o ferched.

Yn ôl ffigyrau, dim ond 15% o olygyddion Wicipedia sy'n fenywod ac mae llai na 17% o fywgraffiadau am ferched.

Wicipedia
BBC

Abertawe i wynebu Wolves

BBC Sport Wales

Bydd tîm Abertawe dan 21 yn erbyn tîm Academi Wolves yn nhrydedd rownd Tlws Y Gynghrair - yr EFL. Bydd y gêm yn cael ei chwarae yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 9 Ionawr.

Abertawe
BBC

Cyhuddo dau ddyn o gipio

Heddlu Gwent

Bydd dau ddyn o Gasnewydd, 18 oed a 49 oed, yn ymddangos gerbron llys yn ddiweddarach ar gyhuddiad o gipio.

Dywed Heddlu Gwent eu bod yn parhau i apelio am dystion i ddigwyddiad yn ymwneud â dau ddyn a dynes ar Ffordd Bolt yn y ddinas tua 11:00 ddydd Mawrth.

Fe gafodd dynes anafiadau i'w phen yn dilyn y digwyddiad.

Mae'r heddlu yn awyddus i holi y rhai oedd yn teithio mewn car Citroen C3 du, gyda tho gwyn.

Apêl am ddyn ar goll

Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu yng Nghaerdydd yn ceisio dod o hyd i ddyn 43 oed sydd wedi bod ar goll o'i gartref yn y Tyllgoed ers dydd Sadwrn 26 Tachwedd. 

Mae Gwyndaf Llywellyn, sydd hefyd yn defnyddio'r enw Michael Brown, yn 6'3" o daldra gyda gwallt brown a barf 'goatee'. 

Gwyndaf
Heddlu De Cymru

Georgia yn cipio medal

BBC Sport Wales

Mae'r Gymraes Georgia Davies wedi ennill y fedal efydd yn ras y 100 metr dull cefn ym mhencampwriaethau nofio cwrs byr y byd yng Nghanada.  

Georgia Davies
bbc

Emu yn rhoi sioc i feicwyr

Cafodd grŵp o feicwyr yng Nghaerdydd sioc enfawr wrth iddynt gwrdd ag Emu ar lwybr seiclo yn y ddinas. 

Llwyddodd un o'r seiclwyr i dynnu llun fideo o'r aderyn pedwar troedfedd o daldra ar Lwybr Taf rhwng Caerdydd a Phontypridd. 

Dywedodd un o'r seiclwyr Matt Penny: "Fe wnaeth dyn oedd yn cerdded ei gi ein rhybuddio am yr aderyn, ond roeddwn yn meddwl ei fod o'n tynnu coes tan i ni ei weld e."

Gwaeddodd un o'r beicwyr "O na, mae ar ein holau ni!" gyda'r emu yn rhedeg tu ôl iddynt.

Mae emu yn gallu rhedeg i gyflymder hyd at 30 milltir yr awr ac yn gallu tyfu i dros 6 troedfedd o daldra. Maent yn dod o gyfandir Awstralia yn wreiddiol. 

Aderyn
Wales News Service

James yn poeni am rygbi Cymru

BBC Radio Wales

Yn siarad ar Radio Wales dywed cyn-chwaraewr rygbi Cymru, Dafydd James, ei fod braidd yn ofidus am y ffaith y bydd Gatland a Howley i ffwrdd gyda'r Llewod dros yr haf, gan adael Robin McBryde fel rheolwr Cymru.

Dywed James, a gafodd 48 o gapiau dros Gymru, ei fod hefyd yn gofidio am obeithion Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad sy'n dechrau mewn chwe wythnos. 

howley
BBC
Warren Gatland, Rob Howley, Andy Farrell a Steve Borthwick

Ymgynhoriad addysg arall

Cyngor Sir Penfro

Mae cynghorwyr Penfro wedi pleidleisio i gynnal ymgynghoriad arall ar ddyfodol addysg uwchradd yn ardal Hwlffordd - hwn fydd y pumed ymgynghoriad ar y pwnc.

Mae'r cynnig newydd am weld un ysgol uwchradd newydd cyfrwng Saesneg yn cynnwys chweched dosbarth. 

Byddai hyn yn golygu uno dwy ysgol uwchradd presennol y dref. 

Bu cryn wrthwynebiad i gynigion blaenorol i  ganoli'r chweched dosbarth yng Nghoeg Penfro. 

Pencadlys Penfro
BBC

Achos Brexit: 'Defnyddio grym hynafol'

Twitter

Enw newydd i'r Cynulliad?

BBC Cymru Fyw

Mae Llywydd y Cynulliad Elin Jones wedi lansio ymgynghoriad ynglŷn â newid enw'r Cynulliad Cenedlaethol. Mae hi'n awyddus i weld enw’r Cynulliad yn adlewyrchu'r cynnydd mewn pwerau a statws y sefydliad ers ei sefydlu. 

Dywedodd Ms Jones y gallai'r sefydliad gadw ei enw presennol neu ei newid i 'Senedd'.

“Rwyf eisiau i’r sefydliad hwn ennyn hyder, ymddiriedaeth a balchder yn y bobl y mae’n eu gwasanaethu. 

"Ni fydd hyn yn digwydd drwy newid enw yn unig, ond rwy’n credu y bydd yn chwarae rhan bwysig. 

"Rwy’n falch iawn felly o gael lansio’r ymgynghoriad hwn i glywed eich barn ar enw eich Cynulliad neu eich Senedd yn y dyfodol.” 

Bae Caerdydd
PA

Carchar am lofruddio milwr

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Aberhonddu wnaeth lofruddio milwr yn y dre wedi ei anfon i garchar am isafswm o 16 o flynyddoedd. 

Yr wythnos diwethaf, yn dilyn achos wnaeth bara pythefnos, penderfynodd rheithgor fod Jake Vallely, 24, yn euog o lofruddio'r Preifat Matthew Boyd ym mis Mai eleni.

Dywedodd y barnwr fod yr ymosodiad ar Preifat Boyd yn "fwystfilaidd a disynnwyr. 

Jake Vallely
Wales News Service
Jake Vallely

Brexit: Tro Cymru

Twitter

'Mae'n rhaid curo Morcambe'

South Wales Argus

Yn y South Wales Argus dywed rheolwr Casnewydd, Graham Westley, bod rhaid i'w dîm guro Morcambe brynhawn Sadwrn

Collodd Casnewydd nos Fawrth, a hynny am y trydydd tro yn olynol. Maen nhw bellach ar waelod yr ail adran, pwynt tu nol i Cheltenham a Leyton Orient.

bbc
BBC
Graham Westley, rheolwr Casnewydd

Trafodaethau 'calonogol' am wasanaeth achub bywyd yn Nwyfor Meirionnydd

Plaid Cymru

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd Liz Saville Roberts yn dweud fod trafodaethau cychwynnol i dreialu gwasanaeth achub bywyd yn Nwyfor Meirionnydd wedi bod yn 'galonogol iawn'. Daw hyn yn dilyn galwadau i gryfhau mesurau diogelwch traethau yn sgil marwolaeth dau fachgen yn eu harddegau oddi ar arfordir Bermo fis Awst. 

Mae'r aelod seneddol wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â'r RNLI, cymuned Bermo a Chyngor Gwynedd i edrych ar ffyrdd o ddatblygu gwasanaeth arbed bywyd ar hyd rhannau o'r arfordir, yn enwedig yn ystod anterth y tymor ymwelwyr. 

Dywedodd Liz Saville Roberts: "Mae trafodaethau cychwynnol i archwilio'r posibilrwydd o ddatblygu gwasanaeth achub bywyd yn y Bermo wedi bod yn gadarnhaol iawn, ac yr wyf yn talu teyrnged i'r RNLI, Cyngor Gwynedd a'r gymuned leol am eu hymateb adeiladol i'r mater."

Stephen Jones i helpu carfan Cymru?

Wales Online

Yn ol gwefan WalesOnline mae rhanbarth y Scarlets yn gyfforddus gyda'r syniad o Stephen Jones yn helpu carfan Cymru ar eu taith yn haf 2017.

Bydd Rob Howley yn ymuno a'r Llewod yn Seland Newydd, a all olygu y bydd Jones, a gafodd 104 o gapiau dros Gymru, yn mynd gyda'r garfan genedlaethol ar y daith i wynebu Ffiji, Samoa a Tonga dros yr haf.

stephen jones
BBC

Yr Olympwraig Jade Jones i newid cyfeiriad?

BBC Sport Wales

Mae son y gall yr Olympwraig o'r Fflint Jade Jones newid cyfeiriad yn ei gyrfa wedi Gemau Olympaidd 2020 - a hyny drwy gystadlu yn grefft ymladd cymysg, neu MMA.

View more on twitter

Gwrthwynebiad i gynllun 100 o dai yn Llangollen

Twitter

Y gwrthwynebwyr yn dweud wrth y Daily Post nad yw'r cynllun yn ateb anghenion lleol:

“This land is there to serve the community and any development should be to fulfil the need of that community” bit.ly/2h3UYjL

Oedi hir ar yr A470 ger Llandudno wedi gwrthdrawaid

Twitter

Mae disgwyl y bydd teithwyr yn wynebu oedi hir ar ffordd yr A470 ger Neuadd Bodysgallen, Llandudno'r bore ma, a hynny yn dilyn gwrthdrawiad yn gynharach.

View more on twitter

Dafydd Elis-Thomas: 'Dim modd rhuthro' o'r Undeb Ewropeaidd

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Wrth i Lywodraeth Cymru roi ei hachos yn y Goruchaf Lys ar y broses o danio Erthygl 50 i ddechrau gadael yr Undeb Ewropeaidd, dywedodd yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas wrth raglen y Post Cyntaf fore dydd Iau na fydd modd rhuthro allan o'r Undeb Ewropeaidd. 

"Tydio ddim yn bosib", gan nad oes na sail cyfreithiol i wneud hynny meddai. 

Wrth siarad ar y y rhaglen fe ychwanegodd Dafydd Ellis Thomas ei fod yn pryderu y bydd Llywodraeth y DU yn dwyn pwerau oddi ar bobl Cymru petai Prydain yn gadael yr undeb. 

Gwrthdrawiad rhwng Castell Newydd Emlyn a Ffostrasol

Carmarthen Journal

Mae ffordd y B4571 ar gau yn rhannol wedi i gar droi ar ei do, ond nid oes neb wedi eu hanafu'n ddifrifol meddai'r Carmarthen Journal.

View more on twitter

Mwy yn chwilio am dŷ i'w brynu ond llai ar werth

BBC Cymru Fyw

Mae nifer y bobl sy'n gwneud ymholiadau ynglŷn â phrynu tŷ yng Nghymru yn dal i gynyddu, yn ôl yr arolwg diweddara o gyflwr y farchnad.

Ond mae'n bosib y bydd y rhai sy'n chwilio am dŷ yn darganfod bod yna lai o ddewis oherwydd bod nifer y tai sy'n cael eu rhoi ar werth yn dal i ostwng.

Mae arolwg Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) ar gyfer mis Tachwedd yn dangos bod nifer yr ymholiadau gan brynwyr newydd yng Nghymru wedi cynyddu yn gyflymach nag yn ystod unrhyw fis ers Gorffennaf 2015, ond am y chweched mis yn olynol, roedd llai o dai yn cael ei rhoi ar y farchnad.

Tai
BBC

'Mwy o arian ar gael i glwb Abertawe'

BBC Sport Wales

Mae Cadeirydd clwb pel-droed Abertawe, Huw Jenkins, wedi cytuno gyda pherchnogion y clwb y bydd mwy o arian ar gael i brynu chwaraewyr newydd.

Dim ond dwywaith mae Abertawe wedi ennill drwy'r tymor, ac mae'r rheolwr Bob Bradley wedi bod dan gryn dipyn o bwysau.

bradley
BBC
Bob Bradley, yr Americanwr sydd wrth y llyw yn Stadiwm Liberty